Szabad Nép, 1946. november (4. évfolyam, 248-272. szám)

1946-11-16 / 260. szám

SZOMBAT, 1911 TOTKSfBUR W SZABAO W*& A magyar parasztság válaszúton és MK2* posztja:»« akadémiáján pántok«» délután Dem­eth­ Ferenc fölmívelésügyi államtitkár tartott előadást „A­ magyar parasztság vá­laszúton'* címmel. Kifejtette, hogy * m­at gyáráig legdöntőbb kérdése most ■g: «Milysn legyen, merre fejlődjön a magyar demokrácia? Az egyik irány, amelynek vezető osztály« a­ munkás, osztály,­­ »ép» demokráciát akarja megvalósítani. A másik irány — amelynek vésője csatáíjra a magyar burzsoázia — olyan demokráciát akar, amely csupán fügefalevél, a nagytőke gazdasági és politikai dik­­taterráján­ak ellepl­zésére. Magyar­ Országon ma felkészülnek * kérdés elöntésére. Karc jön és * küzdelmet a dolgozó parasztok milliói fogják eldönteni. Eldöntik, kivel és merre haladjanak tovább. A* emberek gondolkodását, maga­tartását két filmértési határoz­­ák meg. Ha a magyar mezőgazdaság csak tőkés módon fejlődhetne to­­vább, akkor a parasztság is a bur­zsoáziával haladna együtt, de a ma*­­*ógazdasági termelés sa&máre, és két feheteség van. Az egyik a tőkés, az „amerikai út”, a másik, nem a spe­cialista út, hanem­­ « dolgozó pn. minthág magán­tulajdon» véd­elmével biztosított — «követkesen­ át. A ma­gyar kommunisták a helyes utat, a paraszti magántulajdon fenntartása mellett, * paraszti erők egyesítésé­ben, a szövetkezeti gazdálkodás ki­­­fejlő­dtséh«* látják- T&kca fejlődé*? Mh jelentené a dolgozó jwr*«st- Bág szempontjából a tőkés fejlődés útja? A parasztság egyik lgfonto­­sal'b kapcsolata a tőkésekhez az, hogy tótést váz fel tőlük. Ezen a röv.® valóságos jobbágya­i..*» • ban­­kok­nakc, földjének valóságos tulaj­donosa a jelzálogkitrjelű. Ez * hely­zet« a dolgozó parasztságnak * ka­pitalizmusban. Az ipari tölt« a ma­gas iparcimkárakkal, a szélesen nyi­tott agrárollóra­ szedi el a paraszt­ság munkájának gyümölcsét. Nyil­vánvaló, hogy a dolgozó parasztság érdekeit a Baloldali Blokknak msok a te­vetelései geolfiollják, amelyek a bankok (Mami ellenőrzését, az ipari nagytők­e latrierje­k felszámolását sürgetik. Világos, hogy a pantsstadg­­nfik­a­ntunkássággel kell szövetségre lépnie a közös ellenség,­­ nagytőke e­zt. Miért nincs mégsem megértés a Baloldali Blokk,­­ a parasztság leg­nagyobb pártja, a Kisgazdapárt kö­zött? Hogyan tehet az hogy amikor Há­kosi Mátyás a 26%-i árleszállí­­tást az augusztus 1-i árakból köve­telte, akkor a Kis Újság ezt feltűnő­nek találja és hanyagolva fogadja. m­iért tér ki a Kisgazdapárt akkor, ha a dolgozó parasztság konkrét sé­relmeinek orvoslásáról van szó? Azért, mert a Kisgazdapárt nemcsak a dolgozó parasztok pártja, hanem benne van a burzsoázia, és a régi Magyarország csaknem minden szí­nezetű képviselője is. Ezeknek a­z­ ela­­múk­nek mindeddig sikerült vissza­tartaniuk a párt többségét jelentő demokratikus parasztságot attól, hogy felvegye * harcot * reakció ellen. Harmadik út ? Donáth Ferenc végül hangsú­lyozta ■. E gyesek felvetik a parasztság számára a harmadik új lehetőséget is, azt állítva, hogy a tökeelleness­ég összeférhet te munkássággal való szembenállással. Számos történelmi példa bizonyítja hogy azok a pa­­rantep­irtok, amelyek erre az útra léptek, tragikus sorsra jutottak, el­­védettek a két fronton való harcban. A reakció szándékosan aggasztja a para­szjestgot — a szociatizmus, a proletárdiktatúra« ,mumusának em­­leszetésével. A atoelsarm» nem ve­szélyezteti a parasztság önállóságát, de e­t­től eltekintve, ma nem arról kell dönteni, hogy a kapitalizmust vagy a szocializmust válassza-e a pa­­rasztság, hanem arról, hogy megte­remtsük-e a népi demokráciát, a mo­­nopoltéke megfékezésével, vagy vinc kiállítsuk-e a régi rendet. Nem kétsége­s, hogy a parasztság folytatni fogja önvédelmi harcát nyomorúsá­gának­ okozója. .. nagytőke ellen és egyre világosabban látja, hogy a nagytőkesillenes crockazövetségben a munkássággal kell ösmefognia. — fejezte be nagysikerű előadását Bo­­náth államtitkár. Hantim László, a Nemzeti Paraszt­­párt képviselője hozzá­szólásában hangoztatta, hogy a parasztság fel­tétlenül a munkássággal halad együtt, de min hajlandó a­z aláren­delt segédcsapat szerepét játszani, han­em­ egyenrangú félként akar rész­tvenni a nagytőke elleni harc­ban. Kiss Sándor kisgazdapárti kép­­viselő, a Parasztszövetség elnöke ki­fejtette, hogy a parasztságnak nem szabad a munk­ersz­ág ellen fordulnia, mert csak a munkás-parasztszövet­ség döntheti meg a­ kapitalizmust, de belső kérdéseit a parasztságnak magának kell megoldania. Dem (Uh Vereng záró*zavaaiban örömmel állapított.* meg; mindkét honzássaló megegyezett abban, hogy a parasztság számára csak egy út van, a munkássággal való szövetség útja. „Azt kívánom — mondotta —, hogy ez az egyetértés ne csak elvi kérdésekben nyilatkozzék meg, ha­nem a parasztság érdekében álló naiv, feladatok megoldásában is. Előre kell haladni­ a magyar demo­krácia teljességéért, amelyben a munkásság és a parasztság egyen­rangú*, a, sőt a parasztság — szám­arányánál fogva — többségben vesz részt az államhatalom gyakorlásá­ban’’. Decemberben előre háromhavi cukor- és külön karácsonyi adag Legújabb rendelet szerint decem­berben egyszerre háromhavi cukor­­adagot adnak ki előre. A közeli na­pokban 200 vagon szabad cukrot hoznak forgalomba. A karácsonyi szaloncukor gyártás biztosítására 20 vagon cukrot bocsátanak az édesipar rendelkezésére. Az ünnepekre az egyik szelvényre külön karácsonyi cukora­dagot osztanak ki. Ha a cukortermelés eléri az igen mérsékel­ten meghatározott színvo­nalat, szó lehet arról, hogy az előre readoít­­ havi fejadagot nem szármít­­ják be teljes egészében jövőre. Erre minden kilátás megvan. Szakértők s­­erint az előirányzott mennyiségnél többet fognak gyártani, úgyhogy a fejadagokat mégegyszer emelni le­­het. A gazd­ák répájukért bizonnyos mennyiségű cukrot kapnak, aznt a szabadpiacon értükeaíthe­k. A ta­­pasztalat szerint ez olyan kínálatos okos, amely lehetetlenné teszi a cu­korral való feketézést. — Betöréses lopáson értek két fiatalkorú bűnözőt a Dohány­ utca 63. számú házban, letartóztatták őket. _ VEO.IRt.r.VT » CAZDASAO 1 »rRtim,­ár. CáRtior mái z összes környező országokba irányu­ló kiv­ie­tt lehetőségekkel rendelkező EXPORTŐRÖK szives ajánlatait kéri a MOGYIK ALTALANOS FIMOZATIJU SU3AP2ST, V. Bajcsy Zsilinszky* új 74 Telefonszám­: 125*148 és 122*458 Táviratcím: „Faimpex Budapest* Hengerelt áruért vasércet kapunk Jugoszártától A jugoszláv—magyar árucsere­forgalom keretében nagymennyiségű magas vastartalmú vasércet kapunk Jugoszláviától, az ellenértékét henge­relt áruval egyenlítjük ki. Ez a rendszer számunkra igen kedvező, mert segít a vasérchiártyon és a jó­­vátates rendelések elmaradása miatt nem teljesen igénybevett msm­üveink szám­ára h­b ötéve tea ifi, hogy teljes üzemmel dolgozzanak­. Életbe lépett az összefér­­hetetlenségi törvény A nemzetgyűlési képviselők össze­­férhetetlenségéről szóló törvénycikk kihirdetése november 15-én megtör­tént. A hatálybalépésekor már fenn­álló összeférhetetlenségi helyzetet a képviselő nyolc nap alatt köteles be­jelenteni a nemzetgyűlés elnökének. Az összeférhetetten közszolgálati vi­szonyban álló képviselő nyilatkozni k­öteles, hogy lemond-e vagy sem képv­iselői megbízatásáról. Az idei Nobel-díjasok kiadtak négy Nobel-díjat. Az idei béke­díjat a bostoni Emily Germ Batch és a newwyorki John Mort taipta. A fizikai Nobel-díjat Percy Will run Bridgmum­-nek, a Harrvard egyetem tanárának ítélték. A ké­miai Nobel-díjat két részre osztot­ták. Az egyiket domes Batchelor Summer newyorki egyetem­i tanár kapta, a másikat Meredith Northrop, az ineeptopi Rockefeller intézet tu­­dósa. Az 1946-os irodalmi ?zebel­it­­a­t Hermann Hesse svájci írónak ad­o­ányozták. Szövetkezetbe tömörülnek a bácskai újgazdák A földhöz juttatott újgazdák csö­­vuttvezetekbe tömörülése a Bácskában ,serényen fol­ik. Az alakuló követ­kezetek azon felül, hogy tagjaikat a mezőgazdasági eszközök bes­zerzése- ism­­ét termelvényeik értékesí­tésében kívánják segíteni, azt a célt tűzték maguk elé, hogy Segítségül lesznek egymások a földmunkájrn és ta­­lajművelés terén is. A cél az, hogy a nehézségek ellenére is maradjon parlagon bevetésre és Jnégavnyká­­lásra Váró tej-Skrt. Közönségsiker : Szoveifran-íft® két nagy filmje FIUK A GÁTON... tférosi Sav­h­a: DUBROVSZKY­­ betyárok kapitánya Uránia tóllr­masa Miskolci tudósnőnk MefonjuJat.­tése 3 Pénteken délutánt X óra IsírVI két egrim­ást követő hatalmas robbanás­rára rázta rmg Aflekofoot. A robba­nás az MShK nagy kötemwittes olaj­­gyárában történt és s­z üzem rövi­desen lángokban állt. Azonnal értesí­tették a miskolci tözérséget, majd segítséget kértek a csiósgyőri tűzol­­tóságtól, ezenkívül más üzemek munkássága is hozzálátott az nagy, ki­terjed ebb tűzvész megfékezéséhez. A két robba­nás teljesen romba­­döntötte az olajüzemet, amely nem­rég indította meg a termelését. Fő­leg gépolajat állítottak elő, de úgy tervezték, hogy a felszerelés kieg­­endtése után december 15-én teljes erővel kezdik meg mind a k­ét- mind a gépolajterm­elést. A rendőrség szánnal megindította a nyomozást. Megállapította, hogy a robbanásokat a valósainal­g meg­sérült benzinvenetek­ből kiáradó b­n~ K’Mgód­ megnyu­stolása okozta. A tűz pillan­atok alatt kiterjedt a szó trón­éitól­­ vezetékből kiáradó benzinre, majd elharapódzott verz épületben száh,almozott olajos anyagokra úgy h­ogy néhány pert­ alatt az egész épület valóságos lángtengerré vált Az fisom jelenleg három mfiazak­­ban dolgozott A robbanás időpontjai­ban készülődött munkára az első nappali szakmány mintegy 45 főnyi csoportja. Hon tudni, hogy «us dl.vd műszak S0 munh­á­za közül hánysz% tartózkodtak még az üzemben. A tfsz, a.0­i»ly « sorok telefonálás­­kor még tart, rend­kívül megnehezült rá mentési mun­kálatokat. Eddig 15 munká­st szállítottak­ kórházba, leg­­nagyobb részüket égési sebekkel. 15 sebessínt a Saját lábán távozott. A romok alatt lévő áldozatok számát háromra, becsülik. Nagy Imre műve­zetőt holtan emelték ki az égő gyár­épületből. A kár pillanatnyilag felbecsülhetet­len. A tűzoltóság folytatja munkáját. A rendőri nyomozás teljes erővel fo­­lyASc M­orsaílinais T&Milamos aamsRol­i olajgyá­rban Lángéra ért az ISzera — Három halálos átkáza! ICél megegyezés a pártn­özi értekezleten Bankok ellenőrzése, mezőgazdasági dolgozók biztosulása Péntek este fél 6-kor pántkosl­ér, fels­h­eten gands­r­gi kérdéseidről ta­­nácskoztak. Két fontos kérdésben megállapodás jött létre. Elhatározt­t­k, hogy felállítják » Bemkpolitikrji­ Tanácsot és a bankokat ellen­őrző szervet­ létesítenek. Elhiszárosu­­k to­­vább­á, hogy a mezőgazdasági dol­gozók biztosítására január 1.ig tör­­vényjavaslatot készítenek. A biztosí­­tást, az állam gazdasági helyzetét figyelembe véve, elsősorban a leg­­szegényebb mezőgazdasági dolgo­­zókra terjesztik ki. ISo menti­s népbír­óság a fasiszta AssiVécSeSsaS Aj ügyvédi kamara igazolóbizott­­sága dr. Bentolák Nándor volt igaz­­ságügymini­sztert, aki az ellenforra­­dalmi idők egyik vezető egyénisége és az úgynevezett keresztény kurzusi hőse volt egyévi felfüggesztésre ítélte. A népbíróság megelégedett a feddéssel. Dr. Dobi Andort, a hír­hedt kijárót, Endre László kebelba­­rátját a Kamara elmozdításra ítélte, a népbíróság megelégedett az ő ese­tében is a feddéssel. Általában az Ügyvédi Kamara igazoló bizottságá­nak döntését a fellebbezés során a nép­bíróság majdnem minden esetben enyhítette. Dr. Mr­sey Lajost els.3­ fokon elkozdítetitják, a nép bírásig simán igazolta*. Ugyanez történt dr. Samay István és dr. Szarvas Géza ügyében is. Dr. Orel Köriden elmoz­dítás h­el­yett 18 havi felfüggesztést kapott­ Dr. Lotti Endrét a Kamara 6 hónapra felfüggesztett-, a népbíró­ság igazolta. A munkásság a baktalóránd­­házi tüdőszanatóriumért Baktalórándh­ázaki a ko­­munistat kongresszusi verseny kenetében tüdő­­szanatórium létesült Szabolcs vár­megye szegény parasztjai számára. Az ipari munkásság komoly adomá­nyokkal segíti a szanatóriumot. A nyírbogdényi petróleumipar dolgoz, 400 kiló benzint és olajat juttattak a szanatórium villanytelepének, a budapesti Lamport üzemi bizottsága 110 kilónyi edéiyt kért és kapott az igazgatóságtól a nemes célra, a Pe­ltm és Gu­illanm­e gyártól 150 mé­ter hermann-csont és 300 méter villanyvezetéket, a Kábelgyártól ugyancsak bérmanin-csövet és vil- s­rányve v­eté­ket, a Szikrától könyvtárat kaptak. A népjóléti minisztérium 34.000 forint értékben gyógyszere, két, köztük inzulint és penicillint adott. Az OTI megállapodott a sza­natórium vezetőségével abban, hogy betegei egy részét a szanatóriumba küldi, és ezért fizetésekkel támogatja az új intézményt. A sörgyárak többtermelési versenye Nagybudapesten nov. 15-től ápr. 15-ig Kéri«A­ndraéni. A «SláSsjsszSsms»» második napján a magyar egyetemi hallgatók csúcsszerv­ezetének, a MBJFBSz-nak elnöke, Jónás Pál szá­molt be a­ főiskolai hallgatók helyze­­téről. A MHJFBSz-t felvették a nem­zetköz diákszövetségbe és jött ezker svájci frankot juttattak a magyar egyetemi ifjúság megsegítésére. A szombat esti nemzeti színház­ dí­s­­előadáson Nagy Ferenc mraniszter­­elnök és Rajk László belügym­inisz­­ter szólnak az egyetemi ifjúsághoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék