Népszabadság, 1961. április (19. évfolyam, 79-103. szám)

1961-04-11 / 86. szám

4 AMERIKAI VÁLASZTÁSOK DÉL-VIETNAMBAN A szaigoni kormá­ny és helyi képviselői m­a- ■­a­gok vágtak el min­den kapcsolatot a néphez, s már nem jelentenek mást, mint a ha­talom formális megtestesítőit. A rendszert mind a fővárosi polgá­rok, mind a parasztok csupán az­­ elnyomás eszközének tekintik, és bukását mindenki forrón óhajtja.” Így írt nemrég, hosszas vizsgáló­dásait összegezve a Figaro című francia jobboldali lap Dél-Viet­­namban járt tudósítója. Hétfőn viszont a hírügynökségek azt je­lentették, hogy a vasárnap lezaj­lott választásokon Ngo Dinh Diemet a fasiszta diktatúra meg­testesítőjét 63,2 százalékos szava­zattöbbséggel újabb öt évre Dél- Vietnam elnökévé választották. Hogyan lehetséges, hogy a Diem által megtestesített rendszer bu­kását mindenki forrón óhajtja, s a diktátort mégis ismét elnökké választják? Mint az ellenzék til­takozása leleplezte, a 63,2 száza­lékos szavazattöbbség csaláson és hamisításon alapszik. Az ellenzék tiltakozását ugyan máris elutasí­tották, de ez sem leplezheti, hogy Diem elnökké választása elsősor­ban az Egyesült Államok külügy­minisztériumának és az amerikai hadsereg Dél-Vietnamban tartóz­kodó egységeinek köszönhető. A Daily Post­ című angol lap a választások előtt arról számolt be, hogy Marga tábornok vezetésével egy amerikai katonai csoport tar­tózkodott Dél-Vietnamban. „Mar­ga tábornokot tstni ismerik — írta a Daily Post­t, mint a tisz­togatási akciók szakértőjét”. Feladata egyrészt a chemista ka­tonák kiképzése a népmozgalmak ellen, másrészt a választások előt­ti úgynevezett tisztogatási akciók irányítása volt. Az amerikai tá­bornok ügybuzgalmát bizonyítja, hogy a választások előtt egyetlen éjjel 400 embert tartóztattatott le Szaigonban. Az amerikai tábor­nok és Diem parancsára valósá­gos irtóhadjáratot folytattak a lakosság ellen. A hetekben hír­ügynökségi jelentések többször beszámoltak arról, hogy a dél­­vietnámi kormány a falvaluit bombáztatja. A bombázások célja — mint azt a dél-vietnami újságok megindokolták — „az engedetlen­­ nek példás megbüntetése volt”. Ezeket a terrorakciókat az Egyesült Államok kormányának tudtával és beleegyezésével foly­tatták. Emlékezetes hogy a SEA­­TO nemrég tartott külügyminisz­teri értekezletén határozatot hoz­tak a Diem-rendszer „szilárdabb támogatásáról”. A Kennedy­ Mac­­millan találkozón is szóba került Diem további támogatása. Az amerikai külügyminisztérium ép­pen a két kormányfő találkozójá­nak idején jelentette be, hogy az Egyesült Államok kormánya meg­növeli a Diem-kormánynak nyúj­tott katonai támogatást. De a fokozott amerikai katonai segítség, s az ennek felhasználá­sával végrehajtott terrorakciók sem képesek megtörni a dél-viet­nami lakosság ellenállását. Egyál­talán nem nevezhető hízelgőnek sem a dél-vietnami kormányra, sem az Egyesült Államokra az a jellemzés, amelyet a Figaro így fogalmazott meg: „Diem hadsere­ge ma pontosan olyan helyzetben van, mint 1950-ben a francia ex­­pedíciós csapatok. Kézben tartja ugyan a nagy fontosságú útvona­lakat és a legjelentősebb városo­kat, de a leglényegesebb, amin az ország léte áll vagy bukik: a rizs és az emberek kicsúsztak a ke­zéből ...” A dél-vietnami ellenállási moz­galom, amely a burzsoá lapok sze­rint is hatalmas méretűvé vált, lényeges változáson ment át az utóbbi időben. A Dióm-ellenes korábbi passzív­ mozgalom aktív ellenállássá alakult át. Lapjelen­tések beszámolnak arról, hogy különösen a november 11-i Diem­ellenes katonai puccs óta mind több dél-vietnami katona és tiszt hagyja el alakulatát, hogy átáll­jon a népi erőkhöz. A választási előkészületek idején is többször előfordult, hogy a lakosság ellen kivezényelt katonák megtagad­ták az engedelmességet és csatla­koztak a tüntető tömeghez. Ilyen jellegű személyes tapasztalatok alapján írta a Figaro tudósítója a dél-vietnami helyzetről, hogy az ,,politikai síkon szinte kataszt­rofális”. A Diem-féle fasiszta diktatúra elleni népi mozgalom erejéről és szervezettségéről tanúskodik, hogy két hónapja nemzeti felszabadítá­si front alakult Dél-Vietnamban. E szervezet első felhívásában az imperialisták és a diktátor gyar­mati rendszerének megdöntésére szólította fel a dél-vietnami né­pet. A felszabadítási front de­mokratikus, koalíciós kormány megalakítását, a demokratikus jogok helyreállítását és a kon­centrációs táborok feloszlatását jelölte meg fő célul. A felszabadí­­tási front felhívása kedvező fo­gadtatásra talált Dél-Vietnamban, és a választások előtti politikai csatákban igen jelentős tömege­ket állított maga mellé. Az ellen­zék azonban a vasárnapi elnök­­választásokon — a hivatalos ered­ményeket tekintve — nem volt képes döntően befolyásolni a vá­lasztási eredményt, hiszen nem a szavazócéduláké, hanem a terroré volt a döntő szó. így azután egy­általán nem meglepő, hogy Diem, akivel az Egyesült Államok köz­vetlen a választások előtt újította fel barátsági szerződését, tovább­ra is az elnöki székben és a dél­vietnami nép nyakán maradt. Kovács István N­É­P­S­Z­A­B­A­Z­­S­A ( Külföldi események : néhány sorban Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter hétfőn fogadta Ma­­madu Keitát, a Mali Köztársaság újonnan kinevezett moszkvai kö­vetét. (TASZSZ) Brúnó Leuschner miniszterel­nökhelyettes, a Német Demokra­tikus Köztársaság állami tervbi­zottsága elnökének vezetésével gazdasági kormányküldöttség ér­kezett április 10-én Moszkvába. (TASZSZ) Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának első el­nökhelyettese fogadta J. Ceden­­balt, a Mongol Népköztársa­ság Minisztertanácsának elnökét. (TASZSZ) Az Egyesült Államok külügymi­nisztériuma megtiltotta, hogy a Zarja szovjet expedíciós hajó be­fusson Honolulu szabad kikötőjé­be. E megkülönböztető intézkedés miatt a Zarja kénytelen volt megszakítani kutató munkáját. (TASZSZ) I­illzsében 48 államból 700 tu­dós vett részt a neokolonializmus kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferencián. Az értekezlet el­ítélte a gyarmati rendszert (TASZSZ) Tito jugoszláv elnök és felesé­ge hatnapos hivatalos látogatásra Tuniszba érkezett. Utána Nasszer elnök meghívására az Egyesült Arab Köztársaságba utazik a ju­goszláv elnök. (TANJUG) Az Egyesült Államokban Disco­­verer-típusú mesterséges holdat bocsátottak Föld-körüli pályára. A mesterséges hold 136 kilogram­mos, négy napig kering pályáján, majd megpróbálják visszatéríteni a Föld felszínére. (Reuter) A nácizmus áldozatainak újabb tömegsírját tárták fel az NDK- ban, Schwerin közelében. A tö­megsírban mintegy ötszáz szovjet, lengyel, francia, jugoszláv és más nemzetiségű hadifogoly holttes­tének maradványait találták meg. 1961. április 11. kedd A jeruzsálemi per előtt Ma reggel áll Jeruzsálemben bíróság elé az emberi történelem egyik leggaládabb hóhéra, Adolf Eichmann. Az eljövendő hetek­ben és hónapokban Jeruzsálem­ben megelevenedik egy sötét és gyűlöletes korszak minden ször­­nyűsége, a „felsőbbrendű faj” teoretikusainak fékeveszett tob­zódása, embermilliók leigázása és kiirtása­ az emberi eszmék sárbatiprása. Felvonulnak a ha­lálmenetek és a megsemmisítő táborok életben maradt tanúi és az élők mögött ott állnak majd végeláthatatlan sorban azok az oroszok és lengyelek, zsidók és görögök, franciák és szerbek — tizenhat európai ország ki tudja hányféle nemzetiségű áldoza­tait —, akiket a vérszomjas náci vezérek parancsára gyilkoltak le minden különösebb ceremónia nélkül. Valójában ennek a pernek nem is Adolf Eichmann a fő­vádlottja. Eichmann csak első volt a bűnszövetkezet tagjai kö­zül, egyik prototípusa és jelleg­zetes alakja a lélek nélküli, min­­den gátlástól mentes emberi bőrbe bújt fenevadnak, aki em­berei előtt megjátszotta a ret­tenthetetlen hőst, de ciki, amikor bajba került — mint elfogatása­­kor is — nem átállt gyáván térdre hullva könyörögni nyomo­­rult életéért. A nác messze túl­nő a személyen. Egy egész po­koli, gyilkos rendszer kerül is­mét az emberiség ítélőszéke elé — a nürnbergi perek óta oly ke­vés példa volt erre. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a per alatt csak a múlt két élelre. Nem kevés az, amit az Eich­­mann-tárgyalás a jelenről mond nekünk. A fasizmus gépezetét megsemmisítették. A vezérek közül néhányan elnyerték méltó büntetésüket s voltak, akik azóta természetes halállal fejez­ték be becstelen életüket. De megszámlálhatatlan azoknak a náciknak a száma, akik Spanyol­­országban és Portugáliában, egyes dél-amerikai államokban, az idegenlégióban, Afrika és Ázsia kelüü­­nböző országaiban húzódtak meg. Ezek továbbra is terjesztik maguk körül a kórt, és feszült figyelemmel várnak a jeladásra. Számukra a háború még nem fejeződött be, a játsz­­ma nem ért véget. S a világ minden tájáról láthatatlan szá­lak és föld alatti csatornák szö­­vétneke fut az „anyaország”, Nyugat-Németország felé, ahol a „régi, megbízható” bajtársak a játszma felvételére készülődnek. Olyan bajtársak, mint Hans Globke, a zsidóügyek előadója a porosz belügyminisztériumban — most államtitkár, Eberhard von Thadden, a megsemmisítő táborok emberanyag-utánpótlá­sának szakértője, Otto Brü­uti­­gam, a román és a szovjetunió­beli zsidóság referense —­­Ade­­nau­er 1959-ben érdemkereszttel tüntette ki —. Alfred Hartl, Eichmann jobbkeze, a tömeg­­gyilkosságok nyomainak avatott kezű volt eltüntetője, Anton Alois Brunner, Eichmann he­­lytettese, Edmund Veesenmayer, a magyarországi helytartó és sok-sok más hétpróbás náci. Szerettelek titeket emberek, legyetek éberek" — mondja a fasizmus egyik nagy áldozata, Julius Fucire. A ma kezdődő Eichmann-per erre az éberségre hívja fel az emberiség figyelmét. Barcs Sándor Ma kezdődik az Eichmann-per A közvélemény az újjáéledő fasizmus egészének elítélését követeli Jeruzsálem, április 10. Az MTI és a Népszabadság kü­­löntudósítója jelenti: Ma megkezdődik Jeruzsálem­ben a nagy érdeklődéssel várt per. Hatmillió ember hóhéra, Adolf Eichmann áll bírái elé. Izrael felé utazva, Eichmannról beszéltek az utasok, a stewardess, a repülőgép személyzete, csakúgy, mint a Tel Aviv-i szállodai por­tás, a taxisofőr és a jeruzsálemi trafikos, akitől az újságot vettem. Hogy mit várnak az emberek a pertől, arról ízelítőt kaptam szom­baton a Tel Aviv-i Mograbi Szín­házban, az izraeli antifasiszta har­cosok szervezetének V. kongresz­­szusán. A felszólalók nemcsak a jogos megtorlást követelték, hanem az újjáéledő embertelen fasiz­mus egészének elítélését is. Követelték a „barna pestis” baci­­lushordozóinak, a ma is bújkáló, vagy vezető állásban levő kis és nagy eichmannok, köztük elsősor­ban Hans Globke ártalmatlanná tételét és felelősségre vonását. A színháztermet és folyosóit megtöltő, s az utcai hangszórót körülálló, több ezer főnyi tömeg lelkes tetszése mellett határozatot hozott a kongresszus, amelyben halált követelt Eichmannra, tiltakozott Ny­ugat-Németor­szág atomfelfegyverzése ellen, és követelte a Nyugat-Német­­országba irányuló izraeli fegy­verszállítások megszüntetését. A tömeg tiltakozott Eichmann vé­dőjének, dr. Robert Servatiusnak kihívó magatartása ellen, aki a jeruzsálemi pert a nürnbergi per revíziójára szeretné felhasználni. Soha többé fasizmust! Álljunk út­jába az újjáéledő fasizmusnak, a nyugatnémet militarizmusnak! — ezt követelte a kongresszus befe­jezése után a több ezres tüntető menet Tel Aviv utcáin. A perre különben minden elő­készület megtörtént. Eichmannt eddigi börtönéből, az Ijar-tábor­­ból átszállították Jeruzsálembe. A tárgyalás színhelyéül a jeruzsále­mi Beth Haam népházat választot­ták, amely most készült el. Az első esemény a vadonatúj épületben az Eichmann-per lesz. Amióta Eich­mannt átszállították Jeruzsálem­be és a népház közvetlen közelé­ben erre a célra berendezett kü­lönleges börtönben őrzik, nagyon szigorú biztonsági in­tézkedéseket rendeltek el. Az épületet magas drótkerítéssel vették körül, amely a népház fő­bejárata előtt az úttestet is lezár­ja és csupán a túlsó oldal járdáját engedi át a gyalogosforgalomnak. Éjszaka fényszórókkal világítják meg az épület környékét. Minde­nütt megerősített fegyveres őrség áll: a kapuknál, az udvarokon, a Beth Haam és a környező házak tetején is. A járműforgalmat más utcákra terelték. Az épületbe négy kapun keresztül lehet közlekedni. Az újságírók és a per hallgatói a 4-es kapun közlekednek Benn jártam már a Beth Haamban. 8 magam is tapasztaltam a megszi­gorított intézkedéseket A 4-es ka­pun keresztül egy drótkerítéssel lezárt udvarra kerültem, ahol egy ruhatárban le kellett adnom fény­képezőgépemet, majd egy fülkébe vezettek — hosszú sor van e fül­kékből —, ahol egy restőőr meg­motozott, nincs-e nálam fegyver. A fülke hátsó oldalán léphettem be ezután a népház területére. Az épületben még dolgoznak, az utol­só simításokat végzik. A posta, a sajtószoba, és a sajtószolgálat va­sárnap óta működik. A tárgyaló­teremben áll már a bírói emel­vény. Előtte valamivel alacso­nyabban a vád és a védelem helye és természetesen a bal sarokban elhelyezett vádlottak padja, Eich­mann acélból és golyóálló üveg­ből készült kalitkája. Felszerelték a héber nyelvű tárgyalást szimul­tán fordításokban közlő közvetítő vonalakat is. Csaknem ötszáz újságíró, rádió- és televízióriporter érkezett eddig Jeruzsálembe. Megérkezett a töb­bi között Lord Russel is, aki köny­vet készül írni az Eichmann-per­­ről. Egyes kormányok megfigye­lőket küldenek a perre. A nyugat­német kormány egy megfigyelő­vel, dr. Gerhard van Preuschen wiesbadeni ügyvéddel és közjegy­zővel képviselteti magát. Hangoz­tatták, hogy a nyugatnémet meg­figyelőnek nem feladata a per jogi vonatkozásainak figyelemmel kísérése. Nem avatkozhat a per folyamatába, ennek ellenére közvetlen vo­nalat kapott a nyugatnémet kormánnyal, és jogot kapott arra, hogy rejtjeles távirato­kat küldhessen Bonnb­a. Képviseltetik magukat a perben az antifasiszta szövetségek és a nemzetközi jogászszervezetek­re. A per menetrendje: Keddtől csütörtök reggel ki­lenc órától délután három óráig, majd 15.30-tól 18 óráig, pénteken 9 órától 13 óráig tart a tárgyalás. Szombaton és vasárnap törvény­kezési szünetet tartanak. Megbízható körökből származó értesülés szerint, a per első két napján, a hivatalos formaságok lebonyolítása után dr. Servatius, Eichmann védője az izraeli bíró­ság illetékességét akarja kétség­be vonni. Ezzel kapcsolatban Eich­mann Izraelbe szállításának kö­rülményeit is tisztázni kívánja. Ezért a védelem kéri az Eich­mannt szállító repülőgép pilótá­jának és az izraeli légitársaság egy tisztviselőjének kihallgatását. Előreláthatólag április 17-e előtt nem kerül sor a vádirat ismertetésére. Servatius védő csütörtökön érkezett vissza Je­ruzsálembe Nyugat-Németország­­ból, ahol a védelem tanúinak ügyeit intézte. Megérkezése után kijelentette, hogy öt német tanúnak védettséget akar kérni, mert az izraeli törvények szerint, az SS volt tagjai azonnal letartóztatha­tók, ha Izraelbe érkeznek. Minden előkészület megtörtént. Ma reggel tehát megkezdődik a per. Ha ez a per feltárja nem­csak a borzalmakat, de azok okait is, időszerűségével, figyel­meztető erejével felébresztheti a világ éberségét, ismét elítélheti és megbélyegezheti a pusztító és em­bertelen barbárságot , a fasiz­must. Koncsek László A tárgyalóterem (baloldalt a golyóálló üvegből készült kalitka).

Next