Szabad Nép, 1945. szeptember (3. évfolyam, 130-154. szám)

1945-09-19 / 144. szám

SZERÍJA, 1948 SZEPTEMBER 19 SZÁLÁK) KÉP Derő elvtárs közlekedési miniszter letöri a fuvaruszsorát Msagyarországon hárvanezer f­eher­­fiutó áll a közönség rendelkezésére. Egy részük a MATEOSz köteléké­ben, más részük vállalatoknál dolgo­zik. Sok vállal*t­agon­ban csak fedő* P®erv, egyik­*«A«fk élelmes teher­­* utótulajdonos részére, akik hihetet­len magas árakért fuvaroznak. Egy­­egy fekete fuvarért többszázezer pengőt f­­elkérnek. Gerő elvtárs, kereskedelmi minisz­ter utasítására a minisztérium autó­­pstálya a napokban jelentkezésre gzólítja fel a teherautótulajdonoso­kat. A jelentkezésnek az a célja, hogy a minisztérium a jövőben foko­zottabban irányítsa a teherautó­­közlekedést. Eddig ugyanis a közér­dekű fuvarokra egyetlen fuvaros sem jelentkezett önként. A kereske­delmi minisztériumnak az az állás­pontja, hogy minél több teher­a­utó kerüljön forgalomba ,s ezért meg­könnyíti a forgalmi engedélyek ki­adását.. A jövőben azonban a teher­gépkocsikat elsősorban az újjáépítés és jóvátétel céljaira fogja igénybe venni. * Felmentették és szabadlábra helyezték a háborús uszító Tőrey Zoltánt A népügyész vádja két napon át tárgyalta a Nép­­bíróség Pálosi,­tanácsa Tőrey Tau­­hinver­­Zoltánnak, a MAFIRT volt Vezérigazgatójának bűnügyét, aki ellen az volt a vád, hogy a háborús hírverés Szolgálatába szegődött, mert ő hozta forgalomba a hu­tint­i hazug­ságról készített és a háborús uszító nviguar filmeket. A vádlottak pad­jára­ került még Kiriló Vilmos, a MAFIRT üzletvezetője, aki a híradó­­mozik háborús műsorát, állította öszsze. Számos tanút hallgatott ki a bíróság, majd kedden délben Pálosi Béla­ elnök kihirdette a tanácstagok döntését, amellyel Töreyt és Koitót felmentette a vád alól. A közönség nagy réssé pfujjonással fogadta az ítéletet. Ezt az. Ítéletet megfellebbezem — a bíróság ellen — jelentette ki­emelt hangon a vá­dat képviselő dr. Font­ány Ferenc népügyész —, mert a legnagyobb mértékbeli sérelmes a magyar népre. A bíróság­­nem értette meg, hogy itt elsősorban a magyar népet és a magyar dolgozókat kellett volna megvédeni a velük szemben elköve­tett bűncsetek­m­én­ye­k miatt. Nem tehetem túl magam ezeken a meg­állapításokon, ha mindazok után, amiket ide tártam, ezt az érthetet­len íté­letet hozták. Szerencsének tartom, hogy van még egy fórum, ahol ezt az ítéletet reparálhatják. A Népbíróság egyébként Téreyt szabadlábra helyezte. Ez ellen a nép­­ügyé­sz ugyancsak felfolyamodást je­lentett be. Demokratának vagy jobboldalinak tartja-e Supka Géza Hitel Dénest?­ ­A Népbíróság Pír­­­-tanácsra kedden tárgyalta dr. Hitel Dénes, a Nemzeti Takarékpénztár ügyvezető igazgató­jának fellebbezési ügyét, akit az iga­­zolóbizottság jobboldali magatartása m­iatt állásvesztésre ítélt. Az igazo­lási Iratok ismertetésénél felolvasták Supk­a Gézának egy nyilatkozatát, a­melyben Hitel Dénest demokratikus érzelműnek mondotta. Ekkor a hall­gatóság soraiból egy férfi a bírói emelvény elé lépett.­­— Sas Márton, a Nemzeti Taka­rékpénztár üzemi bizottságának el­nöke vagyok. Be kell jelentenem: nem tartom helyénvalónak, hogy Supka Gézának ez a nyilatkozata itt latba essék. Januárban ugyanis Hitel Dénes megkérte egy ismerő­sét, keresse fel Supkát és kérje meg, legyen segítségére egy angol védő­levél megszerzésében. Supka ezt megtagadta azzal, hogy Hitelt szélső­­jobboldalinak tartja. Ezt a kijelen­tést Hitel megbízottja és az én jelen­­létemben tette. . Az elnök felfüggesztette a tár­gyalást, majd elrendelte Supka Géza tanuk ére­tt megidézését és a tárgya­lást elnapolta. EM&rsak, figyelem! Választási tudnivalók Mieden pártszerven­t jelölje ki haladéktalanul az összeíró bizottsá­gok tagjait. Annyi összeíró bizott­sági tagot jelöljenek ki, ahány szá­rszó kör van a községü­kb­en, vagy városukban. Ezen kívül minden já­rás székhelyen jelöljenek egy köz­ponti összeíró bizottsági tagot és minden városban is jelöljenek egy központi összeíró bizottsági tagot. Itégkésőbb szeptember 24-ig a kommunista összeíró bizottsági ta­gok nevét és címét juttassák el, vá­rosban a polgármesterhez, közsé­gekben a községi elöl­járósás­hoz. A járód központi összeíró bizottság kommunista tagjának a nevét és círit a járási főjegyzőhöz, városok­ban a polgármesterhez ugyanaznap­­nyú­jtsá­k be. A kommunista összeíró bizottsági tagok nevét és pontos lakcímé­t jut­tassák el h­aladéktalanu­l a járód titkársághoz, és a Kommunist** Párt Közigazgatási­ osztályára. (Budapest, Vil­., Tisza Kálmán-tér 27.) A kommunista össz.eiró b­zottsági tagok köt*-t esek szepte*rb­er 26-án deli 12 órakor fogadalom letétele céljából, kir­.ságokb­­n a községi elöl­járóságnál, váród­okram a polgár­­i.lester-a.-i megjelenni. A közszinti össze­író bizottsági ta­gol­ kötelesek Ugyan­ebba­n az kfíi­­ben a járási főjegyzőnél, városok­ban a polgármesternél megjelenni. Fogadalom letétel után nyomban meg kell al* ki­tani az, összeíró bi­zottságot. Felhívjuk az elvtársak figyelmét, hogy minden választási kérdésb­en forduljanak a Kommunista Párt köszigaz­gatási osztályához. (Tisza Kálmán tér 37.) ­VEG HIRDETŐ IRODA , VII., ERZSÉBET - KRT 9 11., V. SZENT ISTVÁN - KRT 29 220-033, 220-044 122-122 • -át■ti?***’1 Jön a szovjet­ pamut! Versenyre készülnek a textilgyárak Három hét múlva k®ll megérkez­nie a Szovjetunióból az első pamut­­szállítmánynak, összesen 30 millió kiló pamutot és 2 millió kiló mosott gyapjút kapunk. Ennek egy részét feldolgozva visszaszállítjuk a Szovjet­unióba, úgyhogy körülbelül 18 millió kiló pamut és 1,7 millió kiló mosott gyapjú marad birtokunkban. Hogy ennek jelentőségét ruházkodásunk szempontjából f­elmérhetjük, elég annyit mondanunk, hogy körülbelül 100 millió méter tiszta pamutáru és 1 millió méter tiszta gyapjúdra (vagy ennél több kevert gyapjúáru­ készülhet ebből hazai fogyasztásra. A magyar dolgozók textilellátása ez- Z­el én a hazai nyersanyagokkal biz­­­­tagítottnak mondható. Csak egy kell még honsá , a nyersanyag feldol­gozóm. Ez pedig nem lesz könnyű feladat. A magyar pamutgyárak 350.000 orsóval, három szakmányban dol­gozva. 28 millió kiló pamutot tudtak egy év alatt feldolgozni. Most 2800• 230.000 használható orsónk van és legtöbb helyen egy szakmányban dol­gozunk. Ha azt akarjuk, hogy ne csak a Szovjetnek szóló szállítók kö­telezettségének feleljünk meg, ha­nem minél előbb a magunk részére is gyárthassunk, akkor sürgősen nö­velnünk kell gyáraink termelékeny­ségét. Be kell állítani újabb szak­mán­yokat is-Csak a partyiparnak több mint 10.000 új munkásra lesz sürgősen tön­b­sége. A munkások leleményessé­gével, ötleteivel, lelkes munkájával kell fokoznunk a termelést. Helyre kell állítani a sérült fonodái üzem­részeket, amivel még 50 60.000 or­sót állíthatunk munkába. Igazi ver­senymunkát kell végeznünk, hogy megoldhassuk feladatainkat. Az első verseny­terv a Goldbarger­­gyáré, már elkészült. A mennyiségi és­ a minőségi ver­seny feltételeit határosszák meg. A Göldberg­er-gyár versenyre hívta ki a legnagyobb magyar textilgyára­­kat, a Magyar Pdmatsport, a Kis­pesti Textilgyárat és a Magyar Tex­tilipar Rt-t. Várja, hogy a verseny­­tervüket bemutas­sák és a verseny- Szerződést megköthessék. örömmel üdvözöljük a textigyá­­rak n­agyelszású versenyét és he­­lyeseljü­k, hogy kellő előrelátással már most megindítják, így a még raktáron lévő nyersanyagok feldol­gozásra kerülhetnek, mielőtt a nagy orosz szállítmányok megérkeznek és a munkáslétszám fokozatos emelésé­vel felkészülhetnek feladataik elvég­zésére. Szelek elvtárs, békési főispán terve a jövő évre szükséges vetőmag előteremtésére A földmívelésügyi miniszter elv­társ a jövő évi termelési tervben az idén leszűkült vetési és illeték jelen­tős kiszélesítését szándékszik inog­va kisl­and. Ehhez azonban m­indmek­­előtt biztosítani kell megfelelő meny­­nyiségű vetőmagot. A gazdák egy részének, különösen az új gazdák­nak nincs elegendő vetőmaguk, s ha valamilyen gyors megoldást nem si­kerül találni, a vetésterületek kibő­vítését nem lehet a tervezett mér­tékben megvalósítani. Szobák András elvtárs, békési fő­ispán nagyjelentőségű és könnyen kivihető tervvel lépett az illetékes minisztériumok elé. Szób­ok elvtárs terve szerint min­den termelő, ölelnek a beszolgáltató­­son, a kirótt jóvátételen, családja szűkös fejadagján és vetőmagon fe­lül úgynevezett szabad fóv­i,d­in­it búza van birtokában, köteles azt kölcsön­adni azoknak, akik veső-nyllggal nem rendelkeznek. A kölcsön a jövő év­i termésből természetben fizetendő vissza, a megállapítandó tíz-tizenöt százalékos kamat mellett. A kölc­csömért a község és a közállá­tási kor­­­mánybiz tos­ág szanxit­osságot vállal. Kölcsön helyett a cserét i­­ lehet alkalmazni. Csere esetén négy mázsa búza érdenében 110—120 kilogramm árpa vagy 120—ISO kilogramm ten­geri járna. Ha az új földtulajdonos nem tudná a cserét —-- akár fuvar UVU ggárat, akár azért, mert a kuko­rica még lábon van —• azonnal le­­bony­olí­tani, de kellően tudja iga­zolni, hogy rendelkezik a cseréhez szükséges terménnyel, ebben az eset­ben kezességet vállalna a község és a kor­mánybiz­osság. A kölcsön- és vetőmagakcióban rész-vilit gazda kötelezné maga arra, hogy nemfizetés esetén tartó­­sását a hatóság közadók módjára rövid úton behajthatja. Mivel a szabadi orgiáim a gabona beszolgált­­ását a közellátásügyi mi­­niszter iparcikk juttatásával díjazza­, nehogy a kölcsönadó gazda elessen az egyébként neki járó iparcikktől, a javasat szerint a kormánybiztos­­ság a kölcsönradókfit elsősorban ré­­szesíti iparcikkekben, úgy, mintha a gabonát beszolgáltatta volna. Schultz bácsi és a többi párt, amely nem indul a választásoko Az Országos Nemzeti Bizottság döntése értelmében a jelentkező tíz párt közül három nem vehet részt a választásokban. Mielőtt az „igazi“ demokrácia kéretlen­­hivatlan szószólói pártcenzuráról és terrorról kezdenének suttogni és mennydörögni, ismertetjük az ONB döntésének indokait. Amint a Szabad Nép már meg­írta, két Demokrata Néppárt kért engedélyt a választásokon való indulásra. Két egyforma nevű párt azonban nem indulhat egy­szerre. A kérelmezők közül Ba­­rankovics Istvánt demokratiku­sabb múltja miatt alkalmasabb­nak találta az ONB pártalakítás­ra, mint Pi­lffy grófot, ezért Ba­­rankovics pártja kapta meg az engedélyt. Az Értelmiségi Osztály ősi De­mokrata Pártjáról kiderült, hogy azonos dr. Schultz Károly okleve­les erdőmérnökkel. Ő a párt egyet­len tagja. A derék öreg sváb bá­csi gyakori­­vendég a parlament­ben és hivatalos intézményeknél, ahol —­ pártja nevében — eljár különböző nagy fon­t­osságú ügyek­ben. Itt tehát nem volt párt, nem volt mit engedélyezni. A Nemzeti Demokratapárt a megboldogult Vázsonyi emlékére óhajtotta alapozni politikai kar­rierjét. Háromtagú Vázsonyi­­intézőbizottságot jelölt meg a párt vezetőségeként. Kiderült, hogy a három vezető közül kettő ma is aktív tagja a Polgári De­­mok­rata­ pártna­k, akik nem is tud­tak arról, hogy egy új párt ve­zetőivé lették. „A vezetőség“ har­madik tagja egy jelentéktelen ügy­véd. Az ONB-t joggal nevezte Rá­kos elvtárs „a demokrácia új bástyájának“. Elvben valamennyi párt indulását engedélyezte és csak azokat a kérelmeket utasí­totta el, ahol közönséges csalás, válm technikai okok lehetetlenné­­tették a választásokon való rész­vétel engedélyezését. MlWIBtatatataW«»»"WRR JRRRII ll'W’*-»'UtttM A Kis Újság válaszol a Szabad Népnek arra a cikkére, melye tegnapi számunk­ban a vasárnapi gyűlések meg­zavarásával kapcsolatban közöl­tünk. Mint tegnapelőtt, a Kis Új­ság tegnap is mélyen hallgatott, a vita egyik ugrópontjáról, Eck­­hardt Tiborról. Ezt a hallgatást tudomásul vesszük. Ez a hallga­tás azt jelenti, hogy igazunk volt. A Kisgazdapárt jobbszárnya, mely a Kis Újság ura, tehát valóban Eckhardt Tibor utasításait követi. A magyar reakció Amerikába küldött ügynökének útmutatásai szerint próbálja megbontani a nemzeti egységet. A Kis Újság hallgat a hasis­­kódú kisgazdapárti főispánokról la, pl. Rainprechtről, akinek aljas kommunista-ellenes uszítását a Szaba­d Nép leleplezte. A hallga­­tás azt jelenti, hogy a Kis Újság a kommunista-ellenes uszításon nem talál kivetnivalót. A Kisgazdapárt politikai bizott­­­sága is nyilatkozik: a „paraszt, sztrájkról’*. E nyilatkozat egyrészt leszögezi, hogy „pártunk vezető­­sége nem akart és nem akar ezek­­ben a súlyos időkben sztrájkot”, másrészt fenntartja „elvileg” a parasztság sztrájkjogát. Szóval egy lépés előre, kettő hátra, áll tudjuk jól, hogy az élelmezési nehézségeknek vannak tárgyi okai: a rossz termés. Azt is tud­­juk, hogy vannak szállítási és egyéb nehézségek. De ki hiszi el, hogy a szállítási nehézségeken úgy segítenénk legjobban, ha vas­utassztrájkot hirdetnének? Kis ha a vasutas szakszervezet, ahelyett, hogy fokozott munkára mozgósí­taná tagjait, vasutassztrájkot ére­denre — ha csak „elvileg’* is — nem vádolnák-e joggal azzal, hogy szabotálja a vasút helyreállítá­­sát? Aki a közel­látás nehézségeit a parasotis/­trájk „elvi’* proklamá­­lásával akarja „leküzdeni’*, az magára vessen, ha a városi dol­gozók kiéheztetésének vádjával illetik. Erről nem lehet elterelni a figyelmet azzal, hogy bajok vannak a vasúnál, az ipariban, az üzemanyagellátásban is. Per­­sze, hogy vannak. De se Gerő, se Bán, se Nagy Imre, se Rónai elvtársak nem hirdettek vasútot, sztrájkot, mezőgazdasági, gépipari sztrájkot, cséplőgépkezelő-sztráj­­kot. Egyébként mi is megnyugvás,­sól vesszük tudomásul, hogy a Kisgazdapárt hajlandó elfogadni javaslatunkat a választások tiszta­ságát és zavartalanságát bizto­­sító pártközi megegyezésre nézve. A megegyezést tehát létre kell hozni. Hám Aitur Sopron vármegye kisgaz­dapárti főispánja és vármegyei kökallá­­tási kormány­biztos. Ebben az utóbbi minőségében volt­ az emést ellene az Új Sopron című soproni demokratikus n­­pilap. A vitd így szólt­: Szeptember másodikára hir­dették Sopronban a Kommunista Párt nagygyűlését, amelynek ve­zérszónoka Rákosi Mátyás volt. A nagygyűlés előtt néhány nappal hirtelen „elfogyott’’ a hatósági liszt és a vá­rosban nem teh­etett kenyeret kapni, hacsak nem feke­tén sváb asszonyokut. Hám főis­pán úr elutazott, helyettest nem­ hagyott és a volk­sbund-földekről a város lakóinak megígért negy­ven vagon gabonát nem szállít­tatta be a városba. A helyi kom­munista pártszervezet volt kény­telen kezébe venni a gabo­naellá­­tás ügyét, szerzett is 23 mázsa lisztet, amelyet, a péklegények éj­szakai tüdőrákon sütöttek fel. Mármost mit tesz ilyen vád ori­­vostára Hám főispán úr? Talán mentegeti magát vagy éppenség­gel elismeri hibáját? Nem, a fő­ispán úrnak nem elég, hogy ke­nyér nélkül hagyta Sopron lakos­ságát, hanem még támadásba megy át a helyzetet megmenttő kommunisták ellen egy titokzatos „nyílt levélben”, amelyet a Kis Újság hasábjain helyezett el. Fő­ispán úr! Minek ez a játék? Mi­nél hangosa­bb, annál jobban meg­látszik, csak azért kiabál, mert ég a háza. Hkmpsok I folyó hó 20-án, csütörtökön délután fél 6 órakor, SSp­u Iá, H. S3. sw. alatt tartjuk alakuló közgyík­kerünket. A* előkészítő bizottság. “ *■ ** I ® tt hrilliáns, pfüstölő részek eladok. Jegygyűrűt, ékszert ké­szítek, javítások megvárhatók. SCHU­AR8 aranyműves. Dohány-utca 22. I. 4 szám.

Next