Szabad Nép, 1947. szeptember (5. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-25 / 217. szám

4 SZABAD NÉP CSÜTÖRTÖK, 1947 SZEPTEMBER 25 Fél disznó, bődön zsír, női harisnyák a bőröndökben avagy miért nem fontos a labdarúgó-bajnokság Aki azt hiszi, hogy csak a mon. tecarlói „különítmény” használó fel külföldi tartózkodását saját üzleti céljainak lebonyolítására, nagyon téved. Azok, akik a pá­lyaudvaron általában figyelemmel szok'ák kísérni a sportemberek külföldre utazását, más sportágak versenyzőinél i8 furcsa dolgoknak lehetnek a szemtanúi. Egy-egy csapat sokszor olyan ,,felszerelés­sel" indul el, még a szomszédos országokba is, mintha legalább is északsarki expedíció előtt állana és csak hónapok múlva térne haza. A benfcntesek tudják, nem erről van szó ... Miért a sok utazás ? több szalonnát vigyen ki az ország, bői... Meddig tűrik a sporthatóságok ? Ezeket az erkölcstelen és a ma­­gyár állam pénzével ilyen bűnösen visszaélő üzelmeket eddig a legfel­sőbb sporthatóságok elnézték és még mindig nem történik semmi ja. vulás, hogy csak a legszüksége. sebb, sportszempontból is f°nt°s uta­zásokat engedélyezzék. Pedig ez nemcsak az országnak okoz károkat, hanem a magyar sportnak is. Gal­­lovoich Tibor, a labdarúgók szövel- S'égi kapitánya már több ízben til­takozott a teljesen felesleges külföldi utazások ellen, nem sok eredmény­nyel. A sport, különösen a labdarúgás teljes lejáratásához vezet, ha ez so. káig így megy — mondotta. — A legtöbb egyesület és vezetői alig vár. ják azt a pillanatot, amikor itthagy­­ha’.nak csapot-papot és mehetnek külföldre. A Labdarúgó Szövetség, nek volna a feladata, hogy haladék­­talanul felülvizsgálja a kiutgzási en­gedélyeket és a jövőben csak abban az esetben járuljon hozzá a külföldi szerepléshez, ha az valóban sportcé. lókat szolgál. Különben tönkremegy a sport és egyik kudarc d másikat fogja követni. Lukács László A sportért rajongó közönségnek is feltűnt már, hogy miért utaznak az utóbbi időben olyan sokszor külföld, re a magyar csapatok. Érthetetlen, nek tartják, miért nem fontos a labdarúgóibajnokság, amely pedig az elmúlt évtizedekben mindig a leg­érdekesebb volt a sportvilágban, ma pedig teljesen mellékes. A múltban tabunak számitó bajnoki műsor most pillanatok alatt megváltoztatható. Még az is előfordul, hogy két baj­noki mérkőzés között elutaznak a legértéktelenebb külföldi mérkőzés lejátszására. Egyszerűen azért, hogy a, vezetők és a játékosok a spoit ürügye alatt külföldre jussanak és ott ne Is a r írközésre, hanem üzlet* ügyeik elintézésére fordítsák a leg■ nagyobb gondot. Igen sokan nem is tudják a kívülállók közül, hogy sok lelkiismeretlen vezető és sportember üzleti útját így, akarva-nemakarva, az állam finanszírozza. Tudunk pél. dául egy vezetőről, akit az atléták oslói utazása idején minden állomá. eon egy szörmekereskedö várt. Leg. utóbb, amikor a magyar válogatott Bécsbe utazott, az egyik játékos egy fél disznót, a másik szalonnát, a harmadik cigarettát vitt, hogy cse­­rébe szövőgépet, írógépszalagot és más cikkeket hozzon. Ott tartőzko. dósuk idején azon „fáradoztak", hogy a rendelkezésre álló idejükben a magukkal vitt árut elhelyezzék, a válogatott mérkőzés csak mellékes volf számukra... KI Is kaprunk 4:3-ra. Általában ezek a lelkiismeret, len sportemberek és a hozzájuk sze­gődött vezetők pontos kimutatás ezerint dolgoznak. Hol mi a „cikk“ ? Egészen precízen tudják, hová mit kell szállítani. Svájcba barack­pálinkát, Párisba pirospaprikát. Szlovákiában cigarettáért lehet kapni tucaiszámra a cipőt, Belgrádban a női harisnyáért adnak nálunk érté. késnék számító holmit. Legtöbbször persze élelmet visznek. amelyben ugyan ml jobban állunk, mint a legtöbb külföldi ország, de még mindig nem olyan jól, hogy felesle. geink volnának. Mégis megengedik a vezetők, akiknek elsősorban kel. lene ezt meggátolnak, hogy a játé. kosok bödönszámra csempésszék ki a zsírt és mindegyikük 10 kilónál HM Mátyás GynelotHion f, h6 27-én, d. u. 3 órakor szülői érteke liefet tart az I/a, I /'b, I/c. és a II. csoport­ban lévő gyerekek szülői részére. Kérjük a szülőket, hogy az értekezlet fontossá­gára való tekintettel teljes számban jelen­jenek meg. BARANGOLÁS a sportfelszerelés beszerzése kerül A teniszezés még mindig csak álom . .. A sportszerető fiatalság régzére mezítlábas bajnokságokat rendeznek a szövetségek, mert drága a futball• cipő, a megfizethetetlen bőrlabda he. lyett rongylabdával játszanak. A te­niszre gondolni sem mernek, annyi kiadást jelent. Általános a panasz a sporteszközök drágaságáról. Tőkés legyen, aki teniszezhet... Az egyik belvárosi sportüzlet azt hirdeti, hogy az egyesületek és nz él. vonalbeli játékosok szállítója. Amikor teniszütö iránt érdeklődünk, a segéd áhítattal külföldi márkájút mutat. Az ára is áhítatot érdemel: 180 fo. rint. A magyar gyártmányú sem sokkal olcsóbb: 98 forint. Mindjárt szakszerű magyarázatot is kapunk, miért drágább a külföldi: magas a vám, sok a szállítási költség, drá. gább a fája, és garanciát is nyújta­nak. Általában mindent, ami drá. gább, egy szó takar: külföldi. Aki viszont ismeri a kereskedőket, tudja, hogy ezeknél az áruknál a magas árakhoz hozzájárul az ellenőrizhetet­len manipuláció, amelyet a számlák, kai lehet elérni. így van az ütővel és ha ehhez még hozzászámítjuk a cipő, a labda, a nadrág és az ing árát, megállapíthatjuk, hogy a te. nisz még mindig elérhetetlen álom a sportolók nagy tömegei részére. T6 kés legyen, aki fel tudja magát ez*. relni... Miért drága a futballcipö? Ifj. Galicza Károly üzlete az Er. zsébét.körúton van, a kirakatban gyönyörű piros futhallcipő. Az ára is gyönyörű: 196 forint. — Van olcsóbb is — mondják — 165, 150 forintért. Ez utóbbi igen silány lóbőrböl van Ilyen minőségű magasszárú ut­cai cipő 100 forint körül kapható. Csak nem az a néhány börszeg drá. gítja meg a futballcipöt ? — A típuscipö az más — magya­rázzák. — Ahhoz van hivatalos bőr. kiutalás. Ehhez azonban a szabad piacon kell megvenni a bőrt, amely­nek a nemhivatalos ára 50 százalék­kal drágább. Nem is titok: az üzletekben kap. ható futballcipők anyaga fekete áru. A tornacipőknél is furcsa a helyzet- Zubek Bertalannál egy pár 39-es fekete tornacipő 34 forint. Néhány lépéssel arrébb a Delkdnál a 40.es számú csak 32 forint. Ugyanaz a Múzeum-körúton Balázsnál 33.50. Végül egy kis számtan. A Sport­áru Szövetkezet 2372 forintért teljes felszerelést nyújt a futballcsapatok részére. Körsétánk során összeáll}, tottuk, mennyibe kerül ugyanaz a spor t áru,ker eskedésekben. Áz ered. mény: 3441 forint. Kapható Behrin­ger.Beretvás üzletében a József-kör. úton. A Vasas A: 1, az EMTK 6; 2 arányban győzött szerdán Szerdán két mérkőzést játszottak a Nemzeti Bajnokságért. Délután Pesterzsébeten 4000 néző előtt az EMTK 6:2 (1:1) arányban legyőzte a Salgótarjáni BTC.t, amelynek ka­pusa 2:l-es állásnál megsérült és kénytelen volt elhagyni a pályát. Az SBTC ettől kezdve tíz emberrel ját­szott és a balfedezet Laczkó védte a kaput. Este a Latorca.utoai sporttelepen az első villanyfényes mérkőzésen a Vasas az Elektromossal játszott. Az első gólt meglepetésre az Elektromos rúgta, de azután a Vasas került fö­lénybe és a félidő végére már 3:l-re vezetett. Szünet után Ilovszky még egy gólt szerzett, s ezzel 4:1 arányú Vasas.gyözélemmel végződött a já­ték. A Vasas új játékosának, Marik­nak a bemutatkozása kitünően sike­rült. A szövetségi kapitánynak so. káig nem lesz gondia új balfedszalre. Beszámoló a főiskolások sikereiről A Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége szerdán dél. után sajtófogadást rendezett a Pá. rlsban kitünően szerepelt verseny, zök tiszteletére. Szalay Béla elnök bevezetője után Somogyi Endre be. számolt a lyoni kongresszus Hatá­rozatairól. Elmondotta: a magyar főiskolásokat bízták meg az úszó-, vízilabda, és ©ve. zős.ügyek irányításával és úgy döntöttek, hogy 1949-ben Buda­pesten rendezik a világbajnok­ságot. Ezután a különböző sportágak baj. nokai és vezetői méltatták a világ, bajnoki sikerek nemzetközi sport, értékét. () A Nemzeti Sport Bizottság Isommu­­nista tagjai pénteken cDéilután %4-kOr az Alkofmány-utca 3. sz. alatti tanácsterem­ben fontos megbeszélést tartanak. * Ma délutánt Kispest— Csepel A bajnokságban egymást követik a hét közben rendeze't mérkőzések. A szerdai két mérkőzés után csü. törtökön délután az üllői-úti sport, telepen a második helyezett Kispest a negyedik helyen álló Csepel ellen játszik. Itt írjuk meg, hogy a MOGÜRT—DVSG mérkőzést is elő. rehozták szómba* délutánra. Eldőlt az olimpiai plakátpályázat A Magyar Olimpiai Bizottság fal. ragasz- és jelvénypályázatára be­érkezett müveket elbírálták és a plakátverseny első és második díját (összesen 5000 forint) Gál Má’yás nyerte. A harmadik díjat} 10OO forvn_ tot Pap Gábor kapta. A jelvény, pályázat eredménytelen maradt. Kapásból .. . O A MAGYAR ökölvívók B-válogatottja több vidéki bemutatón vesz r«6szt. Októ. bér 4-én Sátoraljaújhelyen, 5-én Debre­cenben lépnek szorítóba# 0 A BALKÁNI CÉLLÖVŐBAJNOKSÁGON elért győzelem után kedden este a magyar versenyzők hazautaztak Budapestre. A jövő­ben két magyar céllövő fogja oktatni a jugoszlávokat• () LENINGRÁDBAN befejeződött a nyári sportevad. A szezónban a város sportolói 13 új csúcseredményt értek el. () A BALKÁN-* JÁTÉK céllöVó’-versenyé. ben Magyarország csapata került az első helyire, 2. Jugoszlávia, 3. Románia, 4. Bul. gária. () A LEGJOBB HAT jugoszláv motoros jön Budapestre, hogy résztvegyen az FTC vasár­napi viadalán, ameiyet a Városligetben ren­deznek meg () A VENDÉGLÁTÓ ipari munkások sportnapot tartanak vasárnap a népliget­­diákstadionban. () A LEGJOBB magyar öttusázók indul­nak azon az olimpiai« válogatóversenyen, amelyet október első hetében rendez a Nemzeti Sport Bizottság modern pent&Uon intézőbizottsága. Tóth Aladár ismertette az Operaház programját Tóth Aladár, az Operaház Igaz. gatója tájékoztatta a sajtót tervei­ről. Beszámolt arról, hogy kiszélesí­tették az akcióelőadásoK rendszerét. I Az elmúlt évadban már 55 munkás, előadást rendeztek a régi 23-mal szemben, továbbá 11 Ifjúsági elő. adást a régi 5 helyett. Az érdeklő, dés olyan örvendetesen nagy, hogy felvetődött a gondolat a Városi Színházban Is rendez, zenek munkáselőadásokít, a Ma. gyár Színházban pedig klasz­­szikus operett-bemutatókat. A növekvő zeneigény mindinkább előtérbe állítja a vidélci ooerakultura kérdéséi. — Meggyőződésem ugyan, — mondotta Tóth Aladár, — hogy valóban egészséges helyi zenekultúra altkor alakul ki, ha azt nem- vasúton szállítják, de addig is, míg megnyil­vánul a városok saját kezdeménye­zése, utazó-társulatok elégítik ki a vidéket. A Vígopera és a szegedi operaegyüit­­tes ilyen előadásai mellett szeivazik az Operaház stagione-társulatának munkábaállítását is. Itt a zenekar a legnehezebb kérdés, ezért úgy terve­zik, hogy az ország harmadik leg­jobb zenekarát, a MAV-zeneltart használják fel a stagione állandó zenekarául. Szőke Tibor, a zenekar karmestere már megkapta a megbízást ennek a társulatnak megszervezésére. Megelégedéssel állapította meg Tóth igazgató, . bármilyen nagy Is a külföld vonzóereje, a magyar művészeit ráeszméltek arra, hogy ki kell tartaniok emellett az ország mellett. Egyetlenegy sem akadt, aki külföldi szerződés miatt fel. bontotta volna • az Operaházzal kötött szerződését. Annak természetesen csak örülni le. hét, ha a legkiválóbb énekeseink va­lamelyik nagyhírű külföldi operaház­ban töltik szabadságukat és így sze. rezneik dicsőséget a magyar népnek. Bizonyos sajtohangokra válaszolva rámutatott az igazgató: teljesen hamis az a beállítás, mintha sztárok híján lesüllyedt volna az Operaház színvonala. A színháznak legszebb fénykorában sem volt több legmagasabb mértéket megütő művésze, mint most. Igazgatóságának második évadjá­ban még fokozottabban tűzi céljául az ensemble-, az együttes-kultura el. mélyítését. Ezért a zenekart húsz taggal fokozatosan kibővítik. Har­madik hangversenymesteri állást Is rendszeresítettek: a tehetséges, fia­tal Ákos Ferenc már el is foglalta a helyét. r A nagyszerű hanganyagú ének. kar utánpótlása és átnevelése érdekében egyelőre huszas lét­számmal megszervezték a kar­­iskolát. A nyugalombavonult Rubai karigaz­gató helyébe Pless László került, a kórusiskolát pedig Koltai vezeti. Az új évad műsorterve Így alakul: Mozart dalművei közül felújítják a Varázsfuvolát és a Figaro lakodal­mát. Az olaszok közül Donizetti Lam­­mermoori Luciá-ját, a Láng-ot, a Turandot-ot. Az oroszok közül Boro. din Igor herceg-ét. A bemutatók so­rában színrekerül Britten: Péter, a halász című dalmüve, Dallapiccola: Marsias című balettje, Veress; Tér- B.i:i Katica táncjátéka. A 48-as cen­tenárium méltó megünneplésére az Operaház a magyar operairodalom legkiválóbb alkotásait igyekszik szín rehozni így felújítja Bartók és Kodály valamennyi színpadi művét és március 15-én bemutatja Kodály és Balázs Béla Cinka Panná.ját. Millos Aurél 4 hónapra vállalta a balett tanítását és néhány mü, így Beethoven.: Prometheus-ának szírre, hozatalát. Stignani, Stabile, Volpi* Svanholm és Klemperer is vendég, szerepelnek. Végül arról beszélt Tóth Aladár, hogy az oratórium, kultusz számára hajlékot akar biz. tosítani az Operaházban is. Godci Gábor nyilatkozata a Magyar Színház ügyében A pártközi megállapodás ellenére még mindig^ nem adták ki a Magyar Színház koncesszióját. A főváros egyik legszebb és legnagyobb, mint­egy 150 dolgozót foglalkoztató kul­túrintézménye még mindig gazdátlan. Az akadékoskodók sorába most be­állt Eber Antal is, aki egy elferdí­tett nyilatkozatra hivatkozva a Ma­gyar Színház példáján keresztül is­mét harcbaszállt az államosítások ellen. Az alábbiakban közöljük Goda Gábor elvtársnak, a főváros külturá. lis ügyosztálya főjegyzőjének nyilat­kozatát: ★ Éber Anlal, a Magyar Nemzet szeptember 24-iki Számában „Szín. házak és koldusok városa" elmen vezércikket Irt. A Belvárost Színház sajtótájékoztatóján elmondott fölsző. lalásom anyagáról nyilván helytele. nül tájékoztatták és Eber erre az el­ferdített és rosszindulatú informá­cióra építette föl cikkének érveléseit. Az ilyen felületes információkra épí­tett újságírásra van-e már szüksége Éber Antalnak*ahhoz, hogy a maga gazdasági elméleteinek propagandát csinálhasson ? Fölszólalásom lényege ez volt: A főváros nincsen abban a gazdasági helyzetben, hogy további községesitést hajtson végre, mivel a községesltés olyan folyamatos köte. lezettségek vállalását jelenti, ami nem fír össze a költségvetés taka. rékossági irányzatával. Ezért a Ma­gyar Színház községeslléséröl sző sem lehet, ellenben főváros hozzájá­rul ahhoz, hogy a Városi Színház a Magyar Színházat egy es-tendöre bérbe vegye, hogy ezáltal segítségére legyen színészeknek, műszaki mun­kásoknak és a főváros kül úrájánaJc. Kétségtelen, hogy a társadalmi fej. lödés útján el kell érkeznünk egy» szer odáig, hogy a színházak rend­kívüli lömegformáló és kulturális jelentőségükre való tekintettel köz. ségi vagy állami kezelésbe menjenek át. ami néhány évtized múlva min­­denki számára époly természetes lesz, mint amilyen ma már (alán Éber Antal számára is, az iskolák közsé­­gesítése vagy államosítása. Persze, Éber Antal nem vette a fáradtságot, hogy elmondott szavai­mat hitelesen közvetítse, hanem be. érte a félfüllel hallott információk­kal, ezekre próbálta felépíteni kul­túra. és színházellenes kirohanását, amelynek egyik pillére a mindenféle községesltés vagy államosítás ellen való ä priori tiltakozás. Nem dema­góg módja-e az érvelésnek, hogy a világ rengeteg államosított vagy köz. ségesített és hatalmas kuitúrmissziőt betöltő színházáról Éber Antal meg­feledkezik, de jól emlékezik valami öreg hollandusra, akinek a színhátak községesitése kérdésiben véletlenül azonos felfogása volt Éber Antalé, vall Végül egy kissé furcsa, hogy a takarékosságról és a népi érdekek védelméről a letűnt idők bankvezérei próbálnak kioktatni Vviinürket:. Az ilyesmit a „szabadverseny" legöre­gebb szakállas bölcsei is gyanakvás­­sál fogadnak ma már, -főleg akkor, amikor néhány hasábbal odébb a Magyar Nemzet meleg pártfogasába vesz egy színházi magánvállalkozói. ami azt az aggodalmat kelti oennem, hogy a vezércikk magasztos elvi álláspontja és a népért való szömvü aggodalma közt, valamint a Magyar Nemzet e támogató sorai közt bizo­nyos összefüggések nem lehetetlenek. SPORT V I L A Q Jt ragyogó, színes film VARSÓ HIDAT lengyel film ÉPÍT MACSKAZENE szí ne s/amerikai rajzfilm MAFIRT OROSZ FRANCA HÍRADÓ Csütörtöktől; Körúti Híradó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék