Népszabadság - Budapest melléklet, 1996. december

1996-12-27

h. É­V­ I HANGVERSENYEK KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM (IX., Kálvin tér 7.) 27-én 19.30-tól Kovács Endre orgonaestje. Közreműködik: Ardó Mária (ének). Műsoron: Bach, Liszt, C. Franck, Guilmant, Antalffy-Zsíross Dezső, Reger, Cornelius művei, karácsonyi dalok. ZENEAKADÉMIA (VI., Liszt Fe­renc tér 8.) 29-én 19.30-tól a Benkó Dixieland Band óévbúcsúztató kon­certje. Közreműködik: Berki Tamás (ének). 30-án 19.30-tól a Budapesti Fúvósegyüttes szilveszteri hangver­senye, zeneóra.­ ­TÁRLATOLGATÓ ADY-EMLÉKMÚZEUM (V. Ve­r­s Pálné u. 4-6.) Ady Endre otthona. ALBERTFALVI HELYTÖRTÉ­NETI GYŰJTEMÉNY (XI., Pentele u. 8.) Albertfalva és környéke 1896- ban. Köszöntjük a 80 éves Simándy Józsefet. Faragó Krisztina népi ko­sárfonó és kézműves munkái. ARANY SAS PATIKAMÚZEUM (I., Tárnok u. 18.) A patika története. Gyógyszerészet a reneszánsz és a ba­rokk korában. ART-X GALÉRIA BUDAPEST HILTON (I., Hess András tér 1-3.) Reich Károly és Reich Gábor grafikái és plasztikái. ART-X GALÉRIA PASARÉT (II., Pasaréti út 65.) Orosz János festőmű­vész és Orosz Gergely szobrászmű­vész kiállítása. BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM XII., Stromfeld A. u. 16.) 100 éves a Vígszínház. BARKÓCZI GYULA GALÉRIA (­ÍL, Kelenhegyi lépcső 4.) Barkóczi G­yula festőművész balatoni képein 1 ik kiállítása. A tárlat előzetes tere­­­­mbejelentés alapján látogatható 65-8729­. BARTÓK BÉLA-EMLÉKHÁZ (II. Zalán út 29.) Bartók Béla emlékszo­­ár. Bartók Béla életútja. A Magyar Posta bélyegei Bartók Béláról. Bár­ók a képzőművészetben. BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA (XVIII., Tövisház u. 8.) A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság mozitörténeti kiállítása. BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁ­NOS ISKOLA (XIX., Berzsenyi u. 8.) Fejezetek Kispest oktatástörténeté­ből. BÉLYEGMÚZEUM (VII., Hársfa u. 47.) Magyarország és a vitág posta­bélyegei. 1100 év bélyegképeken. BŐD ÉVA KIÁLLÍTÓTERME (II., Bimbó út 72.) Kerámiaszobrok, mo­zaikasztalok,­­vázák. BOLYAI JÁNOS KATONAI FŐ­ISKOLA (IX., Üllői út 133-135.) A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve. BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ BLATTNER GALÉRIÁJA (VI., And­­rássy út 69.) Bródy Vera életmű-kiál­­lítása. BUDAPEST GALÉRIA KIÁL­LÍTÓHÁZA (III.,­­ Lajos u. 158.) Pátzay Pál állandó kiállítása. BUDAPEST TÖRTÉNETI MÚZE­UM (Budavári Palota, E épület) Buda középkori királyi várpalotája. Góti­kus szobrok a budai királyi várpalo­tából. Régészeti ásatások Budapes­ten. Budapest a középkorban. Buda­pest az újkorban. Budapest - Féner Tamás fotóművész kiállítása. Közép­kori ribillió - Kiszely Melinda kiállt-CSONTRA AQUINCUM (V. Márci­us 15. tér) A Pannónia limes védel­mére épített Aquincum ellenerődje a Duna ősi átkelőhelye mellett. CSÁK MÁTÉ MŰTEREM AKVA­­RELLGALÉRIÁJA (I., Úri u. 42.) Vízfestmények kiállítása. CSEPEL GALÉRIA (XXI., Szent Imre tér 3.) Csepeli képző- és iparmű­vészek kiállítása. CSILLAGHEGYI PINCEGALÉ­RIA (XI., Mátyás király út 13-15.) Szegedi Péter, Frömmel Gyula, Föl­kér Schwarz, Szabó Gábor festők ki­­állítása CSODÁK PALOTÁJA INTERAK­TÍV TUDOMÁNYOS JÁTSZÓHÁZ (XIII., Váci út 19.) 100 kipróbálható tudományos játék, köztük a finn He­uréka Tudományos Múzeum Gyer­mekvilág vendégkiállítása. CSONTVÁRY-TEREM (V, Vörös­marty tér 1.) Gerzson Pál festőmű­vész kiállítása. DOROTTYA GALÉRIA (V, Do­rottya u. 8.) Karácsony ’96. DOVIN GALÉRIA (V., Galamb u. 6.) Barabás Márton Festetlen szobrok című kiállítása. DUNA GALÉRIA (XHI, Pannónia u. 95.) Pannonhalmi Zsuzsa kerami­kusművész Pannon ’96 című kiállítá­sa. EL­KALÁSZI GALÉRIA (vn., De­reglye u. 1.) Ungvári Mihály festőmű­vész kiállítása. ERDŐS RENÉE-HÁZ (XVII., Bá­­thori u. 31.) Helytörténeti gyűjte­mény. Epress-gyűjtemény. Néprajzi szoba. Merzse-mocsár dioráma. ERNST MÚZEUM (VI., Nagymező u. 8.) A Vonal - Molnár Vera (Párizs), Waclaw Szpakowski (Varsó), Megyik János (Bécs) és Mircea Teodorescu (Bukarest) kiállítása. EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM (V., Deák tér 4.) Evangéli­­kusság a magyar kultúrában. ÉSZAK-PESTI KÓRHÁZ (XV. Őrjárat u. 1-3.) A Rákospalotai Mű­vészeti Egyesület galériaavató kiállí-FERENCVÁROSI PINCETÁR­LAT (IX., Mester u. 5.) Alesné Marto­­si Gabriella és Papp Erzsébet baba­áll­­­tása FLAMENCO GALÉRIA (XI., Tas vezér u. 7.) A Tér Galéria kiállítása. FORTUNA 11 GALÉRIA (I., For­tuna u. 11.) Képzőművészeti alkotá­sok, a herendi majolika bemutatása. FÖRDÖS LÁSZLÓ ÖTVÖS­­IPARMŰVÉSZ MŰHELYGALÉRI­ÁJA (III., Bécsi út 81.) Egyedi éksze­rek és fémtárgyak. FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR - KÖZPONTI KÖNYV­TÁR (VÉL, Szabó Ervin tér 1.) Gyer­meksorsok és gyermekvédelem Bu­dapesten a Monarchia idején. FRANCIA INTÉZET (I., Fő u. 18.) Pierre Székely szobrászművész grafi­káinak kiállítása. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Tóth Árpád sétány 40.) A kézifegyve­rek története. Tizenhárom nap... 1956. október 23.-november 4. Ma­gyar Aero Múzeum, Oshawa, Onta­rio, Kanada. A Magyar Királyi Hon­védség, 1922-1945. Katonák, várak, fegyverek (vármakett, XV. század). A hadak története Magyarországon, 896-1686. Buda vára a miénk - emlékkiállítás Budavár 1849. május 21-i visszavételére. Szervátiusz Jenő szobrászművész emlékkiállítása. Bu­da Eliberate. Honfoglalás és történel­mi csaták. Huszárok - egy könnyűlo­vas csapatnem évszázadai. Katonais­kolák az ezeréves iskolatörténetben. HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM (VI., And­­rássy út 103.) Délkelet-ázsiai budd­hista művészet. ILLÁRIUM MŰVÉSZETI GALÉ­RIA (I., Köztársaság tér 15.) A Mű­vésztanár Társaság kiállítása. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (IX., Üllői út 33-37.) Művészet és mesterség. Historizmus és eklektika. Szecesszió - a XX. század hajnala. Az Iparművészeti Múzeum palotájá­nak építéstörténete. Ékszerkiállítás. JÁTÉKSZEREK ANNO... (VI., Te­réz krt. 54.) Hajdanvolt játékszerek kiállítóterme és hasonmásainak bolt­ja. Anker kőépítőszekrények. JÁTÉKSZÍN (VI., Teréz krt. 48.) Mgr. Art. Sziágyi Péter akadémikus festőművész kiállítása. JÓKAI-EMLÉKMÚZEUM (XII., Költő u. 21.) Jókai Mór-emlékszoba. JÓZSEF ATTILA-EMLÉKSZO­­BA (IX., Gát u. 3.) József Attila-em-­ pl­iki á 111 tá­j JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA (VIII., Nap u. 1.) Palotanegyed a Józsefvá­rosban. JÓZSEFVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ (VIII., József krt. 70.) A Favo modellezőklub vasútmodell-kiállítá­­sa. KASSÁK MÚZEUM (III., Fő tér 1.) Kassák Lajos irodalmi, képzőmű­vészeti munkássága. Hommage á Kassák című kiállítás. KELENVÖLGYI ISKOLAGALÉ­RIA (XI., Kecskeméti József u. 14.) Ács Ferenc fafaragó és Kovács Ágos­ton fafaragó, türelemüveg-készítő állítása KEMPINSKI GALÉRIA (V. Er­zsébet tér 7-8.) A Tornyai János Mú­zeum, Hódmezővásárhely vendégki­­állítása KISCELLI MÚZEUM, FŐVÁRO­SI KÉPTÁR (III., Kiscelli u. 108.) Vá­logatás a Fővárosi Képtár gyűjtemé­nyéből. Az Arany Oroszlán patika. Pest-budai nyomdák a XVIII-XIX. században. Emlékek Pest-Budáról, XVII-XIX. század. Barokk szobor­­csarnok. Pető Zsuzsa és Pólya Zoltán Falak című kiállítása. KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (XIX., Fő u. 38.) A községgé szerveződéstől Nagy-Buda­­pest létrejöttéig (1871-1950). KODÁLY ZOLTÁN-EMLÉKMÚ­­ZEUM ÉS -ARCHÍVUM (VI., Kodály körönd 1.) Pillantás az alkotómű­helybe. Emlékszobák. KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ (V., Honvéd u. 5.) Kortárs magyar festők (Debreczeni Zoltán, Szajkó István, Bőd László, Torök Sándor) kiállítása. Naiv festők (Erdélyiné Verba Anna, Raffainé Hajik Katalin, Halász Zsó­­ka, Modla Rózsa Viola, Török János) állandó kiállítása. KORONA HOTEL (V., Kecskeméti u. 14.) Szanthoffer Imre festőművész kiállítása. KOSSUTH KLUB (VIH, Múzeum u. 7.) Hertay Mária grafikusművész kiállítása. KOSZTOLÁNYI KULTURÁLIS KÖZPONT (IX., Török P. u. 3.) Po­­maházy Annamária festőművész ki­­állítása KÖRMENDI GALÉRIA (VII., Damjanich u. 12.) Kortárs magyar képtár. Várady Róbert képzőművész Axiómák című kiállítása. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM (XIV., Városligeti krt. 11.) A közúti közleke­dés története. A városi közlekedés története. 100 éves a magyar autó­közlekedés. 100 éves a magyar állami hajózás. 150 éves a magyar vasút. 100 éve­­s ma­­ közlekedéstörténeti kiál­lítás. Szellemi tulajdon - nemzetközi kiállítás. XI. nemzetközi repülőgép­makett kiállítás. KRESZ GÉZA MENTŐMÚZEUM (V., Markó u. 22.) A magyar mentés­ügy 100 éve. A világ legnagyobb mentőszervezetei 1244-től napjain­kig. Titanic-emléksarok. LÁNCHÍD GALÉRIA (I., Lánchíd u. 5.) Kis karácsony - nagy kará­csony. LISZT FERENC EMLÉKMÚ­ZEUM ÉS KUTATÓKÖZPONT (VI., Vörösmarty u. 35.) Liszt Ferenc egy­kori berendezett lakása a Zeneaka­démián. 10 éves a Liszt Ferenc Em­lékmúzeum. LUDWIG MÚZEUM (Budavári palota, A épület) Nemzetközi kortárs művészet. LUTTÁR GALÉRIA (XIII., Hege­dűs Gy. u. 24.) Kóka Ferenc pasztell­képei és Orosz János festményei. MAGYAR ELEKTROTECH­NIKAI MÚZEUM (VII., Kazinczy u. 21.) Az erősáramú elektrotechnika története. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ-IPARI MÚZEUM (I., Fortuna u. 4.) Vendégváró Buda­pest című kiállítás. A múzeum hétfőn és kedden zárva tart. MAGYAR NEMZETI BANK BANKJEGY- ÉS ÉRMEGYŰJTE­MÉNYE (V., Szabadság tér 8.) A pénzkibocsátás Magyarországon (a kiállítás csütörtöki napokon 9-14 óráig látogatható). MAGYAR NEMZETI GALÉRIA (I., Dísz tér 17.) Középkori és rene­szánsz kőtár. Középkori faszobrok és táblaképek. Késő gótikus szárnyas oltárok. Késő reneszánsz és barokk művészet. XIX. századi festészet, szobrászat. XX. századi festészet, szobrászat és éremművészet. Mun­kácsy Mihály és Paál László művé­szete. Habsburg nádori kripta. Sós László és Kemény Éva grafikusmű­vészek 2000?! című környezet- és ter­mészetvédelmi kiállítása. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM (Vm. Múzeum krt. 14—16.) A koro­názási jelvények. „Őseinket felho­­zod...” A honfoglaló magyarság. Ma­gyarország története István királytól a millenniumig. Magyarország törté­nete a XX. században. MAGYAR TENGERI GYŰJTE­MÉNY (VI., Izabella u. 68/B) Át­tekintés a tengerek élővilágáról. MALOMIPARI MÚZEUM (IX., Soroksári út 24.) A malomipar törté­nete. MARTON GALÉRIA (I., Tigris u. 55.) Marton László szobrászművész kiállítása. A tárlat előzetes telefon­bejelentésre látogatható (telefon: 175-0985). MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐ­DÉSI KÖZPONT (II., Marczibányi tér 5/A) Kölyökidő - fotókiállítás. MÁTYÁS-TEMPLOM (I, Szent­­háromság tér) Egyházművészeti gyűjtemény. MEDICINA ART GALÉRIA (VH, Városligeti fasor 9.) Kass János grafi­kusművész kiállítása. MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM (XIV., Városliget, Széchenyi-sziget, Vajdahunyad vára) A Magyar Me­zőgazdasági Múzeum 11 állandó ki­állítás keretében bemutatja a ma­gyar mezőgazdaság történetét az ős­kortól napjainkig. A növényter­mesztés és állattenyésztés történetét bemutató kiállítások mellett erdé­szeti, vadászati, halászati, valamint természetvédelmi kiállítások várják a látogatókat. 100 éves a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Élet egy középkori faluban. A hagyományos szarvasmarhatartás Magyarorszá­gon. Természeti értékek, természet­­védelem. MISSIONART & HAAS GALÉ­RIA (V., Fálk Miksa u. 13. fszt. 2.) Nagybánya centenáriuma - váloga­tás a művésztelep alkotóinak mű­veiből. MOBIL GALÉRIA (I., Úri u. 40.) Haraszty István mobiljai. Pauer Gyula Szépségminták szoborcso­portja. MOLNÁR C. PÁL MŰTEREM­GALÉRIA (XI., Ménesi út 65.) Nyit­va: kedd-csütörtök 15-18 óráig, va­sárnap 10-13 óráig. MTA ZENETÖRTÉNETI MÚZE­UM (I., Táncsics M. u. 7.) A zeneélet és a hangszerkultúra emlékei Ma­gyarországon. Bartók műhelyében. MŰCSARNOK (XIV., Dózsa György u. 37.) Játék a színpaddal cí­mű kiállítás. Fluxus Németország­ban, 1962-1994. MŰVÉSZETBARÁTOK GALÉRI­ÁJA (VII., Isván u. 42.) Jaskó György fotókiállítása. NAGY BALOGH JÁNOS KIÁL­LÍTÓTEREM (XIX., Templom tér) Takár Emőke és Heil Edit kiállítása. NEOGRÁDY ANTAL MŰTERME Látogatható előzetes telefonbejelen­tés alapján: 275-9897. NÉPRAJZI MÚZEUM (V. Kos­suth L. tér 12.) A magyar nép hagyo­mányos kultúrája. Utazások Magyar­­országon. XII. országos népművésze­ti kiállítás. Karácsonyi tárgyú üveg­festmények. Kresz Mária emlékkiál­­lítás. ÓBUDAI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (III., Fő tér 1.) Kis­polgári szecessziós enteriőr a Kősze­gi-hagyatékból. Játéktörténet kicsik­nek és nagyoknak. ORSZÁGOS FÖLDTANI MÚ­ZEUM (XIV., Stefánia út 14.) Magyarország ásványkincsei. Ma­gyarország földtörténete. Ősvilági lábnyomok. A magyar földtan törté­nete. Lechner Ödön-emlékkiállítás. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDEL­MI HIVATAL (I., Táncsics M. u. 1.) Ják apátsági templom, a nyugati ka­pu szobrai. Kalotaszeg építészeti öröksége. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (I., Budavári Palota, F épület) Kéthly Anna az emigráció­ban. Magyarország-térképek a mil­lennium idejéből. Kincs, műkincs közkincs című kiállítás. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉ­NETI MÚZEUM (I., Krisztina krt. 57.) Huszka Jenő zeneszerző emlék­szobája. PARLAMENT GALÉRIA (V. Kossuth L. tér 9.) Kerekes György Suomi - a csend országa című kiállí-PATAKY GALÉRIA (X., Szent László tér 7-14.) Kádár János Miklós festőművész és barátainak kiállítása. Körgaléria: Baranyai Gábor festő­művész kiállítása. PESTERZSÉBETI MÚZEUM (XX., Baross u. 53.) Pesterzsébet és Soroksár történeti emlékei. Neményi Lili-kiállítás. PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ (XV., Szűcs I. u. 45.) „Ember tervez...” - a telefonhírmondótól az újpalotai katolikus templomig. PETŐFI IRODALMI MÚZEUM (V., Károlyi u. 16.) Petőfi és kora. Száz esztendő a magyar iskola ezer évéből. Képek a polgári korszak is­kolatörténetéből (1848-1948). A Ká­rolyi-palota története. Herczeg Klára köszöntése - kiállítás a művésznő 90. születésnapja alkalmából. PODMANICKY-TEREM (VI., Eöt­vös u. 10.) Gábor Marianne kiállítása. POSTAMÚZEUM (VI., Andrássy út 3.) Postatörténeti állandó kiállítás. RÁKOSPALOTAI MÚZEUM (XV., Pestújhelyi út 81.) A palotai nagytemplom száz éve. RÁTH GYÖRGY MÚZEUM (VI., Városligeti fasor 12.) Kína művésze­te. Japán buddhista művészet. Ko­reai írószoba a XIX. század végén. RÁTZ STÚDIÓGALÉRIA (VII., Madách I. u. 3.) Kortárs magyar kép­zőművészek műalkotásainak kiállí­tása (vasárnap és hétfőn zárva). RÉKAI GALÉRIA (V., Galamb u. 5.) Művészet és ünnep. SCH-GALÉRIA (XII., Böszörmé­nyi út 3/D) Kortárs művészek alkotá­sai (Szász Endre, Deák B. Ferenc, Szegvári Péter, Radnai József, Mág Tamás), régi képek, Morvay Zsuzsa­­kerámiák, ajándéktárgyak, képkere-SEMMELWEIS ORVOS­TÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Apród u. 1-3.) Képek a gyógyítás múltjából. Egészségügy a dualizmus korában. SPIRITUSZ GALÉRIA (I., Várfok u. 14. fsz. 3.) Újházi Péter festőmű­vész kiállítása. STÚDIÓ 1900 GALÉRIA (XIII., Balzac u. 30.) Farkas István: Lehetet­len kapcsolatok című kiállítása. SZANTHOFFER IMRE MŰTER­ME (XII., Tamási Áron u. 42.) Olaj­­festmények, grafikák, szobrok. A műterem előzetes telefonbejelentésre látogatható (395-5143). SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (XIV., Dózsa György út 41.) Régi képtár. Barokk szoborgyűjtemény. XIX. századi gyűjtemény. XX. száza­di gyűjtemény. Flamand kiállítás. Régi spanyol festészet. Egyiptomi ki­állítás. Schickedanz Albert építőmű­vész emlékkiállítása. Spanyol mes­terművek a bilbaói Szépművészeti Múzeumból. SZOBORPARKMÚZEUM (XXII., Balatoni út-Szabadkai utca sarok) A többtonnás szocializmus. TÁMASZPONT GALÉRIA (VII., Wesselényi u. 21.) Mesterek és tanít­ványok -1100 éve Európában. TECHNIKATÖRTÉNETI MTV­­GYŰJTEMÉNY (IX., Lenhossék u. 35.) A televízió négy évtizede képek­ben és gépekben. TELEFÓNIAMÚZEUM (I., Úri u. 49.) Távközlés-történeti állandó kiál­lítás. TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚ­ZEUM (VUL, Ludovika tér 2.)Ember és természet Magyarországon - törté­neti ökológiai kiállítás. Halász István vadászati kiállítás. Malajzia ’96 fotó­kiállítás. Kiállítás a kiállítóról - té­nyek és hangulatok a Magyar Termé­szettudományi Múzeum történetéből. Kőbe zárt tanúk - bemutató az Ős­lénytár kincseiből. Kihalt világ­­­ki­állítás a múmiákról. Válogatás az Al­tamira Egyesület munkáiból - képző­­művészeti kiállítás. Nem hervadó vi­rágoskert - bemutató az Ásványtár kincseiből. Időösvény - Kőpark a múzeum előtt. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTMÚ­ZEUM (XIV., Dózsa Gy. út 3.) 100 éves a magyar olimpiai mozgalom. TETŐ GALÉRIA (XI., Ecsed u. 13.) Szacsvay Varga Ferenc festőmű­vész kiállítása. THERMÁL GALÉRIA (Margitszi­get) Gerlóczy Bea festőművész kiállí-ÚJPEST GALÉRIA (IV., Árpád út 66.) Elképzelt világ - Frömmel Gyula festőművész kiállítása. XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNE­TI KIÁLLÍTÁS (XI., Erőmű u. 4.) A kerület régészeti, építészeti, ipari és repüléstörténeti emlékei. ■ PÓDIUM BANÁN KLUB (III., Mátyás ki­rály út 13-15.) 28-án 29-én 19 órától Cs. Ajtmatov: A tengerparton futó tarka kutya - a Tan. Gr. A. M. elő­adása. 28-án és 29-én 21 órától Pi­linszky: Síremlék című darabjának főpróbája a Szárnyak Színházának előadásában. BÁLINT ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ (VI., Révay u. 16.) 28-án 19 órától Lévai Gábor és Kocsis Gábor vendége: Katona Klári. 20 órától Szombatbúcsúztató. 29-én 10.30-tól Az Esőerdőt is megúsztuk szárazon - Ázsiai anzix címmel dr. Csorba Gábor, a Magyar Természettudomá­nyi Múzeum zoológusa tart előadást. 29-én 19 órától Kritikus periódusok a személyiség fejlődésében - Dr. Ranschburg Jenő pszichológus elő­adás-sorozata. 31-én 21 órától Soma Show - Spitzer Gyöngyi (Soma) és barátai pszichosomatikus estje. Fel­lép: Kiss Erzsi, Kozma Gy. Úri, Lő­­rincz György, Mezei Márk, Tia. ÚJPEST KAMARASZÍNHÁZ (IV., Árpád út 66.) 28-án 19 órától Az évszázad betege - kórházi komédia. I BULI VAN■■■■ .-"is..- " . ALMÁSSY TÉRI SZABADIDŐ­­KÖZPONT (VII., Almássy tér 6.) 27- én Bihari sokk táncos klub. 28-án Pesti est előszaveszter. 29-én Sirtos görög táncház. 30-án és 31-én Öt éves a Bahia­ Fesztivál. ARATÓ DISCO (V., Váci u. 33.) 27-én Cadillac, 28-án a Brillantin Brigád koncertje. BANÁN KLUB (HL, Mátyás ki­rály út 13-15.) 27-én You and I-kon­­cert. BENCZÚR KLUB (VI., Benczúr u. 27.) 29-én Dzsesszklub: Lakatos Ágnes és triója, Tisza Bea és Michel­­ler Mirtill. 30-án Folkklub: brit est, fellép a Captain Pedantic és Stephen Spinder. 31-én R.A.B.B. klub: Tri­­panosoma-koncert. CAFÉ MIRÓ (I., Úri u. 30.) 28-án Dániel Annah Edith Piaitól Nina Si­­mone-ig című estje. E-KLUB (X., Népliget) 31-én kis­terem: Mr. Jones-koncert. Nagyte­rem: Screen-koncert, Black-out le­mezelőzetes koncert. ELSŐ KERÜLETI MŰVELŐDÉ­SI HÁZ (I. Bem rkp. 6.) 27-én Téka táncház. 28-án Török Ádám és a R.A.B.B. koncertje. FIATAL MŰVÉSZEK KLUBJA (VI., Andrássy út 112.) 27-én Kak­tusz- és Agnus Dei-koncertek. 28-án Korai Öröm-koncert. 31-én Havas Szilveszter. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ (XI., Sztregova u. 3.) 27-én Kassák-kará­­csony. Fellép: Szabados György, makuz, Dresch Q., Grencsó Kollek­tíva, Regős Quartett, Berecz András, Kobzos Kiss Tamás, Makám, Tük­rös, Ökrös, Szamaria. JÓKAI KLUB (XII., Hollós u. 5.) 27-én The and-koncert. 28-án évad­záró Bran klub, koncert. JÓZSEFVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ (VI., Somogyi B. u. 13.) 28-án Dzsesszklub. ÓBUDAI MŰVELŐDÉSI KÖZ­PONT (III., San Marco u. 81.) 27-én Atlantis klub ’96. PETŐFI CSARNOK (XIV., Zichy M. u. 14.) 29-én Animal Cannibals­­koncert. 31-én Baldog új rave­t! - szilveszter ’96. RINCON LATINO - LATIN KOCSMA (VIII., Kiss József u. 12.) Mindennap latin-amerikai ízek, koktélok, zene. Szerdán, pénteken és szombaton 21 órától tánczene. SOTE KLUB (VIII., Nagyvárad tér 4.) 28-án Republic-koncert. Gar­­rone-galéria: Los Angelitos. Jazz­­sarok: Phoenix. Mozi: Láncreakció, Sárkányszív. 30-án előszilveszteri buli: Kozmix-koncert. Jazzsarok: Lucky Blues Band. Mozi: Twister, Trainspotting, Függetlenség napja. 31-én Szilveszter: Republic, Happy Gang-, Soho Party-, FLM-, Embe­­rek-koncertek. Díszteremben: Wee Dot jazzkoncert. Mozi: Tökéletes másolat, Mission Impossible, Hull a pelyhes, Alagút a pokolba. Duschanek János festőművész kiállítása a Sziget Galériában (V., Váci u. 76.) december 31-ig látható 1996. december 27., péntek BUDAPEST mm­ ­ELSO LATASRA Életfertőző titkok, hazugságok A Titkok és hazugságok olyan minden elrom­­lott­ film: hősei valahol hibáztak és hullanak, hullanak reménytelenül a boldogtalanságba. Egyetlen kivétel az önmagát kereső színes bő­rű szemvizsgáló lány, aki nevelő (de szinte édes­) anyja halála után elkezdi kutatni vér­szerinti anyját. Nem retten vissza semmitől. Az egykor kétszer is megejtett anya szeren­csétlen magányában dohányzik otthon vagy a dobozgyárban robotol. Vele szívja számtalan cigarettáját a megtartott és azóta utcaseprővé lett lánya. Fotográfus öccse az ő nyomoruk­hoz és szerencsétlenségükhöz képest gyönyö­rű házban lakik, minden ragyog, csupán gyermektelen, hisztérika felesége szeszélyei borogatják a családi idillt. Akad még lezül­­lött fotográfus, szorongó állványozó. Egy hul­ladékfilm rémes, visszataszító és gusztusta­lan figurái. A szemvizsgáló lány felveszi a kapcsolatot anyjával és felforgatja az életét. Ő ugyanis fekete - ezt a mama se tudta ad­dig de bőrszíne, örökbefogadottsága és minden más ellenére is boldogsággal terhes, hiszen följutott, saját lakást vett részletre, jo­gosítvánnyal és autóval rendelkezik, van munkája, sőt egyetemet végzett. Eldobták és boldogabb lett eldobóinál. Találkozóikon a végleg megfeneklett életű asszony kivirágzik, törődni kezd magával és a vele élő gyerekével is. Egy születésnapi ünnepségen aztán min­denki kimondja élete titkait, hazugságait, és kezdetét veszi a látványos megbékülés. Mike Leigh filmje szép munka, de az ebben a műfajban joggal elvárható katarzis nélkül. Röhög a mozi a végső dráma alatt. De lehet, közben csöndesen elhatározások születnek, hogy mégsem kellene magunkba zárni semmit, ami lényeges, mert ezek előbb vagy utóbb elrohasztják az életet. (Budapest Film) S. B. P. :S '■ . NÉPSZABADSÁG 23 V. A. M. DESIGN GALÉRIA (V. Váci u. 62.) Blazsek Gyöngyvér kiál-VARGA VILMOS MŰVÉSZETEK ALAPÍTVÁNYA (XII., Szanatórium u. 4.) Kortárs képzőművészeti kiállí­tóVÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRMÚ­ZEUM (VI., Munkácsy M. u. 19/B) A vám- és pénzügyőrség története. VÁR GALÉRIA (I., Táncsics M. u. 17.) XX. századi magyar és külföldi, valamint kortárs festmények, grafi­kák, szobrok. VÁRFOK 14 GALÉRIA (I., Várfok u. 14.) El Kazovszkij festőművész ki­állítása. VÁRMEGYE GALÉRIA (V, Vár­megye u. 11.) Portik Sándor gyergyó­­szentmiklósi grafikusművész kiállí-VIGADÓ GALÉRIA (V, Vigadó tér 2.) Gábor Áron képzőművész ki­állítása. ZÁSZLÓMÚZEUM (VIII., Szi­gony u. 39.) Földünk országainak cí­merei, zászlói, jelképei (pénteken és szombaton a múzeum zárva tart). ZVOLSZKY GALÉRIA (V, Szer­vita tér 2., III. em. 1.) Kortárs képző­­művészeti lakásgaléria. Látogatható előzetes telefonbejelentkezéssel [118- 3880, (06-20) 347-160]. ZSIDÓ MÚZEUM (VII., Dohány u. 2.) A zsidó vallás kegytárgyai. A má­sodik világháború magyar zsidótör­ténete. A Dohány utcai zsinagóga új­jászületése.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék