Népszabadság, 1969. július (27. évfolyam,,150-176. szám)

1969-07-08 / 156. szám

s NÉPSZABADSÁG 1!M»9. július 8, kedd — Hazaérkezett a Nagy Mária fő­titkár vezette MSZBT-delegáció Moszkvából. A küldöttséget az MSZMP Központi Bizottsága, a Külügyminisztérium és az MSZBT képviselői fogadták. Je­len volt Sz. Sz. Szatucsin, a szov­jet nagykövetség tanácsosa. — EMLÉKÜNNEPSÉGET REN­DEZTEK Pécsett vasárnap ab­ból az alkalomból, hogy negyed­század előtt több mint 4000 pé­csi és baranyai embert hurcol­tak el Auschwitzba a fasiszták. Az izraelita temetőben és a mártírok emlékművénél tartott ünnepségen részt vettek a város és a Népfront helyi vezetői. — Magyar küldöttség utazott Moszkvába a grafikai szakszer­vezetek nemzetközi tanácskozá­sára, Kimmel Emilnek, a nyom­dászszakszervezet főtitkárának vezetésével. — CSÓNAKÁZÓTÓ ÉPÜL az Aggteleki barlangban. A barlang színházterme/és a Vaskapu elne­vezésű széles barlangf olyosó kö­zött gátat emelnek, s ezzel egy 350 méter hosszú, csónakázásra alkalmas tavat alakítanak ki, amelyet jövőre már átadnak a közönségnek. — Évek óta az egyik legjobbnak ígérkező termés várható az idén a világhírű tokaj-hegyaljai bor­vidéken. Az esős, páradús levegő miatt azonban több helyen pero­­noszpóraveszély lépett fel. Vé­dekezésül megkezdték az ötödik permetezést Tokaj-Hegyalján. — S1CMUND FREUD- M ŰZEU­­MOT rendeznek be Becsben, a pszichológus volt lakásában. A múzeumot Freud eredeti búto­raival rendezik be, a szobákban tudományos munkáinak eredeti kéziratait állítják ki. — Élelmiszer és ital auto­matákat állítanak fel a Balaton déli parti campingjeiben. A Dániá­ból hozott automaták egy részét Fo­­nyódligeten már üzembe is helyez­ték. SAJNOV1CS JÁNOS Demonst­­ratio című miivé megjelenésének jövőre lesz 200. évfordulója. Saj­­novics e művével bebizonyítot­ta a magyar nyelv finnugor ere­detét, s megvetette az összeha­sonlító társadalomtudományok alapját. Az évforduló megünnep­lésének előkészítésére Sajnovics­­emlélcbizottság alakult a Tudo­mányos Akadémián. — HONG KONGBAN KOLERA­­JÁRVÁNY jelei mutatkoznak — jelenti a UPI amerikai hírügy­nökség. A város lakóit felszólí­tották, hogy mindenki azonnal oltássá be magát. — A HETEDIK ESZPERANTÓ NYÁRI EGYETEM megnyílt j Gyulán, dr. Ortutay Gyulának, i a TIT országos elnökének ünne- ] pi köszöntőjével. Hazánk min- j den tájáról és 12 országból ér­keztek eszperantisták Gyulára. — Megszüntették az árvízvédelmi készültséget a Körösöknél hétfő reggel ötnapos éjjel-nappali fi­gyelőszolgálat után. A Fehér-, a Fekete- és Kettős-Körösön a múlt hét elején megindult árhul­lámok tetőzése óta 2,5—3,5 mé­terrel apadt a víz. — A nemzetközi matematikai diákolimpián részt vevő magyar fiatalok hétfőn Bukarestbe utaz­tak. — HATLAKÁSOS EMELETES TÁRSASHÁZ épül Nádudvaron kétszobás, összlkomfortos. gázzal fűtött otthonokkal. Ez lesz a falu első emeletes háza; lakói az or­szágos hirű nádudvari Vörö6 Csillag Tsz fiatal tagjai lesznek. — Óránként 76 millió kilogramm kalória teljesítményű hőközpont szerelését kezdték meg a Tata­bányai Erőműben. Innen látják majd el hőenergiával Tataváros- I Újváros háztömbjeit és az1 1975-ig átadásra kerülő új laká- í sokat is. — Föld körüli repülőjáratot rend­szeresít a Trans World Airlines amerikai repülőtársaság augusz­tus 1-től, naponta a Frankfurt— Zürcih—Bangkok—Tajpej—Ho­nolulu—Los Angeles—New York —Frankfurt útvonalon. | — tízéves fennállását ünnep- | LI az idén a gyulai Várfürdő, az | Alföld legszebb meleg vizű strand­ja. Az idén megkezdik a verseny- j uszoda és a pezsgőfürdő, valamint I egy 1000 köbméteres víztároló épí­tését. — Fürdés közben elmerült a tol­nai Duna-ágban Farkas Antal 15 éves fiú, mözsi lakos. Társai ki-1 mentették a folyóból, de a kór­­házbaft meghalt. A baleset körül- i ményeinek megállapítására vizs­gálat indult. Kihunyt <1 r. Bársony Jenő professzor Dr. Bársony Jenő professzor, az orvostudományok kandidátusa, az Orvoslovábbképző Intézet szülé­szeti és nőgyógyászati tanszéké­nek vezetője szombaton, 75 éves korában elhunyt. Bársony Jenő negyven évet töltött az intézet­ben, munkásságával az ország határain túl is tekintélyt szer­zett. Több évtizedes munkás­ságával eredményesen szolgálta az orvostovábbképzést és a szak­­orvosképzést. Az orvostársada­lomban jelentős szerepet töltött be, hosszú időn át volt az Orvos- Egészségügyi Dolgozók Szakszer­vezete szülész-nőgyógyász szak­csoportjának elnöke. Dr. Bársony Jenőt az Orvosto­vábbképző Intézet saját halottjá­nak tekinti. Szerdán fél 12-kor temetik a Rákoskeresztúri teme­tőben. Mi épül. hol épül? Sörgyárak, tejüzemek, tároló- és hütőházak, kenyérgyárak os ELTERV munkaasztalain Nyereménybetétkönyvek sorsolása Az Országos Takarékpénztár hétfőn Esztergomban rendezte meg a nyere­ménybetétkönyveik 1999. második ne­gyedévi sorsolását. Mindazok az 1969. június 28-ig váltott és a sorsolás nap­ján forgalomban levő nyereménybe­­tétkönyveik, amelyek sorszámának utolsó három számjegye (számvégző- ( dése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1969. második negyed­évi átlagbetétjüknek a számok mel­lett feltüntetett százalékát nyerték. (Tudósítónktól.) Az élelmiszeripari beruházások terveinek gazdája, az Élelmezés­­ipari Tervező Vállalat (ÉLTERV), a tavalyi kitűnő gazdálkodásának eredményeként elnyerte a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium, valamint az ÉDOSZ vezetőségének vándorzászlaját és a Kiváló vállalat címet. Mérnö­keinek tervei alapján kezdték meg az évi egymillió hektoliter kapacitású borsodi sörgyár épít­kezéseit; ugyancsak itt készültek a soproni és a nagykanizsai sör­gyárak jelentős bővítésének ter­vei. A tejipar városellátó tejüze­mi hálózatának kiépítése érde­kében 50—50 ezer liter tej fel­­dolgozási kapacitással, korszerű csomagolóberendezésekkel ellá­tott üzemek terve készült Eger­nek és Kecskemétnek. Nyíregyhá­za napi 20, Szolnok napi 38 ton­na kapacitású kenyérgyárat kap, a legkorszerűbb gépi berendezé­sekkel. A bajai, a badacsonyi, a szikra állami gazdaság részére gyiimölcsihűtő ház, a Kiskőrösi Ál­lami Gazdaság bóesai telepének szőlőfeldolgozó és bortároló, Súly­nak korszerű szőlő- és gyümölcs­feldolgozó kombinát készül. Már átadták a székesfehérvári új tejüzemet, s befejezéshez kö­zeledik a szegedi és a miskolci építkezése is. Figyelmet érdemel a tervező­vállalat exporttevékenysége is: az NDK-beli Mockrehnában kazán­házat terveztek egy baromfifel­dolgozó kombináthoz és ugyan­csak NDK-beli megrendelésre ementálisajt-üzemet; a libanoni — magyar érdekeltségű — válla­latnak 120 tonna évi kapacitású sajtüzem, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság meg­rendelésére pedig napi 5 tonna kapacitású sütőüzem terveit ké­szítették el. Nagy jelentőségűek a vállalat szovjet exportmegrende­lései, amelyeket a szovjet fél tel­jes megelégedésére teljesítenek. Az új üzemek tervezései közül kiemelkedik a záhonyi tranzit­­raktáré, amely egyben gyümölcs­hűtő ház és -feldolgozó üzem is lesz. A tranzitraktár mielőbbi megépítése a Szovjetunióba jutó konzerv, és gyümölcsexportunk kulcskérdése. A vállalatnál most is több jelentős cukor-, konzerv- és söripari beruházás, illetőleg rekonstrukciós vállalkozás ter­vein dolgoznak. Szám-Szám­végző­Nyere­végző­Nyere­désmény dés mény 04* 25 S8 5 100 086 50 5S2 25 110 25 541 25 123 25 573 200 138 25 593 25 208 25 628 25 322 25 631 25 331 25 650 25 335 25 717 25 358 25 759 25 365 25' 890 25 368 25 945 2* 305 5* A nyereményösszeget a betétköny­vet kiállító fiók vagy postahivatal jú­lius 18-tól fizeti ki. (MTI) Tejeski fii - vízzel Százezreket „spóroltak ki" a süteményekből a 201. számú budapesti péküzemben Összeírják a járdákat A közlekedés- és postaügyi mi­niszter most megjelent utasítása szerint az ország egész területén összeírják a járdák adatait, s ezekből 1971. második felében a minisztérium összesítést készít. A nyilvántartás a távlati fejlesztési koncepciók kidolgozásához szük­séges, hogy előre megszabhassák majd a fenntartáshoz szükséges összegeket is. Az összesítés után pontos képet nyernek az utak hosszáról, területek szerinti meg­oszlásáról, minőségéről. Kiilön­­külön kimutatják, hogy hol és mi­lyen hosszú utat borít terméskő, keramit, beton, betonlap, aszfalt, salak, kavics, s mekkora még egy­­egy községben, városban, megyé­ben a kiépítetlen járda. Mivel a járdák alatt húzódó villany-, viz­es gázvezetékekről, csatornákról is kimutatás készül, vezetékcsere esetére a jövőben jobban össze tudják hangolni a járdabontási munkákat. Pergeti lervr/ik Poisilam kél új lakónegyedét A potsdami építőipari kombinát tervezőirodájának tizenkét tagú delegációja érkezett hétfőn a Pé­csi Tervező Vállalathoz. Ez a ta­lálkozó folytatása annak a kon­zultáció-sorozatnak, amelynek ke­retében legutóbb Berlinben szer­ződést írtak alá a két fél képvi­selői. A megállapodás értelmében a Pécsi Tervező Vállalat két új lakótelepet tervez Potsdamnak. A feladat összesen háromezer-kétszáz lakás és a hozzá tartozó kommu­nális létesítmények, így például negyven tantermes iskola, torna­­csarnok, napközi otthonok, hőköz­pont stb. terveinek elkészítése. A mostani találkozón a gyártási technológiáról, a német szabvá­nyokkal kapcsolatos alapelvekről tárgyalnak. A terveket december­től 1973 végéig folyamatosan szál­lítják Pécsről. Pál utcai „gruncT a Városligetben Kedves ötletet valósít meg a gyermekek számára a Fővárosi Kertészeti Vállalat a Városliget­ben. Osváth Júlia és Csorba Vera, a vállalat mérnökei, tervet készí­tettek arra, hogy a Pál utcai fiúk­nak, Molnár Ferenc világhírű re­gényének ugyancsak világhírűvé vált „grund”-ját miképpen le­hetne megépíteni a mai gyerme­kek számára. A tervet a Fővárosi Kertészeti Vállalat elfogadta és a Városli­getben, a cirkuszi sátor mellett le­vő nagy játszótérnek egy részé­ben meg is valósítja. A terv meg­valósítja a század eleji grund ké­pét, a farakásokat, a támadó és védekező várat, sőt módot ad még arra is, hogy a „homokbombák” elkészülhessenek és felhasználha­tók legyenek. Természetesen a farakást nem fából, a homokbombákat pedig nem homokból „gyártják előre”, hanem ehhez, valamint a várak építéséhez felhasználják a terv szerint a színpadi díszleteszközök technikáját és anyagát, de ez bi­zonyára nem csökkenti majd a mai Pál utcai fiúk játékának, tá­borozásának és ostromának gyö­nyörűségeit. A „grund” építését már meg­kezdték és az rövidesen rendel­kezésére áll a gyermekeknek. (Tudósítónktól.) Valahányszor ellenőrzést tar­tott a Fővárosi Vegyészeti és Mi­nőségvizsgáló Intézet a 201. ' szá- I mú budapesti sütőüzemben, ame­lyet Muck Dezső vezetett, szinte mindannyiszor kiderült, hogy a péksüteményekből (vajaskifli, stangli és így tovább) hiányzik a szabványban előírt tej. Ezért Muck egyik bírságot a másik után fizette. Felettesei aligha firtatták, hogy mi rejlik a bírságok mögött, máskülönben csakhamar rájöttek volna: a péküzemvezető közönsé­ges csaló. Ennek felderítése, bizo- | nyitása azonban a rendőrségre j várt. Az előzményekhez tartozik, : hogy a sorozatos bírságok és a vásárlók bejelentései alapján a rendőrség az egyik hajnalon meg­lepte a 201-es péküzemet, ahol —‘ a Budapest és Vidéke Tejipa­ri Vállalat szállítólevele szerint — Muck 24 kanna tejet vett át. A nyomozók viszont, csak 16 kanna tejet találtak a raktárban. Muck kénytelen-kelletlen beismerte, hogy összejátszott a tejipar kocsi­kísérőjével, Hospely Jánossal, és a hiányzó tejet kannánként 25 forintért a teherautón hagyta. A nyomozók Budán, a 12 807 tejbolt előtt érték utol a teherautót. Bo­tfái Istvánná boltvezető hatvan forintot fizetett egy-egy kanna tejért a kocsikísérőnek. A további, rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy a triumvi­rátus — Muck, Hospely & Bo­­dainé — már negyedik éve ma­nipulált a vásárlók kárára. A 201-es péküzem vezetője napon­ta 4—6 lcanna tejet — a kötele­zően előírt mennyiség egynegye­dét — „spórolt, ki" a sütemé­nyekből, amelyek gyatra minő­ségét oly sokszor kifogásolta az időszakos ellenőrzésre hivatott j intézet. Hogy miért nem tűnt fel ! ez a nagyszabású manipuláció a fővárosi sütőipar illetékes el- j lenőreinek? Ezt még homály fe- j di. A nyomozás eddigi adatai sze­rint a péküzemvezető 240 ezer fo­rint értékű tejet adott át az or- ' gazdáknak és a hiányt minden esetben vízzel pótolta. Muck De- ! zső és társai ellen még folytat- 1 ják a rendőrségi vizsgálatot. I A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.29: Harsan a kürtszó! 8.53: Johann Strauss: A cigánybáró. 11.06: Handel­­művek. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Me­lódiakoktél. 13.45: Törvénykönyv. 14.06: Gounod: Faust. Balettzene. 14.17: A vágy füve. Mesejáték 15.10: Mai té­mák. mai dalok. 15.20: Verbunkosok, katonadalok. 15.45: Az ősmagyarok szomszédainál. 16.051 Muszorgszkij— Ravel: Egy kiállítás képei. 16.38: Ber­lini memorandum. Folyt, regény. V. 17.20: Csárdások. 17.27: Operarészletek. 18.08: Filmklub. 18.28: Könnyűzenei híradó. 19.25: A Szabó család. 19.55: Miért tartják, ha semmi haszna? Csak óiban van. Amortizációt fizetnek utána, a garázsdij sem csekélység és még egyéb költségük is van a feleslegessé vált gépkocsira. Minek ez önöknek? De a ráfizetés haszonná válhat: Jó áron megvesszük a használt személy- vagy tehergépkocsit, autóbuszt és különleges gépjárművet. Kérjük, értesítsenek bennünket " telefonon vagy levélben. HASZNALTAUTO KERESKEDELMI EGYSÉG Budapest XIX., Hullay Jenő u. 137. Telefon: 473—999. — Ügyintéző: Erdei István Szimfonikus hangverseny. Közben kb. 20.40: Versek. Kb. 21.15: Népi zene. 21.45: Fischer-Dieskau énekel. 22.17: Esti pihenő, muzsikával. 23.07: Ember­rablás. Koszi Imre rádiódrámája. 0.10: Monteverdi-művek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Honi tájak. 9.11: Dalok és hangszerszólók. 9.44: örsi napló. IX. rész. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.40: Emlékezés Kandó Kálmánra. 12.01: Bolgár táncok. 12.09: Akik din­­ka köpenye alól jöttek. III. rész. 13.05: Vonószenekari muzsika. Randevú ket­tőtől — hatig . . . 14.00: Tánczenei kok­tél. 14.50: Találkozás a stúdióban... 16.33: Csúcsforgalom. 18.10—19.55: Fia­talok hullámhosszán. 18.10: Nevezetes nyár. Rádiójáték. 18.51: Tábori képek. 19.00: Nyári versek, nyári dallamok. 19.35: Pályaválasztás. 19.45: 100 este, 100 népdal. 20.28: Nóták. 21.00: Kodo­­lányi János műveiből. 22.00: Bizet: Carmen. Részi. 23.10: Kamarazene. 23.47: Tánczene. URH 18.10: Hanglemezparádé. 19.00: Ma­gyar zeneszerzők. 19.37: Bájital. Rá­diójáték. 20.07: Üj operalemezeinkből. 20.30; Kamarazene. 20.54: A Bécsi Schubertbund hangversenye. 21.50: A dzsessz kedvelőinek. 22.10: Századok balettmuzsikáia. TELEVÍZIÓ 17.58; Hírek 18.05: Ahol nyáron sin­csen szünidő. Rí portműsor. 19.00: Es­ti mese. 19.10: Parabola. 19.35: Ebéd­szünet. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Expe­díció a világ tetején. Dokumentum­film. 21.10: Az öltözködés művészete. 5. Divat a reneszánsz kori Itáliában. 21.30: Ritmusról ritmusra... Részié* tek Kurt Edelhagen tánczenekarának Erkel színház: vendégszerepléséről, felvételről. 21.55: Tv-híradó — 2. ki­adás. MŰSOROK Károlyi-kert: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye. Vezényel: Massimo Freccfa. Közremű­ködik Idil Biret (B/l., rossz idő esetén az Erkel Színházban, 8). Ligeti óriás sátorcirkusz: a Moszkvai Jégcirkusz vendégjátéka (8).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék