Szabad Nép, 1945. július (3. évfolyam, 79-104. szám)

1945-07-22 / 97. szám

VASÁRNAP, 1945 JÚLIUS 22 SZABAD NÉP Három hét múlva az egész országban megkötik a kollektív szerződéseket A vidéki kollektív szerződések kérdése többször foglalkoztatta a napi­sajtót. A kollektív szerződések előkészítő munkái befejeződtek és a napokban összeülő bizottságok Nagy- Budapest kivételével az egész ország területén szabályozzák a bérkérdé­seket Július 27-én ül össze a szel­­lemi munkavállalók bizottsága, jú­lius 30-ától kezdődően pedig vala­mennyi szakma kiküldöttei kezdik meg a tanácskozásokat Mivel az egyes bizottságoknak 10—10 nap alatt meg kell oldaniuk feladatukat, valószínű, hogy augusztus 20-ig va­lamennyi szakma kollektív szerződé­sét megkötik. Felakasztottak egy embertrtó kereslegényt A Népbíróság Gerendai­-tanácsa szombaton tárgyalta Katz József 30 éves pestszenterzsébeti hentes­mester bűnügyét. Katz Borban a 101/81. számú munkásszázad sza­kaszvezetője volt és szadista kegyet­lenséggel kínozta, éheztette a mun­kaszolgálatosokat, sőt több embert agyonlőtt. Ugyanezt a bánásmódot tanúsította, amikor Borból menekülni kellett és Magyarország felé vissza­vonultak. Aki a sorból kidőlt, azt ke­gyetlenül lelőtte. Kerettársait is a munkásokkal való embertelen bá­násmódra biztatta. A bíróság előtt tagadott, de a szá­zad megmenekült tagjai rendkívül izgalmas szembesítési jelenetek so­rán szemébe mondták kegyetlenke­déseit. Dr. Szmetén Károly nép­­ügyész vádbeszéde után a Népbíró­ság halálra ítélte, kegyelmi kérelmét pedig elutasította. A halálos ítéletet délután a Markó­­utcai fogház udvarán végrehajtották. A demokratikus pártok nagygyűlése Angyalföldön Szombat délután szabad téren ha­talmas tömeg előtt tartották meg az ország gazdasági újjáépítése és a reakció elleni fokozottabb harc érde­kében meghirdetett nagygyűlést. A Szociáldemokrata Párt részéről Sza­mai Lajos, a Magyar Kommunista Párt részéről Orbán László, a Kis­gazdapárt részéről Horváth János, a Nemzeti Parasztpárt részéről Mol­nár József, a szakszervezetek részé­ről Szűcs István beszélt. SZAKSZERVEZETI HÍREK A Megéri alkalmeraottasé Szakszervezete (BéikhánábChi (Efotvas­ utca 26/a) július 37-én d­élutáni hat­áraikor az építő- és építőanyag Tpttri szakosztály ülést tart A Cukrászok és Édesipari Munkások Saaiksz­e­rve­zete felhívja az édesipari ü­ze­­mákot, hogy az újjáépítés rolle/min­umként sannak felajánlott termékekről alkótó jelen­tésüket, valamint a szemináriumokra je­­len­tkezők névsorát küldjék be a köz­­pontiba. Az OMSE bizalmi testület július 25-én délután M­ 6 órakor fontos tárgyban ülést tan. (Ertzsé­bet­ körút 51.) A Magyarországi Könyvnyomdai Mun­­kások Egyesülete Választmánya folyó he­tszín, csütörtökön délután 2 óra­kor ülést tart.­­A­ felügyelőbizottság 1 órakor könyv, vizsgálatot tan. Kérik a választmányi és felügyelőbiz­ottsági tagok pontos megje­lenését. Háem hm év L Audics Erzsébet: MUNKÁSOSZTÁLY ÉS NEMZET (Szikra-kiadás.) Évtizedeken át akarták a haza­árulás bélyegét a munkásosztályra nyomni. Ma erre az osztályra vár a feladat, hogy kivezesse a magyar nemzetet abból a katasztrófából, amelybe az úri reakció hazafias mázba rejtett osztály önzése dön­tötte. Képes-e, hajlandó-e a magyar munkásosztály ennek a nemzet­­mentő feladatnak az elvégzésére ? Ezt a kérdést tárgyalja Andics Er­zsébet most megjelent könyve. A hazaszerettet fogalma — a reakció megfogalmazásában egybe­esett az országterület fogalmával. Ez nem csupán téves felfogás, ha­nem jól megfontolt, hazug propa­ganda volt. A revíziós propaganda azt a céllt szolgálta, hogy a trianoni Magyarország népe a nyomor oko­zóját ne elnyomóiban, az úri reak­cióban lássa, hanem egyesegyedül a békeszerződésekben. Aki ezt a fel­fogást nem osztotta: hazaáruló volt. Aki csonka Magyarországot akarta mennyországgá tenni, az itt élő nép helyzetét gyökeresen megjavítani: hazaáruló volt. Aki nem szajkózott a „Kárpátok bérceiről”, a „szőke Tiszáról” hanem e bércek alján, a Tisza völgyében lakó nép senyvedése ellen emelt szót: hazaáruló volt. Amikor pedig a Trianon előtti terü­­letek egy részét visszacsatolták, be­bizonyosodott az „élettér“ elméleté­nek hazugsága. A nagyobb ország nem nagyobb jólétet, hanem több nyomort hozott. Nem azért, mert nagyobb lett az ország. Azért, mert a területeket Hitler kezéből a reak­ció erősödése és a magyar függet­lenség megcsorbítása árán kaptuk. Lám, ez volt az úri reakció haza­fiassága, amely csak a harácsolást, az egyéni nyerészkedést takargatta. A munkásosztálynak ehhez a haza­fiassághoz köze nem volt. Az igazi hazafiasság, mely a nemzet túl­nyomó többségének anyagi és szel­lemi boldogulását akarja, Magyar­­országot nem az ezerholdak, hanem a dolgozók mennyországává akarja tenni. Ezt a hazafiasságot csak a leghaladóbb osztály képviselheti. A magyar polgárság, mely mindig megalkuvó magatartást tanúsított az uralkodó hűbéri — földesúri osz­tállyal szemben, — nem vállalhatta ezt a hazafiasságot. A munkásosz­tálynak kell ezt vállalnia, íme, így válaszol Andriis Erzsébet könyve a feltett kérdésre, s rámutat arra is, hogy — a reakció állításai ellenére — az osztályharc és a nem­zetköziség nem áll ellentétben a hazafiassággal, hiszen az osztályharc a dolgozók — a nemzet gerince — színvonalának emelését célozza, a nemzetköziség pedig a nemzet érde­keit az emberiség általános érdekei­vel egyezteti össze — és ezzel biz­tosítja a nemzet igazi fejlődését. A „Munkásosztály és nemzet” má­sodik részében a magyar történel­men keresztül világítja meg a ma­gyar nagybirtokos osztály nemzet­ellenes szerepét a magyar nép nem­zetfenntartó szerepével szemben. Ami a magyar történelemben a nemzeti egység kialakulásához, a nemzet ere­jének gyarapításához hozzájárult, az mind a földesúri, főnemesi osztály nemzetellenes szerepét a magyar nép nemzetfenntartó szerepével szemben. Ami a magyar történelemben a nem­zeti egység kialakulásához, a nemzet erejének gyarapításához hozzájárult, az mind a földesúri, a főnemesi osz­tály elleni harcban született meg, így Mátyás király nagy reformjai, Rákóczi Ferenc szabadságharca is. A magyar történelem legsötétebb fe­jezetében mindenütt döntő szerepet játszott az úri reakció osztályönzése. Mohácsot Dózsa parasztjainak lemé­szárlása, az ország véderejének meg­­gyöngítése előzte meg. A világosi fegyverletétel a császári hiénák so­raiban ott találja a Majláth, Des­­sewffy, Zichy, Apponyi és Andrássy grófokat. Az 1918—19-es forradal­makkal szemben Bécsben, Párizsban kerestek segítséget Telekiék, Hor­­thyék, Bethlenék. Ez az osztályönzés kergette a magyar úri reakciót már az 1867-es kiegyezéskor a nemzet függetlenség­re törő németség karjaiba. Ez so­dorta a magyar nemzetet — minden nemzeti érdekével ellentétben — két világháborúba. Még a nemzeti érde­­keiket lábbal taposó román, bolgár, finn, olasz fasiiszta államok között is kitűnt a magyar úri reakció nemzet­­ellenessége, mert félve a független­ségi arc­vonal fasisztaellenes erejétől,­­ még akkor is folytatta a háborút Hitler oldalán, amikor a többi csat­lós állam burzsoáziája már mentette, ami menthető volt. A magyar történelem helyes érté­kelése, a reakciós „hazafiság” igaz megvilágítása megmutatja: a mun­kásosztály képes és csak a munkás­­osztály képes a magyar nemzetet a fejlődés, a boldogulás útjára vezetni. Ezt a választ kapjuk Andics Er­zsébet könyvéből. B­p. Vorosilov helyettese, Puskin követ és Grigorjev tanácsosa Nemzetgyűlés elnökénél Puskin, Szovjetoroszország kö­vete, továbbá Vorosilov tábor­nagynak, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökének helyettese és Grigorjev követségi tanácsos szom­baton délután egy órától három óráig hosszabb megbeszélést foly­tatott dr. Zsedényi Gyulával, a nemzetgyűlés elnök­eivel, a nemzet­gyűlés elnökségén. A látogatók barátságos beszélgetés után meg­­te­kinttették a parlament épületét. Gerő elvtárs jelenlétében kezdte meg gépi kapcsolását a Teréz-központ Szombat délután Gerő Ernő elv­társ kereskedelmi és közlekedési miniszter Pozsgay Gyula állam­titkár kíséretében megjelent a Teréz-központban. Rövid ünnep­ség keretében tért át a központ a kézikapcsolásról a gépi kapcsolási rendszerre. Kónya Sándor mű­­szaki igazgató beszámolójára Gerő Ernő válaszolt. Beszélt a nagy fel­adatokról, amit az országnak meg kell oldani, példának állította az ország dolgozói elé a Teréz-köz­­pont alkalmazottait, akik , az előírt időnél jóval hama­rabb helyezték üzembe a gépi kapcsolási központot. — Ez a tény is bizonyítja, mondotta Gerő elvtárs, hogy bár néhol valóban észlelhető a munka­fegyelem lazulása, mégis vannak üzemek, ahol ez a munkafegyelem szilárdabb, mint valaha volt. Ha az üzem, melyben haladunk,, ma még kicsiny, ak­kor biztosak lehe­tünk benne, hogy meggyorsul és egy-két éven belül az előrehaladás menete olyan nagy lesz, amiről ma még álmodni sem merünk. A jövő héten a József, illetve a Lipót-­központok is áttérnek a gépi kapcsolásra. Varga Béla nemzetgyűlési képviselő nyilasmentése Ismét vád alá helyezik a soproni megyevezetőhelyettest (A Szabad Nép soproni tudósí­tójától.) Aki a soproni utcán vé­gigmegy, német és magyar szót hall. A svábok nagyrészt haza­árulók, volksbundisták voltak. A magyarok közül talán sehol any­­nyian nem tartoztak az Ébredők közé, a Héjas—Prónay—Osten­­burgi különítményekbe, mint itt. Ráadásul a Vörös Hadsereg elől idemenekültek a fél ország fasisz­tái, itt bújtak meg a környéken, vagy Németországból ide szivá­rogtak vissza. A rendőrség állja a harcot. Volks­­bundistákkal, SS-katonákkal, ma­gyar fasisztákkal tölti meg az in­ternáló táborokat, a börtönöket, s el is végzi nemzeti fontosságú fel­adatát, ha nem vetnek gáncsot elébe. Amikor a politikai rendőrség Rozmán Ferenc nyilas megyeve­zetőhelyettest elfogta, a városban megint tisztább lett a légkör. Roz­mán úr nem tartozott az egyszerű megyevezetőhelyettesek közé. Közismerten jóbarátja volt Szálasi Ferencnek, aki 1937-ben és 1942-ben Sopronban nála lakott. Kovarczhoz is meghitt szálak fűzték, Széchenyi Lajos nyilas képviselő számára pedig korteske­dett. Bennfentessége annyia köz­ismert volt, hogy amikor a nyi­lasok letartóztatták a veszprémi megyéspüspököt, az hozzá fordult, kérve, hogy Vajadnál, Rajnissnál és Szöllösinél pártolón terjessze elő kérvényeit. A Népbíróság előtt Rozmán úr tagadta, hogy megyevezetőhelyet­tes lett volna, annak ellenére, hogy írásban bizonyítja két újságcikk és két levél. Az egyikben az öcs­­cse gratulált kinevezéséhez. Két mentőtanúja közül az egyik a nyi­las idők polgármestere, a másik egy minden rendszert végigszol­gált közhivatalnok. Szóval az eset világos és a demokratikus sopro­niak már örültek, hogy hosszabb időre megszabadulnak tőle. De nem így történt. A Népbíróság előélete és a bizonyítékok ellenére felmen­tette. A magyarázatot egy levél adja meg, amelyben Varga Béla bizo­nyítja, hogy a nyilas Rozmán Ferenc min­dig hűséges, jó barátjának , bizonyult. Utal arra is, mintha a megyeveze­tőhelyettes testvérnek az ellenál­lási mozgalomhoz is lett volna va­lami köze. Mindezt az ideiglenes nemzetgyűlés képviselője és a Független Kisgazdapárt egyik ve­zetője írta alá. Ez a harmadik mentőtanú elég is volt a soproni Népbíróság számára Rozmán fel­mentéséhez. Szerdán hagyja el Svájcot a segélyt hozó gépkocsikaraván A svájci rádió péntek esti nyolc­órás adásában közölte, hogy a Bécs, Budapest és Bukarestbe irányuló tehergépkocsioszlop július 25-én hagyja el Svájcot és a következő városokat érinti: München, Salzburg, Linz, Bécs, Budapest, Nagyvárad, Kolozsvár, Brassó, Bukarest. A 21 tíztonnás teherautón 200 tonna áru van, köztük 37 tonna gyógyszer. Egy külön teherautó az utánpótlást szál­lítja, a gépkocsioszlopot két személy­autó kíséri. Nyolc kocsi marad Bécs­ben, tíz Budapesten és hét Bukarest­ben. Bukarestben leraknak 18 tonna gyógyszert, 17 és fél tonna külön­féle élelmiszert, 21 tonna különle-7 ric­loretilént megvételre keresünk. Piszikos Isapot­ban is. Vegytisztító üzem, Budapest, Deák Ferenc-u. 16. ges élelmiszert, mint csokoládét, ká­vét, stb., valamint másfél tonna ruhaneműt. Ezeket a román civil­­lakosság részeire, jóléti, zsidó intéz­mények, kórházak részére szállítják. Jugoszlávia és Bulgária között megindult a postaforgalom. Chilében elárverezik a lefoglalt német vagyonokat. Bordeaux kikötőjébe a háború be­fejezése óta először futott be keres­kedelmi hajó. Az amerikai csapatok novemberig kivonulnak Iránból. Az általuk épí­tett vasutakat, amelyen a Szovjet­unió részére szállítottak hadianya­got, ajándékképpen átadják Iránnak. A francia rádió jelentése szerint a szövetséges hajóhad benyomult a to­kiói öbölbe. n. G. Fazekas Erzsébet: A FELSZABADULÁS ÚTJÁN Katona, a forradalom katonája ennek a riportkönyvnek a szerzője. A spanyol köztársaság hősies har­caitól Nyugatmagyarország felsza­badításáig mindenütt jelen van, ahol a forradalmi demokrácia élet­halál harcát vívja a reakcióval. Per­sze, nem a „kiküldött tudósító”, nem az érdektelen riporter szemével látja meg és jegyzi fel az eseményekben „az érdekeset”. Neki minden meg­örökítésre érdemes, ami a forrada­lom, a diadalmas demokrácia ügyét szolgálja. Szeretet és gyűlölet lát­tatja vele az eseményeket, a szerep­lőket, a nép barátait és a fasisztá­kat. Utazás az időben — 1936-tól 1945-ig — a vonzó sajátossága en­nek a könyvnek. Mert bár a riport színhelye Spanyolország, Szovjet­­oroszország, Norvégia, Franciaor­szág, Belgium és Magyarország, a riportok hangját nem a területek váltakozása színesíti, hanem azzal válik izgalmasan forróvá, hogy egyre jobban közeledik 1945-höz, a felsza­badulás, a diadal esztendejéhez. Ezért van, hogy riportjainak legsike­rültebb darabjai a magyar földön íródtak. (Gy. N.) in. 5 Kapható: mind«n fűszer- és é­l­e­l­m­i s­z • r­ö * I» tb • n Kis- és nagykereskedőknek gyártelepünkön Bp.: Vili., Conti­ u. 25. Árukiadás: reggel 1 9-től IS óráig. Petőfi, Tolsztoj, Marx és Szabó Ervin a Békes téren A Béke-tér lombos fái között, fáz, ahol még nemrégiben Pepita Jack és Puffantó Bili kalandjait árulták húsz fillérért, ma fényesre lakkozott sárga villamoskocsi állomásozik. Tetejéről nagy tábla hirdeti: a Fővárosi Könyv­­tár I. számú mozgó kölcsönkönyv­­tára. Bent a kocsiban barna könyv­­állványok komolykodnak. Kétezer kötet Szépirodalmi, társadalomtudo­­mányi, ismeretterjesztő könyv sora­kozik egymás mellett. Munkások, diákok, tisztviselők látogatják a könyvtárat, öt és hat óra között szinte zsúfolt a villamos. A könyv­táros, fiatalember, készségesen vilá­gosítja fel az érdeklődőket ! — Húsz pengő egy évre a tagtól. Hetenként háromszor állunk ide a Béke­ térre. Hétfőn, szerdán, pénte­ken. Délután négytől hétig lehet cse­rélni a könyveket. Egy sportruhás fiatalember gyana­kodva vizsgálja az állványokat. — Valami izét, — valami kalando­sat keresek. A könyvtáros csóválja a fejét. — Azt nehezen talál itt. Hosszas keresés után rászánja ma­gát egy Móricz Zsigmond könyvre. — Önmagában nem adhatunk re­­gényt, sajnálom, ez a szabály. Re­génnyel ismeretterjesztő könyvet is kell kölcsönvenni. A sportruhás nagy probléma előtt áll. Végre elkéri a­­Szovjetunió kom­­munista pártjának történeté­­t. Ne­­héz szívvel viszi magával, de idővel már keresni fogja a hasonló tárgy­körű könyveket. A mozgó könyvtár gyengéd erőszakkal neveli helyes irányba az olvasókat. A beiratkozás­hoz elég a lakásbejelentő és valami­lyen személyazonossági lap. A könyv­­tár még csak néhány napja műkö­­dik, de tagjainak száma már megkö­zelíti a százat. Az olvasók hatvan százaléka fizikai munkás és negyven százaléka értelmiségi. Az olvasók kö­zött sok a tanonc. Kedd, csütörtök és szombat dél­után a Bosnyák­ térre szállítják a kultúrát; a jövő héten a könyvtár, kocsi — a I. számú — a kőbányai Liget­ téren és a kispesti villanytelep­­nél áll meg. Miután az olvasók megváltották átszállójegyüket a kultúrához, a könyvtár csönget és hazamegy a re­­mizbe. Ha így megy tovább, nem­sokára a villamoskönyvtáron és für­ többen fognak lógni — az olvasók. Enczi Endre Vas Zoltán: TIZENHAT ÉV FEGYHÁZBAN (A Magyar Kommunista Párt ki­adása. ) Sokéves fegyházélmények. A lét és nemlést határán vergődő ember élményei. A szerző — bizo­nyára ösztönösen — megtalálta azt a kifejezési formát, ami legtermé­szetesebben illik ezekhez az életcsú­­foló élményekhez: a naplót. A bör­tön cellájában az önkínzó fogoly ön­magához beszél. A naplóban is. A napló önvallomása. Felszínre jutnak elnyomott emlékek és a mindig je­lenlévő, kínzó öntudat problémái. Vas Zoltán börtönnaplója csak rész­ben enged annak a kísértésnek, hogy ilyen lélekelemzés példája legyen. A sok börtönnaplótól igen fontos ponton különbözik. Nem műkedvelő pszichiáter ő, hanem forradalmár. Azért került börtönbe, mert harcos kommunista. Forradalmársága nem betanult lecke vagy magatartás. A vérében van. Meggyőződéséért kész a börtönben is tovább szenvedni. Harc a proletariátus győzelméért — ez az ő hiszekegyje. Harc a prole­tariátus győzelméért —, ez az indí­téka könyvének is. Azért is, hogy használjon vele a proletariátus nagy ügyének. Még naplójában sem ér rá lélekelemzésre. Tanítani, agitálni, küzdeni a nagy célért, minden lélek­­zetvétele ezt a célt szolgálja. Ennek a naplónak minden sora megható hitvallás a kommunista igazság mel­lett. Ez teszi izgalmas és nagy él­ménnyé Vas Zoltán könyvét. (Gy. N.)

Next