Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. június

2002-06-13

NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2002. JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK 37 Lokálpatrióták kerestetnek Iskolafelújítás - ásatással Tanévkezdésre befejezik a munkálatokat A régészeti leletek miatt lábakon áll majd az épület fotó: bánhalmi iános Egy adyligeti civil szervezet és a helyha­tóság közötti együttműködés nyomán fontos közlekedési beruházások valósul­nak meg a II. kerületben. A városrészek működtetésében szokatlan módszer el­terjedése, vagyis a döntéshozatal és a végrehajtás társadalmasítása elősegít­hetné a lakosságot érintő problémák ha­tékony megoldását. Ehhez azonban több lokálpatriótára és egyesek szerint való­ban lakosságbarát önkormányzatra len­ne szükség. MUNKATÁRSUNKTÓL Úttörő jellegű kezdeményezésnek lehet szemtanúja a Nagykovácsi úton járó au­tós. Az Adyliget Barátai Közhasznú Alapítvány a II. kerületi önkormányzat­tal együttműködve nemrégiben forga­lomlassító középszigetet épített. A be­ruházás a remények szerint jelentősen csökkenti majd az áthaladó autók, bu­szok és tehergépkocsik okozta balesete­ket és a zajt. A tervek szerint jövőre a Feketefej utca torkolatánál hétmillió fo­rintból újabb szigetet alakítanak ki, va­lamint áthelyezik a közműveket, a busz­megállót és a gyalogosátkelőhelyet. A forgalomlassító középsziget termé­szetesen nem tekinthető újdonságnak, a beruházás megvalósítása és előkészítésé­nek módja azonban igen. A közlekedés­­technikai berendezés hiányát ugyanis nem az út kezelője, a főváros, hanem a helyi lakókat tömörítő alapítvány észlel­te. Ezt követően megkeresték a fővárost, ám érdemi segítséget nem kaptak, ezért a szervezet és a kerület közösen tervezte meg a szigetet, s fizette ki a számlákat. Bencze B. György polgármester sze­rint utóbbi eljárás, vagyis a lakossági egyesületek és a helyhatóság közötti szoros együttműködés az igazán előre­mutató a kezdeményezésben. Lehetet­len azt kívánni a hivataloktól és a vá­lasztott képviselőktől, hogy kilencven­ezer ember minden gondolatát, szük­ségletét kitalálják. Ennek megfelelően a legjobb szándékú döntés is balul sülhet el. A civilek közvetlen részvételével, adott esetben társfinanszírozással azon­ban a hibák kiküszöbölhetők, ráadásul az érintettek is sokkal inkább sajátjuk­nak tekintik az ilyen beruházásokat. Szükség lenne tehát minél több, a vá­rosrészi érdekeket képviselő egyesület­re, amelyekkel folyamatosan együttmű­ködhetne a helyhatóság. Érdekes mó­don azonban ilyen közösségek csak ak­kor alakulnak ki, ha az adott térség éle­tét jelentősen megváltoztató út, bevá­sárlóközpont vagy lakópark építésének megy híre - tette hozzá. A budai városrészben számos lokál­­patrióta közösség tevékenykedik, bár nem mindegyiknek felhőtlen a viszonya az önkormányzattal. A Hidegkúti Ér­dekvédő Egyesület például megalakulá­sa óta hidegháborús viszonyban van a Mechwart téri hivatallal. A szervezet egy kilenchektáros Erzsébet-ligeti me­zőgazdasági terület belterületbe vonása és lakóövezetté alakításának megakadá­lyozása érdekében jött létre. Az akciót siker koronázta, a kerület átsorolási ké­relmét ugyanis a főváros elutasította. Az egyesület azóta pert is indított az önkor­mányzat ellen egy ingatlanegyüttes el­adása kapcsán. A helyhatóság a hideg­kútiak szerint 1998-ban hetvenmillió fo­rintért, vagyis a piaci ár töredékéért adott el tizenegy egybefüggő telket. A bíróság végül a szerződés érvénytelen­ségét nem mondta ki, arra hivatkozva, hogy az egyesületnek nem fűződik érde­ke' a szerződéshez. Szabó Agnes elnök úgy gondolja, hogy ezek az előzmények is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a hivatal nem áll velük szóba. Több mint egy éve javasolták például, hogy az önkormány­zat mérje fel Pesthidegkúton a jelenlegi és várható lakosságszámot, valamint a csatorna- és úthálózat terhelhetőségét. Ennek alapján kellene fejlesztési tervet készíteni, és amíg a már meglévő igé­nyeket kielégítő infrastruktúra nem ké­szül el, addig nem szabadna újabb ingat­lanokat belterületbe vonni. Választ ed­dig nem kaptak levelükre. A kerületben egyébként még jó né­hány hasonló civil szervezet működik. Iskolakezdésig befejeződik a II. kerület egyik legnagyobb beruházása, a Medve utcai általános iskola felújítása és bőví­tése. Az 1,2 milliárd forintos munka nemcsak e tetemes összeg miatt érdekes, hanem azért is, mert a létesítmény alatt nagy jelentőségű római kori leleteket tártak fel. Ebben még nem gyönyörköd­hetnek az érdeklődők, az épületet azon­ban úgy alakították ki, hogy a kiállítás bármikor megnyílhasson. Szeptembertől újabb, a XXI. század követelményeinek is megfelelő oktatási intézménnyel gazdagodik a II. kerület. Az alapokat megtartva, lényegében telje­sen új általános iskola születik a Medve utcában 1,2 milliárd forintért. A változás a közelben lévő Bem utcai iskolát is érin­ti - az utóbbi diákjai ugyanis a Medvében folytatják tanulmányaikat. Ez egyúttal a Bem utcai épület bezárását is jelenti, a helyhatóság hosszú távon szeretné érté­kesíteni a volt MDF-székház egyik oldal­szárnyában lévő ingatlant. A Medve utcában egyébként nemcsak a munkagépek dolgoztak, hanem régé­szek is folytattak ásatásokat. Évekkel ez­előtt ugyanis az Aquincuméhoz hasonló jelentőségű római kori leletekre - példá­ul Budapest egyik legnagyobb pénzgyűj­teményére - bukkantak a környéken. A kutatási eredmények szükségessé tették az oktatási intézmény alatti terület át­vizsgálását is. A helyhatóságot váratla­nul érintette a hír, végül több hónapot csúszott a beruházás. A régészeti feltárás tavaly kezdődött meg, ennek negyven­­millió forintos költségét az önkormányzat finanszí­rozta. A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) munka­társa, Végh András la­punknak elmondta, a ta­lajból több korszak emlé­kei is előkerültek. A fel­sőbb földrétegek közép­kori épületeket, csontká­polnát és egy XVIII. szá­zadi temetőt rejtettek. Ezek alatt húzódtak meg a római maradványok, töb­bek között egy medencés fürdő fűtőfo­lyosóval, valamint jó néhány épület. Az ásatás befejeztével védőintézkedésként földet hordtak a leletekre, így azok most nem láthatók. Arra sincs garancia, hogy egyszer a nagyközönség is szemügyre veheti a romokat. Sem önkormányzatot, sem más szervezetet nem lehet arra kö­telezni, hogy több tízmillió forintért mú­zeumot alakítson ki az épület alatt. Bizo­nyos azonban, hogy a Külügyminisztéri­um Gyorskocsi utcában épülő új szár­nyának pincéjében középkori városrész­leteket mutatnak be. A leletek miatt mindesetre módosítot­ták az iskola terveit. Pince helyett lába­kon áll majd az épület, így az alatta hú­zódó római kori falak és utcarészletek kiállításá­nak nincs technikai aka­dálya. A budai önkormányzat beruházásai közül a leg­többet az iskolák korsze­rűsítésére fordította az utóbbi négy évben. A Pity­pang utcai, az Újlaki, vala­mint a Medve utcai iskola korszerűsítése mintegy 3,5 milliárd forintot vitt el. A tervek szerint a Rákóczi gimnázium régóta esedé­kes felújítása jövőre kezdődik, a kétmilli­árd forintos átalakítás azonban várhatóan csak külső, állami vagy fővárosi segítség­gel valósulhat meg. Pár éven belül szük­ség lesz a Budenz és a Fillér utcai, ház­gyári elemekből épült iskolák rekonst­rukciójára is. Ha lesz pénz a feladatokra, három-öt év múlva a kerület összes isko­lája a legkorszerűbb infrastruktúrával rendelkezik majd. V. M. P. . 1 riri. r~|f'"i Xt7“ Hfi jj| * ^*** I A terület átsorolási kérelmét a főváros elutasította fotó: gárdi balázs A római kori falak és utcarészletek kiállításának nincs technikai akadálya. Egyelőre azonban földtakaróval védik a romokat. BELVÁROSI IRODAHÁZÉ A Belvárosi Irodaház Kft. 1027 Budapest, Csalogány u. 23. e-mail: belvarosi@belvarosi.hu meghirdeti az alábbi ingatlanok értékesítését: Debrecenben, Hajnal utcánál 2,5 hektáros, intézmény besorolású terület. Az ingatlanon idegen tulajdonban lévő felépítmények találhatók. Eladási ár: 8 000 Ft/m . Budaörs Déli Iparterületén, Nádas utcában 2 000 m területű építési telek, ipari-kereskedelmi célra. ár: 32 000 000 Ft. Budapest XVII. kerület, Zsuzsanna utcában 3 500 m alapterületű telek lakásépítés céljára. Eladási ár: 40 000 000 Ft. Komáromban 7 000 m -es telek, 3 300 m -es felépítménnyel, ipari-kereske­­delmicélra- Eladási ár: 25 000 000 Ft. Budapest XIII. kerül et,Victor Hugo utcában 110 m alapterületű üzlethelyiség kereskedelmi célra. ,, . , nnn nnn Eladási ar: 15 000 000 Ft. Az eladási ár az áfá-t nem tartalmazza. Érdeklődni lehet a 201 -2527-es és a 201-2182-es telefonszámon Tisztelt olvasónk, tisztelt hirdető partnerünk! Ha a NÉPSZABADSÁG BUDAPEST-ben szeretné hirdetését elhelyezni, ha reklámüzenetével az úgynevezett Budapest<élcsoporthoz szeretne fordulni, kérjük, keressen meg bennünket a 436-4431-es telefonszámon vagy a 436-4437-es telefaxon, illetve írjon e-mail címünkre: okokeny@nepszabadsag.hu NEPSiÄß-Magyarország legkedveltebb napilapja THE HOME LAUNDRY, A HÁZIMOSODA (alapítva: 1994-ben) ajánlja szolgáltatásait vegytisztítás és mosás területén 24 órás határidővel is, a következő felvevőhelyeken: II., Törökvészi út 76.200-3657 II., Máriaremetei út 70.397-4591 II., Pasaréti út 104.200-5305 V., Galamb u. 9.266-7694 V., Szabadság tér 9.302-9235 XII., Németvölgyi út 53.214-2902 XII., Szarvas u. 33. 06(30)323-0682 HÁZTÓL HÁZIG SZOLGÁLTATÁS: Tel.: 200-5305, 06 (20) 446-6104, 06 (70) 314-5856 Budapesti székhelyű befektető- és szervezőtársaség az érdekeltségébe tartozó építőipari vállalkozások teljes körű számviteli, adózási feladatainak ellátáséra KÖNYVELŐT keres. Elvárások:- mérlegképes könyvelői végzettség- legalább kétéves könyvelési gyakorlat- felhasználói szintű számítógépes ismeretek- német- és/vagy angolnyelv-tudás előny. Azonnali belépési lehetőség! Jelentkezés a 264-2964-es telefonszámon vagy a 264-2946-os faxra küldött önéletrajzzal. Vannak akik a házat őrzik. Mi az információ védelméről gondoskodunk. T aJaJo f j : Ej íí ÍJ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék