Szabad Nép, 1947. június (5. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-10 / 128. szám

s ­. A magyar szabadságért... Rákosi Mátyás kétnapos körútja Zala megyében „­Nem szeretnék megbukni a kö­vetkező választ­ásért. Eljöttem hát szavazóimhoz, hogy elmondjam, mit végeztem eddig-­ — mondta Rákosi Mátyás elvtálre egyik zalai faluban. Mint Zala megye képviselője két na­pig járta a megyék A Magyar Amerika­­ Olajipar Rt. vagy akanisssai telepén a dolgoztók el­mondták neki, hogy a stabilizáció óta nagyot fordult a sorsuk. Az éle­­tem­re tőlük, viszont a ruhászkod ásás­ már nehezebb a dolog­. Kérték is na­gyon, tűzzel-vassal harcolja ki a há­roméves tervet, mert attól várják, hogy a több ennivaló után több ruha és több cipő is jusson gyermekeik­­nek. — Hogyan se engedhették Hagy Ferencet, kiszökni az országból? — kérdezte egyik öreg munkás. «— Hát, barátom, nem olyan egy­­szerű, lefogni egy miniszterelnököt. Hogy nem mert hazajönni, azzal szolgáltatta saját maga ellen a leg­nagyobb „bizonyítékot”, — mondotta Rákosi elv­társ. A feldíszített gépműhelyben mon­dott beszédet Rákosi elvtárs a dol­gozóknak. Beszélt­ a hősies újjáépí­tésről, mezőgazdaságunk és iparunk felvirágzásáról. Keményen­ bírálta azokat, akik a dolgozó osztály ve­rejtékén vagyont szereztek. A szabadság nem eladó — Fizessenek m­­ások — mon­dotta — akik Budapest®­­50 forintot tudtak adni egy kiló korai paradi­csomért, vagy azok, akik a pécsi piacra néhány héttel ezelőtt felho­zott friss zöldborsónak 12 forintért vásárolták meg kilóját. Az összeeskövők a gazdagokat védték, útját akarták állni a bankóik államosításának és a nyerészkedők megadóztatásának. Idegen imperia­lista utasításra dolgoztak, a magyar nép érdekei ellen. Ment, hogy „le­buktak”, külföldi barátaik minden­áron segíteni akarnak rajtuk. Ezért terjesztenek egyes külföldi lapok rémhíreket Magyarországról és ezért fagyasztották be az amerikaiak a 15 millió dolláros kölcsön folyósítását. — Pa mi — mondta Rákosi Má­tyás — se 15, s­e többmillió dollárért nem vagyunk hajlandók eladni ha­zánk függetlenségét, népünk szabad­ságát. Szerdán Magyarország legna­gyobb gyárában, Csepelen jártam. Nagy örömmel láttam ott egy hatal­mas táblát, amelyre Magyarország határait rajzolták fel. Ez volt a fel­írás: „Nrom eladót“ Minőink! meg­érti és helyedn­i, hogy szabadságunkat nem akarjuk áruba bocsátani. Min­­denki tisztában van azzal is, hogy az ameriktaiak­ se szerelemből oszto­gatják a hiteleket hanem azért, mert nyerni akarnak rajta! Fehér galamb Bázák erdlyére délután ment el Rákosi elvtárs. A KIAORT-mu­nká­­sok a 800 köbméteres hatalmas olajtartály kicsinyített mását aján­dékozták neki, a kretohnácaiak egy pólyásbabának ábrázolt „háromévid tervikét" hoztak. Kérték Rákosit, dajkálja nagyra ezt az apróságot. Az ovárviak fehér galambot adtak át, a nyakába vörös szalaggal kö­szönőlevelet erősítettek a hadifog­lyok hozzátartozói. —­ Nagyon köszönöm az ajándé­kokat — mondta Rákon Mátyás. — A galambot továbbítom Sztálin elv­társinak, örülök, hogy ilyen „békés“ ajándékokat kaptam, mert bizony sok helyről igen harcias dolgokat szoktam hazavinni. Vagy 10—12 fo­kosom meg kaszám van már ott­hon, afajta felírásokkal: ,Jűzzel üsd a reakciót!" Az se rossz. Zalatárnokra a legkedvesebb gyű­lésre vasárnap reggel érkezett meg Rákosi elvtársi. A falu harangját elrabolták a németek és nyilas cimboráik ,és most ő szerezte vissza. A plébános hálálkodva köszönte meg neki, a hívők pedig rózsákkal borí­tották el az útját. Se dollárral, se fonttal... térni község meglátogatását újra vették ha a hivatalos programba. Mégis valami ezer ember gyűlt össze Rák­osi elvtárs,köszöntésére. Rögtön­zött bonsádot tartott nekik a beszol­gáltatásról és a hadifogolykérdésről. Ekkor föllépett az emelvényre egy volt hadifogoly, aki az azelőtti na­pon érkezett haza szülőfalujába. Meghatottan mondotta köszönetét Rákosi Máyusnak, amiért hazasegí­tette otthonába. Lovásziban, a­ MAORT t éppen a virágfelsére­k­kel díszített emelvényt csaknem kétezer ember vett©­­ körül. Itt Rákosi a szabadságról beszélt. — A magyarság ezeresztendős nemzet, — mondotta — a magyar nép már akkor is nagy­­ szerepet játszott a világon, amikor az Egye­sült Államok még nem is voltak. Amerikát két évvel Hollós Mátyás királyunk halála után fedezték fel Ezer év alatt számtalanszor harcolt a magyar nép a szabadságért, még akkor is, ez mikor egyszerre két vi­lághatalom­ ellen kellett felvenni a küzdelmét. Az ilyen szabadságsze­­rető népet se dollárokkal, se ipa­rokkal nem lehet megvásárolni. A« asszony» ti is törődjenek a s­ortradggal Pusztaszentlászló lett volna a kö­vetkező állomás, de Páka és Guta­­föld lakói alig akarták tovább en­gedni Rákosi elvtársat. A gutaföldi Parasztok virágesővel fogadták. „Hi­sszen ő hozta haza fogságból a fiain­kat” — mondta az egyik öreg­ as­­­szony. Végül csak elérkezett Puszta­szenn­­­eszlóra, ahol SOOO-on gyűltek egybe a meghallgatására. Egy tisztáson volt a gyűlés, de még az erdő is feketéllett az oda, szorult emberektől. Gál Károly pápai prelátus és Hu­szár Elemér esperes üdvözölte őt. J­ákosi Mátyás a magyar nép megm­entőjs” — mondta Gál Károly. — A munkásegység szilárd osz­lopa a magyar demokráciának —­­magyarázta Rákosi elvtárs. — De be kell venni ebbe a követségbe a dolgozó parasztokat is. A munkás­­perassz,szövetség a magyar demo­krácia alakja. Majd az asszonyokhoz fordult. — A derék asszonyoknak, akikre a férjük rábízza a gazdaság vezeté­­sét, a gyereknevelést, törődni­öl, kell az ország dolgával is. Hiszen nem­rég odavezetett nemtörődömségük, hogy egy szép napon elvitték mellé­lül­ a fiaikat, a férjüket idegen ér­dekekért meghalni, idegen országba. Késő este indult Budapestre Rá­kosi elvtárs, mégis meg kellett swi­­kntani útját, Balatonfenyvesen. Az ott, üdülő dörögi bányászot­ nem eré­gedték addig tovább, amíg m­n be­szélt előttük az ország dolgáról. T a^yuptA^ P\ m SfJkajffiA ePiDAlép!­Jtftft' V 'ht U­­Oi k JL % u UvfSJ jls W 8 ízben míoyen jobb csomefffüiletben Jr kapható. Könyvmsp utáni xsd­zsáeie Szakasn­a Antal két Jzönyva: A szafíszervezsír mozgiatom útmutatója ára 1.50 Ft. CB A Magyar szakszervezetek­ története Kapható: könyvkereskedéseikben, üzemi könyvárusoknál Hírdetői­azában, Rákóczi út 27/A. ára 0.80 Ft. ég Halász Nyilatkozat Alulírott Vermes Antal Budapest XI., Siral­oleskft Marály-utca 13.. mn. 1. sátra alatti lakos kili­kintem, hogy kiitüuélő teleséffom. saütetett Német Ilona tartozásaiért, rattyls kötetezett­­ségeiért semminemű felelüsséget ném­ vállalok. Budapiat, 1017. junius 1ó 6-án. Vermes Antal. JSI1AS HI* KEB7­, m? ITXTTS T9 e»Mraiian*«seasi»Ka«»*d­*i«ra»Mi^^ * Kommunisták a főváros népéért: U­j gyermesmórfiás, új egészségvédelmi intézet, melegvízű strazsd „Nem készítik el az idén az angyal­­föld hévízt strandfürdőt — írta az egyik főváros lap. —­ Ezzel szemben Fodor Gyula elvtárs alpolgármester ismét semzögezte: még az idén leg­alább 9—10.000 főnyi befogadásképes­­ség­gel „megnyitjuk a Dagály­ utcai strandfürdőt“. Fodor elvtárs vezeté­sével hétfőn kora reggel bizottság szilit ki a helyszínre s­ ott megálla­podtak az építkezés menetrendjében. Fodor Gyula miután közvetlen munkatársaival, valamint Köböl Jó­­zsef­ és Földes Mihály elv­társakkal ísségtele­ntette a Gyöngyösi­ úti egész­­ségházat, a demokratikus Budapest legújabb alkotásét. Az anyagi fedte. .ket előteremtéséről, a gyógyszerek, készülék­ek beszerzéséről és a műnket állandó siett­etésére­ elsősorban dr. Bakács Tibor vsztifőorvos helyettes gondoskodott. Egy Svájctól érkezett szakértő-bizottság a következőket mondotta erről az egészség­házról: ,ilyen még Svájcban sem sok van.“ Aj?, intézményt néhány nap múlva, adják át rend­­zésének. A Vörös Hadsereg meg az elmúlt év őlszén átengedte a fővárosnak a Madarász­ utcai kórházat gyermek­­kórház céljaira. Hónapok múltak el, de az átalakítás munnkulatai avé­g mindig igen Iteadetteges állapotban vannak. Most Fodor és Bakács elv­társak gondoskodnak az építkezés­­ meggyorsításáról, is. „Ezt a k­órhá­­í­zat még az ősz bejálta előtt meg kal nyitnunk, — mondatta Fodor elvtársi. — Nemcsak a JUH. 3.erü­­len van, d­e másutt is erőteljesem hoz­zálátunk a lakosság jogos igényei­nek kielégitéséhez. Hamarosan há­rom nagyszerű egészségvédelmi al­kotással gaastagítjuk, Budapestért « melegvizít stranddal, az új gyermek, kórházzal és az új egészségvédelmi int­ézet­tel" " . Gyárvállalo! felvess vas szakmában jártes teljeseit perfekt SYGrs és sépk­ésiet, fiatal ftisfnlit és Sípésin­terasISS mm teckuttfis! Részletes ajArU.oi,i5o!c as edtfid mflkl.'­­dés éa fizetési- síréog megjelölésével „Ügyes m­imkaerS S43“ jeligére Karcang hirdetőbe. Rod m­a nirrl­­y-utca 13. —­ A nyíregyházi, makói és léül énekkarok lettek az első testáns kórusverseny győztesei. cog­pi'O' Sjíí5«?á?bJV, BI0ZUI5 msh8t a $8?pzét$ villam­os­­!8Sii®§*f8¥3i A 007 Forrr/tm 69.723 e^ániú, 018 „ 84.127 0*13 ,, 30.504 „ 1­27 „ -18.733 „ Ool^sók Hetijejj'ftiek txtla-.kbmos^i bőt- 5rőt ›*1 kapnak a »JFőVÁRO?! ÖPI› RKTTSaiNTfAZ“ kfitSd «w.t« 7 erjJiot Ufta­­dedCf .,Rif~:6 Jancsi”4 cím« előallásán»» A 004 fiorHz­ám 43.303 sm­mű, Λ VU „ «5.129 „ 043 „ 52. m V*4 ,, 43.3311 im „ to.íííy „ 044 07.129 „ IToIsirwók Hftíjrjryéru’iJ; tulajítonevej UőJ- js»s;yet kapnak ?, ,,ÖCÁLA FtlJilSSSN­­H-42“ bármely ke­l­­ esti „GyUko»­ta­­gyok“ cím­ű előadásán». A Jegyeket tr'índermap 9~4 ó­ra kortírt lehet Az­abed Nép propaganda osztó ivón (Józsai-krizet 5., III. ev­.) átvenni, d. u.­tán őre között József-körút 5. sz. pótlá­sánál. Kiesik a iSpsteel, hogy különösen tavasszal ügyel­­jenek arcuk szépségére. Hasz­nálják rendszeresen a híres nagyenyedi Kovács-krémet. Az elhanyagolt arcbőrt is rövid idő alatt teljesen rendbe hozza, gyjuil használatra kék, nappali használatra sárga csomagolásban. K­irillfk­ig­rúius 15-én indul Keletiről 5.50-kor, vissza Győrből 10 órakor. Menetkörti jegy ára 21.5­ forint. Váltható IBlíSz Virradó-téri fiókjában f. hu Függetlenségünk ái&S'ílíE @&C8®Í© • Or­sságszinte fixesre»,tömegek mn­ek rénat a mam­'inapártok h&sos gyűlésein Június második vasárnapján a két munkáspárt szónokai közös gyűlése­ket tartottak a­ ország csaknem minden megyéjében. A munkásegy­­ség jegyében indultak ki a magyar vidékre, a parasztok közé, hogy be i­s számoljanak az ország helyzetéről, és megmutassák a jobb jövőbe­­vezető utat. Az a válasz, amelyet a két munkáspárt, hévó szavára ceSgeeerng­­leit paraszti tízezrek adtak a szóno­kok beszédére.­ Pikes egyetértés és helyeslés volt. Bizonyitéka annak, hogy a magyar demokrácia meofisc­­u­dásával szorosabbra fonódott a munkásság és parasztság szövetsége is. A dolgozó nép e szilárd demo­kratikus egysége ez ország függet­­lenségének és szabadságának legjobb birtosítéka, a jövendő békés mun­kának és jólétnek legfőbb záloga. Rajk László Makó. A két munkáspárt zászló­ja alatt mintegy 16.000 főnyi, fő­leg paraszti halgatós­ág vonul fel. Kiss János főispán nyitja meg az ülést , Ra­jk elvtárs emelkedik szó­lásra. — Eddig 4—500 munkás- és pa­ra­stembert képeztek ki a belü­gy­­minikáltori jegyzői tanfolyamokon. Kineve­zésükre máig sem kerülhetett sor, mert Nagy Ferenc négyszer le­vetette a miniszter­tanács napimulé­jéról a kérdést. — Meg­­ kell változnia a nemzet­gyűlés összetételének — folytatja. — Lehetőleg már augusztus végén, vagy szeptember elején választani fognak. Farkas Mihály Csaknem 10.000 főnyi dolgozó gyűlt össze­­ a szegedi Széchenyi­­téren a munkáspártok köz­ös gyű­lésére. Hatalmas az érdtődödlés. Alig fonyik az emberdia Jusztusz Pál felvólalása után Far­kas Mi­hály a következőket mondja: — Nagy Ferencért ezért vetették fel a fakultatív hitoktatás kérdését, hogy ezzel megbontsák a nép egysé­gét. Harcot akartak az egyház és a demokráciák között. A mi éberségün­n­kön múlott, hogy ez nem sikerült. Szerintünk a demokrácia és egyház igen jól megférhetnek egymás mel­lett. Kádár János Több ezer dolgozó jelen­ételeszl Kádár János, és Ikihási Ödön szá­molnak be a politikai helyzetről Miskolcon. Kisházi elvtársi a muun­­kásegység szükségességéről beszél. — Nem azok a legjobb hazafiak, mondja Kádár elvtárs, — akár foly­ton a­ hazaszeretetről beszélnek. A legjobb hazafiak a kommunisták, a munkások, parasztok és dolgozó értelmiségiek, akik két esztendős verejtékes munkájukkal bizonyítot­ták: b­e haza­fiságukat. — Nem azért ráztuk le magunk,­ról­a felszabadító Vörös Hadsereg segítségeivel Horthy«­!. láncait, —­ fejezi be beszédét, — hogy most más láncokat vegyünk magunkra, csupán Kovács Béla vall­omátát nyújtották át és nem­ kértek semmit a kormánytól. Beavatkozásról csak azok beszélnek, aikik a Szovjet Had­sereg puszta­­ jelenléte miatt nem avatkozhatnak­ be úgy Magyarország ügyeibe, tulat Görögországban és Franciaországban. ,— Cheren vigyázva várjuk, — mondja végül Révai elvtára, —­ vaj­­jon a Kisgazdapárt demokratái élni tudnak-e e mostani alkalommal. Szivből kívánjuk ezt nekik, de bi­zalmat előlegezni azok után, amik történtek, kissé nehezünkre esik­­ki! :4 munikár­ság és a parasztság szövetségét akarja!­, tehát a mun­­káspártok és a parasztpártok szö­­vetségét is. Egy Kisgazdapártnak, mely dem­ok­ratiikus paraszti párttá lesz, testvérjobbot rimítunk. De tet­teket akarunk látni! Nungr Imre Ho­hreccei, Az MKP törtította Nagy Imre, A szociáldemokratádé Tolnai József pécsi polgármester. __A munkáspártok továbbra is a parasztsággal akarnak együttműköd­­ni — mondja Nagy­ Imra.­­. A Kis­gazdapárt vezetőségétől is cssk azt kívánjuk: legyenek jó magyarok és jó demokraták. Kovács Ist­min Szolnok: Többezer főnyi hallgató­ság. Bechsler Péter után Kovács István IxvsnáL __ Az összeestrovíík bünperében gyorsabb tárgyalást és végrehajtott ítéleteket szeretnénk már­­látni. Morváik Márton Székesfehérvár. Már több órája tart a tömeg elvonulása.. Az idő rossz, esőre hajló, így is többezren hallgatják a szónokokat. Horvéth Mártont a Szabad Nép f3£Z'.'-rkesz­­tőját és M'Stok Sándor államtitkárt. — Az új kormánytól a dolgozók szigorú rends­z­­bályokkat várnak, — mondja Horváth elvtárs. —- t.'lll.es helyett büntetést a nemzet árulói­nak és a spekulánsoknak. De a kor­mány is vár a néptől véleményt, ítéletet arról, ki mellé akar öllel. Saját érdekeit kívánja-e szolgáini, vagy a reakciót. A válasz nem lehet kétséges.a Festkörnyékn­­is igen nagysikerű gyűlések zajlottak le. Nagytétényben Ko­v­ács István elvtárs, az MKIZ po­­litikai bizottságának tagja beszélt mintegy másfélszernyi ha­zgatóság előtt. Rákospalotán pedig Losonczy Géza elvtársi, a Szabad Nép szerkesz­tője tartott beszámolót a város két­­és félezer dolgozója jelenlétében. Lo­­sonczy elvtárs hangsúlyozta, hogy ha a Kisgazdapárt megtisztul, a nemzeti fogás új állomáséhoz érkezik el. Révai József Pécset hat» fanna tömeg gyűlt Basse Révai József és Révész Fe­­renc elvtársik gyűlésére. A házak­­ falát feldiezitették. Az tíziberek tű­­zeben zászlók. — Orosz beavatkozás áll-e a­ ma­gyar kormány változás mögött ! — kérdezi Révai elvtárs. — Egy szó sem igaz ebből. Az orosz hatóságok Békiése Edrits, nédmesis­­vásárhelyi Eger és Dombóvár gyűlései összegyűltek a dolgozók sa ország­­ többi városaiban is. Békéscsabán Nógrádi Sándor és Kies István elv­­társak, hódmezővásárhielyen Szebele András, Szamai Lajos és a Paraszt­­pár­­récéről Oltári Imre szólaltak fel. Egerben Kádái Gyula és Molnár Imre elvtársak tartottak beszámo­­lót, Dombóváron Orbán László és Török Jula szólottak a két­ munkás­párt részéről. A többezres hallgató­ság mindenütt a legnagyobb­­ lelkez­sedésnél fogadta szavaikat. Mi HARAGUDJON ce-Unlcre de »3 éve- t-n Art es :de c , lülviiel® érdekében mun­ká-ainfe'it saját kil'tségűnkön iónt'.is IHwWa»jS»f# vist­ük pihenni, nyaralni. Ez Idő alat 7-től június 16-án fj üzemesOnetet. tartunk . es kérjük kedves vevőinké'­, mesfir-ndelőinket h­ony mesbizásaifeat f. hó 13-ika után «s'xik&záljii, ám!kőris fokozott előzékenységgel állunk rendelkezésükre. »1 ■ ® 144 -243, 144 28^ isst. í dhf a G vrfina STS'hereR'kiyí cs. TEST S­ZENT ÉRET. V. S. C. Speran­ze! és Estersátss fiúk cs eantok részére igazgató: stérjsági I­ároly («Vfszve'ő tanár, olimpiai bajnok SpOrtoSt, egópytorka, játékok ssjäS­zehellifesEQi SsecEreny­e-hegy Hojp­hái»út 31«33. Fogaskerekű végállomásnál fenyves ősparkban. —■ Előjegyzések helyszínen, vagy telefonon 1­38 —684

Next