Népszabadság, 1969. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke január 1-én a televízióban, illetve a rá­dióban köszöntötte az ország la­kosságát. — Szívből kívánom — mondot­ta —, hogy az új esztendőben kí­sérje siker és szerencse minden jó szándékú törekvésüket. Telje­süljön mindaz a jó, amit ilyenkor egymásnak kívánni szoktunk. Töltse be hétköznapjainkat az örömteli szocialista építőmunka, ünnepeinket a jókedv, a gondta­lan pihenés. Kívánom, hogy lel­jenek hazánkfiai sok örömet csa­ládjuk boldogságában, s a tágabb család, a szocialista nemzet anyagi és szellemi gyarapodásában. Losonczi Pál visszapillantott 1968-ra. Hangsúlyozta: — 1969 munkája a múlt évekre épül. Ha­zánk belső helyzetét a törvényes rend és a nyugodt építőmunka jel­lemzi. Céljainkat egészében véve elértük. Az ipar, a mezőgazdaság és a szellemi élet eredményei jól­eső érzéssel töltenek el mindnyá­junkat. Új alkotásaink és kiváló teljesítményeink messze földön hirdetik a magyar nép szorgalmát és alkotókészségét. Népünk az el­múlt évben is teljesítette köteles­ségét a szocialista haza iránt. Köszönet és elismerés illeti a munkások, a szövetkezeti parasz­tok, az értelmiségiek, minden be­csületes magyar állampolgár hoz­zájárulását sikereinkhez. Pedig 1968-ban sem hiányoztak a ki­­sebb-nagyobb próbatételek. Az élet sokszor nehéz és bonyolult feladat elé állított bennünket. A próbát kiálltuk. Népünk a Magyar Szocialista Munkáspárt kipróbált és bevált politikája iránti bizalom jegyében, magabiztosan folytatta munkáját. Belső helyzetünk szilárdságát növelte, hogy hazánk egyenjogú tagja a szocialista országok nagy és erős közösségének. Hazai sike­reink ugyanakkor nemcsak a mi életünket, hanem a szocialista vi­lág egészét is gyarapítják. A világ népeinek békéjét, függetlenségét is csak a szocializmus erői, azok egysége és összefogása biztosít­hatja. Ezért munkálkodunk mi is a szocialista országok egysége, az összes haladó erők összefogásának érdekében. Ugyanakkor szorgal­mazzuk és egyengetjük kapcsola­taink elmélyítését minden ország­gal, amely ez irányú törekvésein­ket hasonló őszinteséggel viszo­nozza. Jogos büszkeséggel állapíthat­juk meg, hogy belső életünk fej­lődése és következetes külpoliti­kánk öregbítette a Magyar Nép­­köztársaság nemzetközi tekinté­lyét a jó barátok és a velünk nem robojiszen­vezők előtt egyaránt. Az új esztendő céljait lehetősé­geinkhez mérve szerényen, a rea­litások figyelembevételével tűztük ki. Folytatjuk nagy nemzeti prog­ramunkat, a szocializmus teljes felépítésének történelmi művét, annak a politikának az alapján, amelyet önök mindannyian, első­sorban naponta végzett munká­jukkal támogattak az­ elmúlt évek során. Meggyőződésem, hogy a jelen és a jövő nemzedék bol­dogabb életének formálásában társadalmunk minden rétege 1969-ben is egységesen felsora­kozik a történelmi mű folytatá­sához. Nagy feladataink megvalósítá­sához békére van szükségünk. Most, az új esztendő küszöbén is hitet teszünk minden nép legfél­tettebb kincse, a béke mellett. Programunk világos céljai a dolgozó magyar nép akaratát, vá­gyait fejezik ki. A szocialista nemzetté válás folyamatában a szocialista építés közös érdekei mind közelebb hozzák egymáshoz társadalmunk különböző rétegeit, hatékonyabbá teszik mindennapi munkánkat. Munkánk és politikánk minden eredménye is közös öröm, közös megtiszteltetés és jutalom lesz. Sok ilyen örömet, megtisztelte­tést és jutalmat kívánok hallga­tóimnak 1969 minden napjára. E gondolatok jegyében kívá­nok szocialista hazánk minden hű fiának és leányának és önök­kel együtt az egész világnak, a békeszerető embereknek békés, boldog új esztendőt. (MTI) Az­ Elnöki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A Budapesten akkreditált diplo­máciai képviseletek vezetői ja­nuár 2-án, az új év alkalmából jókívánságaikat fejezték ki Lo­sonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnökei, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és Rácz Pál, a Külügyminisztérium proto­­kollosztályának vezetője. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. (MTI) I VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! St*: 80 ftllen NÉPSZABADSÁG 1969. január 3. péntekA MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI LAPJA XXVII. évfolyam, 1. szám Közvéleményünknek minden oka megvan az optimizmusra FOLK JEAŐ ÚJÉVI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓS INTERJÚJA Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, az újév alkalmá­ból Megyeri Károllyal és Szepesi Györggyel, a tele­vízió, illetve a rádió mun­katársaival beszélgetést folytatott és válaszolt kér­déseikre. Alább némi rö­vidítéssel közöljük az in­terjút. A Minisztertanács elnöke először az 1968-as év fonto­sabb eseményeit értékelte. Hangsúlyozta: — Megítélésem szerint 1968, sikeres év, mozgalmas esztendő volt. Elsősorban nem arra gondolok, hogy a nemzetközi politikában —­ bár ott is elég mozgalmas év volt —, hanem idehaza, Ma­gyarországon. Utalok a gazdaság­­irányítás reformjának bevezetésé­re. Mozgalmas volt az év olyan szempontból is, hogy sok váratlan nehézséggel kellett megküzde­­nünk, például az aszállyal. Ennek ellenére sikeres esztendőt zárunk. Nemcsak gazdasági eredményein­ket tekintve beszélhetünk sike­rekről, hanem — s meggyőződé­sem, hogy Magyarország lakossá­ga osztja ezt a véleményt — olyan értelemben is, hogy talán az elő­ző évieknél jobban erősödött köz­életünk demokratizmusa, erősö­dött a népi-nemzeti egység. Politikailag ezt igen fontosnak tartom, s a további évekre gon­dolva, sikereink alapjának tekin­tem. Aki­­is­írisk­ícsrp dolgozik, a rendszeri­rróstái Fock elvtárs a tartós siker fel­tételeként említette a szocialista demokratizmust is. Azt fejtegette, hogy szocialista viszonyok között akkor lehet igazi demokrácia, ha a hatalom a munkásosztály kezé­ben van és ha a munk­ásosztály — mint nálunk az elmúlt esztendő­ben — eredményesen gyakorolja hatalmát, bevonva a hata­lom gyakorlásába a paraszt­ságot. Parasztságunk az utóbbi esztendőkben mind­inkább egységes paraszti osztállyá kovácsolódott. Te­hát nem akármilyen pa­rasztságot vont be harci szövetségébe a munkásosz­tály, hanem egy egységes osztállyá kovácsolódó pa­rasztságot. A munkásosz­tálynak a hatalom gyakor­lásába a parasztságon kí­vül az értelmiség széles ré­tegeit is be kell vonnia, és be is vonta. Hozzáfűzte Fock Jenő, hogy hiba vol­na leszűkíteni, s csupán a műszaki értelmiségre vo­natkoztatni. Gyakorlatilag a munkásosztály a hatalom gyakorlásába a szövetségi politika révén az értelmiség minden réte­gét — a pedagógusokat, az orvo­sokat stb. — bevonja. A népi-nemzeti egységről szól­va a miniszterelnök hangsúlyoz­­ta: Amikor népi-nemzeti egységről beszélünk, soha nem szabad azt hinnünk, hogy ez azt jelenti — mint valamikor mondták nálunk —, hogy tízmillió magyar szíve együtt dobban. Sajnos ez nincs így. Nagyon soká lesz, amikor mindenki egyformán gondolko­(Folytatás a 3 oldalon.) A Biztonsági Tanács határozatban ítélte el a Libanon elleni izraeli agressziót Izrael Libanon elleni agresszió­ját követően változatlanul igen feszült a helyzet Közel-Keleten.­­ Bár a Biztonsági Tanács már de­­­­cember 31-én elítélte az izraeli tá­madást, tovább folytatódtak az in­cidensek. Új év első napján iz­raeli helikopterek jordániai terü­leteket lőttek, s heves összetűzé­sekre került sor az Izrael által megszállt arab területeken izrae­liek és arab partizánok között. Megélénkült a Közel-Kelettel kap­csolatos diplomáciai tevékenység is: az arab államok kormányai szolidaritást vállaltak Libanonnal, s támogatásukról biztosították az országot. De Gaulle francia elnök a diplomáciai testület tagjai előtt mondott beszédében élesen elítél­te, „erőszak-akciónak” nevezte az izraeli támadást. Szmirnovszkij, a­­ Szovjetunió londoni nagykövete csütörtökön Stewart brit külügy­miniszterrel tárgyalt a közel-ke­leti helyzetről. Az újabb fejlemé­nyeket vitatta meg Mahmud Riad, az EAK külügyminisztere és Vino­gradov, a Szovjetunió kairói nagy­követe is csütörtöki találkozóján. Jurij Csernyakov, a Szovjetunió washingtoni nagykövetségének ideiglenes ügyvivője Eugene Ros­tow amerikai külügyminiszter­helyettessel tartott megbeszélést. A Biztonsági Tanács szilvesz­ter éjjelén egyhangúlag elfoga­dott határozatiján ítélte el Izrael­nek, a bejrúti nemzetközi repülő­tér ellen végrehajtott katonai ak­cióját. Az akció — mint a hatá­rozat rámutat — egyértelmű volt az ENSZ-alapokmány és a tűz­­szüneti egyezmény megsértésével. A határozat megállapítja, hogy „az Izrael által előre megfontolt szándékkal elkövetett erőszakos cselekmények fenyegetik a béke fenntartását”. A tanács figyel­meztette Izraelt, hogy „ha az ilyenfajta cselekmények megis­métlődnek, úgy a tanács fontolóra veszi további lépések megtételét annak érdekében, hogy érvényt szerezzen határozatainak”. A libanoni parlament kedden határozatot hozott arról, hogy el­ítéli a Libanon ellen intézett iz­raeli agressziót, követelni fogja az Egyesült Államoktól, hogy tö­rölje a Phantom típusú amerikai vadászbombázók Izraelnek való szállítását, és arra kér valamely­­(Folytatás a 2. oldalon.) SIKERÜLT A TU —144 PRÓBAÚTJA Tel­jes sikerrel járt a TU—144 szovjet utasszállító repülőgép első próbaút­ja. Ez a gép óránként 250® kilométer sebességgel 120 utast tud szállítani 6500 kilométer távolságra. (Moszkvai tudósítónk jelentése a 4. oldalon.) MAI SZÁMUNKBAN: Az Apollo 8. legújabb Hold-fényképei (4. oldal.) Illetékes tájékoztatás az árrendszer és az árak 1969-es változásairól (5. oldal.) Borostyánköztársaság Tudósítónk riportja Litvániáról (6. oldal.) Ajánlott levél egy intrikahadjárat tanulságairól (6. oldal.) Jövő heti rádió- és tv-műsor (10. oldal.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék