Népszabadság, 1967. május (25. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-31 / 126. szám

1967. május 31, szerda AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖNYVEIBŐL Kahána Mózes: Földön, föld alatt Amíg — 1964-ben — Kahána Mózes végleg haza nem jött, tudtuk, hogy van, de számunkra valahogy mégsem volt. Hogy él egy magyar író Kisinyovban, Szovjet-Moldova fővárosában, ro­mánul, oroszul és más nyelveken is publikál, de ha olvasni akarjuk, le — vagy vissza — kell fordí­tani ... Messzi rokon­­ lett. Most odaírta itthon kiadott első, gyűj­teményes kötetének a végére, amit már tapasztalatból tud: az író csak az anya­nyelvén lehet igazán ura a művének. Hozzátenném még, hogy kicsiny vagy nagy is csak az anyanyelvén lehet, mert az első mértéke ez. Ha tudtuk is, hogy van, ha értesültünk is arról, hogy mit ír, most láthatjuk, mi­lyen. Legalábbis az újabb olvasók, hiszen a régiek, a harcostársai, a mai hetvenévesek még emlékez­hetnek rá a Tanácsköztársaság, az emigráció, a romániai kommu­nista illegalitás idejéből. De az ré­gen volt, és fogynak a kortársak. Negyedik éve, amióta itthon van, több új műve megjelent, s egy korábbi regénye is, a siker­vári taktika, de ezt a gyűjtemé­nyes kötetét mégis úgy kell fo­gadnunk, mint késői beköszön­tőt. Együtt van benne a sze­­melvényesen — majdnem fél évszázad írói termése. Eevik első, még a kolozsvári Ko­runk kiadásában megjelent, ma­gyar nyelven írt regényétől, a Hat nap és a hetediktől kezdve a berlini és a pá­rizsi emigráció­ban, majd később, második hazá­jában, Szovjet-Moldovában írt el­beszélésekig, riportokig minden. Parasztíró, munkásíró? Aligha­nem ő maga is töprengene vagy mosolyogna ezen a kérdésen. Min­denesetre egy gyalogos ember munkái ezek. Aki a falut a falu­ból, a munkás- és katonaéletet ugyancsak belülről látta és aki­nek az illegális, földalatti munka ezer gyötrelme és veszélye is a saját élménye. A dolgokat, ami­ket megélt, leírta úgy, amint vol­tak. Az pedig már adottság kér­dése, hogy a tollán irodalommá váltak. A Hat nap és a hetedik című regényt úgy olvastam, mint a magyar irodalomnak egy most felfedezett értékes alkotását. Egy erdélyi magyar falu élete a két háború között. Csak a viszonyí­tás kedvéért említem: Tamási műveiből ismerős világ, de csak a színtér ugyanaz és a mozgás, Kahána más törvények szerint szemlélődik. Szinte utcáról utcá­ra, házról házra jár, a szociográ­­fus alaposságával és az író látá­sával, de mégis mérhetetlen tá­volság választja el úgy az „Ábel­­ség” üde poézisétől­, mint a har­mincas évek szociográfiai irodal­mától. Falukrónikájában szerve­sen összeilleszkedő elbeszélés- és riportsorozatok segítségével min­den oldalról megközelíti a témá­ját, s így mutatja be az ellenté­tektől szabdalt, a társadalmi el­nyomás miatti kínjában önmagá­ba harapó kicsiny közösséget, írása három évtized múltán is erős, felzaklató élmény. E novellaciklusok Kahána Mó­zes egy-egy írói korszakáról ad­nak áttekintést. Valamennyire egyaránt jellemző bizonyos el­szántság. Tudom, hogy ez nem irodalmi kategória s a művek ab­szolút értékéhez kevés köze van. Elszántság, hogy megmutassa és felemelje az illegalitás névtelen harcosait, halálos veszedelmet vállaló vasúti fékezőket, titkos nyomtatvány csomagokkal lopako­dó kurírokat, a pártszervezőket rejtegető munkásokat, a kommu­nista mozgalom ideológiájáról mit sem sejtő, de tetteikkel mégis a mozgalmat segítő katonákat és paraszt asszonyokat. Ez sem tar­tozik szorosan az esztétikai mél­tatáshoz, de mégsem érdektelen megemlíteni, hogy e novellák vé­gén szinte minden meglepetés nélkül olvassuk a keltezést: Dof­­tana, 1926, 1927... A háború utáni Szovjet-Moldo­va és Kárpátalja életéről szóló elbeszélések között találunk né­hányat, amelyek nem érik el az író régebbi műveinek mélységét, de mind érdekes, tanulságos. Nemcsak azért, mert egy, a mienkhez sok tekintetben hason­ló történelmi múlttal rendelkező nép mai életéről adnak hírt, ha­nem mert a ciklus legjobb da­rabjai az író mind erősebbé váló elkötelezettségét, gazdagodó em­berlátását példázzák. (Szépirodal­mi Kiadó) T. I. NÉPSZABADSAG Bölöni György: Képek között B­ölöni Györgyöt közvélemé­nyünk eddig elsősorban mint Ady barátját, Az igazi Ady íróját, s mint harcos publicistát tartotta számon; a most megjelent kötet, képzőművészeti kritikáinak gyűj­teménye azonban felfedezte szá­munkra a műkritikust is, képző­­művészeti kritikánk történetének igen jelentős alakját. Az első világháborút megelőző évtized műkritikánk fénykora volt, festészetünk felvirágzása nyomán az egyes csoportok, irányzatok harcát támogatva meg­született a modern magyar kép­zőművészeti kritika is. S a mo­dern művészet kibontakozását gátló sekélyes műcsarnoki művé­szet, az emlékműszobrászat, a la­pos eklektikus építészet elleni harcban egy szocialista szemléle­tű kritikus, Ady egyik legközvet­lenebb harcostársa is jelentős sze­repet játszott. Első cikkeitől kezdve Bölöni mindig az új, a progresszív mel­lett állt, több mint ötven eszten­dőt átfogó kritikai tevékenységé­ben. Meglepő az a biztonság, ahogy már legkorábbi franciaor­szági tudósításaiban helyükre tet­te a kortárs művészeket — ítéle­­leteit azóta a művészettörténet teljes mértékben igazolta, elfoga­dottá tette. Az impresszionista művészet ismertetésével és nép­szerűsítésével kezdte, majd túlha­­ladottságukat felismerve Van Gogh, Gauguin és mindenekelőtt Cézanne művészetét emelte ki, mint ami felette áll az impresz­­szionizmusnak, mint ami a jövőbe mutat. A szobrászok közül Rodin, Meunier, Maillol nevével talál­kozunk írásaiban, mint a legki­­válóbakkal. Mindez ma már vi­tathatatlannak, magától értetődő­nek tetszik, 1907-ben azonban még nagyon kevesen ismerték fel e művészek jelentőségét, különö­sen Magyarországon. E legna­­gyobbak elismerése mellett nem zárkózott el Bölöni az ezek után fellépő irányzatok elől sem, szinte első megjelenésükkor felfedezte Picasso, Matisse vagy Brancusi művészi nagyságát. Újért való lelkesedése azonban sohasem volt kritikátlan, élesen bírálta például az impresszionizmus elsekélyese­­dését vagy a futurizmus ellent­mondásosságát is. A haladó nyugati művészetet ismertető munkásságánál is fontosabb a hazai művészeti élet­ben betöltött szerepe. Cikkeinek különös forrásértéket ad, hogy a leghaladóbb, szocialista és radi­kális nézeteket valló értelmiségi körök képzőművészeti tájékozó­dásába nyerhetünk bepillantást. A kortársak mindig érzékenyeb­ben reagálnak egy-egy új művé­szeti törekvés, vagy a konzervatív irányzat politikai és morális vo­natkozásaira, mint az utókor. Bi­zonyos stiláris törekvések az 1910-es évek Magyarországán is a haladás mellé állást jelentették, mások a visszahúzó erők támoga­tását. Ezért olyan éles Bölöni kri­tikája például Benczúr vagy a gödöllőiek irányában, és ezért fordul barátilag a Cazanne-i tö­rekvésekkel rokon célokat kitűző magyar fiatalok felé. Cikkeiből nyilvánvalóvá válik, hogy Ady és a Nyugat első nemzedéke a Nyol­cak művészetét tekintette magá­hoz legközelebb álló rokontörek­vésnek, harcostársnak. Bölöni kritikai tevékenységének közép­pontjában mindvégig a Nyolcak, Kernstok körének művészete állt, fejlődésüket, sorsukat nyomon követte napjainkig. A Nyolcak előtérbe állítása mellett azonban igen mértéktar­tóan bírálta, sokoldalúan meg­vizsgálta a magyar művészet ko­rábbi eredményeit is. Érzékeny szemmel kiemelte Munkácsy élet­művéből a maradandó elemeket, meglátta Székely Bertalanban a történeti festő mögött a nagy komponál­ó-építkező képességet, el tudta választani a szolnoki mű­vészet sok provinciális vonásától Fényes Adolf festészetét. Elis­merte Nagybánya jelentőségét is, különösen Hollósy Rákóczi-indu­­lóját kedvelte — de számára és baráti köre számára is Nagybá­nya már a múltat jelentette. A korszerű művészetet szemében a Nyolcak mellett elsősorban Rippl- Rónai képviselte, de felfedezte Gulácsy értékeit,­ Csók István, Iványi-Grünwald pozitív voná­sait is. Ez a szemlélete érvénye­sült az építészet területén is. Lechner művészetének pártfogo­­lása mellett különbséget tudott tenni Ybl nemes architektúráin és a Hauszmann üresen hivalkodó utánzásai között. F­estészetünknél is visszama­­radot­tabb modern szobrá­­szatunk kibontakozásáért is so­kat tett annak idején. Az eklek­tikus-akadémikus emlékműszob­rászat elleni harc mellett biztos érzékkel választotta ki a fiatalok közül azokat, akik megteremtet­ték az új magyar szobrászatot. Ismertette, népszerűsítette az ak­kor Firenzében élő Vedres Márk művészetét, a Nyolcakkal kiállí­tó Fémes Beck Vilmost, m­ajd Beck Ö. Fülöpöt, első bemutat­kozásukkor felfedezte Medgyessy és Ferenczy Béni rendkívüli te­hetségét is. Bölöni harcát, kritikai tevé­kenységét teljes mértékben iga­zolta az is, hogy az általa támo­gatott művészek útja a Magyar Tanácsköztársaság nagyszerű mű­vészetébe torkollt. E forradalmi nemzedék felfelé ívelő művészi pályafutását azonban a Tanács­köztársaság bukása tragikusan félbeszakította. A művészek nagy része szétszóródott, emigrációba kényszerült. Bölöni maga is Fran­ciaországban élt, elszakadva a magyar művészeti élettől, kriti­kusi tevékenysége is nagymér­tékben korlátozódott. Harcát a Nyolcak elismertetéséért azonban a felszabadulás után is folytatta. Egyik legutolsó kritikájában is, 1958-ban, e forradalmi nemzedék művészetének teljesebb elismer­tetése mellett száll síkra. (Szép­­irodalmi Könyvkiadó.) T. A. Heltai Jenő regényéből készült magyar filmvígjáték BEMUTATÓ: JÚNIUS 1. A HŐSTENOR. Felforgatom a kritikán belüli szokásos sorrendi­séget, hogy a kellő hangsúllyal szólhassak arról a teljesítményről, melynek érdemét nem csorbíthat­ja maga a film. A magyar szink­ronra gondolok és ennél kivált­képpen Básti Lajos alakítására. Olyan „sodrása” volt, olyan meg­győzőereje, hogy könnyedén el­lensúlyozta a címszerepet játszó Will Quadflieg alakításának hal­ványabb voltát. A hőstenor (eredeti címén: A kamaraénekes, de ezt a kifejezést nálunk már kevésbé ismerik), Frank Wedekind színművéből ké­szült. A századforduló nyughatat­lan színész-drámaírója elsősorban A tavasz ébredése című tragé­diájával vonult be az irodalom- és színháztörténetbe, nem utolsó­sorban Max Reinhardt segítségé­vel, aki a művet világsikerré emelte. Wedekind, aki szemérmet­len merészségével — vagy merész szemérmetlenségével — annak idején kihívta maga ellen a hi­vatalos fórumok és az előkelő publikum haragját, ma már jócs­kán elavult, ám korántsem volt az az érzelmes ponyvaíró, aminek látszik, A hőstenor nyugatnémet filmváltozata alapján. Az eredeti darab: melodrámába szorított ér­tekezés a művészet lényegéről és szerepéről, egy részleteiben sok­szor téves, máskor vitatható, köz­helyszerű, de alapvető tendenciá­jában helytálló eszmefuttatás a művészet és a művész áruvá válá­sáról. SHOW ITT, SHOW OTT... svájci filmen, olasz filmen és a tv stúdiójában (Show-hivatal). A svájciak filmjét a magam ré­széről korántsem tartom érdekte­lennek, sem értéktelennek, jól­lehet az író-rendező Jean- Louis Roy forgatókönyvének hiányosságait valóban nem a leg­szerencsésebb módon — vontatott, „üres­járatban futó” képsorokkal, máskor bájolgó esztétizálással — igyekezett eltüntetni. De ki tudja használni a szabad teret és be tudja bizonyítani, hogy a revü nem műtermi kapacitás, drága díszletek és kosztümök kérdése (már a mi tv-nk is bebizonyítot­ta egyszer-kétszer. — Kár, hogy nem folytatja ...). A rajvonalban támadó gitárosok jelenetébe va­lódi feszültséget visz, olyan drá­mai elemet, ami revüben ugyan­csak szokatlan, de — mint láttuk — igen kifejező lehet. Talán ezzel a képsorral nyerte el a Happy end a Montreux-i Arany Pálma-díjat (gyenge lehetett a mezőny...), amit én ezennel önkényesen és jelképesen a Rita Pavone-show főszereplőjének, ennek a nagy­szemű örök kamaszlánynak nyúj­tok oda. De a díjat én megsokszo­roznám (amibe ez nekem ke­rül­t_), hogy juttassak belőle An­tonello Falqui rendezőnek, az előttem ismeretlen koreográfus­nak, a tánckar vezetőjének, to­vábbá Gina Lollobrigidának, aki kitűnően énekel és táncol (és van benne valami méltóság, ami kü­lön is vonz és éppen ellentéte a megszokott „sztári” magakelletés­­nek), és az igen tehetséges De Lo­ridnak, alá egy földig érő szvetter­­ből kreál fantáziadús, groteszk magánszámot. Némi kis üröm volt az örömben, hogy a műsor utolsó harmadában a hang nem volt szinkronban a képpel, de ami en­nél jobban érintett, az Rita Pa­­vone Marilyn Monroe-paródiája­ volt. Kitűnően utánozta — de ezen én valahogy nem tudok szó­rakozni. Egyébként jóindulatúan azt feltételeztem, hogy a revü még a tragikus sorsú színésznő halála előtt készült. De családom öltöz­ködési és hajviseleti divathoz job­ban értő tagjai felvilágosítottak, hogy bizony, jóval utána... Nem értem akkor ezt az ízléstelenséget — vagy én lennék túl érzékeny? A Show-hivatalt se felejtsük ki: Mikes György kíméletlen humorú tv-kritikája fémjelezte, de mi árgus szemmel (s kihegyezett fül­lel) figyeltük, igaz tehetségre va­dászván, a bemutatkozó táncdal­­énekeseket. A legtöbbet közülük Máthé Péter ígéri. Eredetiségre törekszik, pontosabban: egyéni ki­fejezésmódra. Nem utánoz, kreál. Nagy Gabriellából még lehet va­laki. Kard a Beáta Ambrus Kvint utánozza, Szécsi Pál pedig telje­sen személytelen. Egyelőre. A KÖNYV SÁTOR 1967 című irodalmi show zárta a hetet. Al­címe ez lehetett volna: a derű többféle formája, hiszen Benjá­min László megrázó hitvallásától eltekintve (Keres Emil értelmesen szenvedélyes tolmácsolásában), az igen szerencsés összeállítás a hu­mor különféle árnyalatú színei­ből készült. A Kicsi az ajtó (Do­­bozy Imre írása) kaján, Jevtusen­ko és Voznyeszenszkij versei gú­­nyosak-haragosak. Hámos György karcolatai évődők és látszatra szelídek, de találatai olyan ponto­san ülnek, mint a jó vívóé, aki so­hasem vagdalkozik, csak éppen a kellő pillanatban szúr. Örkény István finom lírájú, kis írására az­óta emlékeztem, mióta — jó né­hány évvel ezelőtt — a Ludas Matyiban megjelent és én még Fejes Endre „Hazudós”-át is de­rűsnek tartom, hiszen végül is a lenézett, kinevetett költő halha­tatlanságát hirdeti. Karinthy klasszikusát már jó néhányszor láttam, de ilyen jó előadásban még soha; azt hiszem, az író ilyen Wasserkopfról álmodhatott, mint Kibédi Ervin. A rendező, Nemere László nagyon jó munkát végzett, legnehezebb feladatánál (A hazu­dósnál) bizonyult egyébként a legérzékenyebbnek. Hegedűs Tibor ­ Megérkezett a Moszkvai Művész Színház társulata Bemutatkozó előadásuk csütörtökön lesz a Nemzetiben Az Aeroflot különrepülőgépével kedden Szófiából Budapestre ér­­kezett a Moszkvai Művész Színház 75 tagú társulata. A Művész Szín­ház európai turnéja során kereste fel Budapestet, s június 1-től 14-ig tíz alkalommal lép a ma­gyar közönség elé a Nemzeti Szín­ház színpadán. A vendégművé­szeket a Ferihegyi repülőtéren Molnár János művelődésügyi mi­niszterhelyettes, Demeter Sándor, a Kulturális Kapcsolatok Intéze­tének alelnöke, és Kiss László, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság titkára fogadta. Ott volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete, s eljöttek szép szám­mal a színházi élet ismert szemé­lyiségei, vezetői. A Művész Színház igazgatója, K. A. Vlakon meleg szavakkal válaszolt az elhangzott üdvözlé­sekre, és elmondotta, hogy a tár­sulat még jól emlékszik arra a bensőséges, baráti légkörre, amely 11 évvel ezelőtti budapesti ven­dégszereplésük idején körülvette őket. — Bár más nyelvet beszélünk — mondotta —, tolmács nélkül is megértjük egymást a művészet nyelvén. A moszkvai művészek rövid pi­henő után a főváros nevezetessé­geivel, látnivalóival ismerkedtek. Első előadásukat csütörtökön tart­ják a Nemzeti Színházban A Kreml toronyórája című Pogo­­nyin-darab bemutatásával. Varsóba utazott a Nemzeti Színház társulata Kedden a Ferihegyi repülőtér­ről Varsóba uta­zott a budapesti Nemzeti Színház 134 tagú társu­lata. A művészek június 5-ig vendégszerepelnek a lengyel fő­városban. Az ember tragédiájá­val és a Marat halálával lépnek a varsói közönség elé. Innen Prá­gába utaznak, ahol a Tyl Szín­ház nyújt otthont vendégfellépé­seikhez. A kulturális csereegyez­mény keretében turnézó magyar együttest a Ferihegyi repülőtéren Malonyai Dezső, a színházi fő­­igazgatóság helyettes vezetője bú­csúztatta. Ott voltak a budapesti lengyel és csehszlovák nagykö­vetség képviselői s sokan szín­házi életünk ismert Vezetői, sze­mélyiségei. ”

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék