Népszabadság - Budapest melléklet, 2000. október

2000-10-17

NÉPSZABADSÁG BUDAP­PEST 2000. OKTÓBER 17., KEDD Egy díszteremnyi Budapest - maketten Október végén újabb, a városképet meghatározó jelentőségű épületek védettségéről dönt a közgyűlés Minél többen nézzék meg a Budapest, az újjászülető világváros című kiállí­tást, hogy a polgárok véleményükkel formálják a városfejlesztési stratégiát - kérte a bemutató tegnapi megnyitó­ján Demszky Gábor főpolgármester. A Városháza dísztermében egyébként 1994 után újra látható Budapest mé­retarányos makettje, kiegészítve az azóta született épületekkel. Budapest múltját és jövőjét - leg­alábbis a város által preferált fejlődési irányt­­ egyszerre mutatja be az a kiállí­tás, amely tegnap nyílt meg a Városháza dísztermében. Különlegessége az az 1:500-as méretarányú városmodell, amelyet utoljára hat évvel ezelőtt láthat­tak az érdeklődők. Készítésének gondo­lata még 1974-ben vetődött fel, célja pe­dig az, hogy a különböző várostervezési és fejlesztési elképzeléseknek, beépítési terveknek a meglévő városi környezetre gyakorolt hatását vizsgálni lehessen. Se­gít például a toronyházakkal kapcsolatos döntésben, hogy hol és milyen feltéte­lekkel épülhessen - vagy ne - magas épület - mondta Demszky Gábor főpol­gármester a megnyitón. Helyet kaptak a kiállításon azok a nagyberuházások is, amelyeket a szak­emberek pozitívnak, a város fejlődése szempontjából követendőnek tartanak. Ilyen például a Westend City Center vagy az óbudai gázgyár helyén épült Graphisoft Park - egyébként az idei in­gatlanfejlesztési nívódíj pályázat első, il­letve második helyezettje — és a lágymá­nyosi egyetemváros mellett épülő Infopark. Schneller István, Budapest fő­építésze érdeklődésünkre elmondta, hogy ezek a beruházások olyan, úgynevezett barna övezetben létesültek, ahol a meg­szűnt ipar helyét töltik be, a város szerke­zetét pozitívan befolyásoló módon. Az elmúlt tíz év fejlődése sokak sze­rint a századfordulóéhoz, a millennium éveiéhez is mérhető. A főépítész szerint A kiállítás megtekinthető november 23-ig a Városházán, hivatali időben Változatok az átalakuló Moszkva térre FOTÓK: TEKNŐS MIKLÓS A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT ADATAI Év Pályázók száma Kért támogatás összege (millió Ft)* 1994 80 1266 1995 79 675 1996 113 995 1997 127 810 1998 121 543 1999 125 1008 2000 106 600 * A kiosztott támogatás évente átlagosan 130 millió forint Forrás: Főpolgármesteri Hivatal beépített négyzetméterben esetleg, jelle­gében, lehetőségeiben azonban igencsak különbözik attól. Akkor egy jól terve­zett, keményen szabályozott közegben dolgoztak az építészek, építtetők, ma a feltételek jelentősen megváltoztak. Nincs például - és a jelenlegi önkor­mányzati rendszer miatt nem is lehet­­ a fejlődést erős kézzel irányító Közmun­kák Tanácsa, ezért a város nem nagyon tud beavatkozni a folyamatokba. Az inf­rastruktúra fejlesztésével, az adórend­szerrel legfeljebb terelgetni tudja a be­fektetőket. A megmentett építészeti értékek bemu­tatása fontos része a kiállításnak. Hat év­vel ezelőtt hozták létre a települési érték­­védelmi támogatást az értékes épületek felújításának előmozdítása érdekében. A programot eddig igen sikeresnek ítélik. A. G. Kampány indul a távfűtés népszerűsítésére Lapszél Két hónapos kampányt indít a Budapes­ti Távhőszolgáltató Rt. (Főtáv) és a Le­vegő Munkacsoport a távfűtés népszerű­sítésére. A Vége a füstkorszaknak című akció során szeretnék bemutatni a ma­gas ára miatt jelenleg nem túlzottan ked­velt szolgáltatás környezetbarát hatásait -jelentette be tegnap Lukács András, a Levegő Munkacsoport főtitkára. A távfűtés fő előnye, hogy nem a há­zak viszonylag alacsonyan lévő kémé­nyei okádják a füstöt, hanem a lakások­tól távolabb lévő, tisztítóberendezések­kel ellátott berendezések. A korszerű erőművek ráadásul akár hatvan száza­lékkal is kevesebb energia felhasználá­sával képesek előállítani a meleget, mint a háztartások kazánjai. Ezért aztán ha például a belvárost táv­fűtéssel látnák el, a levegő kén-dioxid­­szennyezettsége ötven százalékkal, a szén-monoxidé húsz-huszonöt százalék­kal csökkenne. Az európai összefüggés­ben is kedvezőnek ítélhető tapasztalatok vezettek oda, hogy az utóbbi években Bécsben és Berlinben is erőteljesen nőtt a távfűtésre kapcsolt fogyasztók száma. A Főtáv jelenleg kétszáznegyvenezer lakást és ötezer intézményt lát el, a fővá­rosi fogyasztók harminc százalékát. Az idén több bevásárlóközpont és irodaház is kérte a távhőszolgáltatást, ami lénye­gesen olcsóbb, mint az egyéni berende­zések felszerelése, ráadásul az uniós csatlakozásig a gáz árát is piacivá kell tenni, ezután pedig a távfűtés ára is ver­senyképes lesz - mondta a Főtáv Rt. ke­reskedelmi igazgatója László György, V. M. P. Annak ellenére, hogy a hét végén nyári meleg volt, a Budapesti Távhőszolgáltató (Főtáv) Rt. elindí­totta a fűtést a fővárosi épületekben. Ennek oka, hogy a Főtávot rendelet kötelezi a szolgáltatás október 15-i elindítására. A fővárosi jogszabály a fűtési idény végét április 15-ben je­löli meg. Az időjárás és az előírások közötti esetleges ellentmondást a Főtáv a múlt héten levélben jelezte a fővárosnak. Rámutatnak: mivel az átalánydíjas fogyasztók az éves díjat - havi bontásban - a tényleges időjá­rástól függetlenül megfizetik, a Fő­táv október 15-én nulla órától köte­les elindítani a távfűtést. Elképzelhe­tő azonban, hogy mindez a lakosság körében negatív érzést kelt. A társa­ság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is: a beindítás során működtetett hőmérséklet-szabályozók a nappali melegben automatikusan csökkentik vagy kizárják a fűtést. (K. A. I.) Hamarosan óriásplakátról is ránk köszönnek 1­9­V­I K­apaszkodjon meg! 450 000 forintot is megtakaríthat.* Új Astra finanszírozási akció: 50% elő­­legge, 2 éves kamat- és kezelésiköltség­mentes hitelre. (THM: 0%) Részletek márka­­kereskedésünkben. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes! ^Modelltől függően 250-450 ezer Ft árelőny. OPEL­ BANK OPEL TÓTH 1191 BUDAPEST, Üllői út 194. Tel.: 282-9710, Tel./fax: 282-3158 OPEL. Értékes házak jövőjéről tárgyalt a kabinet Épületek védettség alá helyezéséről, és a fővárosi védettség megszüntetéséről is tár­gyalt tegnapi ülésén a főpolgármesteri kabinet. Ha az október 26-i közgyűlés is egyetért az előterjesztéssel, a fővárosi védett épületek listájára kerülhet az V. kerü­leti Sas utca 9., a VII. kerületi Rózsa utca 35. és a XIV. kerületi Gizella utca 12. alat­ti lakóépület. A X. kerületben a Füzér utca 37-39. alatti szecessziós ipari épület, a Halom utca 13-15., a Hölgy utca 9/B és a 14-28. szám alatti épületegyüttes kapna fővárosi védelmet. A kabinet a zuglói, a Liget utca 6-10. szám alatti ipari épületet is érdemesnek tartja erre a minősítésre. A XI. kerületi Budafoki út 52. műemléki vé­dettséget kapott, ezért helyi védettsége megszűnik. A kabinet egyetértett a VII. ke­rületi Dohány utcai volt Hungária fürdő, valamint a XXIII. kerületi Haraszti út 4. alatti épület védettségének fenntartásával. Nem látták indokoltnak viszont a Kapás utca 40. helyi védettség alá helyezését. (E. N.) Soroksár A MÁV kelebiai vasútvonala feletti fe­lüljáró építéséről is határoznak a város­atyák a XXIII. kerületi képviselő-testület mai ülésén. Napirenden szerepel a 2002. évi csatornázások sorrendjének megálla­pítása és a városrész postai helyzete is. Lágymányos Ma délután négy órakor avatják a Buda­foki út 20. szám alatt, dr. Vásárhelyi Bol­dizsár egyetemi tanár, út-, vasút- és köz­lekedéstudomány tudós emléktábláját. A megemlékezésen képviselteti magát a XI. kerületi önkormányzat, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, vala­mint a Magyar Útügyi Társaság. Újpest Ma délután két órától rendezi meg a Nyugdíjasok Újpesti Érdekvédelmi Egyesülete az idősek napi ünnepségét. A rendezvényt, amelyen többek között verseket, nótákat hallgathatnak a vendé­gek, az Ady Endre Művelődési Központ színháztermében tartják.

Next