Szabad Nép, 1947. június (5. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-26 / 142. szám

0 m&­g&asb’mBmssasas» / A CSÜTÖRTÖK, 1947 -Június 23 Kádár János az MKP Nagybudapesti Pártbizottsá­gának titkára beszél pénteken este 7 órakor az MKP pestújhelyi nagygyűlésén. Július 1-én megkezdi működését a MOSZK Július 1-én megkezdi működését a Magyar Országos Szövetkezeti Köz­­pont, amely a szövetkezeti közpon­tok egrtesüléséből alakul­­— a szö­­vetke­­etügyi miniszter úr rendelete szerin­t A beolvadó szövetkezeti­­ közpon­tok ta­gszövet­kezetei és a beolvadó ■ szövetkezetek tagjai a rendelet sze­rint július 1-én önműködően az MOSzK tagszövetkezeteivé válnak. Vagyonrészükért az átvett vagyon valóságos értékének megfelelő név­­­értékű üzletrészt kapnak a MOSzK- tól. A beolvadó szövetkezetek va­gyonát azonban külön kell k­enülni, mindaddig, amíg nem elégítették ki a­ hitelezőket. Az átvett alkalmazot­tak — a felmondási időre, végkielé­gítésre és nyugdíjigényre vonatkozó szerzett jogaik érintetlenül hagyása mellett — a MOSzK alkalma­zottjaivá válnak. A MOSZK-ha a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ, Fogyasztási Szövetkezetek Orsz­ágos Központja, Hangya, Magyar Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja, Földműves Szövetkezetek Országos Központja, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete és még sok más kisebb szövetkezet olvad be. — Magyarországot is meghívták­­a brüsszeli jogászértekezletre, ame­lyet július elején 21 nemzet részvé­telével tartanak. — Az újpesti Táncsics Mihály népi kollégium kedden tartotta, év­záró ünnepélyét, amely az elmúlt tanévben 28 munkás- és parasztszár­­mazású középiskolás tanulási le­hető­­ségét biztosította. — A SVÁJCBAN ÜDÜLT­ETETT S50 budapesti gyermek szerdán reg­gel kitűnő egészségben, meghízva visszatért Budapestre. Szerdán este újabb vonat­­ indult Svájcba 500 gyermekkel. Sz­á­jci családok látják őket vendégül három hónapig. — S mérsékelte a főváros a hirde­tési díjakat a ldiexisztenciák érde­kében. — Már 165.000-en nézték meg a Közlekedési Kiállítást. A 175.000-ik, a 185.000-ik és a 200.000-ik látogató cr­ékeg jutalmat kap. Gerő elvtárs irodalmi pályázatot hirdetett. .Mit láttam a Közlekedési Kiállításon ?" címmel. A pályázat benyújtásának határideje július 5. A pályázók juta­lomban­ részesülnek.­­ Hathónapi börtönre ítélték Bánky Viktor nyilas filmrendezőt. idei Arám TOVÁBB TART A MELEG A Meteorológiai Intézet jelenti: Kedden a hűvös légtömeg erősebb felmelegedésnek indult. Budapesten szerdán délben a hőmérséklet 27 fok. Várható időjárás: Egy két helyen le­het kisebb záporeső. A meleg tovább tart. — A BELGRÁDI MAGYAR Kit-VETEDG a Jugoszláviában a felsza­badulás óta megjelent magyar könyvek egy-egy példányát ajándé­kozta az ifjúsági vasútvonalon dol­gozó magyar Petőfi-brigádnak. — Lövik Károly hírlapírót, a "Pest" volt segédszerkesztőjét nép­­ellenes bűncselekmények miatt 2 és fél évi börtönre ítélték.­­ Elhang­zott a­z ítélet a dohányjövedéki sik­­kasztók és csalók bűnperében. Her­nádi Ferencet, a Kinizsy­ utcai do­­há­nyrakt­ár igazgatóját és Barka Sándor tisztviselőt egyenletet 8 hó­napi börtönre ítélte, mert többmillió cigarettát, elf­eket­értek és közokiratot hamatartottak. Több vádlottat ,1­3 sísvi börtönre ítéltek, két vádlottat felmentettek. ...Schulischer olyan, hogy csak a monokli hiányzik szeméről és máris akárki elthetné, hogy a régi császári hadsereg porosz ka­tonatisztje. (Világosság, jún. 25.) NEM KELL MÁR EGYSyn.EG­YSZEKSZNI A HÁZ­ASS­ÁG BU­SÍA! „Mit tartalmaz ez a törvény, javaslat ? Kő­,plázé betegségi, öreg­ségi, tuszopsági biztosítást, mind­azok számára, akik egyéni eszkö­zeikkel nem tudnak védekezni“. (Szabad Nép, jún. 24.) MILYEN LAKÁSHIVATAL ■ — I — ........... .I1'* * .—.*.***— —' * — UÍÁVA KI? ,,Ha a ma polgársága htimmögő kuckóba vonul vissza... .** (Vutág, június 24.) — A Ufávagr jabVárig saJtVunesterTwr­©önjréaok X. forduló­ján Csanj­di nyert dr. Személyi ellen, L'üste r—T­ovázsay ellen, Szilágy­i-Kisa ellen és dr. Négyessy­—Big­ler ellen. A Barcna—dr. Suli3', SiBljrs—Hor­váti­ és F*Manán--G*ereb€ci síitszangk függő­ben maradtak. Állás a X. forduló után: K­arcza, Gereben,­­pr. Sz­ily 7 (1), Szilágyi 7, Flórián 6Vs (1), dr. Négyessy , Silly( 51( 11), Csanádi, Füstér 5, Horváth 4Vs (1), Eng­ler 3, dr. Személyi 2, * Kiss 1, Pová­­rday 0. — Ismeretlen férfi holttestét fog­ták ki a Margithíd HÉV állomássá­nak alsó rakpartján. — Julia, ekéjén nyílik, meg a Kövát-éei Könyvtár állatkerti fiókja a na­gy-kozoinAg trzátméral Nyitva: hétfőn, szerdán, peste­ken délután 3—-B-i£, kedd, oslztüirtök, szom­bat délelőtt 10—1-ig. Állatkerti bérlők ré­szére d­íjmentes. Tan­beer Zsuzsa (Budapest) és R--­bert Raful (San-Francisco) június 30-án New­ Yor­­ban házasságot kötöttek. Ferdinandy György dr. OTT orvos elvtárs ér, Messer Erzsébet házassá­got kötöttek. (x) — A főváros valamennyi iskolájá­ban június 20-án volt az utolsó ta­nítási nap. A bizonyítványok­at jú­nius 28-án osztják ki. A­ jövő tan­évre a beiratások időpontja: június 30., július 1. és 2-án délelőtt 8—12 óra között, június 30-án pedig még délután 5—7 óra között is kell el­végezni. A tanítás szeptember 1-én kezdődik. — Szabó László elvtárs, magyar ssikkbajnok bácskai körűi® van. Eddig Nagy­becsker­eken és Újvidé­ken, legközelebb Szabadkán játszik. — Dr. Ligeti Magda orvos .,A szabad­­sá­gra nevelés" címmel tart előadást a­ MaDISs V kor. szervezz­etében (Szent Ist­­ván­ krt. 3.) 27-én 5­­órakor. — Razziát tartott Budapesten szerdán éjjel. 11-től a rendőrség. Át­fésülték a rom­házakat, tereket­­és l­­getiket. 277 embert előállítottak. Az előállítottak között 1 vetkőztető és 9 betörő volt. — A bu­dtapesti és szegedi ápoló, 60 védő, nőképző irtásit hároméves tanfolyamára a felvételi feltételek megtudhatók Bp., IX., Gyál­ út 6. alatt, ez i­tazgratéságrják Pá­lyáját! határidő: augusztus 3-— A Budapest—Mohács közötti viszonylatban Hart­a állomást a sze­­mély­ és gyersáruforgalom számára megnyitották. — A „Fekete kéz“, Csikós Károly, aki, mint ismereted baljával leütötte dr. Krämer József ügyvédet, ügyészs­­ségi kihallgatása korán dürjöngeni kezdett. Elmeállapotát­­ megvissgál­­ják.­­ Elgázolt a vonat a rákosren­­dezői pályaudvaron egy ismeretlen nőt. A nyomozás azt kutatja, váj­jon ,bűntény áldozata lett-e. Barack­-értékesítés A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete és a Kecskeméti Hegy­községi Tanács értekezletet, tartott a barack­­értékesítésről. A felszólalók követelték a gyümölcsvásárlás meg­felelő hitelellátását, részben a friss és feldolgozott gyümölcs külföldi ér­tékesítésének előmozdítására is. Ki­fogások hangzottak el a kereskedee­lem egy részének túlzott nyeres­ke­dése ellen. Párthirek ....... A Nagy budapesti Pártbizottság Propaganda Osztálya felhívja az elvtársak figyelmét, hogy a­ párt­­napestiadói értekezleteket exentul Bern szombaton, han­em pénteken tartják. PÁRT SZERVEZETI ÉS ÜZEMI KÖLTE­RVEZET­EK FIGYELMÉBE! A Szikra Könyvkiadó 26-án, 6 óra.­­­kor Csengery-u­tca 68. h.?. alatt, nyári újdonságairól • könyvismertető elő­adást . ta-A üzemi és pártszervezeti Propagandisták, könyvterjessibk és kuMw-vezetők részére. * A. Kagrbudapesti Párthitothság propa­ganda O-a- 't'f­­ csütörtőkön ti V. 5 etís.’tc]­­a Köztársa­ság-téri Párt-köi.pontban hullar­­vtv­?"iöi ért-uheidetet tart.. A nnzvb­u!:'nr?,li szervezetek és naszyü­zemek kultúrvezetőí­­r.eh öreíttelenépp isöteleze. Évlel lehetségei­n­el lehetővé teszi kiképzését neves, énekt a nép „Énekpróba alapján“ jeligére kiadóba," C­SIÚIRT elad (részletre is). Javít, fellivégez, cserél 1605: CSiíiárií Zem vm.: Mária Teréz:a­ tér 1. L' Sporthíradó mi.... ii n­ i ii ui'Hinne* Eddig tíz ném­es részvétele biztos a vasutas Eu­rópabajnokságon A Vasutas Sport Központ irodáiban hetek óta nagy a sürgés-forgás. Most folynak az előkészületei annak a nagysza­bású vasutas Európa-baj­­noki tornának, amelyet július 3 . és 27. között Budapesten rendeznek.­­ Ehhez hasonló nagy sportesemény a háború befejezése óta­ nem volt Euró­pában és így érthető az érdeklődés, amely ebben az irányban megnyilvá­nul- A torna főrendezője Manyik Anotrás elvtára, a vasutas labdarúgók kapitánya, aki így nyilatkozott: " Az eddig beérkezett s­ te­lesek szerint Magyarországgal együtt az nemzet részvétele máris biztosra ve­­hető. Ausztria, Románia, Bulgária, Franciaország, Olaszország, Jugo­­szlávia­,, Csehszlovákia, Lengyelor­szág és Belgium már véglegesen kö­­zölte, hogy részt vesz a budapesti tornán. A franciáktól építen kedden érkezett távirat, ebben jelzik, hogy rövidesen elküldik a csapatösszeállí­tást is. A jugoszlávokról tudjuk, hogy vasutas válogatottjuk hétfőtől kezdve Pollicsfürdőn edzőtáborban készül. Ebben a pillanatban, újabb távirat érkezik, ezúttal Olaszországból. Az első állam, amely már pontosan megnevezi azokat a játékosokat is elek a magyar fővárosba jönnek. A névsorban. néhány olyan labdarúgó is szerepel, kiket a magyar közönség jól ismer, így látni fogjuk a­ fillei­­nti sporttelben Puricellit, az FC mi­lánói középcsatárát, ald jelenleg az olasz góllövő lista második helyén áll. Rajta kívül nevesebb játékosok Lombardi, Sacchi, Rovatta, Borsato, Filipp'1. ' I* — A Saoviattinia mgutan vataga* faltja nem jön Budapestre 7 — k­ér­­deztük Bounyik Andrásttól. — Most folynak a tárgyalások eb­ben az­­irányban. Remény van arra, hogy a legjobb szovjet vasutas csa­­pat, a Lokomotív képviseli a Szov­­jetniót a tornán. Meglepő válogatás Szerdán délután az Alk­ör­úti sport­telepen tartotta utolsó edzését a vá­logatott labdarúgó kereti. A játéko­sok közül Puskás és Laborcz nem vett r­ést a tréningen. A válogatott a Húsos futballcsapata elleni mér­kőzésre az első félidőben így állt fel: Károlyi — Balogh 11., Kispéter — *Kirádi, Szűcs, Lakat — Egresi, Szusza, Szilágyi, Bodola, Vezér,. A 30. percben Lakat helyére a­ csepeli Rákosi állt be. Szilágyi­ helyett pe­dig Mike játszott. A válogatott je­lölteit két gólt rúgták az ellenfél ka­­pujába. Szünet után a hátvédpár Kispéter—Herédi volt. Ez a félidő 15 percig tartott és Mike szerzett egy gólt. A játék után Galovich Tibor ssg- verségi kapitány kijelölte azt az együtt.e*t, amely­­vasárnap Belgrádi­ban Jugoszlávia ellen mérkőzik. Ez a következő: Károlyi — Balogh //­, Laborcs — Kirádi, Szűcs, Rákosi — Egresi, Szusza, Szilágyi, Puskás, Ve­zér. Tartalék: Grasits, Kispéter, Bo­­jeik, Mike. —□— a jugo­szláv­ok ellen párosvers­enyre és a motorvaasot&aes tornát befejező, 40 kilométeres futamám. Román és c&eh$!&továk csapat RiM*Mpc#ren A belgrádi válogatott mérkőzés ala­pjátt érdekes nemzetközi ví f­utballmérkőzésre kerül sor Budapes­ten­. Vasárnap délután az Üllíi-utcai az­ Uipolit és az­ MTK évegyes­­csapata az é­radi ITA, a Ferencváros pofiig a bri­nni Zsidenice ellen játszik. A két csapat péntek­en érkezik a fővár­osba. () A Szikra-Nyomfot­sil­ csapata, cs­ T- tíirtökííu délután f»*kor játssz», első mér. U07^»it r óiákr,tíi/cionban, a Hun-Sá^ií-nyomda eHen. 0 UJ EDZŐJE lesz a Vonatnak,^ mert Szabó Pál megvált az egyesülettől. Peter­di is kikapott Whatee­doniain A wimbledoni teniszversenyen Ádámn és Körmöczi után Peterdi is vereséget szenvedett Peterdi 8:6, 6:2 arányban kapott ki az angol Bashingtól. A férfipárosban Asbóth­ Ádám megszerezte első győzelmét, az­­­ngol BuU—Dimcan pár ellett 6:2, 6:2, 4:6, 6:3 arányban. Frigyesi a dán Bjerevel játszott a párosban és győzött a Piercy-Robertson pár, ellen. Csütörtökön­ folytatják a franc­ia-magyar kerékpár­os versenyt Az eső miatt több ezeren elhalasztott fran­cia magyar kerékpáros pályaverseny har­madik, d­önte fordulóját csütörtök este 8 órai kezdettel bonyolítják le a Millin­tris­­sportterepen. Ekkor kerül sor a 340 körös bonarryi hetilap legifjabb számából: Csodaműtét: 1 Snyerese, 2 aura. Té­ri­v­á­r­i Sindo­r: A hatmillió, frankos Hortn­y.letét rém regénye. a­ A vé­r mögötte az a,nős menyt-Assemyát. ★ Virágáé gyermekkereskedelem Berlinben. ★ A hirtanbergi fegyverkirály üzletei és szerelmei. ★ 3­030 forinton bí­nügyi rejtvény­­versenyünk újabb nyerteseinek névsora. Kekimié. komb Ulá Usae C. r(Eg. hálóbútor olcsón Vác-ítt 31. Kurzweil. Állás Adds-vét.t F'x portra befőző'z, Bava­­n­ylró­l­, koa-^ep veszik, gyü­­möl cc-ié-, tarho­nya-. ők címét kérjük. f Hádói elő­ látásra vét.b­'feKXge két .13.) „A s­­zázszöv^etkezet“ jeligére, B’ooknerhe®, Városhér,­­utca tíz. 3X5 Veszek, azonnal fizetek, csip isfu­ggonyt, két műn. La téri őket vitrintárgya­­kat. Terchnfti üzlet, Ki­­ráler­ Utca 43. 439c Cj és hair.n/il­ háló­szobák, kombinált beren­dezések, konyhák legol­­csóbban. Részletre is. Vadász Miklós, Róz­sa­­utca 27. (Dob­ucánál.) Használt bátort veszünk Salsró tizet fizet Kasf­­ne­r : H».usapö diókéért, Adyért, József Al­i­éért, Szi­­iát oszlopaiért. ínye«­­me^tevért. Heve-(inc­s2-a kácskönya^éér­t Nagymező har inmen­yeV Használt hálószobák llöö. Új hálószoba 1366. Kom, biaiAl* szökr­ény 100. Ka­­n­apérekam 5 é­r 480. K­ísz­­nált bútort magas áron veszek üzletem részére. Barcsay­ utca 6. Erzsébet, körút sarok. 318 Pehészos Hozza be férfi ruháját szövetét, fehérneműjét, szőnyegét, télikabátját, szmokingját, üzletem ré­szére m­egfveszem. Hívás­ra jövök. VIII­. Nép­színház­ utca 20. Telefon 137—125 1842 iKWftirfMej -Jandu magánnyomozónál üzemi, házassá­gi figye 165. információ 123—99?» teréz-körút harmincnészg Rehamier és kombinált szekrény eladó. Vidomé. VT­. Nagy mező-utca 41­5-ig. Szakadt molyog ruhái* művésziesen és olcsón beszövi Várnainé. Mán, s*dnház-u 29. II 6. Exprer«» foto bérceibe, ú­.levélbe, személyazonos­ságba: Teréz-körút tizen­hét. 331­8-atós Nyu­g­at­i ír­ál földtezinti két szobá­sból, togyvvoho.. eu.F2obp.. konyha, kantra, WC. figyelőre társbé­leti tanéáom­?* eléserélem VII, VIII. IXJk kö.ü’etben hasonló, vagy­­ szoba­­konyháéra. Jelige ,.Illehet Pest körték­e is“ ki­adóba. Kombinált szoba, háló­szoba, úriszoba és kár­pitozott bútorért legtöb­bet fizetek Mandel lak­­berendező. Rosenbitler­­utca 37/c Tel.: 2/6-924. Hívásra jövök Eladás naprvon olcsón Vidéki kádár* pénzes tár­sat keres.­ Bitók István, Miskolc, J­­zsef A­ttil­a? - utca 8. 34. Szobakonyhas lakást keresek XII. kerület­­­b­en. Mi n óv­a k­öltsége­t térítek Sándorfi József fakereskedő. XIII., For­­gács u uca 13. írógép, számológép vé­tel, eladás , kölcsönzés. Javitás: Csillag írógép­­üzem, Práter­ utca 3. «*, 130—374. 2345 Használt bútorcsere, rekamié’ konyhák komb szekrények, egyes bö­r.r« darabok olcsóm Popma­­nicsky-uka 6, I AD PAPE­R m kikér­t9 szőnyegért felamnagatwbb írat fize t FALU Dl Szovets&r­u A T. 421'7áSt Hívásra jön a Használt Férfirw^Éért |( is tizet TÓS. Bp., IV., Curia-utca 2. Ferenciek terénél. Ruháért, télikabátért szőnyegért, egész háztarásért leg­többet fizet FREUND. Somogyi Béla-út 5. szám. Átjáróban. Tel.: 137-815 227-853. Hívásra vidékre­ is / írógép, számol ks kép Vétel Eladás. Javítás. Karbantartás FONK JÓZSEF, V. Csáky-u. 4 T 129-220 GOLYÓSCSINYA! vásárol s RIV képviselők ún. Bajcsy Zsilinszk­y-öt­ö S KésaítSHé? oSesó w BOTOR! 'S Kombinált rekamié . V új háló . . Konyva E fotd­á­gyai l mmmm GOMBOS ISA 20­­1899 59*1 145» Mam­irayti vettékre Zánolya-titra 13. Telefon: 201—352. APRÓ HIRDK i BS -űrü szí­téssel s első a­­minden ca^tagok szidett s?ö Rét szénák szá­mit) ««Vsiiklat Közhap HKf. vasárnap 1 Ft. K5S UN­tDETKiS miJlimé eTSoroMfeiu* íiétköi­­pap 1 forint vasárnap 1.80. forikl­.. Vidékiéi: a hirdatési dija' bélyegekben­­« beküldhetik átlátszó, eső-, vihar­­os lóh­eij­abát V., Gróf Teleki Pál­ utca 8. ! Máslesi és gigász sp­h­­oenii körkötőszépek garanciával raktárról kaphatók. Tűk, alkatrészek Iisa­lsScvE'Sk^ SemleT, VIII., Baross­ utca 123. — Telefon: 135—078 Hirdetési «fliszcsfeas Szöve^oldal m/m-ként hétköznap­i Ft vasárnap 3 forint. — Rt., Bank, Iparvállalat. Kereskedelmi vállalat m/m­ ként Közn.BP 7 Bt. vas Arnap 10 Ft. Gyászjelentés (magánfél) m/m ként köznap 2.50 forint, vasárnap 4 forint. — Film, színház m/m­­ként köznap n forint, vasárnap :1.60 forint. — Orvos*, ügyvédi, mérnöki és hymen-hír soronként köznap 6 forint vasárnap 0 forint. — Egyéb hírforma soronkint köznap 15 F, vasárnap *?0 Ft fessünk rációkat hiányo:-$1., csövei:ét rfh, _ *3. magas ára’.rai fisé tűnik ' Ká­pé* Terv/-körút |>2. ] kapuleijáróban. Rádiósok patomata a kflszítőnél to^yon: I KISS JÓZSEF. I Bp. VIII. Kisfaludy-u, SS Perzsaszösiveti vétel eíndáv UNGAR. Királ­ntca 14 és Itálii V 1 5h­-út 4?. G­yer­me is egy, gyermekkocsi, összecsukó® ágy Prohászka gyárból, VI. Zseh« Jenő-utca 16 és Ü­l5i-Út 7 H í rrlesnen a Szeled lép­ben! Gyermekkocsik gyári árban a készítőnél: „OLYMPIA“ gyerm­ekkocsi-Üzem. Bpost, VII., Dob-u. DJ„ Mindenfajta gyermekkocsi raktáron. Alátámasztott a ket óra i látopiéképes férfiak c5k.­­é't ett kerbe.-ndt.- 03.argb 3 Stáa: Fiumei-út négy. p-'Tláenál, reggel 0—13-is. . SZABAD- N*P A Maa-FST Kommunist* P&i-i kbrponti sápi». Föstervesn­ö: RE - AJ .JOZSEJr. Feleid« szerkesztfís HORVATH MARTON. Felelős Kiado: ELEK LASZUJ. SzerkesztősAr­ea KiadA- i­ivatal: Budapest, VIII. Ibisei-körut a. Telei«. ..!»—«7.» 1 5, UH—mt. Hirdetési oszt. 130-725 Elöfizetés! díj a képes melléklettel havi 8 Ft. At 'xi 1é­ fl Közleményei( fllatett hirdetések. Nyomató-' « .SZIKRA* Lapvállalatok körforgó­­képein Felelős nyomdav­edői NEDECZKY LÁSZLÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék