Népszabadság, 1961. április (19. évfolyam, 79-103. szám)

1961-04-11 / 86. szám

1961. április II. ken." Gomilsig beszéde a po­niani naagygyűlésen Varsó, április 9. (MTI) Egy héttel a lengyelországi választások előtt, Poznanban nagygyűlést tartottak, melyen Wladyslaw Gomulka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Stefan Ignaz, a Lengyel Egye­sült Parasztpárt elnöke mondott beszédet. Gomulka a többi közt hangsú­lyozta, az ötéves terv legfonto­sabb feladata, hogy az iparhoz képest még elmaradott mezőgaz­daság termelését növeljék. Rá­mutatott, hogy a lengyel falu felemelkedésé­nek egyetlen útja a szocialista nagyüzemi gazdálkodás. Körvonalazta azokat a változáso­kat, amelyek a falusi lakosság élet- és munkakörülményeinek javulásában megmutatkoznak majd. Gomulka külpolitikai kérdések­ről szólva, rámutatott arra az el­l­­entmondásra, amely az Odera é­i­­ Neisse határ elismerésének tekint­­­­­tetében a nyugati táborban ki­ i­s alakult. A nyugatiak — élükön Ade­­nauerrel — azt hirdetik, hogy ezt a határt csak a német békeszer­ződés véglegesíthe­ti, ugyanakkor szakadatlanul akadályozzák a bé­keszerződés megkötését Hangoz­tatta, hogy a szocialista országok nem várnak a végtelenségig a né­met békeszerződés megköté­sével. Ha a nyugatiak nem akarják alá­írni azt a két német állammal, akk­­­kor a szocialista országok megkö­­­­tik azt a Német Demokratikus Köztársasággal. A nemzetközi helyzetről szólva­­ kiemelte továbbá, hogy az utóbbi 1­ó hónapok eseményei teljes egészé- 1­­­ben igazolták a kommunista és í­r munkáspártok moszkvai értekez­­­­letén elfogadott elméleti és poli­­itikai következtetések helyességét. Véget ért az Interparlamentáris Unió ülésszaka Genf, április 10. (TASZSZ) Genfben befejezte munkáját az Interparlamentáris Unió tavaszi ülésszaka, amelyen 43 ország par­lamentjének küldöttei gyűltek ősz­­sze. Az ülésszakon a többi közt fel­vetődött az ENSZ átszervezése. A szocialista országok küldöttei, az Egyesült Arab Köztársaság, Ghá­na és más államok képviselői kije­lentették, hogy nem tekintik nor­málisnak az ENSZ-ben jelenleg uralkodó állapotok­at. Hangsúlyoz­ták, hogy a kongói események kü­lönös élességgel mutatták meg azt a végzetes szerepet, amit az ENSZ képviselői és különösen Ham­ S­marskjöld főtitkár játszott ebben­­ az országban.­­ Jellemző volt az ülésszakra az­­ is, hogy a Kínai Népköztársaság ENSZ-jogainak mihamarabbi­­ helyreállítását célzó követelés szé­­l­les támogatásra talált az ülésszak részvevői között. Keating ameri­kai szenátor kategorikus tiltako­zása ellenére a határozatba bele­foglalták a népi Kína ENSZ-tag­­ságát szorgalmazó pontot. Elfogadták a békés együttélés­ről, az atomenergia békés felhasz­nálásáról, valamint a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetésé­nek szükségességéről szóló határo-­­­zat-tervezeteket is. Tanácskozik az Indiai Kommunista Párt kongresszusa Vidzsajavad, április 10. (CTK) Az Indiai Kommunista Párt VI. kongresszusa vasárnap folytatta a pártprogram megvitatását. A vi­ta befejeztével a kongresszus egy­hangúlag úgy döntött, hogy a programtervezet kidolgozását a párt nemzeti tanácsára bízza. Ezután a küldöttek rátértek az ország politikai helyzetével fog­lalkozó határozat megvitatására. Dolores Ibarruri nyilatkozata a nemzeti megbékélés politikájáról Berlin, április 10. (TASZSZ) Dolores Ibarruri, a Spanyol Kommunista Párt elnöke nyilat­kozatot adott a Neues Deutsch-­­­land tudósítójának, melyben a többi között a következőket mon­dotta: Az amnesztia az életet és a sza­badságot jelentené a spanyolok tízezreinek, akik sok éves emig­ráció után hazatérnének, ha nem lennének kitéve a rendőrségi ül­dözésnek. Franco tábornok kor­mánya azonban a spanyol értel­miség és a nemzetközi közvéle­mény befolyásos képviselőinek kö­vetelése ellenére sem hajlandó erre. Arra a kérdésre, hogy milyenek a kilátásai­ a spanyol hazafias erők nemzeti megbékélésének, Ibarruri elmondotta: a nemzeti megbékélés politikájának egyik fő célja volna megsemmisíteni „az új polgárháború” madárijesztőjét, amellyel Franco tábornok igyeke­­­szik igazolni diktatúráját. A nemzeti megbékélés abban a­­ formában, ahogy a kommunista párt javasolja — mondotta Ibar­­ruri — nem jelentene osztálybé­két, viszont helyreállítaná az ál­lampolgárok közötti normális kapcsolatokat, amelyeket a pol­gárháború lerombolt. A kommu­nista párt javaslata előkészítené a talajt a Franco-ellenes erők esetle­ges megegyezéséhez. A nemzeti megbékélés politikája alapot szol­gáltatna arra, hogy egyesült erő­vel döntsék meg a diktatúrát és békés úton valósítsák meg Spa­nyolország demokratikus átalakí­tását. Román—csehszlovák közös közleményt írtak alá Bukarest, április 10. (MTI) Bukarestben hétfőn befejeződ­tek a román és a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tár­gyalásai. A tárgyalások befejezté­vel közös közleményt írtak alá. A közleményt román részről Gheorghiu-Dej, a Román Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára, a Román Népköztár­saság Államtanácsának elnöke, csehszlovák részről Antonin No­­votny, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke írta alá. Kennedy beszéde a NATO katonai bizottságában Kennedy amerikai elnök hétfőn beszédet mondott a NATO kato­nai bizottságában. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok a ha­gyományos fegyverzet tekinteté­ben növeli európai egységeinek ütőképességét. Nyomban ezután hozzátette, hogy véleménye sze­rint folytatni kell azt az akciót, mely a NATO-t hatékony nukle­áris ütőerővel ruházná fel. M. Davud nyilatkozata szovjetunióbeli tartózkodásáról Muhammed Davud, Afganisz­tán miniszterelnöke, aki nemrég tért haza Moszkvából, a követke­zőket mondta szovjetunióbeli tar­tózkodásáról: „Néhány napot töl­töttem Moszkvában, mint Hrus­csov szovjet miniszterelnök ven­dége. Hruscsovval és a szovjet kormány más vezetőivel folyta­tott beszélgetéseim során ismét bebizonyosodott, hogy kapcsola­taink a kölcsönös megértésen és jóakaraton alapulnak, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezek a kapcsolatok hasonlóan fej­lődnek majd tovább.’’ (MTI) N i; P S Z A BAOS A (. 5 Moszkva, április 9. (TASZSZ) Moszkvában közzétették a Szov­jetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának május else­jei jelszavait. Az 1961. május el­sejére kiadott kilencvenkilenc jelszó üdvözli a világ kommunis­táit, a testvéri kommunista és munkáspártok egységét, akció­egységre szólítja a világ munkás­­osztályát és dolgozóit, az SZKP szolidaritásáról biztosítja a béké­ért, a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért és a szocializ­musért küzdő erőket. A jelszavak hangsúlyozzák, hogy a világ népeinek ki kell vív­niuk a teljes függetlenséget és szabadságot minden gyarmati or­szág és nép számára. Erőfeszíté­seket kell tenniük a hidegháború megszüntetésére és a nemzetközi feszültség enyhítésére, az atom- és hidrogénfegyver-kísérletek be­tiltására. Az SZKP Központi Bizottsága a jelszavakban üdvözli a Kínai Népköztársaság dolgozóit, Albá­nia, Bulgária, Csehszlovákia, a Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság, Lengyelország, Magyar­­ország, a Mongol Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársa­ság, Románia és a Vietnami De­mokratikus Köztársaság dolgozóit. Fejlődjék és erősödjék a szovjet és a jugoszláv nép barátsága és együttműködése a békéért és a szocializmusért folytatott harc ja­vára — mondja az egyik jelszó. Az SZKP Központi Bizottsága az üdvözlet szavával fordul az indiai és az indonéz néphez, Burma, Ceylon, Kambodzsa lakosságához. Fonó üdvözletét tolmácsolja a belga gyarmattartók fegyveres agressziója ellen harcoló kongói népnek. Az SZKP Központi Bizottságá­nak jelszavai éltetik Anglia, az Egyesült Államok, Franciaország és a Szovjetunió népeinek barát­ságát, az államok gazdasági és kulturális együttműködését. Üd­­vözlik a Német Szövetségi Köz­társaság dolgozóit és haladó erőit, amelyek harcolnak a militarizmus és a fasizmus újjászületése ellen. Az SZKP Központi Bizottsága jelszavaiban élteti a szovjet fegy­veres erőket, a Szovjetunió né­peinek testvéri barátságát, a Szovjetunió békeszerető külpoli­tikáját. A jelszavak felhívják a szovjet dolgozókat, hogy a kom­munista építés újabb sikereivel készüljenek az SZKP XXII. kong­resszusára, emeljék még maga­sabbra a kongresszusi munkaver­seny zászlaját. Méltatják a kom­munista munkabrigádok és az újítók odaadó és kezdeményező munkáját, majd a termelés növe­lésére, a technika tökéletesítésére, a munka termelékenységének emelésére hívják fel a szovjet ipar dolgozóit. Az SZKP Közpon­ti Bizottsága azzal a felhívással fordul a szovjet mezőgazdaság dolgozóihoz, hogy harcoljanak a központi bizottság januári ülésén hozott határozatok teljesítéséért. A jelszavak felhívják a szak­­szervezeteket, hogy fejlesszék a munkásosztály és az értelmiség kezdeményező­készségét és aktivi­tását, gondoskodjanak a dolgozók jólétének és műveltségi színvona­lának emeléséről. Az SZKP Központi Bizottságá­nak jelszavai éltetik a szovjet nő­ket, a kommunista társadalom te­vékeny építőit, a Lenini Komszo­­molt, a dicső szovjet ifjúságot. „Éljen a kommunizmus — az emberiség ragyogó jövője!” — hangzik az SZKP Központi Bi­zottságának befejező jelszava. Az SZKP Központi Biontságának május elsejei jelszavai A törvényes kongói kormány megfosztotta elnöki tisztségétől Kaszavubut Kalondzsi királlyá kiáltatta ki magát és Csembe is hasonló lépésre készül Stevenson nyilatkozatban foglalt állást Kongó feldarabolása mellett Az AFP és az AP egybehang­zó jelentése szerint a Gizenga vezette törvényes, kongói kor­mány kairói diplomáciai képvi­selete vasárnap nyilvánosságra hozta azt a március 31-i kor­mányrendeletet, amely meg­­fosztja Kaszavubut köztársasági elnöki tisztségétől és a köztár­­sasági elnöki hatalom gyakorlá­sát a Stanleyville-ben alakított elnöki kollégiumra ruházza át. A kormányrendelet érvényte­lennek nyilvánítja mindazokat az egyezményeket és szerződéseket, amelyeket Kaszavubu 1960. de­cember 5-e óta aláírt. Leszögezi, hogy Kongót az Egyesült Nemze­tek Szervezetében és általában külföldön csak Kanza képvisel­heti, akit ebben a tisztében an­nak idején a törvényes kongói parlament is megerősített. A rendelet a többi között ki­fejti, hogy Kaszavuba visszaélt elnöki tisztségével és megszegte az ideiglenes kongói alkotmány előírásait, beleegyezett Kongó szétdarabolásába és a törvé­nyes kongói parlament fel­oszlatásába. Ugyancsak törvénytelenül járt el ak­kor is, amikor felmentette tiszt­ségétől Lumumba miniszterelnö­köt és elutasította a parlament összehívására előterjesztett javas­latokat. A Tanjug tudósítója jelenti Stanleyville-ből, hogy Diakute, a Mali Köztársaság kongói nagy­követe átnyújtotta megbízólevelét Antoine Gizengának, a törvényes kongói kormány miniszterelnöké­nek. A megbízólevél átnyújtásakor a nagykövet kijelentette, hogy a Mali Köztársaság kész minden segítséget megadni a Kongói Köz­társaságnak a gyarmattartók el­leni harcához. Gizenga miniszter­­elnök válaszában rámutatott, hogy a Kongói Köztársaság nem­csak saját szabadságáért, hanem egész Afrika szabadságáért is harcol. „Soha nem térünk le arról az útról, amelyet Patrice Lu­mumba mutatott” — hangsúlyozta Antoine Gizenga. Jóllehet Alsó-Kongóban már régen, de különösen a tanana­­rive-i értekezlet óta széltében-s hosszában beszéltek Kaszavubu­­­­nak arról a szándékáról, hogy uralkodóvá kiáltassa ki magát, az­­ első ilyen lépést most mégis Ka­­­­londzsi tette meg — írja a Tan­­­­jug kongói belpolitikai összefog­­l­­alójában. Szombaton Dél-Kasai­­ vezető törzs főnökei­nek találkozó­ján Kalondzsi „Dél-Kasai Auto­nóm Állam” királyává válasz­tatta magát. Tájékozott körök értesülései szerint Csombe is hasonló lépésre készül, és „szuverén köztársasággá” akar­ja kikiáltani Katangát, amelynek „életfogy­tiglanra megválasztott köztársasági elnöke” lenne. Stevenson, az Egyesült Államok ENSZ-küldöttségének vezetője va­sárnapi televíziós beszédében fog­lalkozott a kongói kérdéssel. Ste­venson nyilatkozatában félreért­hetetlenül Kongó feldarabolása mellett foglalt állást. Az Egye­sült Államok úgy véli — jelen­tette ki —, a kongói válság meg­oldásának legcélravezetőbb útja az lenne, ha Kongó államszövet­séggé alakulna át. Stevenson jár­ható útnak nevezte azt, hogy az ország — amelynek törvényes köz­ponti kormánya van — különálló területekre szakadna és ezek „fö­derációba” lépnének egymással. A Daily Express tudósítójának közlése szerint a katangai Sinko­­lobve táborban meggyorsították négyszáz zsoldos kiképzését, akik Csembe fegyveres bandáiban fog­nak majd harcolni. Ebből a szám­ból kétszázhúsz belga, angol, gö­rög, olasz, dél-afrikai­ és rhodesiai. Amint a tudósító rámutat, a Sinkolobréban kiképzés alatt álló négyszáz zsoldos Csembe úgynevezett „váloga­tott hadseregébe" kerül. Itt minden katonának nagy ösz­­szeget fizetnek. Ezeket az egysé­geket arra akarják felhasználni, hogy megtisztítsák Katangát a Baluba-törzs tagjaitól, akik — mint ismeretes — szembeszegül­nek Csőmbe katangai „elnök" diktatúrájával. Mint a Reuter és az AP közli, a Csőmbe szolgálatában álló ide­genlégiósok az észak-katangai Ka­bala városában megtámadták az ENSZ etiópiai alakulatait. Az­ etiópiai csapatok a zsoldosokat megfutamodásra kényszerítették és többet közülük elfogtak. A Reuter szerint a 32 fogoly közül 20 dél-afrikai fehér, kettő pedig belga. Rövid határidőre vállaljuk családi és társasházak szervezését, tervezését, kivitelezését Hatósági eljárások, engedélyek díjtalan ügyintézése. FE­LVILÁGOSÍTÁS: Budapesti Építőipari Szövetkezetek Csa­ládi és Társasház Szervező Irodája BUDAPEST, II., MALINOVSZKIJ FASOR 13—15. Telefon: 350-590 KIVITELEZÉS: II. Lakáskarbantartó Ksz II., Malinovszkij fasor 1. , 15—669 Kislakásépítő Ksz VII., Almássy tér 16. 425—240 Lakásépítő Tervező Ksz V., Aulich u. 8. 122—223 Április 4. Ksz VIII, Auróra u. 23. 335—166 Prosperitás Ksz . IX., Viola u. 45. 143—885 XVI. Lakáskarbantartó Kst XVI., Rákos út 90. 290—601

Next