Népszabadság - PestVidék melléklet, 2001. március

2001-03-17

36 NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2001. MÁRCIUS 17., SZOMBAT Római kori leletek miatt késik az iskolafelújítás Átépítik a színészmúzeumot Áprilistól nem fogad látogatókat Bajor Gizi egykori villája Aquincumhoz lehet hasonlítani azok­nak a régészeti leleteknek a jelentősé­gét, amelyekre néhány éve bukkantak a II. kerületi Medve utcában. A terület nagy részét már feltárták, a Medve Ut­cai Általános Iskola alatti részt azon­ban még nem ismerik a szakemberek. Az önkormányzat szeretné az intéz­ményt felújítani, a római kori emlékek miatt azonban várhatóan csúszik az egymilliárdos beruházás. Az értékes, I—IV századból származó római kori település igen jó állapotban megmaradt maradványaira 1994-ben ta­láltak rá a régészek a II. kerületi Medve utcában. A falakon és utcarészleteken kí­vül a térségben bukkantak rá például Bu­dapest egyik legnagyobb római kori pénzleletére is. A föld alatt ráadásul kö­zépkori templomromok is megbújnak. A szakemberek a Medve Utcai Általá­nos Iskola ingatlanját kivéve már végez­tek a feltárással. Áz önkormányzat sze­retné az intézményt felújítani és bővíteni, a munkákat még az idén elkezdenék, a ré­gészeti védelem alatt álló emlékek miatt viszont könnyen lehet, hogy elhúzódik a kezdés. A kerület polgármesterétől, Bencze B. Györgytől megtudtuk: az önkormányzat kommunikációs problémák miatt csak pár hete kapott hírt a leletekről. A várat­lan fejlemények miatt viszont most mó­dosítani kell a terveket, hiszen többek kö­zött nem épülhet pince az új létesítmé­nyek alá. Áz ingatlan alatt meghúzódó római kori falak és az utcarészletek sem vihetők el, ezért az épület átalakítását úgy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztes­se épségüket. Lehetővé kell tenni, hogy a leletek az érdeklődők számára láthatók is legyenek. Az önkormányzat ezek miatt várhatóan nem a szűkös iskolaudvar be­építésével, hanem az iskola északi olda­lán fogja bővíteni a létesítményt. Az ásatások ráadásul több tízmillió fo­rintos többletköltséget jelentenek, ezt pe­dig a városrész nem kívánja magára vál­lalni. A munkákat csak a nyári iskolai szünetben lehet elkezdeni, a tervezés és az egyeztetés elhúzódása miatt nincs ki­zárva, hogy egy évvel elhúzódik ennek az időpontja. Ä beruházás értéke meghaladja az egy­­milliárd forintot, ebből a teljes korszerű­sítésen felül jelentős mértékű bővítésre is futná. Ez utóbbira azért van szükség, mert a Medve utcába költözik majd a kö­zelben lévő és szintén nem teljesen ki­használt Csík Ferenc Gimnázium és Álta­lános Iskola is. (Erről még az előző cik­lusban döntöttek a képviselők.) Az ásatásokat végző Budapesti Törté­neti Múzeum (BTM) munkatársa, Végh András furcsának tartja, hogy az önkor­mányzatnak csak körülbelül egy hónapja jutott a tudomására, hogy igen értékes le­letek találhatóak az iskola alatt. Az intéz­mény melletti ingatlanon ugyanis 1994- ben pont a polgármesteri hivatal felkéré­sére kutattak, a BTM a leletekről folya­matosan tájékoztatta a helyhatóságot. Az ingatlanok - így a Medve utcai iskola tel­kének - régészeti és műemléki védettsé­ge pedig a földhivatali nyilvántartásban is fel van tüntetve. (Bencze szerint ez nem felel meg a valóságnak.) Végh hozzátette: a törvény szerint minden harminc centi­méternél mélyebb beavatkozás esetén részletes ásatásokat kell végezni, így a bővítés helyszíneként kijelölt iskolaudvar alatt is. Ennek több tízmillió forintos költségét a beruházónak, jelesül a II. ke­rületnek kell majd kifizetnie. V. M. P. Bezárják a belvárosi tanuszodát? Elképzelhető, hogy végleg bezárják a belvárosi tanuszodát, legalábbis ha a na­pokban elrendelt statikai vizsgálatból az derül ki, hogy menthetetlen a medence. Ha viszont a szakértők csak a vasbeton medence megerősítését javasolják, 4-6 millió forintot költ felújítására az önkor­mányzat. így még néhány évig - legalább a Bástya utcai ifjúsági és sportcentrum megépítéséig - üzemelhet az V. kerületi kisiskolás és óvodás gyerekek úszások­tatásának fellegvára, a huszonöt éves tan­uszoda - adta hírül Belváros-Lipótváros Önkormányzatának A lapja. Nem ez az első krízis a Molnár utcai tanuszoda fennállása óta, az utóbbi évek­ben többször is bezárás fenyegette az in­tézményt. Egyszer azért, mert a szomszé­dos Országos Idegennyelvű Könyvtár tűzfala megsüllyedt, s veszélyeztette az uszodát. A megsérült falat később lebon­tották, úgy tűnt, megmenekült az intéz­mény. Egészen tavaly novemberig, akkor ugyanis a könyvtár új tűzfalának alapozá­sakor kiderült, hogy a szomszédból szi­várog a víz, ezért azonnal kiürítették a medencéket. Egyelőre nem tudni, hogy mi a hiba oka, jó esetben „csak” a tavaly több mint negyven helyen megfoltozott szigetelő fólia sérült meg. Elképzelhető, hogy az elöregedett szigetelő átengedte a vizet, ami felgyűlt az alatta lévő vasbeton szerkezeten, majd lassan szivárogni kez­dett. Ez néhány millió forintból még kija­vítható - vélik a szakértők. Statikai vizs­gálatot rendelt el az önkormányzat, s csak az eredmény ismeretében döntenek az uszoda sorsáról. Ha a szakvélemény bon­tást javasol, végleg bezárják a tanuszodát. N. H. E. II. osztályú LTP-45mm Lindab TRAPÉZLEMEZEK nagy engedménnyel kaphatók, amíg a készlet tart. Nagy Bt. 5100 Jászberény, Kossuth u. 102/A Tel.: (06-57) 412-094 Rádiótelefon: (06-30) 953-3467 REAL MEN S BUDAI ÖLTÖNYHÁZ Öltönyök AimOTCZl 900 Ft Zakök 33-90OTT16 900 Ft Pantallók ÍLSOOTT S 900 Ft KABÁTVÁSÁR! Minden télikabát ASflOífFr 14 900 Ft Amíg a készlet tart! Budapest!!.. Lukács u. 3. (Lajos utcából nyűik.) Tel.: 335-4701 Nyitva taitás: héttőtől péntekig 10-18 étáig, szombaton: 9-13 étáig. jgpjB I uyp Ingatlanfej lesztési ÜTUNPNk Szövetkezet Új lakások leköthetők: Bp. XIV., Ilka u. 17. alatt 44 db lakással, parkolókkal és 3 db üzlettel épülő társasházban 40, 56, 86,110 nm-es lakások egyedi fűtéssel, két lift és nagy kert használatával. Szoc. pol. engedmények és kedvezményes hitel igénybe vehető, kérésére régi lakását - ide beszámítva - eladjuk! Lakások, üzletek átadása 2001. III. negyedévében. Várható ár: 260 EFt/nm-től. INFORMÁCIÓ: 06 (23) 508-705 BAUMAG Szövetkezeti értékpapír A BAlJMACi Szövetkezet ajánlata tagjainak rSTETTÖ ÉVES HOZAM Lekötési idő 10 OOOFt-2.99 M Ft-ig3 M Ft—6.99 M Ft-ig 7 millió Ft-tól 1 hónap évi 12% évi 12% évi 12% 3-5 hónap évi 13% évi 13-5% évi 14% 6-12 hónap évi 14% évi 14.5% évi 15% RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A BAUMAG IRODÁKBAN: 1024 Bp., © 315-1630 • 1035 Bp., © 388-6715 • 1042 Bp., © 370-5284 • 1075 Bp., © 327-8430, 327-8420 • 1113 Bp., © 386-8239 • 1173 Bp., © 256-9739 * 1202 Bp., © 283-3282 • Budakalász, © 06 (26) 340-433 • Budaörs, © 06 (23) 508-708 • Vác, © 06 (27) 300-885 Bővebb információ a Teletext 536. oldalán ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES! Jászai Mari zongorája már csak két hétig látható FOTÓ: TEKNŐS MIKLÓS MUNKATÁRSUNKTÓL A két évig tartó, 1988-1990-es nagy felújítás után ismét bezárják ideiglene­sen a Bajor Gizi Színészmúzeumot. Ez­úttal a tető cseréje miatt. A múzeum 1952-ben nyílt meg Gobbi Hilda kezdeményezésére Bajor Gizi egykori villájában, amely a század elején épült. A ház a harmincas évek­ben került a színésznő tulajdonába. Ő építtette rá az emeletet 1938-ban, új te­tő azonban ekkor már nem készült, a ré­gi, földszintes ház tetőszerkezetét he­lyezték vissza: ezt kell most kicserélni, mert több helyen beázik. A látogatókat ezenkívül „omlásveszély” tábla is fo­gadja a bejárati lépcső mellett. Meg­süllyedt a terasz is, ezért azt is lebont­ják és újraépítik. A Stromfeld Aurél utca 16. szám alatti villa egyébként a legutóbbi időkig lakott volt: Bajor Gizi egyik rokona élt a kilencvenes évek közepéig a man­zárdlakosztályban. De lakott itt Szé­kely Mihály is, a híres operaénekes, és egy ideig itt rendezkedett be a nyugat­német nagykövetség (rájuk emlékeztet a sas a ház előtt). A magyar színészet múzeuma nem tartozik a leglátogatot­tabb gyűjtemények közé, maguk a szí­nészek is ritkán jönnek megnézni a nagy elődök relikviáit. Ha ők vagy má­sok mégis rászánnák magukat, már csak április elsejéig jöhetnek: jelenleg a Bajor Gizi-, a Jászai Mari-, a Márkus Emília-, a Gobbi Hilda-emlékszoba, a Nemzeti Színház történetéről szóló anyag és a múlt nagy színészeit bemu­tató folyosó látható a földszinten. Mindez újrarendezve nyílik meg a fel­újítás után. Hiányos Kispest költségvetése Nehéz helyzetben van Kispest: az idei 6,5 milliárdos költségvetésben több mint tízszázaléknyi, nyolcszázmillió forint a hiány. Bár a polgármester sze­rint ebből év közben még tudnak fa­ragni, a teljes összeget az ésszerűség határáig tartó takarékoskodással sem lehet eltüntetni. A forrásmegosztás, pontosabban a fő­város miatt került az idén csaknem lehe­tetlen helyzetbe Kispest - mondta Tímár Béla polgármester. A 6,5 milliárd forint főösszegű költségvetésben nyolcszáz­milliós hiányt terveztek, pedig az előké­szítés során már lefaragtak hatszázmil­­liónyi kiadást, ami egyébként jogos igény volt. A hiány így majdnem akko­ra, mint amennyivel a jogosnál kevesebb pénzhez jutott a kerület a forrásmegosz­tásból. Tavaly a kerületnek járó összeg­nél négyszázmillió forinttal kapott keve­sebbet Kispest a fővárost és a városré­szeket közösen megillető pénzből, az idén pedig a főváros további háromszáz­­milliót elvett a XIX. kerület pénzéből. ­­Tisztességes forrásmegosztásra készül­tünk, ehelyett ezt kaptuk - mondta a pol­gármester. A nyolcszázmilliós hiányból egyébként év közben még tudnak vala­mennyit faragni - eddig majdnem min­den évben hiánnyal indultak, ami az év végére eltűnt -, de ekkora összeget nem lehet ledolgozni. Mivel a hitelfelvételt szeretnék elkerülni, az önkormányzat kénytelen a vagyonából eladni a műkö­dési költségek fedezetére. Ez azonban még mindig kisebb veszteség, mint a működésre felvett hitel kamata. Ráadá­sul a vagyoneladásból származó bevételt nem teljesen napi kiadásokra költik el, egy részét befektetik. A nehéz helyzet miatt jelentősen visz­­sza kellet venni a fejlesztési kiadásokat. Erre összesen hétszáznyolcvanmillió fo­rint jut, de a pénz a sok feladat miatt eléggé elaprózódik. A legnagyobb ösz­­szeg, száztízmillió forint az iskolák, óvo­dák felújítására jut, de ez éppúgy csak tűzoltásra elég, mint például az utak és járdák felújítására fordítható harminc­­millió. A működési oldal legnagyobb té­tele az oktatásra fordítandó kétmilliárd, illetve a szociális jellegű kiadások hat­­százmilliója. A kötelező feladatok ellátá­sa gyakorlatilag a kerület minden pénzét elviszi, így szűk az önkormányzat moz­gástere. Áz elmúlt néhány évben az ön­­kormányzat erőfeszítéseinek köszönhe­tően jelentősen javult a köztisztasági helyzet, ennek fenntartására továbbra is biztosítják a szükséges pénzt. A. G. Ír az Olvasó___________ Rendelés csak pénzért Gyűjtés az árvízkárosult gyerekeknek Aki látta a televízióban az otthonaikból menekülni kényszerülő embereket, bi­zonytalanságukat, hogy mit is vigyenek magukkal az árvíz elől mentve, azok át­­érezhették a pusztítás fizikai és lelki terheit. Az Országos Gyermekvédő Li­ga vezetői is tudják, hogy az elöntött, esetleg romba dőlt otthonokból sok minden hiányzik majd, amit pótolni kell. A gyerekeknek azonban nem sza­bad nélkülözniük játékaikat, kedvenc mesekönyveiket. Ezért kezdeményez a liga játék- és könyvgyűjtést az árvíz miatt otthonukat és kedvenc tárgyaikat elhagyni kényszerült gyermekek szá­mára. Minden olyan játékot, könyvet örömmel fogadnak, amellyel pótolni lehet a veszteségeket, és örömet lehet szerezni az elöntött falvakban élő gye­rekeknek. Az Országos Gyermekvédő Liga munkatársai az összegyűjtött meseköny­veket és játékokat személyesen viszik el és adják át a gyermekeknek. Az adományokat személyesen vagy postán lehet eljuttatni a következő cím­re: Országos Gyermekvédő Liga, 1074 Budapest, Hársfa utca 43. A személye­sen hozott adományokat munkanapokon 9-13 óra között veszik át. A részletekről a liga munkatársai a 351-7084-es tele­fonszámon adnak felvilágosítást. Kirschner Péter Megfájdult a lábam, alig tudtam rálépni. Elbicegtem hát a Szent Imre Kórház Fe­hérvári úti rendelőintézetébe, ahova tar­tozom. A betegirányító közölte, hogy csak beutalóval fogadnak, ám e nélkül is elvégzi a vizsgálatot az orvos, de kifizet­teti velem az árát. Sok-sok évnyi járulék­­fizetés után nem akartam fizetni, ezért ha­zabicegtem. Családorvosom éppen nem rendelt, így nem juthattam beutalóhoz. Nem fért a fejembe, hogy egy állami intézményben, amit az én befizetéseim­ből (is) építettek, beutaló hiányában miért pénzért rendelnek. Megkérdeztem telefo­non a rendelőintézet ortopédiai osztályát, hogy pontos-e a betegirányítótól kapott információ. Megerősítették, hogy bizony így van, és egy minisztériumi utasításra hivatkoztak. Miért nincs a rendelőintézet­ben egy felvételi osztály, ahol egy orvos ilyen esetben adna beutalót? Talán meg lehetne kérdezni, hogy el tudok-e jutni a körzeti orvosig. Az az ember érzése, hogy a beteg van az egészségügyért és nem fordítva, legalábbis ebben a rende­lőben. Nagyon fáj a lábam, de talán még jobban fáj, hogy betegség esetén ilyen embertelen eljárásra számíthatok. Szedlay Péter Törökbálint A ráérős orvos esete A napokban egyik egyetemi klinikánk szakambulanciájának rendelésén kellett megjelennem. A szakrendelést hetente egyszer, 8-12 óra között tartják. A meg­jelölt napon háromnegyed nyolckor ér­keztem a klinikára, ahol az ötös sorszá­mot kaptam. A rendelést ellátó orvos 8.40-kor érkezett, utcai ruhában. Három­negyed kilenckor fogadta az első beteget, kilenckor kikísérte a másodikat, majd „foglaljon helyet a szobámban, azonnal jövök vissza” szavakkal harmadik bete­géhez fordult, és elviharzott. Háromne­gyed tízkor jelent meg ismét a hosszú fo­lyosó végén, élénk beszélgetésbe merül­ve egy fehér köpenyes kollégájával és egy „civillel”. Áz immár húszfőnyire duzzadt betegcsoport előtt békésen to­vábbfolytatták a beszélgetést. Tíz órakor az elmélyülten társalgó kicsiny társaság mellett elhaladva elhagytam a klinikát. Amit itt leírtam, nem hozható össze­függésbe egészségügyünk közismerten nehéz anyagi helyzetével. Révai János Budakeszi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék