Népszabadság - Budapest melléklet, 2001. február

2001-02-14

Újabb tanulmány az 1-es villamosról Nem állapít meg költségtúllépést az 1-es villamos építésénél az immár harmadik szakértői tanulmány sem, amelyet mai ülésén tárgyal a Városháza pénzügyi bi­zottsága. A Remete-S Gazdasági Ta­nácsadó Rt. által készített tanulmány szerint megalapozatlan elemzés az, amely a beruházás kapcsán megállapí­totta: a fővárost hatszázmillió forintot meghaladó kár érte. Hozzáteszik, hogy három-négy százalékos megtakarítás lett volna elképzelhető. Az 1-es villamos pályaépítése miatt - amely a Könyves Kálmán körút kiszéle­sítésével együtt több mint tizenegymil­­liárd forintba került — eddig két, egy­másnak ellentmondó tanulmány szüle­tett. A Saly Ferenc, a Városháza közbe­szerzési biztosa által végeztetett vizsgá­lat szerint a beruházásnál nem volt indo­kolatlan költségtúllépés. A Perlaki Jenő, fideszes képviselő kezdeményezésére készült szakértői anyagból viszont az tűnik ki, hogy hat­­százmillió forintos kár érte a fővárost. Perlaki lapunknak elmondta: számí­tott rá, hogy ellentanulmányok készül­nek. De mindez - fogalmazott - csak szerecsenmosdatás. Ha nem volna szó indokolatlan költségtúllépésről, a rend­őrség nem nyomozna az ügyben - hang­súlyozta. S. G. Térképek ökoturistáknak A Dunakanyar és az alsó Ipoly mente ke­rékpáros és vízi túra kalauza címmel, ma­gyar, angol és német nyelvű ökotu­risztikai kiadványt jelentetett meg az Ipoly Unió és a Két Kerékkel Kevesebb Egyesület. A kiadvánnyal a szerzők célja a duna­kanyari és az alsó Ipoly menti kerékpáros és vízi turizmus fellendítése volt. A kala­uz több kerékpár-, és Ipoly menti vízitú­­ra-útvonalat mutat be részletesen, sőt a Szob és Budapest közötti térségről, vala­mint az alsó Ipoly mentéről térképszelvé­nyek is helyet kaptak. Így ez az első olyan hazai kiadvány, amely az Ipoly folyóról vízi turisztikai térképeket közöl. A Pest Megyei Turisztikai Iroda veze­tője, Budai Béla Dénes példaértékűnek tartja a kiadvány elkészítését és megje­lentetését, hiszen eddig nem kapott nagy nyilvánosságot az ökoturizmus. Pedig az irodavezető szerint a turizmusnak éppen arról az ágáról van szó, amely követendő lenne, hiszen a természeti értékek védel­mét helyezi a középpontba. - Pest megyében nagy szerepe lenne az ökoturizmusnak, hiszen a népszerű ki­rándulóhelyeinken, így például a Duna­kanyarban, a természet számára nem ép­pen kedvezően, a tömegturizmus vált jel­lemzővé - mondta Budai Béla Dénes. A turisztikai kiadvány - amelyet a Pest Megyei Önkormányzat pályázat útján tá­mogatott - ingyenes, és az Ipoly Unió vá­ci irodájában, valamint a Pest Megyei Tu­­risztikai Irodában lehet hozzájutni. Prém András NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2001. FEBRUÁR 14., SZERDA 25 Lesz elég hely a középiskolákban Csak néhány oktatási intézményt vesznek ostrom alá a jelentkezők Ezekben a hetekben kell dönteniük a nyolcadikosoknak és családjuknak a továbbtanulásról. A szakértők szerint elegendő lesz a rendelkezésre álló 20 706 középiskolai hely. A főváros­ban tizenötezer tanuló fejezi be alap­fokú tanulmányait, az agglomeráció­ból várható öt-hatezer jelentkezővel együtt huszonegyezer diákot várnak a középfokú intézményekbe. MUNKATÁRSUNKTÓL Hová, hány helyre jelentkezzen, hogyan választhat a lehető legszerencsésebben, képességeinek, érdeklődésének megfe­lelő továbblépési lehetőséget a gyerek - ez a legfontosabb kérdés most tizenöt­ezer fővárosi családban. A napokban zajlik az előzetes felvételi eljárás a ren­deletben meghatározott intézmények­ben, néhány nemzetiségi, két tannyelvű, művészeti, egyházi és fegyveres szerve­zet által fenntartott iskolában. A legtöbb tanulót a március-áprilisban lebonyoló­dó általános felvételi eljárás érinti. A je­lentkezési határidő március 1-je. Május­ban tartják a rendkívüli felvételi eljárá­sokat azokban az intézményekben, ahol a helyek kevesebb mint 90 százalékát si­került betölteni. (A középiskolai felvéte­likkel kapcsolatban a 06-80 203-255-ös telefonszámon adnak felvilágosítást az OKÉV Közoktatási Információs Irodá­jának munkatársai.) Továbbra is a gimnáziumok a legkere­settebbek. A szakközépiskolák közül a közgazdasági, kereskedelmi, számítás­­technikai, vendéglátó-ipari szakközépis­kolák a legnépszerűbbek. Kisebb az ér­deklődés az ipari-műszaki szakképző in­tézmények iránt. A munkaerőpiac igé­nyeihez igazodva átalakulóban van, sok­színűvé vált a szakképző iskolák kínála­ta is. Komplex intézmények alakultak: létrejöttek szakközépiskolai képzést folytató szakmunkásképzők, nőtt a gim­náziumi tagozatokkal rendelkező szak­­középiskolák száma, és megjelentek a speciális ismereteket nyújtó, a vállalko­zásokra felkészítő, integrált szakképzési modell szerint működő iskolák. A felnőttoktatás területén nőtt az álta­lános képzést nyújtó, érettségire felké­szítő gimnáziumok és szakközépiskolák száma. Az előző évek beiskolázási ada­tai szerint az intézmények valamennyi középiskolai továbbtanulási igényt telje­síteni tudták. Gimnáziumban esti­ leve­lező és nappali rendszerű tagozaton ösz­­szesen 4616, szakközépiskolában 1580 hely áll a rendelkezésükre. A 2001-2002-es tanévre esetleg elhe­lyezés nélkül maradó tanulók beiskolá­zását a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasz­tási Tanácsadóban működő Beiskolázási Iroda végzi. A nyolcadik osztályosok részére ha­gyományos, négyosztályos gimnáziumi képzést 113 fővárosi intézményben, 234 tanulócsoportban indítanak a 2001- 2002-es tanévben. A tavalyihoz képest valamelyest (6928-ról 7124-re) több lett a hely részükre. Százöt szakközépiskola 339 osztályába, 10 058 helyre lehet je­lentkezni azoknak, akik érettségit és szakmát is szeretnének szerezni közép­iskolai tanulmányaik révén. A szakisko­lák és szakmunkásképzők - 49 intéz­mény 122 tanulócsoportja - 3524 gyere­ket fogadhatnak idén. Ez a szám módo­sult a tavalyi 3237-hez képest: a szak­képző intézmények csökkentették szak­középiskolai tervszámaikat, a szakisko­lait pedig növelték, hogy a gyengébb ta­nulmányi eredményű fiatalok beiskolá­zását segítsék. A szakmai képzést adó iskolák közül a szakiskolai 11. évfolyamon 48 intéz­mény 186 tanulócsoportban, 4400 hely­­lyel várja a tanulókat. Népszerű az érett­ségi utáni szakképzés is: a szakközépis­kolák 13. évfolyamán 129 intézmény 431 csoportja 12 215 hellyel nyújt erre lehetőséget. Terítenek a népszerű Dobos C. József Vendéglátó-ipari Szakközépiskolában fotó: szabó Bernadett Indokolatlan kamatnyereség? A MIÉP harmincszázalékos távhőáremelést jósol MUNKATÁRSUNKTÓL Júliustól akár harminc százalékkal is drá­gulhat a távfűtés díja Budapesten. Ennek oka, hogy a Budapesti Erőmű (Be) Rt., amely a Fővárosi Távfűtő Művek (Főtáv) Rt. egyik legfőbb beszállítója, nagyfo­gyasztónak minősül, így drágábban adja az energiát a Főtávnak - állította tegnapi tájékoztatóján Lukács József a városházi MIÉP-frakció vezetője. A képviselőcso­port a nyilvánosság elé tárt egy tanul­mányt, amely szerint indokolatlan kamat­­nyereségre tesz szert a Főtáv, mert a tény­leges fogyasztással csak a részfizetés után két hónappal számol el. A tanul­mány szerint a nyári vízmelegítési díjakat a távfűtőművek a fogyasztók számára hátrányosan osztja fel. A Főtáv sem ért egyet azzal, hogy a nagyfogyasztókra vonatkozó hatósági áron vegye a létesítménytől a hőt. Emiatt a cég a Magyar Energia Hivatalhoz is fordult - mondta Sturdik Miklós, a Főtáv osztályvezetője. Hozzátette: a távfűtés díjának emeléséről legkorábban szep­temberben lehet szó, de a MIÉP által em­lített harmincszázalékos mértéket meg­alapozatlannak tartja. A tanulmányról szólva elmondta: az abban foglaltak nem igazak. A nyári víz­melegítési díjakat ugyanis a fogyasztók által megadott arányban osztják fel. Az indokolatlan kamatnyereségről szóló állí­tások szintén megalapozatlanok: igaz ugyan, hogy - mivel a részfizetés össze­génél az előző év azonos hónapját veszik alapul - ha jobb az idő, mint tavaly, a részfizetés több a tényleges fogyasztás­nál, és elvileg keletkezhetne kamatnyere­ség. De ha az előző év azonos hónapján melegebb volt, ez pont fordítva van. Vagyis: amit kamatnyereségként a Főtáv nyerhetne a réven, azt elveszti a vámon. A MIÉP sérelmezte, hogy a nemré­giben Budapesten forgatott Spy Game című film készítői a VII. és a VIII. kerületben nem, vagy csak szinte jelképes összeg fejében használták a közterületet. Kifogá­solták, hogy Józsefvárosban az en­gedély nélkül igénybe vett terület után kiszabott harmincmillió forint büntetésnek a harmadával is meg­elégedett a kerület. Kása Antal saj­tóreferens szerint viszont ez jobb megoldás volt, mert nem kellett évekig tartó peres eljárásban köve­telni a pénzüket. A „LEGKERESETTEBB” BUDAPESTI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A 2000-2001-ES TANÉV JELENTKEZÉSEI ALAPJÁN Iskola Jelentkező Felvehető Arány 1. Dobos C. József Vendéglátó-ipari Szakközépiskola 1261 180 7,01 2. Toldy Ferenc Gimnázium 309 58 5,33 3. Terézvárosi Kereskedelmi Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola 713 140 5,09 4. Bánki Dénét Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 647 144 4,49 5. EDF Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája 449 102 4,4 6. Novus Gimnázium és Szakközépiskola 44 10 4,4 7. Óbudai Gimnázium 552 128 4,31 8. Képző- és Iparművészet Szakközépiskola 357 84 4,25 9. Gourmand Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi, Idegenforgalmi Szakképző Iskola 283 70 4,04 10. Gervay Mihály Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola 500 124 4,03 Ösztöndíjakról tárgyaltak Nagy az érdeklődés a novemberben meghirdetett új ösztöndíjforma, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj prog­ram iránt: eddig több mint tízezer pályá­zót regisztráltak. A budapesti hallgatók lehetőségeiről, a fővárosi önkormányzat csatlakozásáról Schiffer János főpolgár­mester-helyettest kérdeztük. — Kedden egyeztető tárgyaláson vett részt Farkas Krisztinával, a Bursa­­ösztöndíj kidolgozásával megbízott mi­niszteri biztossal. Miért volt erre szükség? - Az ösztöndíj szabályozása meglehe­tősen kialakulatlan volt. Például, ahogy azt már novemberben jeleztük a minisz­tériumnak, a fővárost kihagyta a tervezet, és nem vette figyelembe az önkormány­zatok szükségszerű „menetrendjét” sem, vagyis azt, hogy költségvetést készíteni csak a központi költségvetés elfogadása után, sőt a forrásmegosztás figyelembe­vételével tudnak. A január eleji határidő így nem volt tartható. A miniszteri biz­tossal való egyeztetés legfontosabb pont­ja, hogy a főváros a forrásmegosztásban szerepeltet négyszázmillió forintot erre a célra, amelyet (az előzetes terv szerint) a minisztérium ugyanekkora összeggel egészít ki. Reméljük, ez így valósul meg majd, de egyelőre a minisztérium csak kétszázmillió forintot tesz hozzá. Fontos célunk az is, hogy a budapesti szabályo­zás egységes legyen, valamennyi fővá­rosban lakó főiskolás és egyetemista ugyanazokkal a feltételekkel és azonos - a maximális tízezer forintos - összegben juthasson az ösztöndíjhoz, függetlenül at­tól, hogy „szegény” vagy „gazdag” kerü­letben él-e. Eddig tizenkét kerület csatla­kozott a programhoz.­­ Hány hallgatóra számítanak, és az érintettek hogyan juthatnak hozzá az ösztöndíjhoz? — A felsőoktatási intézményeknek kö­rülbelül 36 ezer budapesti állandó lakos hallgatója van. Ismereteink szerint eb­ben a korosztályban körülbelül 17 szá­zalékot tesz ki a rászorultak, a nehéz szociális körülmények között élők ará­nya. Így nyolc-kilencezer főre becsüljük a potenciális pályázók létszámát. A for­rásmegosztás elfogadása után fogjuk ki­írni a pályázatot. A hallgatók a lakó­helyük szerinti kerületi önkormányzat­oknál jelentkezhetnek, az önkormányzat szakemberei értékelik majd a pályázó szociális helyzetét, rászorultságát. A pá­lyázat ezután kerül a fővároshoz, majd a minisztériumba. Az egységes feltételek­kel meghirdetett, egyazon alapból gaz­dálkodó budapesti pályázati szabályozás biztosítja majd a város egészéből jelent­kezők egyenlő esélyeit. Cs. K. É. A kórházak ellátják a hajléktalanokat A főváros megfogadta Gönczöl Katalin ajánlásainak legtöbbjét A főigazgató fegyelmi felelősségre vo­nását kezdeményezi Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettes azokban a kórházakban, ahol nem látják el a hajléktalanokat. Az állampolgári jo­gok országgyűlési biztosának jelenté­sét értékelve a szakemberek egyetér­tettek abban: a pozitív diszkrimináció miatt szükség van a hajléktalan kró­nikus betegek ápolását végző, külön­álló egészségügyi intézményekre. Gönczöl Katalin, az állampolgári jo­gok országgyűlési biztosa nemrégiben közzétett jelentése egyebek között meg­állapította: gondok vannak a hajléktala­nok kórházi kezelésével. Több helyen egyáltalán nem fogadják őket. Az ombudsman visszásságokat tapasztalt a rászorulók kórházba szállításával, fer­tőtlenítő fürdetésével kapcsolatban is. Jelentésében tizenegy ajánlást fogalma­zott meg az otthontalanok egészségügyi ellátásának javítása érdekében. Ezek kö­zül négy a fővárosi önkormányzat mun­káját érinti; a megoldás érdekében java­részt már intézkedtek az illetékesek - derült ki tegnap a Fővárosi Szociális Központ és Intézményeiben (FSZKI) megtartott szakmai egyeztetésen. Szolnoki Andrea főpolgármester-he­lyettes a napokban körlevélben figyel­meztette a kórházak főigazgatóit, fe­gyelmi felelősségre vonást kezdemé­nyez, ha nem látják el a rászorulókat. Egyben a Budapesti Mentőszervezet ve­zetőjét arra kérte, jelezze, ha valamely intézmény nem venné át a mentőktől az otthontalant. Az ombudsman egyebek között java­solta: minden kórházban alakítsanak ki fürdető-fertőtlenítő helyiséget, különös tekintettel arra, hogy - információi sze­rint - az ÁNTSZ „meg akar szabadulni” ettől a tevékenységétől. Berky Zsolt, a Főpolgármesteri Hivatal egészségügyi ügyosztályvezetője - ugyancsak levél­ben - ezért arra hívta fel a kórházveze­tők figyelmét: tartsák be a mindenkori jogszabályokat. Dr. Ütő István, a fővá­rosi tiszti főorvos helyettese szerint az ÁNTSZ fertőtlenítőinek kérdése megol­dódott azzal, hogy e feladat megszünte­tését javasló, korábbi országos tiszti fő­orvos már a szociális minisztérium ál­lamtitkára. Szolnoki jelezte, ha a kórhá­zaknak gondot okoz a külön fürdető-fer­tőtlenítő kialakítása, a főváros anyagi segítséget nyújt számukra. Kifogásolta Gönczöl Katalin azt is, hogy az FSZKI krónikus betegségben szenvedő hajléktalanokat ápoló osztá­lyán aktív gyógyítást igénylő betegekkel is foglalkoztak. Ezért Pelle József igaz­gató utasította az egészségügyi részleg vezetőjét, hogy ezentúl szorítkozzanak az ápolókórházi teendőkre. Az ombuds­man negyedik ajánlása szerint ennek az egészségügyi részlegnek integrálódnia kellene valamely más fővárosi kórház­hoz, a tanácskozás résztvevői viszont alapvetően úgy gondolták, épp a pozitív diszkrimináció miatt szükség van a haj­léktalanok ápolására specializált egész­ségügyi intézményekre. Ütő István pél­dául kijelentette: a kórházakba az átlag­beteg viszi a papucsát, bögréjét, kanalát, ezt azonban a hajléktalan nem teheti, így azt is adni kell neki. Ellátása tehát többe kerül, mint amennyi pénzt az egészség­­biztosító fizet erre. Szolnoki szerint az aktív ellátást igénylők számára nem kell külön hajlék­talankórházakat kiépíteni. Az FSZKI- ban jelenleg működő ápolókórháznak viszont javítania kellene személyi és tárgyi feltételeit, és akkor - krónikus el­látássá minősítéssel - a jelenleginél több pénzt kaphatna. Köbli Anikó

Next