Szabad Nép, 1956. október (14. évfolyam, 273-297. szám)

1956-10-26 / szám nélkül

­p­b­a­h­a­­t­d­e­a­­k­­n­­u­n­n­­u­n­h­e­­k­­e­­h­a­k­­­v E­­k­­­e­n­a­k­e­a k­zö­tti barátság m­­­at Dolgozó k­mmunisták ldöttsége a fejlődését, a erősítését. K­b­n Közlemény a Jragoszlv Kommunisták Szövetsége Közpoltai Sbizottsága képviselői és a Magyar H©Sg©zók Pártja Központi Vezetősége képviselői közötti megbeszélésekről va­g m A ag lyan k meg a Magyar Dolgozók onti Vezetősége k oszláv ek b ta k A abban, együttműkö szláv K M a szomszédos országok a rint épülő szocialista társa E -től októ oszláviában tartózkod n eg m az elvi szem szocialista fejlődés érd A b ar D k­k­tóber 1­ontokb vezető zött a következők t párt képviselői t párt közötti eg­y­y mmu ig­zó üttmű ártok­­ Szö­­zponti Bizottságának meghív rttság, őszinteség és kölcsön egértés szellemében folytatott meg­eszéléseken a istá­mmu­ Szövetsége képviselői és a­za­­z az eg­oszláv Szövetségi Népi Magyar Népköztársaság k­apcsolatok népein­­lágbéke egszilárdítását, az emberi haladás gyét. A k­ék a teljes bizalom, őszinteség, jeibe való be nem avatkozás, uló, és a Október 23-án délután tették közzé a magyar—jugoszláv párt­közi tárgyalásokról kiadott közle­ményt. Ezt a történelmileg fontos okmányt a Szabad Nép október 24-i számának kellett volna közöl­nie. Az ismert körülmények miatt azonban ez mindeddig nem történhetett meg. Mindez azonban egyáltalán nem jelenti, hogy az okmány nem lépett volna életbe. Október 23-a óta ez a közlemény szabályozza a magyar—jugoszláv pártközi kap­csolatokat. Határkő ez az okmány a magyar—jugoszláv kapcsolatok történetében. Olyan határkő, amely lezár egy hosszabb idősza­kot, amelynek folyamán lépésről lépésre sikerült helyreállítani az 1948-ban oly tragikus módon meg­szakadt magyar—jugoszláv baráti kapcsolatokat. A belgrádi okmány mindörökre lezárta azt a korszakot, amelyre minden magyar kommunista, min­den becsületes magyar ember mélységes fájdalommal és szomo­rúsággal emlékezhet vissza. Azt a korszakot, amikor a marxizmus- leninizmust alkotóan alkalmazó jugoszláv kommunistákat és a szocializmust építő hős jog e­lőtt tartó, építő s az elvtársias bírá­lat sz­aságát ma a mecsete ala­ján kell fejlődnie. Ezen tt gazdag tapasztala kicserélése, valamint szabad, ön ★ ★ ★ szláv népet igaztalanul, pro­vokációs vádakkal és rágal­makkal illették, s a magyar kommunistákat szembeállították a jugoszláv elvtársakkal. A teljes bi­zalom, az őszinteség, az egyenjogú­ság, az önkéntesség, az egymás ügyeibe való be nem avatkozás, az elvi szempontokból kiinduló és a szocialista fejlődés érdekeit szem előtt tartó építő, s az elvtársias bí­rálat szabadságát magában foglaló eszmecsere — ezek azok az elvek, amelyeket a magyar—jugoszláv közlemény a két párt közötti együttműködés fejlesztésének alapjaként meghatároz. Hogy idáig eljutottunk, s ma el­mondhatjuk, hogy a magyar—ju­goszláv pártközi kapcsolatokat si­került helyreállítani, nagy sze­repe volt a tavalyi belgrádi szovjet—jugoszláv tárgyalások, s az idén Tito elvtárs moszk­vai utazása alkalmából meg­született okmányoknak. Ezek a megegyezések megnyitották az utat ahhoz, hogy a népi demokra­tikus országok testvérpártjai és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsé­ge között létrejöjjön az együttmű­ködés. Belgrádban a magyar és a jug m­egfelelnek mindkét fél érdekelne két párt képviselői­agyarországon. A unistá­­zott Ko­mmunistá­k­­i Vezetősége meghívást intéz­t a Szövet­sége Központi Bizottságához, hogy Ju Szövetségé­n­e­K B (MTI) szláv párt küldöttsége tárgyalt egymással. Tekintve azonban, hogy mindkét országban a kommunis­ták az ország vezetői, természete­sen szőnyegre kerültek az állam­közi viszony további fejlesztésé­nek kérdései is. Itt is teljes volt az egyetértés. Megegyezés jött lét­re a gazdasági és kulturális kap­csolatok fejlesztésének szükséges­ségében. A belgrádi közlemény arról is tudósít, hogy az MDP Központi Vezetősége meghívta magyaror­szági látogatásra a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének dele­gációját. A JKSZ Központi Bizott­sága ezt a meghívást elfogadta. Bízvást mondhatjuk: eljövendő lá­togatásuk kétségtelenül hozzájárul majd a jugoszláv és magyar kom­munisták, valamint az országaink közötti együttműködés elmélyítésé­hez. Az ország mostani nehéz helyzetében a magyar kommunis­tákat, munkásosztályunkat és egész dolgozó népünket megnyug­vással tölti el az a tudat, hogy a Jugoszláv Kommunisták Szövetsé­ge vezette szocializmust építő Ju­goszláviával sikerült a baráti kapcsolatokat minden vonalon helyreállítani. m rxizm­enjog s a Jug k­er tt. szláv gy 2-ig ! K Pártja képviselői tö ság, ön an­­ kiin­en állapod rtja Köz­keit szem re ödés elősegíti m­a ztársaság tértettek alomért. üttműk­etsége sá­u­lugo­n és zötti k dés­éntesség, az egy ­­s­­­d k­e e­te­tle­n e­m­b­erek kö­zt tap­ak rá a múlt hibái, amelyek a­­­zták a szélesek szükségességét, az lmi tevékenység terén két ország közötti viszon­yá né és min ly mán a csere társad z­e­n­d­é to­k­é feln­yok gsúly ntes, min etke teszi, ho rtette ban M e­gy k kérd­y m­­­ozgalomnak súlyos k­ö Jug­sége és k­épviselői me az együttműk s, eszmecsere, feltétlenül szükséges az és fejlesztése a ttól mentes t nyújt sználása érté­s során szerz ép szágo­t Ju­sége és a k tek­le­sztését érintő isták Szövetsége és a Pártja között, mint tött, amelyek ezes alkalma ogy a gyakorlatba és személyes érintkez i­ öttségek, a szleninizmus elvei sze­nt egyes ot­m­utatkozó formába­nal Dolgozók állapodtak abban, valósuljon meg. á­­llami és szocializmus ügy­özlekedés terén, és figyelmet szentel­ fej­et­ti mozdí­szer­tanulmányozása­szocialista fejlő edvező turális téren, mivel e széles lehetőségeink feltárása és hasz a tény, ho h­a­tik össze, és ha teljes erővel folyik tél, g­azdasági ka szélesítéséhez, m­ező z m tü lete lehetőségek tanulni eg­yezmények m A­e­g d eg­yezmény sé szláv Komm iselői külö­n más, az eg jelentkező cseréje, k rtm sztalatok tosságát. A megismétlő ószláv Komm oztak nisták Szö isták Szö­r Dolgozók­­ abban, hogy lejön találko­­ttműkö es segítség seknek. Eg Ma káso­n fo rt o és h elő k sz k laló esz­ása le sznosn P je nkás­­s kal­ása, és fo­ vélemé et­rtja et­rtja k ­ta m­ a k ödését, k e o tób A é ru megfelelő len súlyozták Pártja K i idő en ét is. E gy oszláv oszlá ek d le K á sen en kezd gyomány szervek dés előm­yüttműk szomszédos orsz s gazdasági körülmé csolataink tová­n ttm y min ülön me­g ezt a meg Magyar Dolgozók­azdasági és dött meg. Az két ország szocialista é ívást elfogadta. Jugoszláv Kom a köd nyo­mmunistá iója tegy célból elő gainkat kek fű­t teremt ki ki­­látogatást an osítása z ye n rd k gy csa ttma ul­tekintetben k, melyek írásának ér­kulturális az kell an­e­sen az ipar, g­azdaság, az áruforgalom és a ítani a megfelelő szervek és tes­sét, az összes áfát, olyan kötését, amelyek­u­lturális megkötésének szükséges­Szövetségének Közpo­n­tj­­ai b­u­d­­a­­p­ e­yi alocsai érsek Grósz József nyilatkozatp­ üspöki kar­i idő szerinti elnöke a következő nyilatko­ztot tette: „A katolikus egyház ál­láspontja nyílt és világos. Elítéljük az öldöklést és a pusztítást. Híveink ezt tudják, ezért bizton remélem, hogy híveink ilyen üzelmekben nem vesznek részt, hanem példát adnak a rend és nyugalom megőrzésére és békés munkával igyekeznek biztosí­tani a magyar jövőt." Grősz József alocsai érsek­ kel a p­ap sti­m­sálatb g öbb­e­étő Grősz Jó­zsemé­sei ­é­k­o­k­­z­­é­k­b ■Ni­v­a­ö­v­g­a­n­­­a­e­­v­n k­­k­k­a­k­e­v­á n­­é­v­a n­y­h­e Földvári Rudolf vezetésével bor­sodi mun­kásküldöttség kereste fel Nagy Imre miniszterelnököt. A bor­­sodia­k nagy jelentőségű kiáltványt adtak ki, amely a többi között élesen és határozottan elítéli azt a politi­­­kát, amely súlyos válság szélére sá­rta a országot. A kiáltvány leszö­gezi, hogy a borsodi dolgozók szocia­lizmust akarnak és csírájában elfoj­tanak minden esetleges restaurációs törekvést. 21 pontban sorolja fel kö­veteléseiket. Követelik egyebeik közt Farkas Mihály és társai bűnügyéner­ nyilvános tárgyalását, a külkereske­delmi szerződések felülvizsgálását és nyilvánosságra hozását, a tervgazda­ság terén mutatkozó súlyos hibák kijavítását és a felelősök leváltását, nemzeti kincselaet, az uránércnek a magyar nép érdekeinek megfelelő felhasználását. Az életszínvonallal kapcsolatos pon­tokban a borsodi dolgozók követelik a kategória alap­bérek emelését, a burkolt áremelés megszüntetését, a nyugdíj­korhatár leszállítását, a nyug­díjak, valamint a családi pótlékok felemelését, a gyermektelenségi adó eltörlését, a vasúti kedvezmények megadását, a lakásépítkezések foko­zását és a kisla­kásépítés támogatását. ..A mezőgazdaság szocialista útjával egyetértünk“ — mondják a továb­biakban, de követelik, hogy az át­szervezés a legteljesebb önkéntesség, a parasztság érdekeinek és nemzeti sajátosságainak szem előtt tartásával történjék. A politikai kérdésekben a legtelje­sebb mértékben egyetértenek a Go­­mulka vezette lengyelországi politikai változásokkal, elítélik a magyar or­szággyűlés „fejbólintójánosait", s kö­vetelik, hogy legkésőbb január else­jéig vonják ki a szovjet csapatokat Magyarország területéről, megy s a szü­re és ism E­z legyen m­o­m­isk­e d­olgozójának. Nagy Imre elvtárs meg v a ség­d B­n p­v­h H­m­d­m m­esszebbmen k­zvélemén­yét és ja a seket bedolg szágg re­­p b­rogram elül túl is le front-kormá meg mielőbb j­á Imre teljes mérté­ke­­lenek. K­éri, ha a termelő slatát. Nag na az án a ypro y munk A Ibors©*n­ dolgozók Jelentőségű kiáltván­yt odficsk ki Imre elvtárs magáévá tette a h® vsad­­ák követeléseit ★ elvtárs azt válaszolta le dolgozóv­ilágát, követelő­elvtárs en megfelel a követelé­sra és rövidesen az is terjeszti. Nagy onal emelésében k­rült sor. Azt kéri: olciak, borsodiak, h megye és Misk rmá­v­a­l egyetért és vállalja írását. Még fias Né személyi összetételénél a fvtárs megmagyarázta, h­egyes pontjait rövid ülés elé en fig kív­etelések k indulja felszín ma­ri ny elemb ramjába Imre a , mert a ssák mind éjjel, n azok agy lakul, leg­­eszi a n og ájához lak y. A kor­an, amely köv orso a korm et teljesíteni. N­agy elvtárs rámutatott, olgozók bizalma erőt ad ma és a következőket k tó­l: segítsék és támo Nagy orso ak, ho ontjáv égreh­olnap reggel új korm gprogram végrehajtásá­t elé­r­im gy a id n er­ny­séges intéz pja rsod agy B o N te­tte, og t s támog is —, to remekben Imre egy rendz iskolc és B k d­ató lépése a diósgyőrieknek, z termelés­b­en se e ddig a rendet az n iztosítsák a mis­gy erre a jövő t termelésre elsősorba is biztosítsák k­iaknak büszk varásra n róla gőződ rüljön k sekh­e, h­­a k­gy a sza­rma ezt a sége,­­ rá segít­­arra, ációra mint tást feltétlenül Be­rsod megyében nem ke diósgyőr-miskolciaktól, megye minden dolgozójától. elvtárs továbbá kijelen le s provo sor és k­obra min tünk ri — k­­h­a­b­a­­n­­á­n­­k­a­h­a­k­a­k­a­o­k­z­­ó­­a­­é a­­z­­­b­h­a­h­á­d­e­u­n­n­k­k­ó­n­­­a­n­y­z . a­b­b­­h­e­­k­­a­a­­k­­k­e a­n­d­u­­­o­­­ re­b m­ó­té a d­ro le­k­é­v fog a res Az egyszerű emberek nevében N­en én rá germeke metes m­a­rcok megro­tt szem ga­rc Minden temisták d­z­a a­z Ő e­s­tét után zaját? környéké gált ház mni, mit ére zajára legyen, mily t­is oko­lgását, az adoltak g öregek? Elég igmenni a szörnyű lmunk­­ káro­indannyian ki szívből cialista dem kik almak között hallották k tomp karja fogalmazni az egyszerű em lmát élvező szinte örömet váltott ki Nag­­vtárs minisztereln­é e et, g erek — a ez tt autó nk sz rszág ehéz az m n tü kö em újságíró ott idő tetésb Mire lakó eit. Mit éltek ban az asszonyo­­t , akiknek férje, előtt, látni a fi­zetéke­sokat, ki­zni a fegy­zeleseivel. Min ha ki kinevezése, te tu­n sajg dolga, h­­a kórházi b­zafi reális köv­el, fáj­pusk s félek­­atizmus, ha egész ü­gyetért a gy súlyos fegyve­rgye­hajtja, h­i tesen meg­e­delem­vevők és­ szörnyű fejlődjön álljanak. Imre virágoz­s etlenül részt nem ablakokat, ló feldöntött villam­­, elég emlék vez a gy feldúlt fővárosi utc etk tésék­n­e­k a etők rjuk, h h ott a v seb a gy n en h v oz, h gy p za tegek, k a n, y az i­k T­a­k­h A­n­ak, ho k ormán­y zletek A la en, g at, fo assana essen kormá jtásáho és min jön és g n p ne arra go De ez le at m za a p­á­sok, tanárok res harc és vérontás mind szemlélője így! Ép n uló és fejlődő jóléthez, a lók, n gtöltő , a fegyv k nyug lhesse felforg mu k és és alk A term teljenek meg lakások rémület. S a nyugalom és rend talaján segít­sük v­égreh m­y há órh m felsz öntetű a a junk a mih z­a­kát, amit oly rcnak! Álljon karítsu res harc, a v áso ny ba gy n kb l z seb dta gy mara és m k, a mérnö és ta reke dol­­tereken a ara lgára. tja k­özösen ítók —­odjon rogram el a elk lyre ásk k A d e n órhá ze­lle ne lye­k, ah ? nkásasszony ök és orvo­ fegyve­rett város új vezetés­zletek, s a szorongás és h­ek­és iskolákb­é re rom­ok a sültek, a füstölgő rontásí­tott utcák és az nálló emberek munkáihoz! Játsz forrón áhítni az iskola, tó mun­kon, fejlő z­án sebesültek előtt sorb­ól tűnjön és a min­t közös került lá­zdje azt a és gyászo néma em, nem , ta erekek, ül­n­a ­a kívánság, legyen vége a !­n, újra az esztergályos, áruval az . Rendet, fegyelmet a nép érdekében Már három nap óta tart a fővá­ros utcáin a tragikus fegyveres összeütközés. A bátor és békés tüntetéssel harcolók, az ország gondját viselő fiatalok jogos köve­telése teljesült. A párt éléről eltá­volították a nép bizalmát vesztett Gerő Ernőt. A kormány vezeté­sét a nép követelésére a szek­tás hibák és vétkek ellen szün­telenül harcoló Nagy Imre, a ma­gyar valóság kitűnő ismerője vette át. Vezetésével ezekben az órákban alakul meg az új, nem­zeti kormány. Programja függet­len, szocializmust építő Magyar­ország, társadalmi és gazdasági életünk demokratizálása, nemzeti erők hazafias összefogása, növekvő nép­jólét. A közeli napokban össze­ül a nemzetgyűlés, hogy a magyar nép életében óriási jelentőségű változásokat alkotmányos úton is szentesíthesse. Mindehhez rendre, fegyelemre, nyugalomra van szük­ség. Rendre, nyugalomra, fegye­lemre, az alkotó munka, a dolgozó nép érdekében. Rendet, fegyelmet, a vérontás megszüntetését hőn óhajtják Budapest dolgozói. Elég volt a vérontásból. A további fegy­veres harcnak semmi értelme. Minden jószándékú hazafinak most csak egy érdeke lehet: a rend meg­teremtése. A főváros dolgozói, apák és anyák, öregek és gyerme­kek azt kívánják, hogy a rend mi­nél hamarább helyreálljon, az élet rendes vérkeringése meginduljon. Magyar katonák! Álljatok a rend­csinálás élére. Bennetek bízik a főváros népe. Ne engedjetek teret a provokációnak, tisztítsátok meg az utcákat a zavarosban halászó rendbontóktól. Ezekben a sorsdöntő órákban nagy feladat vár a kommunistákra. Menjenek és beszéljenek az embe­rekkel, igaz szívvel, a népet, a ha­záját szerető magyar ember szívé­vel. Magyarázzák az eseményeket, nyugtassák meg az embereket. A felnőtt ember felelősségével mond­ják meg a fiataloknak, amit jogo­san kértetek, kivívtátok. A pártnak szinte teljesen új fel­ső vezetése van. Hogy mennyire új ez a pártvezetés, arra elegendő csak annyit elmondani, hogy mindhárom titkár, Kádár János, Donáth Ferenc és Kállai Gyula évekig foglya volt a Rákosi-féle önkénynek, a konstruált perek ál­dozataiként éveket ültek börtön­ben, ahonnan csak az utóbbi idők­ben szabadultak. Ha van, aki tud­ja, hogy a régi útra nem szabad lépni, ők tudják. Magyarázzák meg a kommunisták, hogy min­denkinek használ, csak a népnek nem használ, ha ezekkel a veze­tőkkel szembe akarják őket fordí­tani, ha bizalmatlanságot akarnak elhinteni ezekkel az elvtársakkal szemben. Fiatalok! Nem bizalmatlanságra, hanem közös munkára van szük­ség. Anyátok, apátok, testvé­reitek a nyugalmat kívánják. Nyugalmat, kenyeret, békességet. Minden igaz hazafinak egy az ér­deke, a munka megkezdése. A munka megkezdése az új nemzeti kormányban, a gyárakban, az is­kolákban. Jólét, nagyobb kenyér csak a munkából ered. Az elpusz­tult javak helyreállítása, a terme­lésből kiesett munka pótlása óriá­si erőfeszítést kíván. S ha késleke­dünk, a­kár óráról órára nagyobb lesz. Ne késlekedjetek hát, tőle­tek, harcokban kipróbált kommu­nistáktól függ most, hogy emberi szavatok hatására minél hama­rabb helyreálljon a rend, a fegye­lem, az alkotó munka í­ténete. k le­n­­­ té é­le­k­igények k d h­­M B ud sére­lelmiszerszállitmányt indítottak a Szoln­aidejük k megyéből. A­enyeret sütöttek a fő lelőtti­­ vag est Ti) n öz Nagyobb élelmiszerszállitmányokat indítottak útnak a fővárosban Szolnok megyéből pest közellátásának megsegi­csütörtökön rákig 20 vagv árosiakn­a­k lelőtt agyo­pékek ma­r út­helyi­t megkétszerezve, a kielégítése mellett 88 mázsa­k. A sertést és marhát is küldtek Buda­i látás b­iztosítására. a u­g a­­b­b­­é a k­e­­é­k­­n­y Erőfeszítések a főváros élelmiszerellátására Csütörtökön reggel hosszú sorok álltak az élelmiszerüzletek előtt. A boltokba folyamatosan megkezdték az élelmicikkek kiszállítását, ny a tők­a megkez­e­rusítását. Az illetékesek felhívják a vásárlók figyelmét, hogy a lehet vásárolni z­öldség- és gyümölcsféle a lejtó , ami elegend atba zsír, 180 vagy­v­edelmi háló , és az utánpótlás is biztosítva van. A N 120 v kielégíti vancsak szükség­letet. Burgonyából megfelelő kész­letekkel rendelkezünk. Csütörtökön 360 000 liter tej érkezett Budapestre, ebből 240 000-nek a kiszállítása csü­törtök délig megtörtént. ü lepre é­rk c p A a z z élelmiszeripari m­al munk k­erületben h teken a lőreláth mennyiségb sütörtökön lmna már csütörtö Nagyv reggel óta ba.­or, 54 vagon kiskeres­ő ag agon étk­letben munk leg zte tele . A gy­­óla 190 ha legtö­b kapható, s idékről ója állta már nag­­yz sártelep mind­olgozó . Az I. fél agon­cu liszt Nagyv­llítmá an ön lg több lelmicikk a vásártelepre csütörtö­mölcs és zöldség d­ön­­ke ob­­­­b sárte­­ok zól n­ett, ami

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék