Népszabadság, 1969. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

2 (Folytatás az 1. oldalról.) nyi országot, hogy ne nyújtson katonai segítséget Izraelnek. A határozat kifejezi Libanon ragasz­kodását az ENSZ alapokmányá­hoz, s kijelenti: a libanoni nép minden rendelkezésére álló esz­közzel megvédi szuverenitását és függetlenségét. Mint az AP amerikai hírügy­nökség jelenti, a libanoni parla­mentben többen bírálták a kor­mányt a bejrúti repülőtér megtá­madásával kapcsolatban. Ray­mond Edde közmunka- és terve­zésügyi miniszter beszédében baklövéssel vádolta a biztonsági szolgálatot. Szaeb Szalam volt miniszterelnök felszólította a kor­mányt, hogy rendeletileg moz­dítsa el tisztségükből a felelős magas állású tiszteket. A bejrúti repülőtér hétfőn már a megszokott átlagforgalmat bo­nyolította le: 1200 utast fogadott. Szerdától a libanoni kormány által kiadott rendelet értelmében a hadsereg vette át az összes fegyveres erők irányítását, a had­sereg ellenőrzése alá helyezik a repülőtereket, a kikötőket és a határátkelő­helyeket. Egy jordániai katonai szóvivő szerint csütörtökön reggel nyolc izraeli vadászbombázó két ízben is támadást intézett a Jordán völ­gyében fekvő települések ellen. A szóvivő szerint az ellenséges gé­pek napalmbombákat szórtak le és különböző helységeket ágyúz­tak. Csütörtökön a déli órákban egyiptomi csapatok a Szuezi-csa­­torna övezetében vívtak tűzpár­­bajt az izraeli katonasággal, mi­után a csatorna keleti partját megszállva tartó izraeli erők gép­­puskatüzet zúdítottak az egyip­tomi állásokra, hogy így fedezzék felderítő gépeik akcióit a csatorna túlsó partján. Eskol izraeli miniszterelnök kedden a parlamentben elmon­dott nyilatkozatában határozottan elutasította Libanonnak azt az ál­láspontját, hogy Libanon nem fe­lelős az izraeli repülőtársaság gé­pe ellen elkövetett athéni me­rényletért. Hangoztatta, hogy Izrael nem hagyhatta válasz nél­kül ezt az akciót, s kijelentette, Izrael nem egyezik bele, hogy a tűzszünetet megbénítsa, amikor, úgymond, „az arab kormányok szabadon folytathatják a háborút terror vagy más módszerek segít­ségével”. (MTI) NÉPSZABADSÁG 1969. január 3. péntek ÚJÉVI NYILATKOZAT­O­K, JÓKÍVÁNSÁGOK Mérleg 1968 eredményeiről, bizakodás 1969 küszöbén Az új esztendő első napján ve­zető politikusok, államférfiak vi­lágszerte nyilatkozatokban mél­tatták a múlt év eredményeit, vá­zolták a következő időszakban várható tennivalókat, jókívánsá­gaikat nyilvánították országuk népeinek, barátainak. Alább kivo­natokat közlünk az újévi nyilat­kozatokból, felhívásokból. MOSZKVA Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak Elnöksége és a szovjet mi­nisztertanács az újév alkalmából üzenetben köszöntötte a szovjet népet. Az üzenet a többi között meg­állapítja, hogy a Szovjetunió az 1968-as esztendőben újabb hatal­mas lépést tett előre a kommu­nizmushoz vezető úton, sikeresen fejezte be az ötéves terv harma­dik évét. A központi bizottság, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a minisztertanács szívből jövő jó­kívánságait fejezi ki a szovjet em­bereknek, s jó egészséget, sikere­ket és nagy eredményeket kíván a munkában, tanulásban, alkotásban és a tervek teljesítésében. Forró üdvözletét és baráti jó­kívánságait küldi a szocialista or­szágok népeinek, a testvéri kom­munista és munkáspártoknak, a munkásosztálynak, a dolgozó pa­rasztságnak, a haladó értelmiség­nek, a fiatal nemzeti államok né­peinek, mindazoknak, akik küzde­nek az imperializmus és a kolo­­nializmus ellen. HANOI Ho Si Minh, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság elnöke üze­netben fordult Vietnam lakosságá­hoz, elsősorban a harcolókhoz. Méltatta az 1968-as esztendő ered­ményeit, rámutatott arra, hogy az amerikai imperialisták rákénysze­rültek a VDK bombázásának fel­tétel nélküli beszüntetésére, az or­szág déli részén pedig a DNFF harcosai nagyszerű katonai győ­zelmeket arattak. Meleg jókívánságait küldte a testvéri szocialista országoknak, a baráti országoknak és minden bé­kaszerető embernek, akik támo­gatják a vietnami népet az ame­rikai agresszió ellen vívott harcá­ban. Braga Ludvik Svoboda csehszlovák el­nök újévi köszöntőben elemezte az 1968-as év tapasztalatait. A január utáni politikát jellem­ző törekvéseket az elnök tartós politikai értéknek nevezte, de egy­úttal rámutatott arra is, hogy a küszöbönálló év egyáltalán „nem lesz könnyű” és további nehézsé­gekkel kell majd szembenézni. — Az 1969-es év — mondotta — min­­denekelőtt a föderalizálás éve lesz. Gazdasági kérdésekről szólva kijelentette: a problémák megol­dását csak a fegyelmezett és be­csületes munka hozhatja meg. — Manapság — hangoztatta Svobo­da elnök — kevesebb jelszóra és hangzatos hűségnyilatkozatra, ez­zel szemben több becsületes mun­kára van szükség. VARSÓ A LEMP Központi Bizottságá­nak hagyományos újévi bálján Wladyslaw Gomulka, a LEMP KB első titkára mondott köszön­tőt. — A jól végzett munka érzé­sével búcsúzunk az óévtől. Fő cé­lunk az új évben is az marad, hogy biztosítsuk hazánk békéjét, s hogy tovább haladjunk a szo­cializmus útján, a többi testvéri szocialista országgal vállvetve. Reméljük, hogy az új év a len­gyel nép sikereinek éve lesz — hangzott Gomulka pohárköszöntő­je. SZÓFIA A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága, a nemzet­gyűlés elnöksége és a miniszter­­tanács újévi üzenetet intézett a Bolgár Népköztársaság népéhez. — Az elmúlt évben — hangzik az üzenet — a bolgár kormány töretlenül érvényre juttatta ha­gyományos politikáját, amely a népek békéjére, barátságára és kölcsönös megértésére irányul, s amelynek célja az antiimperialis­­ta erőkkel való egység és szolida­ritás. Mint a szocialista világrendszer elválaszthatatlan tagja, országunk maga is hozzájárul a szocialista országok erejének és összeforrott­­ságának megszilárdításához. BUKAREST Nicolae Ceausescu, a román államtanács elnöke, a Román Kommunista Párt főtitkára üd­vözletet intézett hazája népéhez. Ebben hangoztatta: " Az új esz­tendőben a népek legfőbb érdeke megköveteli, hogy újabb és még hatékonyabb erőfeszítéseket te­gyenek a konfliktusok rendezése, a hidegháború kiújulásának elke­rülése érdekében, a nemzetközi enyhülésért, az európai biztonság és a világbéke megszilárdításáért. BERLIN Walter Ulbricht, az NDK Ál­lamtanácsának elnöke kedden új­évi üzenetében felszólította Euró­pa valamennyi népét, kormányát és államférfiát, létesítsenek dip­lomáciai kapcsolatokat a Német Demokratikus Köztársasággal, ol­talmazzák meg a békét a nyugat­német revansista és újnáci törek­vésekkel szemben. Ulbricht a továbbiakban hang­súlyozta: " Aki az enyhülést akarja szolgálni, annak támogat­nia kell, hogy a Német Demok­ratikus Köztársaságot és a Német Szövetségi Köztársaságot felve­gyék az Egyesült Nemzetek Szer­vezetébe és a társult szerveze­tekbe. Max Reimann, Németország Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának első titkára újévi nyi­latkozatában hangsúlyozza: az összes haladó erők kölcsönös megértésének és együttműködésé­nek további sikerei teremtik meg a legfontosabb feltételt ahhoz, hogy megállítsák az NSZK-ban a veszélyes jobboldali eltolódást, és hogy a politikát a demokrácia, a béke és a társadalmi haladás érdekében alakítsák át. BONN Heinrich Lübke, az NSZK el­nöke államfői minőségében mon­dott utolsó újévi beszédében azt állította, hogy továbbra is az el­lenőrzött leszerelés és az európai feszültség megszüntetése az NSZK kormányának a célja, de ugyan­akkor óva intett attól, hogy „ka­tonai vákuum” létrejöttét enged­jék az országban, mert egy ilyen vákuum, vagy akár csak a nyu­gati szövetség egy gyenge pontja — szerinte — a háború veszélyét idézné fel. LONDON Wilson miniszterelnök a brit Munkáspárt tagjaihoz intézett üzenetében az óévre visszatekint­ve hangoztatta, hogy az „kemény és nehéz” év volt a brit Munkás­párt számára. Azt a tényt, hogy parlamenti pótválasztásokon a párt veszteségeket szenvedett, az­zal magyarázta, hogy ezek olyan időszakban zajlottak le, amikor a pártnak népszerűtlen intézkedé­seket kellett tennie az ország sú­lyos gazdasági problémáinak meg­oldására. PÁRIZS De Gaulle elnök hagyományos újévi televíziós beszédében érté­kelte Franciaország 1968. évi bel­politikai eseményeit, majd állást foglalt a Kelet és a Nyugat együttműködésének politikája mellett. Kijelentette, hogy ez Franciaország nagy feladatainak egyike, azé a Franciaországé, amelynek anélkül, hogy lemon­dana hagyományos baráti kap­csolatairól, szilárdnak és függet­lennek kell maradnia. ADDISZ-ABEBA Diallo Teliz, az Afrikai Egység Szervezete főtitkára újévi üzene­tében kijelentette: " Elérkezett az ideje annak, hogy Afrikai fiai összekovácsolják soraikat és fel­használjanak minden rendelkezé­sükre álló eszközt, beleértve az erőszak alkalmazását is, az elnyo­mók elleni harcban. Az üzenet méltatja az Afrikai Egység Szer­vezete által, az 1968-as év során elért eredményeket, majd leszö­gezi, hogy a harc fő feladata to­vábbra is abban áll, hogy végleg felszámolják az idegen, fajüldöző hódítás nyomait az afrikai konti­­­­nensen. Január elsején ismét légiriadó volt Hanoiban) A tűzszünet lejártával Dél-Vietnam több pontján kiújultak a harcok (Vietnami tudósítónktól.) A VDK népe magabiztosan és bizakodóan búcsúzott az 1968-as évtől. Hanoi utcáin, szilveszter délutánján és estéjén ezrek kö­szöntötték az új esztendőt. Az amerikaiak viszont a maguk mód­ján kívántak „boldog új évet’’ a főváros lakosságának: január el­sején a kora délelőtti órákban he­ves légvédelmi tűz követte egy pi­lóta nélküli felderítő gép útját. Délen a DNFF katonai főpa­rancsnoksága nyilatkozatban bé­lyegezte meg az amerikai és a bábhadsereg főparancsnokságát, amiért nem voltak hajlandók el­fogadni a DNFF háromnapos új­évi tűzszünetajánlatát. A DNFF­ Szerdán a saigoni amerikai ka­tonai parancsnokság képviselői találkoztak a DNFF küldötteivel, akik szabadon bocsátottak három amerikai hadifoglyot. A találko­zóra Saigontól 80 kilométernyire északnyugatra Tay Ninh város közelében került sor. öt fegyver­telen amerikai tiszt találkozott a DNFF öt fegyvertelen küldöttével. A dél-vietnami hazafiak korábbi bejelentésükhöz híven James nyilatkozat mindazonáltal békés ünnepeket helyezett kilátásba — és a maga részéről ezt be is tartot­ta — mindazoknak a katonáknak, akik újévkor nem használták fegyvereiket a vietnami nép és fegyveres erői ellen. Egy jelentés azonban arról is beszámol, hogy a DNFF egységei a saigoni bábkormány hadseregé­nek az újévi tűzszünetet megsér­tő két századát megsemmisítet­ték Tay Ninh tartományban. Ugyanitt a szabadságharcosok öt amerikai helikoptert lelőttek. A háromnapos újévi tűzszünet lejártával csütörtökön a kora reg­­­­geli órákban megtámadtak egy amerikai légi támaszpontot három­­ kilométerre Da Nangtól délre. Brigham, Thomas Jones és Do­nald Smith hadifoglyokat bocsá­tották szabadon. Tran Buu Kiem, a DNFF pá­rizsi küldöttségének vezetője in­terjút adott a UPI amerikai hír­­ügynökség párizsi különtudósító­­jának. Az amerikai foglyok sza­badon bocsátásával kapcsolatban Kiem kijelentette, hogy a DNFF kezdeményezéséről van szó, és nemcsak a most átadott három amerikai hadifoglyot bocsátják szabadon. — A DNFF — folytatta Kiem — továbbra is hasonló kez­deményezésekhez folyamodik. Azt azonban nem mondhatom meg, hogy mikor kerül sor a következő csoport szabadon bocsátására. Kiem hangsúlyozta, hogy a DNFF minden esetben humanitárius okokból bocsát szabadon amerikai hadifoglyokat. A továbbiakban elmondotta, hogy a DNFF kormányt alakít Dél-Vietnamban, hisz máris igen jelentős területeket tart ellenőr­zése alatt. Ha Van Lau a Vance találkozó Párizsból hivatalos forrásokra hivatkozva jelentette az AFP francia hírügynökség, hogy csü­törtök délután öt órakor talál­kozóra kerül sor Ha Van Lau, a VDK párizsi küldöttségének he­lyettes vezetője és Cyrus Vance, az amerikai küldöttség helyettes vezetője között. A találkozót az AFP értesülése szerint az ameri­kaiak kezdeményezték és Vance új javaslatokat terjesztett elő a tervezett párizsi négyes értekezlet ügyrendi kérdéseire. A javasla­tokról Washington és Saigon elő­zőleg megegyezett. (MTI) Amerikai hadifoglyokat bocsátott szabadon a DNFI Csehszlovákiában életbe lépett a föderációs alkotmánytörvény Cernik a szövetségi, Sadovsky a szlovákiai miniszterelnök Január elsején életbe lépett a Csehszlovák Szocialista Köztársa­ság föderatív államjogi elrendezé­séről 1968. október 28-án elfoga­dott alkotmánytörvény. Ennek megfelelően január elsején több fon­tos állami aktusra került sor Csehszlovákiában. Ludvik Svoboda köztársasági elnök kinevezte a Csehszlovák Szocialista Köztársaság új kormá­nyát. A kormány elnöke O. Cer­nik, a kormány elnökhelyettesei P. Colotka, S. Fab­ian, F. Hamouz és V. Wales. A fontosabb tárcák: M. Dzur vezérezredes, honvédelmi miniszter, J. Marlzo külügymi­niszter, F. Vlasak tervezési mi­niszter, B. Suharda pénzügymi­niszter, J. Tabacek külkereske­delmi miniszter, M. Stancel mun­ka­ és szociálisügyi miniszter. A föderatív kormány tagja továbbá a kormány mellett szervezett hét állami bizottság elnöke minisz­teri rangban, két tárca nélküli miniszter és hét államtitkár. Csütörtökön a föderatív kor­mány letette az esküt Ludvik Svoboda köztársasági elnök kezé­be. Az eskütételnél jelen volt Ale­xander Dubcek, a CSKP KB első titkára, Josef Smrkovsky, a nem­­zetgyűléés elnöke és Evzen Erban, a Nemzeti Front elnöke. Az ün­nepélyes aktus alkalmával Lud­vik Svoboda és Oldrich Cernik beszédet mondott. Január 1-én Szlovákia fővárosá­ban, Pozsonyban ünnepélyes kül­sőségek között kikiáltották a Szlovák Szocialista Köztársaságot. Ondrej Klokoc, a Szlovák Nem­zeti Tanács elnöke ez alkalom­mal mondott beszédében hangsú­lyozta, hogy az egyenlőség elvei­től vezettetve, a szlovák nép, össz­hangban a testvéri cseh néppel, folytatni fogja szocialista hazájá­nak építését. Pozsonyban csütörtökön meg­tartották a Szlovák Nemzeti Ta­nács újjáválasztott elnökségének első ülését. Ezen kinevezték a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányát. A Szlovák Nemzeti Front javaslata alapján kineve­zett 19 tagú kormány elnöke Ste­fan Sadovsky lett. Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnök táviratban üdvözöl­te Oldrich Cerniket a csehszlo­vák kormány elnökévé történt ki­nevezése alkalmából. Andrej Gro­­miko szovjet külügyminiszter táv­iratban üdvözölte Jan Markót, Csehszlovákia külügyminiszteré­vé történt kinevezése alkalmából. Magyar államférfiak üdvözlete Cernikhez és Jan Markéhoz Fock Jenő, a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány el­nöke táviratban üdvözölte Oldrich Cerniket a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság szövetségi kor­mánya megalakulása és annak miniszterelnökévé történt kineve­zése alkalmából. Péter János, a Magyar Népköz­­társaság külügyminisztere ugyan­csak táviratban köszöntötte Jan Markót, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügyminiszterévé történt kinevezése alkalmából. (MTI) Újabb csendőrsortűz Olaszországban (Római tudósítónktól.) Még egy hónap sem telt el a gyilkos avolai sortűz óta, amely­nek során két földmunkást megöl­tek a csendőrök, és máris újabb sortűz dördült Olaszországban, ez­úttal Viareggio környékén, a Li­­gur-tengerparton fekvő Pietro Santa község területén. Az áldo­zat: Soriano Ceccanti 16 éves ipari tanuló, akit tüdőlövéssel és gerinc­sérüléssel szántottak a pisai Santa Chiara kórházba. Ha egyáltalán életben marad, egész életére bé­na lesz. Rajta kívül többen könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék