Népszabadság, 1961. június (19. évfolyam, 129-154. szám)

1961-06-22 / 147. szám

10 A nyár első napján megkezdték a búza aratását Szolnok megyében és Baranyában A meteorológusok szerint meleg júliust várhatunk Hivatalosan — a csillagászati számítások szerint — június 21- én, szerdán köszöntött be a nyár, a meteorológusok azonban már június 17-ét is a nyári napok közé sorolták: a nappali hőmér­sékleti maximum ugyanis ekkor haladta meg országosan a 25 fo­kot A következő két nap, a va­sárnap és a hétfő még különösen rászolgált a nyári rangra, hiszen 27—30, illetve 30—32 fokig emel­kedett a hőmérő higanyszála. Kedden és szerdán már mérsék­lődött kissé a kánikulai hőség, de országos átlagban még mindig elérte vagy meghaladta a nyári küszöbérték színvonalát. Az idén a viszonylag hűvös május és a június eleje után né­hány nappal az átlagosnál koráb­ban érkezett meg a „normális” nyári idő. Valószínűnek látszik, hogy az idei július jobb lesz a tavalyinál­ melegebb és szára­zabb, s ez a májusi és június eleji csapadékos idő után éppen kívá­natos. A déli országrészeken és az Al­földön a nyár első napján teljes erővel folytatódott az aratás: gé­pek százai dolgoztak már a termés betakarításán. Az ország legdélibb részében, a Mecsek vidékén, a kedvező időt kihasználva, a gép­állomások és a közös gazdaságok valamennyi aratógépe munkába állt, vágta az őszi árpát, sőt, Sza­badkirályon megkezdték a búza aratását is. A hagyományok sze­rint a búza aratását csak Péter és Pál napján szokták elkezdeni, a korai érésű, nagy termőképességű külföldi búzák azonban előbb ér­tek kasza alá. Levágták az első búzarendeket a Szolnok megyei Vezseny község határában is. Itt is külföldi búza érett meg első­nek. Zalában a gépállomások kom­bájnjainak és aratógépeinek fele vágta már az érett árpát a szövet­kezetek nagytábláin. Kora hajnal­ban népesült be ezen a napon a zalai határ. A felkelő nap több ezer kaszást talált a réteken, a még kinnlevő, mintegy 40 000 hold széna betakarításán dolgoztak. Az asszonyok és lányok többsége a cukorrépa, a kukorica és a burgo­nya kapálásával foglalkozott. Az elmúlt hetek nagy esőzései miatt megkésett növényápolást igyekez­nek befejezni arra az időre, ami­kor a kenyérgabonák is kasza alá érnek. Ekkor már az ő munkájuk­ra is az aratásnál lesz szükség. A megyei tanács máris több mint 100 községben nyitott idénynap­közit, hogy a családos anyák is nyugodtan dolgozhassanak a föl­deken. Somogyban a Drávától a Bala­tonig népes volt a határ a nyár első napján: több mint 400 gép vágta az érett gabonát. Az orszá­gos hírű barcsi Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet határában 2 kombájn, 4 aratógép és egy rend­­revágó aratta az őszi árpát, ugyanakkor a szövetkezet több mint 500 hold kukoricáját szerdán estig másodszor is megkapálták. Az egész megyében szerda estig majdnem 10 000 holdról aratták le az őszi árpát. Megjavítják a vidéki televízióvételt A hazai televízióhálózat fejlő­désével egy időben a szakemberek arra is törekednek, hogy a vételt mind tökéletesebbé tegyék. Ezért a többi között a készülékeket is ellátják sok zavarelhárító szer­kezettel, intézkedtek a nagy­­frekvenciás berendezések okozta külső zavarok megszüntetéséről stb. Ezeken kívül azonban még több „ellensége” van a jó vétel­nek, így például, különösen vi­déken, sok panaszra ad okot az elektromos hálózat feszültségének az ingadozása; tökéletes kép ugyanis csak akkor van, ha a készülék állandóan 220 voltos fe­szültséget kap. A fővárosi XII. kerületi Kéz­műipari Vállalatnál úgynevezett feszültségszabályozót­­ készítet­tek. A mintegy 10 kiló súlyú be­rendezés tulajdonképpen két transzformátor, amely a feszült­ség változásait azonnal, automa­tikusan kiegyenlíti. A hasznos berendezés gyártását rövidesen megkezdi a vállalat s az év vé­géig kétezret ad át a kereskede­lemnek. (MTI) Befejeződött a budai várkupola bontása Még a nyáron megkezdik az új kupola építését A 41-es Építőipari Vállalat dol­gozói befejezték a budai vár­palota nagy kupolájának bontását. Nehéz és veszélyes munka volt, mert a három emelet magas fa­lon ágyúlövedék ütötte nagy ré­sek tátongtak és összedűléssel fe­nyegették az építményt. Ezért előbb a rések befalazásával meg­szilárdították a romokat, hogy megkezdhessék a bontást. A veszélyes munkával alig há­rom hónap alatt készültek el, a kupola falát eltávolították. A dolgozók most a palota épü­letén belül szednek szét különbö­ző felesleges falszerkezeteket. Ez a bontás még mintegy két hónapig eltart és addig a Középület Ter­vező Vállalat is befejezi az új ku­pola tervezését. Az új elgondolá­sok szerint páros oszlopsorral dí­szítik majd kívülről a mintegy 27 méter magas új kupolát. Belül falgyűrűt építenek a külső fal­­palásttól három méterre, hogy ezek között lépcsősoron mehesse­nek fel a látogatók a kupola fel­ső szintjére. Innen visszatekint­hetnek a belső csarnokra, ahol a Nemzeti Galéria rendezi be szo­borkiállítása termét. A látogatók kimehetnek a kupola teraszára is, ahol majd Budapest körképében gyönyörködhetnek. A tervek befejezése és jóváha­gyása után a Kivitelező Vállalat dolgozói még a nyáron megkez­dik az új kupola építését. (MTI) N.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'vXXXXXXXX\V*r 1961. június 22. csütörtök NÉPSZABADSÁG Új jövesztő-rakodó bányagéppel kísérleteznek Martinkó Mátyás, a Várpalotai Szénbányászati Tröszt igazgatója és munkacsoportja új jövesztő-ra­­kodógépet tervezett. A berendezés kísérleti példányával először Vár­palotán, majd az oroszlányi, a lyukói és az egercsehi bányában végeztek sikeres próbákat. A gép teljesítményével az ed­dig tapasztaltak alapján elégedet­tek a szakemberek. (MTI) A bolgár kultúrattasé a Tudományos Minősítő Bizottság előtt Szerdán a Magyar Tudományos Akadémián Marin Kasza­vetov tudományos kutató, a budapesti bolgár nagykövetség kultúratta­­séja védte meg jogtudományi kandidátusi disszertációját. A bí­ráló bizottság előtt a bolgár je­lölt magyar nyelven válaszolt a konzuli jog fejlődéséről, ugyan­csak a magyarul megírt értekezé­sével kapcsolatos opponensi véle­ményekre és a felszólalásokra. A nyilvános vita alapján a bí­ráló bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy javasolja a Tu­dományos Minősítő Bizottságnak a disszertáció elfogadását és dr. Marin Kaszavetov számára a kandidátusi fokozat megadását. (MTI) Repülőgépes országjárások júliusban Az IBUSZ júliusban repülőgé­pes kirándulásokat szervez vidé­ki nagyvárosainkba, 2-án Debre­cenbe indul gép, 16-án pedig Mis­kolcra lesz repülőgépes kirándu­lás, amelynek részvevői autó­busszal Sárospatakra és Tokajba is ellátogatnak és a tokaji­ halász­­csárdában ebédelnek. A 30-i, pé­csi kirándulás utasai pedig Sik­lóst és Harkányfürdőt is felkere­sik. (MTI) Megjelenik a bélyeg-világkiállítás magyar bélyegsorozata Mint ismeretes, ősszel Budapesten rendezik meg az idei bélyeg-világ­kiállítást. Bár a kiállítás még messze van, már most jelentkezik első ese­ménye: a posta pénteken négy ér­tékből álló bélyegsorozatot ad ki a kiállítás emlékére. Az 1 forintos bé­lyegen a kiállítás színhelye, a Mű­csarnok, az 1,70 forintoson a pók­bangó nevű virág, a 2,60 forintoson rókalepke, a 3 forintoson pedig egy tengerice rajza látható. A nagy ér­deklődéssel várt bélyegek érdekessé­ge, hogy színes rajzait ezüst színű alapra nyomják. A sorozat egyes értékei 1962. január 31-ig használhatók fel postai külde­mények bérmentesítésére. (MTI) A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30: Hírek. — 4.35: Zenés műsor. — 5.00: Falurádió. — 5.30: Hírek. — 6.20: Néhány perc tudomány. — 7.00: Hírek. — 8.10: Nótacsokor. — 8.55: Édes anya­nyelvünk. — 9.00: A Macska háza. Mar­­sak mesejátéka. — 9.42: Könnyűzene. — 10.00: Hírek. — 10.10: Napirenden. — 10.15: Operettrészletek. — 11.00: Rádió­egyetem. — 11.25: Kamarazene. — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánczene. — 13.00: Ze­nekari muzsika. — 13.50: Gyermekver­sek. — 14.00: Régi magyar dalok és tán­cok. — 14.15: Hivatali gépek — gépi hi­vatalnokok. — 14.25: Harlemi árnyak. Verses-zenés összeállítás. — 15.00: Hírek. 15.10: Tánczene. — 15.35: Néprajzi össze­állítás. — 16.05: Egy falu — egy nóta. — 16.40: Lányok, asszonyok ... — 17.00: Hí­rek. — 17.15: Mozart: Esz-dur szimfónia concertante. K. 364. — 17.45: Szentszö­vetség a XX. században. Dr. Bányász Re­zső írása. — 18.00: Egy éj Velencében. Részletek Johann Strauss operettjéből. — 18.40: Ifjú figyelő. — 19.00: Tánczene. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Weber: A bűvös vadász. Háromfelvonásos opera. — 22.00: Hírek. — 22.20: Az operaközvetítés foly­tatása. — 23.15: Szórakoztató zene. — 24.00: Hírek. — 0.10: Éji zene. PETŐFI-RÁDIÓ 5.00: Reggeli zene. — 8.00: Hírek. — 14.15: Kamarazene. — 14.40: Fúvószene. — 15.20: Operarészletek. — 16.00: Hírek. — 16.05: A Gyermekrádió műsora. — 16.30: Filmzene. — 16.50: Az Ifjúsági Rá­dió műsora. — 17.00: Dalok. — 17.30: Hí­res prímások lemezeiből. — 18.00: Hírek. — 18.05: Kórusok. — 18.25: Versek. — 18.40: Judy Garland énekel. — 19.00: Hí­rek. — 19.05: Szimfonikus concerto. — 20.00: Hangverseny a stúdióban. — 20.30: Élőszóval — muzsikával. — 23.00: Hírek. TELEVÍZIÓ 18.00: Kisdobosok műsora. Süni, Nyuszi és a nyári vakáció. — 18.40: A jövő hét műsora. -- 18.45: TV-híradó. — 19.00: 173 vérkisasszony. Közvetítés e Magyar Pa­­mutipar újpesti munkásszállásáról. — 19.30: Zsolnai Hédi sanzonokat énekel. — 20.00: Halálkanyar. Magyar doku­m­­entumfilm, — Kb. 21.30: Hírek* Totózók, figyelem! A nagy sikerre való tekintettel a 26. játékhét szelvényei között június 25-én vasárnap a tervezett 5 helyett 20 kiutazást sorsolnak az őszi BÉCSI osztrák-magyar válogatott labdarúgó mérkőzésre! TOTÓZZÉK, NYERHET! — Wilhelm Meissner, az NDK rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a Hazafias Népfront klubjában előadást tartott a né­met kérdésről. — A MÚOSZ és a Szovjet Új­ságírók Szövetségének megállapo­dása alapján a Szovjetunióban járt magyar újságíróküldöttség egyhónapos útjáról szerdán visz­­szatért Budapestre. A küldöttség fogadásánál jelen volt D. A. Raimbekov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövetségének titkára is. '-1^— Magyar—lengyel barátsági festet rendezett szerdán a Haza­fias Népfront miskolci bizottsága és a budapesti Lengyel Olvasó­terem Miskolcon, az Ady Endre Művelődési Otthonban. — 350 NÉGYZETMÉTER PER­­ZSASZŐNYEGET gyártott export­ra a második negyedévben a Nyíregyházi Népművészeti és Há­ziipari Kft. Beregi keresztszeme­sekből az NDK-nak, gobelinből pedig Franciaországnak és Olasz­­országnak exportálnak nagyobb mennyiséget. — Az NDK-ba, Kínába, Viet­namba és Guineába exportál mo­dern műhelykocsikat a Székes­­fehérvári Általános Mechanikai Gépgyár. — Kocsányozó gépet állítottak be a Debreceni Dohánygyárban. Az új, nyugatnémet gép a dohány­levelekről leszedi a kocsányt, kü­lönválasztja és megkétszerezi a termelést. — Művelődési parkot létesíte­nek a lakosság társadalmi mun­kájával és anyagi támogatásával Oroszlányban. Ezerszemélyes sza­badtéri színpadot is építenek a parkban. — AZ ÁLLAMI BUDAPEST TÁNCEGYÜTTES július elején Szabolcs-Szatmár megyébe láto­gat; a nyíregyházi szabadtéri színpadon kezdi meg majd ven­dégszereplését s utána még nyolc községben lép fel.­­ Korszerűsítik a Tiszapalko­­nyai Hőerőmű turbináit. Az idén az I. és a III. számú, 50 mega­wattos turbinát alakítják át a leg­korszerűbb géppé. A korszerűsítés után a turbinák hatásfoka 3 szá­zalékkal növekszik. — A VAS MEGYEI ÁRVÍZ­KÁROK felmérése befejezéshez közeledik. Az Állami Biztosító körülbelül másfélmillió forint kártérítést fizet — általános va­gyonbiztosításuk alapján — a kárt szenvedett vasi termelőszövetke­zeteknek. — FILMET KÉSZÍT a galga­­hévízi népszokásokról és népmű­vészeti érdekességekről a Buda­pest Filmstúdió. — Teljesítette félévi tervét a Soproni Ruhagyár; összesen 395 ezer ruhát gyártottak. Július el­sejéig újabb 26 ezer ruhát készí­tenek. — Hatszemélyes faházikókat szerelnek fel Csopakon a nya­ralóknak. A beépített bútorokkal felszerelt házikókból huszon­négyet készít a balatoni üdülő­hely számára a Szombathelyi Épí­tőipari Ktsz. — 360 ágyas tbc-szanatóriumot létesítenek Tatabánya-Újváros­ban. A Komárom megyei Építő­ipari Vállalat a szanatóriumhoz vezető út építését és­­a felvonu­lást már megkezdte. — Másfélmillió naposcsibét ad­tak a termelőszövetkezeteknek —* az idén, alig hat hónap alatt —* Békés megye keltetőállomásai, annyit, mint amennyit tavaly, egész évben. — 75 személyes óvoda épül fel őszig Hajdúszoboszlón; az építke­zéshez jelentős segítséget nyúj­tott már eddig is a lakosság. A Sztálinváros vízellátásának javítására hat mederkút épül a Duna-parton. A kutakat rövidesen bekapcsolják a vízhálózatba. Néhány helyen záporeső, zivatar A Meteorológiai Intézet jelenti: vár­ható időjárás ma estig, felhőtávon to­lások, néhány helyen záporesővel, zi­vatarral. Mérsékelt, a záporok idején megélénkülő szél. A nappali felmele­gedés kissé gyengül. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet: 22—28 fok között. Távolabbi kilátások: pén­teken és szombaton újra melegebb idő. A Duna vízállása szerdán Budapest­nél: 429 centiméter.

Next