Szabad Nép, 1946. december (4. évfolyam, 273-296. szám)

1946-12-25 / 293. szám

11— 12 szabad híp SZERDA, 194« DECEMBER 55 Százezer csomag a szegény gyermekeknek 7 ilay Zoltánná nyilatkozata Az MNDSz, élén Tildy Zoltánné elnökasszonnyal, azt a célt. tűzte maga elé. hogy 19-16 karácsonyán százezer értékes tartalmú csomagot juttat el a magyar demokrácia leg­jobban rászoruló gyermekeinek. — A Magyar Nők Demokratikus Szövetségével — mondta az elnök­­asszony, — a felszabadulás első napjától együti dolgozom. Az elmúlt évben, is sokat dolgoztunk annak ér­dekéiben. hogy a szex-eiet ünnepe al­kalmából lehetőleg egyetlenegy fázó és éhező gyermek se maradjon Ma­gyarországon. A magyar társadalom áldozjaikészségének és az itt élő szö­vetséges hatalmak képviselőinek, fő­ként Vorosilov tábornagynak köszön­hettük, hogy az elmúlt évben 60.000 gyermek számára tudtunk karácso­nyi csomagof biztosítani. A csoma­gok számál az idén 100.000-re igye­keztünk felemelni és az akció eddigi eredményeképpen is megállapítható, hogy célunkat elértük. — A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK a miniszterelnök előterjesztésére Révai József, Kádár János, Orbán László és Kovács István nemzetgyűlési kép­viselőket, az MKP vezetőit és dr. Székenyi Endre belügyminiszteri osz­tályfőnököt a demokratikus magyar köztársaság megteremtése és kiépí­tése körül szerzett érdemeikért a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki. — A nem­zeti ellenállási mozgalomban kifej­tette kimagaslóan értékes tevékeny­ségükért Szentgyörgyi Albert és Bay Zoltán egyetemi tanárok az ér­demrend ezüst, Offner Alfréd ve­gyészmérnök az érdemrend bronz fokozatát kapta. flz MKP Politikai akadémiáján (VI., Csengery-u. 68.) december 27-én, pénteken délután 5-kor Kossá István: „A magyar szak­­szervezeti mozgalom“ címmel tart előadást. Hozzászól Vas Miklós, a Szakszervezeti Tanács főtitkár-helyettese és Surányi Péter, a Fékosz osztályvezetője. Belépés szabad és díjtalan. — Az MKP Munkás Akadémiáján e héten a következő tanfolyamok elő­adásai lesznek: Magyar történelem szombat d. u. 5 óra. Nemzetköz; munkásmozgalom .pénteken d. u. 5 óra. Munkáskultúra és sport pénte_ ken d. u. 5 óra. Az oktatási megbí­zottak és tanfolyambizalmiak a tan­folyam látogatását kerületenként és tanfolyamonkint fokozotabban ellen­őrizzék. __. Egy fasiszta újságírót, Fodor Gyulát, a ..Szebb Jövő” című levente­­újság szerkesztőjét demokráciaelle­nes kijelentéseiért kétévi börtönre ítélték. — Inspekció» szolgálat a MABI-ban de­cember 27-én és 28-án délután 14 óráig van. RÍMES KOLMS Karácsony Ma nem hadakozunk itten, Toll ns szúrjon, kard ne vágjon, Ma a kemény, harcos toll is Boldog karácsonyt kívánjon. Akiknek az életében Olyan kevés volt a jó nap, Adjon Isten szép karácsonyt Minden magyar dolgozónak! MAGYAR acélárugyár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B U D A P E S T, XIII, VA CI - V T 9 5. Telefon: 380-134 126-940 RUGOGYAR Rugók, mozdonyok, vagonok, autók, közüli-kocsik stb. részére. Minőén fa jía hord-, íckcics- cs csáván úgó. Géprúgó textilgépekhez is. KATREIZEK Vagon* és mozdonyalkatrészek (tengelyek, forgattyúk, kapcsolóalka/részek) sajtolva, kovácsolva és előnagyolva. Autó*, traktor* és motoralkatrészek. Szelepek. KQWACl- £5 PRESMÜ Kovácsolt és sajtóit géprész minden célra, megmunkálva is. Hiniófengely. Acélgolyó cementgyárak részéie. 'A' ACELCSOMÜ Mindenfajta hidegen húzott szabatos varratnéikiih acél­cső, autók, repülőgépek, motorkerékpárok, kerékpárok, gépek s/b. részére. 'A TOMEGARUGYAR Patkósarok. Csizmapmkó. Sin szeg. ★ SZERSZÁMGYÁR Csigafúró szerszám* és gyorsacélból. Kőzet és mélyfúrók. ÜVEGGYÁRTÓ MECHANIKUS GÉP EK ★ KÁBELGYÁR! SZIGETELŐ GEPEK &z i n hazak e s mozi k Műsora színhazak Opera ház. S-zerda; Jancsi és Juliska, BabatUncíVr (11). Bohémélet <7); csütörtök: Truhadúr (11), Panv-ztbecsület, Petruska, Bolero (7); péntek: Jíigoletto (X. 4.. 7).— v'/gopt'va Szerda (4, léig): Rneklecke, Kincskeicí ük; csiií’öi tök (-!. fél S): ( sö-da­doktnr. Magyar betlehem, Hóemberek; péntek: Csndado-ktor, Magyar betlehem, Hóemberek 'fé. 8). — Nemzeti Kamara. Szerda (fél t, -7): A bunda; csütörtök; Férjek iskolája (fél -1). A bunda (7); pén­tek: A bunda (7). — Víg Szerda, csütörtök (fél 4. 7), péntek (7) ; Claudia. — Belvárosi Szerda, esti törtök ‘fél 4, 7), péntek (7): Jakobovezki és az ezredes. _ Madách. Szerda, csütörtök (fél 4, 7), péntek (7): Olyan szép, hogy nem is lehet igaz. — Művész. Szerda, csütörtök (fél 4. 7), pén­tek (7): Tíz kicsi néger.— Magyar. Szerda, csütörtök (fél 4. 7), péntek (7). Janika. — Fővárosi Operett. Szerda, csütörtök Tét 4, 7), péntek (7); Fekete liliom. — Medg.va­­s/.fty. Szenla. csütörtök (fél 4, 7). péntek (<): Csak nővel ne. — Pódium. Szerda, csütörtök '4, fél 8). péntek (fél 8): Tű! a konferencián,. — Kamara Varieté. Szerda, csütörtök (fél 5, fél 8), péntek (7): Amiről beszélünk.' — Royal Revíí. Szerda, csütörtök (fél 4, 7), péntek (7): A Royal Színház fan­tó,mja, — Sörkabaré: l'nrra néni (8). _ Jó­zsefvárosi. Szerda, csütörtök (fél 5, 7): Két kapitány: ’ péntek ‘7)-. Tatárjárás. MOZIK MŰSORA ADY-' Tarzan titkos kincse, am., 5, 7- \1.FA, Kőbánya: Hazugság nélkül, ’/síi, VáS, cas. és űnn. Vá4 ,s. — ASTORIA: Csak an­gyaloknak van szárnyuk. 5, 7, vas és ünn. ' D, VhO. %8-kor. — BETHLEN ' (Telefon: 22ö-003): Ököljog, amerikai, Vz 1, Váfi, ’-ás. vas: és ünn, 2, 4, 6, 8-kor, — BODÖGBAF (.lozsef-krt 63): Ki a férjem? magyar. — 26: Várlak. Vz-l. VaO. VáS, vas. és ünn. 1 á2 is. ... CITY: Nagy kaland, am.. Várt. Vsfi, VáS, szomb. vas. ü. %2 *s. — COJ1SO (Váci-u. 0. T: 18-28-18)- A szerető két árra, */24. */s6, VáS. szomb: Vá2 is. vas. és ünn. 11 is. — CORVIN: Nagy. kaland (am.), 4, 6, 8.’ — DECSI (T: 121-313': Amiről nem beszélünk, 2">: Tavasz a Broadwav,,n 4. 6, 8, szomb. vas. ünn. 2 is. — DÓZSA: Tüneménv, Veti. 328, vas. ünn. Vá4 is. — ÉVA: Fiú vagy lány? VáG, VáS, vas, és ünn. Vál-kor is. — FLÓRIAN: Segítség, örököltem! V*4, VáG, J-áS-kor. — KÓR ÜTI HÍRADÓ (Mafirt-moz.i): A legújabb magyar események. Orosz és francia híradó. A film a tudomány szolgá­latában. Felhők ura (amerikai rrpiilöfilm). A bárom kérő CBord.v—Pethcs). Folytatóla­gos egyórás előadások reggel 9-től este 10 n'áig. — HOMEROS: űrökké a tied. 3,0,7. HUNNIA; Jég hátán is megélünk, Abbott és Costello, — 26: Emlékszel niég? Vá4, Vá6, VáS vas. finn. 11 és V-2 is. — IPOLY: Sarok­üzlet.' VáL V«6, Vz%. vas 142 órakor is. — JÓZSEF ATTILA: Kémvadászok, — 26: Fiú vagy lány? 4, 6, 8. — KAMARA: Az Opera­ház fantomja, arn., Váb Vi6, 148, vas. ünn. 11 is. — KOSSUTH: Kővirág, Vál. V26, 14S, vas. ünn. 2, 4, (5, 8. — MARX: Zoro és Huru a kísértetek kastélyában Vz4. */z6. VáS. vas. l/*2 is. — MA VÁG: 25-én: Manderley-báz asszonya. — 2fi-án: Egymásnak születtünk, 8. 5, 7. — OMNIA: Kék hold völgye, — 25: Torpedótámadás. 4, 6, 8. szomb. vas. ünn. 2 is. — OTTHON: Top-bat, am. —• 26: Várlak, am */*•!. %6. VáS. — PALACK: Társbérlet. 11, ,1.3, ,7 7- 9. . PARTIZÁN: Fiúk a gáton. 'tts4, Váfi Í48, Vas. és ünn. 142 is. — PATRIA: Férfiak kedvence: am., i. fi, 8, szoinb. vas. ünn. 2 is. — PHÖNIX: Rió. az ördögsziget. — 25: Tűzön-vízen át. 11. 1, 3. 5, 7. — ROYAL APOLLO: Utolsó pillanat, fél 4, háromnegyed 0, 8, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 2, 4, 6. 8 — ROXY: Alvilági szűz 2 4, b 8 vas. és ünn. ’2 12. .Vs2, Vz 1. %6, VsR-kor. — SÁG VART: Mandzsu bestiák. Vál. l/z6, VáS. vas. és ún. Vá2 is, — SCALA: Eskü *•/*-!,- %6, 8, szomb. vas. ünn. Vá2 is. — SZABADSÁG: Kővirág, színes, Vz4, V26, Vá8. - TINÓDI: Waterloo P.ri<Ilíc.nm.- — 26: Kővirág,VH. VáR, i/«s.— TŰIIÁN :Egymásért, am. -- 26: Csattana csól;. am. 2, 4, 6, 8, vas.ünn. Iá 12is.— TA'I'MA(üllői-út 63): Két lány az uteán.— 26:Nemélhetek muzsikaszónélkül. Vs1. V.ifi. U-S,vas.és ünn. Vz2 is «—U.JLAKI : 1•:.i ic-:irc bilit•rül,1/2fi, VaiS, vas. ünn. ' Vád-korIS;— UIL(NI A: Eskü, »/sí. %6. 8,vas. űnn.WiIs. VÁI’OSI:Singapuri táncosnő, am., 3, 51, 7. zuc;r/H:: Ópiumkeri'igő. lk6, Vá8. vas., Ül\u. Va 1is. -- SZABADSÁG, Újpest: Hetenfló ellen. —25: Társbérlet, lifí.l/s8, vas.% (IN. Tíj>C DÉFt. Újpest: Fehér vnnat. Váfi,1 ,2,S, vas.finn. V*1 is. — BE KIi, Rákospolola • Csál•dáskirálynő, 5, 7, vas. ünn. 3-koris._ TAVASZ, Rákospalota: Láthatatlan embei, 5, 7, vas. ünn. 3 is. —• SZÉCHENYI. Pestúj­hely: Raffles, a frakkos betörő. VáG, VáS, vas. ünn. VH is. — ROYAL, Kispest: York őrmcslcr, Vá6, V2S, vas. finn. Vá4 is. — l'LÓRA, Kispest: Csárdáskirálynő, VáG, Vás. vas. finn. V2I is. — UNIÓ, Pestszentlőrinci: Torpedótámadás. — 25: Éjszaka kezdődőit, ’/»ti, VáS, vas. finn. Va4 is. — FÓRUM, Pest­­szcntlőrinc: Fiúk a gáton, Vs6, 148, vas. es ünn. Vál is. — KOSSUTH, Pestszenterzsébet: A flotta győz, — 25: Kék hold völgye. VáG, V-8. vas. finn. 14-1 is. — TATRA. PeStszenl­­crzM’bet : Viki, 5, 7, vas. finn. 3-kor is. — TÁNCSICS, Csepel: Asszony akarok lenni, (26, 148, vas. és finn. !4l is. SAKK íéá i ■ Wm. ft A'.Rovatvezető: SZABÓ LÁSZLÓ G. JJsziczin—E. Böök Vezérindiai támadás. Játszották 1946 augusztus 5-én, a leningrádi nemzetközi versenyen Karácsonyi megfejtési feladat Lasker és Reichhelm, J9Ó1. 8 I. HP. dő 7. cl. c6 3 e3. 77/6 4. IIc3. éli 5. M. Fd6 ti- Fb2. 0—11 7. /■>?, bfí t. ­­Ve?, Fb7 (Eddig nem sok gondot oko­zott a megnyitás sötétnek. Most azonban világos eredeti módon királyszárnvi tá- 6 máriásba megy át és sötétnek minden erejét össze kell szednie, bogy a taktikai mederbe torolt játszmában helyt álljon.) “ 9. (i'i.’? t!fih:/ (Az áldozat el nem foga­dósa igen nyomott helyzetije hozná sö- 4 tétet g5, h-1, hő stb. után.) 10. Fhal. fii U. Ildi, VcI7 12. 0—0—0. cl.í 13. IIfii cHt? (Erre sötét erősen visszamarad a fejlő- 3 dé'sben. 13..., Heß! lépéssel jó ellenjáték­­hoz juthatott volna. Az f2 gyalog ütése, „ bár valószínűleg játszható- volt, gyakor­iul i játszmában, mivel tempókat ad az ellenfélnek a támadáshoz, elkerülendő.) j Hí. cdí:, cd'i: 75. Ilfdí:! Fh2: 16. Bgi:! Ilii: 77. IlccV (Világos igen eredetien ve­zeti a támadást. Most fenyeget Hgő és Fe2:g-l:c6 stb.) 77 —, Feli! (A b2 futót sem­­legeslLeni kellett!) 13. Ucgj, illő! (18..., g6 igen meggyöngítené sötét állását és világos támadása Fgl: után kibírhatatlanná válna.) Hl. Ügeti:, 77/6 20. Fy'i:. Fdí: 21. Fd4:l (21. llgő-re vilgos vezért nyerhetne, de sötétnek bőséges ellenértéké maradna könnyű tisztek­ben.) 27..., Veti: 22. Fc(>: + , Veti: 23. Bgl, ejti n. Fb2! Hbd7 25. Vc3, Fj7 26. Vff7+, Ke8 27. V 7i7;, kdX 28. Feli! (28. Bgli:? nem ment Vel-f- és Fe4 bástyavesztés miatt.) 2S..., I ci 29. do! i-jö (A d-vonal megnyitása természe­tesen csak megnehezítené sötét helyzetét, l’l. 29..., Fd:>: 1 30. Bel, Vdfi 31. VgS+, H18 52. Vf7! és sötétnek nincs védelme.) 30. Bel, Vdti 31. VnS+, \j8 (81.... Kc7I 32. Va8:, Vd3: azonnal döntetlenre vitt.) 32. Vd5, Bc8 33. Bhl, Va3+ 34. Kdl, \'có 35. Vb7, Vd6 36. BhS+, Ke7, A kölcsönös hatalmas időzavarra való tekintettel világos itt döntetlent ajánlott, amelyet sötét elfogadott. A bástya ütésére sötét valóban ' kényte.ien döntetlent tartani Vd3+-kal. A játszmát legjobban jellemzi a sötét bá­bukat vezető finn mester véleménye: „...cir­kusz, akrobatikával“. Feladvány megfejtési versenyünk végeredménye Megfejtések:' 7. ss. versengieladvdny. Barcza—Gereben­játszma. Világos: Kdl, Bb3, Fel, gy a3. < t drb.) Sötét: Kei, Ba2, Fd4, gy f3. (4 drb.) 7. Bb4 lépésre sötét a kővetkező finom mó­don nyerhet: 7..., Ba3: (a gyalog eltávolítása, mint később láthatjuk, igen fontos), 2. Kd2, Ba2+ 3. Kdl, Ke3! 4. Bb3+, Kf4ü 5. Bb4, Kel!! és világos most kénvszerlépésben van, mert a) 6. Kel, Kd3 7. Bb3+, Kc2 stb. b) ti. Bel, Kd3 stb. c) 6. Fc3, f2! 7. Bdl:+ Ke3 stb. d) . 6. Fhlj Kd3 7■ Bb3-Fc3 stb• nyer. A feladvány megoldásához lényeges tisztában lenni azzal, hogy a világos bástya a 4. vo­nulat nem hagyhatja el, mert különben Fe3 következik. Pl. 6. Bb3, Fe3 7. Bb4+, KÍ5 8. Bbl, Kgi stb. vagv 6. Bb3, Fe3 7. Fh4. Bh-2! 8. Fel. Bhl 9. Bb4-r, Kdő 10. Bb3, f2! 11. Be3:, flV! stb.. valamint szükséges tudni, hogy bástya és futó, bástya ellen elméleti döntetlennek számit. 2. sz. vcrsenyjeladoány. R. K. Guy. Yilágos: KeS, Bgl, Fg8 és Fh8. (4 drb.) Sötét: Kai, Fél, gy a2, b2 és d2. (5 drb.) 1/ Kf7! Kbl 2\ Fh7+, Kai 3. Kg6! Kbl 4. Kgő vagy /6+. Kai 5- Kfő, Kbl 6. Ke5 vagy /!+. Kai 7. Kel, Kbl 8. Iíe3-\-. Kai 9. Ke2, dl V + 10. Kdl:! Fe3 11. Kc2+, Fgl: (Fcl-re Bel: matt), 72. Fb2 matt Nyerő folytatás 9. Kd3, Kbl 10. Ke2-f-, Kai 11. Bg6! is, de ez sok­kal hosszabb. 3. Sz. verseny feladvány. V. Halberstadt. Világos: Ke7, He5, gy d6. (3 drb-) Sötét: Kn7, Fh6. (2 drb.) 1. d7, (i KeS, Fe3t 2. Hét. Ff41 3. d7. Fc7 döntetlen), Fe3! (Más lépésekre világos nyerése könnvebb.) 2. IIcl, éji 3. Ud6! FA2 (Fe3-re 4 KdS, Fb6 5. Hc8+ stb.) 4. Hb.7+! Kbl f>. Hc3! Keli 6. Ke8. Fgó 7- IIcl, Fhl 8. Hg31 és nyer. Sötét nem tudja megakadályozni, hogy a huszár e/-en elzárja a tutó átlóját. 8...,Kc7-re pedig 9. Hí5, Fd8 10. He7! a futót cserére kényszeríti. Í 9, ■ ■:I ......’df/A).,,......M/A , ...... I % WM Wj$í wm írná wm mP. üliÄ wm V/riP &=X CZz/p A g/fyyz', ápi Wíí Mi IZPFFrl'/. MA, ‘ W&yIli ,wá%.... « mé. ^m ' Mß Wm. abedeigb Feladat: 1. Világos indul és nyer. 2. A nyerésre vezető úton a meg­tett lépések logikus indokolása. A helyes megfejtők közül a 2. pontra legjobban megfelelő két fej­lőnek könyvjutalmat adunk. Megfejtési határidő: január 4-e. 4. sz. verseny!eladvdny. O. W. Dilke és L. A. H. Világos: Kf8, Bfö, Hg3. (3 drb.) Sötét: Kg6, gy d3 és g2. (3 drb.) 7. Bf7! Kgő! (1..., Khfi-ra 2. Bg7, d2 3. HÍ5+, Kh5 4. He3 stb.) 2. Hel+! (Egyetlen. 2. Hfő-re gl VI 3. Bg8+ Kfő: 4. Bgl:, Ke4 stb. 2. Hfl-re pedig Kh6l stb. tart döntetlent.) 2..., Kgl (2..., Khd-re 3. Bg7, Kh3 4. Hd2, Kh2 5. Hf3-j-, Kh3 6. KeS nyer.) 3 Hd2, Kg3 4 Hfl+, Kh3 5. Bh7+, Kgl 6. He3 + majd a huszár üt g2-re és könnyen nyer. Több fejtő 3. Ke7 lépést adta meg nyerés­ként, holott arra gl! azonnal döntetlent csinál. A legjobb lejtőnek bizonyult Jáki Dezső, XIV, Körvasút-sor 176. Nem minden felad­ványt fejtetlek meg helyesen, de megköze­lítették a nyerő változatokat: Weiszmann Andor, Rákospalota, Bajcsy Zs.-út 22, Het­linger Sándor, Kispest, Arpád-u. 128, Sárdi András, V, Yáci-út 34. A négy nyertesnek jutalomként és buzdí­tásként a magyar sakkirodalom legújabb termékét, az 1946. évi országos bajnokság tornakönyvét, megjelenés után (előrelátha­tóan január elején) azonnal megküldjük. HÍREK A Magyar Magú Halkat ni,ázatták Sza bad Szakszervezetének vegyes mesterversenye 27 _én. pénteken dói után fél négry órakor, kezdődik a Széchenyi fürdő kultű-rtermé. ben. Résztvevők: Bakonyi. Barcza, Bigler, Egri. Flórián, Ftistér, Gereben, Sebestyén, Szabó és Tipary mesterek. valamint Bérezi. Nacsa, Rózsa és Sándor fötorna­­játékosok. A Chinoin r. t sakköre karácsony má_ sodnapján Újpesti Tó-u. 1—3. szám alatti helyiségében reggel 9 órai kezdettel ren_ dezá meg Újpest város villám sakkcsapat­bajnokságát négyes csapatok részére. Ne­vezés a helyszíneli. A Budapesti Sakkor, az ország legrégibb sakköre (1839) karácsony másnapján dél_ után fél négy órai kezdettel vil ámver­­senyt rendez á Seemann kávéházban levő különhelyiségébe.i Szabó Lá)>zló magyar bajnok, lapunk ro_ vatvezelóje, dccernber 29-én délelőtt 9 órai kezdettel fifi-as sziniu tant ad a Széchenyi, fürdő kultúrtermében. Prága bajnokságát Podgorny nyerte 9 egységgel a lehetséges 11-ből. Dr Seitz a világszerte jól ismert sakk_ újságíró, aki a háború kitörése óta Buenos Airesben él. — mint európai barátaival közölte — vissza szándékozik térni Euró­pába. Kispesti lexiíígyár Részvénytársaság Sürgönyeim: KISTEXT Központi iroda: BUDAPEST, V., SAS-U. 16 T elefon. 128- 478 Postafíók : Budapest, 62 184 Ptatakarékp. csekksz: 19.749 RankösszekSttetés : Fe ti Hazai Első Takarékptár Eíyesüle! Gyár: Pestszcntlőrinc, Fáy.n. 2. Telefon: 183-420 Fonás, szövés, nyomás, festés, kikészítés, mindennemű pamut és műselyemszövet előállítása Felkérem mindazon hadifoglyokat és deportáltakat akik esetleg találkoztak, vagy tudnak valamit Boschán Lucy Zsuzsi •ti kisleányomról, aki jelenleg nem tud beszélni, 15 éves, erősön 1 it, feketchajú és szemű. Ausschwitzböl került Oroszország'ba. 1946. évi júliusig JEKATER1ENBURGBAN il. és onnét KUN ERZSÉBET jnlskolci félkarú, valamint HAJDÚ ljONA budapesti 47 éves gyógyszeré,íznővel együlj elutaztak, költség­­megtérítés ellenében közöljék azt velem. Csak megbízható adatokat kérek. BOSCHÁN JANOS, Budapest, V., Pozsonyi-út U,. III. IS. szám,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék