Népszabadság, 1967. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-04 / 30. szám

1967. február 4, szombat NF.PSZABADSAG 13 Dinamitköteg és három katona a Duna sodródó jégtábláján Belgrádi tudósítónk telefonje­lentése: Fel nem robbant dinamitköteg és három katona a Duna egyik sodródó jégtömbjén — ez volt az indítója annak a drámai ese­ménynek, amely csak a mentők nagyfokú lélekjelenléte miatt Végződött katasztrófa nélkül. Az eset a Kis-Kazán-szorosban tör­tént, a Duna vaskapui szakaszán. Damatov hadnagy és a jugo­szláv néphadsereg műszaki ala­kulatának két tagja egy 10 méter vastag jégdugó felrobbantására készülődött, hogy utat engedjenek a Duna vizének. Az alattuk levő jégtömb azonban hirtelen levált és sodródni kezdett velük a fo­lyam közepén. A katonák súlyos helyzetbe kerültek; a jégtömb minden pillanatban felborulhatott az örvényekkel teli mély, rohanó árban. A hadsereg mentőalakulata ek­kor bátor tettre szánta magát. Lélekvesztőjükkel vízre szálltak, és sodródó jégtáblák, veszedelmes örvények között drámai küzde­lem után elérték és biztos helyre szállították a jég három foglyát. A Kis-Kazán környékének lako­sai nagy veszedelemtől menekül­tek meg. A jugoszláv és a román hadsereg bátor katonái felrob­bantották az itt keletkezett jég­dugókat. A Duna vize így szaba­don vonulhat le, és a környékbeli falvakat, városokat nem fenye­geti többé a jégár veszélye. Életmentő halászok A napokban Nagybaracskán, a Ferenc-csatorna jegén korcsolyá­zó gyerekek közül a 16 éves Ku­­nyik Károly alatt beszakadt a jég. A lékbe szorult gyerek segély­kiáltásaira a nagybaracskai ha­lászcsárda halfőzőmestere, Far­kas János figyelt fel, s társával, Mojzes Sándor halásszal, az élet­veszélyben forgó fiú segítségére sietett. A gyors közbelépés ered­ményes volt; a lékbe dobott kö­téllel szerencsésen partra segítet­ték Kunyik Károlyt. Februári olvadás A Bizományiból jelenük: Hetven m illiós bű tor forgató ni Hibás televíziók, magnetofonok, mosógépek átvételére is berendezkedik a BÁV Fél évszázada kertész a lovamban Réti János „Ruhát, cipőt, órát, bútort, mindent veszek!" A jellegzetes ószeres „csatakiáltás” mind rit­kábban hangzik fel; nem kisrészt azért, mert főleg a konkurrenst, a Bizománjiit keresik már fel a lakosok. Miből tevődik össze a Bizományi Áruház Vállalat for­galma és milyen kereslet-kínálat mutatkozik a használt cikkek iránt? — erről érdeklődtünk Kö­riig Istvántól, a BÁV áruforgalmi főosztályvezetőjétől. — Az igények növekedését jól érzékelteti, hogy aki ma hasz­nált ruhát vásárol, az úgyszólván kifogástalan és divatos holmit kíván pénzéért, olyat, mintha újonnan vásárolná. Ehhez az igényhez próbálunk igazodni. A vállalatnak saját szűcs- és szabó­műhelye van, ezenkívül állandó kapcsolatban vagyunk a Patyolat Vállalattal és néhány állami és szövetkezeti szabászattal. Így a ruhák kitisztítva, kijavítva, át­szabva kerülnek a vevők elé. A bundák, muffok is átalakulnak: sokszor három elnyűtt perzsa­bundából egy tökéletes lesz, a maradék szőrmékből pedig kucs­mák vagy gallérok készülnek. Jelentősen nőtt a bútorforga­lom; tavaly például 70 millió fo­rint értékű bútor cserélt gazdát a BÁV-nál. Sokan keresik a barokk és a kolóniái berendezési tárgya­kat. A BÁV asztalosműhelyében a stílbútorokat műbútorasztalo­sok restaurálják, az egyéb beren­dezéseket pedig kitisztítják, polí­rozzák, s csak teljes felújítás után szállítják az üzletekbe. Nagy ér­tékű festmények, porcelánok, ezüstkészletek, szőnyegek is kap­hatók nálunk. A vállalat állandó vásárlói közé tartoznak a múzeu­mok is. Nemcsak a hazai, hanem a kül­földi érdeklődés is nagy; a Kon­­zumexen és az Ártexen keresztül mintegy 300 ezer dollár értékű stílbútor, kép, porcelán és egyéb használt holmi került az elmúlt évben külföldre. A Tanács körúton levő műszaki bolt már szűknek bizonyul, ezért áprilisban átköltözik a Maja­kovszkij utcába. Az évente mint­egy 50 millió forint értékű forgal­mat lebonyolító üzletben szinte a nap minden szakában „telt ház” van. A tervek szerint még ebben az évben bevezetik a BÁV-nak hibás állapotban felkínált televí­ziók. magnetofonok, mosógépek és más műszaki cikkek javítását is. D. M. Bensőséges ünnepségen köszöntötték tegnap a Fővá­rosi Kertészeti Vállalatnál nyugdíjba vo­nulásuk alkal­mából Réti Já­nost és Kovács Lászlót, a vál­lalat két régi, megbecsült dolgozóját. Réti János 1917. március 1-én, 11 éves korá­ban állt mun­kába a Margit- „ szigeten, ahol édesanyja és nővé­rei is dolgoztak, s fél évszázadon át kitartott első munkahelye mel­lett. Akkoriban a Palatinusz Rt. volt a munkáltatója, majd a Köz­munkák Tanácsa, s végül a Fővá­rosi Tanács kezelésébe került a Margitsziget. Réti János 50 év alatt össze­gyűlt emlékei közt ott van a Ta­nácsköztársaság időszaka, amikor a sziget a gyerekeké volt, majá­list, szinielöadást rendeztek ré­szükre, s a szigeti szállóban lakó Kun Béla többször barátságosan szóba elegyedett vele, az akkor 13 éves söprögető, gereblyézgető fiúcskával. De emlékszik József főherceg s a Horthy család gya­kori látogatásaira is, amikor a kertészkedő, útépítő munkásnak úgy el kellett tűnnie, hogy az elő­kelő látogató a színét se lássa. Szeme láttára és munkája nyo­mán épült, szépült a Margitsziget. Ismeri a rózsakert 24 ezer rózsa­fáját, a sziklakért minden kövét. Kezdetben a kasza volt a munka­eszköze, de már rég felcserélte a modern, nagy teljesítményű fű­nyíró géppel. Kovács László 47 éve dolgozik a fasori részlegnél, azaz a fásí­tásnál; Budapestnek szinte vala­mennyi fáját latin nevén sorolja. A Városliget, a Népliget és a Margitsziget fái a legrégibb isme­rősei, de éppúgy szereti az új lakótelepek facsemetéit. Odaadó, hűséges munkájukat a vállalat vezetősége most a kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerte el, s a kollektíva nevében egy-egy karórával ajándékozták meg őket. S. E. A HÉT VÉGI KULTURÁLIS PROGRAMBÓL (Kéri Dániel felvétele.) Kevesebb a fertőző májgyulladásos megbetegedés Az Országos Közegészségügyi Intézetben hosszabb ideje tanul­mányozzák a fertőző májgyulla­dásos megbetegedések alakulását. A többi között megállapították, hogy országos átlagban 1956 és 1964 között mintegy 25 százalék­kal kevesebb a megbetegedés, de Enyhe marad az idő 1967 február 3 13 6r* A KeletEurópa terü­letére is belépő enyhe levegő péntek reggel Ukrajnában okozott nagy kiterjedésű hava­zásokat. Megérkezése a Szovjetunió területén is a szigorú téli idő eny­hülésének kezdetét je­lentette ug^an. azonban Kelet- és Észak-Európa nagy részén m£g igen hideg volt. A déli órák­ra a havazás átterjedt Finnországra és Skan­dináviára is. Európa többi részén rendkívül enyhe időjá­rás uralkodik. Az erő­sen felhős ég, és a ki­sebb. de sok helyen fel­lépő esők ellenére a hő­mérséklet szokatlanul magas. Angliában és Franciaország nagy ré­szén az éjszaka sem süllyedt plusz 10 fok alá, a nappali hőmérsékle­tek pedig már Közép-Európában is 8—12 fok közötti értékekre emelked­tek. A Kárpát-medencében az enyhe le­vegő térfoglalása igen lassú. A kora délutáni órákban a nyugati megyék­ben 18—12 fokig ment fel a hőmérő higanyszála, de ugyanakkor a Tiszán­túlon plusz 1—2 foknál nem volt me­legebb. A hideg és az enyhe légtöme­gek határzónájában már az éjszaka ködök keletkeztek, amelyek napköz­ben sem oszlottak el mindenütt. A hi­deg levegő lassú kelet felé történő át­helyeződésével az enyhülés az ország keleti felére is át fog terjedni, és vár­ható, hogy szombaton már csökkenni fog a nyugati és keleti részek közötti hőmérséklet-különbség, mérséklődni fognak az éjszakai lehűlések is. Várható időjárás ma estig: Felhőátvonulások, helyenként át­futó esővel. Élénk, időnként erős nyugati, északnyugati szél. Enyhe idő. Várható legmagasabb hőmérsék­let plusz 5—plusz 7 fok között. A Duna vízállása pénteken Buda­pestnél 413 centiméter; a mára vár­ható vízállás 400 centiméter. azóta is örvendetesen folytatódott ez a csökkenés. A kutatók szerint ebben a legjelentősebb tényező a fiatalabb, 40 éven aluli korosztá­lyok nagyobb fokú át vészel tsége. Tizenöt év alatt az ország lakos­­ságának 2,1 százaléka esett át ví­rusos, túlnyomóan sárgasággal já­ró megbetegedésen. A betegségen ténylegesen túlesettek száma en­nek körülbelül tizenkétszerese, mert — mint a szakemberek rá­mutatnak — a gyakorlatban al­kalmazott^ vizsgálati módszerek­kel csak minden tizenkettedik esetet lehet megállapítani, a töb­bi nem jár jellegzetes tünetekkel vagy éppen rejtett marad; az át­vészelés szempontjából azonban éppen ezeknek van a legnagyobb jelentőségük, hiszen ily módon az 1950-ben születetteknek mintegy fele átvészelte ezt a súlyos fertő­ző betegséget. SZOMBAT TIT-elöadások: A társulat budapesti székházának (VIII., Múzeum utca 7.) előadótermében, du. 4 órakor: A Cool­­irányzat (A dzsessztörténet című soro­zat keretében). Előadó (hanglemez­bemutatással): Pernye András; Este 6 órakor: Tristan és Isolda (a Richard Wagner előadássorozat keretében). E>őadó (hanglemezbemutatással): Só­­j Ívom György. * A művelődési házak programjából: A Fővárosi Művelődési Házban, du. 3 j órakor: Magnósok és lemezbarátok klubösszejövetele; Du. 5 órakor: Ál- I arcos, jelmezes gyermekkarnevál (a művelődési ház balettiskolájának ren­dezésében); Este fél 6 órától 9 óráig: Az Idegen Nyelvű Társalgási Klub orosz, angol, francia és német tago­zatának összejövetele (filmvetítéssel, hanglemez-bemutatóval). — A József Attila Művelődési Házban, du. fél 5 órakor: Angol nyelvű, vetítettképes előadás Indiáról. Utána: Vidám szom­bat este zenével, tánccal. — A Guten­­berg Művelődési Otthonban, du. 5 és este negyed 8 órakor: Fogas kérdés (szélesvásznú szovjet film). A Zeneakadémián, este fél 8 órakor: Fischer Annié zongoraestje. Műsoron: Beethoven-, Schubert- és Mendels­­sohn-művek. VASÁRNAP TIT-előadások: A társulat budapesti székházának (VIII., Múzeum utca 7.) előadótermében, de. 11 órakor: Édes anyanyelvűnk. Nyelvhelyességi ankét. Előadó: Lőrincze Lajos és Kovalovsz­­ky Miklós. — Az Operaház klubjában (VI., Dalszínház utca 8.). de. 11 órakor: Rouault (a Modern mesterék című so­rozat keretében). Előadó (vetített ké­pek bemutatásával): Németh Lajos. Tárlatvezetések: A Magyal Nemzeti Galériában, de. 10 órakor: XIX. szá­zadi magyar festészet. Vezető: Jaku­­bik Anna művészettörténész: XIX. századi magyar szobrászat. Vezető: N. Pénzes Éva művészettörténész; Nagybányai festészet. Vezető: Kisdé­­giné Kirimi Irén dr. művészettörté­nész. — Az Iparművészeti Múzeum­ban, de. 10 órakor: Háromszáz év di­vatja. Vezető: Egyed Edit; De. 11 óra­kor: Magyarországi fajansz- és ke­ménycserép-művészet. Vezető: Nékám Lajosné. Rosszul sikerült a vizsgája, a Dunába ugrott Semmi baja sem történt (Tudósítónktól.) Péntek délelőtt 11 óra tájban egy fiatalember a Margit-hídról a vízbe vetette magát. Az ugrás után azonban gyorsan néhány tempót tett, majd a híd szigeti pillérjének a Parlament felé eső oldalán a víz által összehordott hordalékzátonyra úszott. Itt tel­jesen felöltözve, télikabátban egészen addig álldogállt, amíg egy motorcsónak felszedte. A fia­talembert, S. András 23 éves egyetemistát aztán gyorsan a Ko­rányi Kórházba vitték. A jobb belátásra jutott öngyil­kosjelölt a mentésben részt vevő tűzoltóknak azt állította, hogy rosszul sikerült vizsgája miatt akart végezni magával, de aztán meggondolta a dolgot. Később a Korányi Kórházban már nem volt hajlandó tettének okáról be­számolni, a főorvos kérdéseire csak nevetve legyintett. Egyéb­ként a fürdésnél — amelyet a hí­don és a két rakparton összeve­rődött sok ezer ember figyelt — semmi baja sem esett. Barlangséta a Várban, de. 10 és du. 4 óra között, barlangvezetővel. Bejá­rat az I. kerületi, Űri utca 9. szám alatt (a barlang utcai ruhában jár­ható! Részvételi díj 4.— forint.). A Zeneakadémián, de. 11 órakor: A Magyar Rádió és Televízió Szimfo­nikus Zenekarának hangversenye. Ve­zényel: Ferencsik János. Műsoron: Schubert VIII. (Befejezetlen) és VII. szimfóniája. Az Építők Irodalmi Presszójában, du. 3 órakor: Romain Gary Lady L. Pódiumváltozat. Szerkesztette és ren­dezte: Szécsi Lajos. Szereplők: Sná­­nvik Éva. Budai István. Kovács Ist­ván. Bende László, Babits László. Közreműködnek még: Frank Zsuzsa, Horváth Imre. Nagy Bálint: Este 8 órakor: Gilgames. Az ősi keleti eDosz oratorikus feldolgozása. Rendezte: Szécsi Lajos. A kísérő zenét szerezte: Sűrűn Sándor. Szereplők: Bánffy György. Kovács István. Csernus^ Ma­riann, Arvay Ágnes. Tajnai Margit, M^ni Ottó. Közreműködik még: Hudi Irén. Nagy Bálint, Markos Zoltán, Paudits Béla. Terlandav Alin** mű vésznő. A művelődé-i házak programjábol: A Fővárosi Művelődési Házban, de. 10 órakor: Gyűjtők és bélyeg gyűlök klubösszejövetele; Ugyancsak 10 óra­kor: Bátor emberek (szovjet film): Du. fél 3. háromnegyed 5 és este 7 órakor: Szerelem a megfelelő idegennel (ame­rikai film). — A MOM Szakasits Ár­pád Művelődési Házban, du. negyed 3 és este negyed 7 órakor: A fáraó I— II. rész (lengyel film). — A Gutenberg Művelődési Otthonban, du. 5 és este negyed 8 órakor: Fogas kérdés (szé­lesvásznú szovjet film). — A Ganz- MÁVAG Művelődési Házban, du. há­romnegyed 5 és este 7 órakor: Szere­lem a megfelelő idegennel (szélesvász­nú. magyarul beszélő amerikai film). Idegen nyelvű séta: Találkozás: de. fél 11 órakor a fogaskerekű város­majori végállomásánál (a József At­tila Művelődési Ház rendezvénye). MÚZEUMOK KMP Emlékmúzeum: A Kommunis­ták Magyarországi Pártja megalakulá­sával kapcsolatos emlékek, dokumen­tumok. — Nemzeti Guléria: Börzsönyi Ferenc emlékkiállítás. — Nemzeti Mú­zeum: Vértesszőlősi őstelep. — Ipar­mű veszeti Múzeum: A kerámia- és öt­vösosztály új szerzeményei; Modern falkárpitok. — Közlekedési Múzeum: Clark Adám emlékkiállítás; Közleke­dési dolgozók a magyar munkásmoz­galomban 1848—1048. — Műcsarnok: Szárján grúz festőművész kiállítása. — Néprajzi Múzeum; Nének hangsze­rei. — Petőfi Irodalmi Múzeum; Ma­gyar költészet és a világirodalom: Ba­bits Mihály legszebb verseinek illuszt­rációi. — Szépművészeti Múzeum; Mű­helytitkok, hamisítványok; Bruegeltöl Rembrandtig (rajzkiállítás). — Fényes Adolf Terem: Czimra Gyula festőmű­vész kiállítása. — Kulturális Kapcso­latok Intézete: Kass János grafikus­­művész kiállítása. — Pesterzsébeti Mú­zeum: Korok és vallások. — Bélyeg­­múzeum: ENSZ-motivum bélyegbe­mutató. — Színháztörténeti Múzeum: Mai magyar színház. — Postamúzeum; Híradástörténeti kiállítás. — Vendég­látóipari Múzeum: Szemelvények a magyarországi vendéglátás történeté­ből. — Mezőgazdasági Múzeum: Vadá­szati kiállítás; Mezőgazdasági szakfil­mek vetítése. — Kelet-ázsiai Művé­szeti Múzeum: Porcelánok, selymek* lakkok Kelet-Ázsia művészetében. Kovács László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék