Népszabadság, 1972. október (30. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-26 / 253. szám

8 iX EPSZABADSAG 1972. október 26. csütörtök r — -I.OSONCZI PÁL Franz Jó­násnak, az Osztrák Köztársa­ság szövetségi elnökének, Fock Jenő dr. Brúnó Kreisky szövet­ségi kancellárnak, Péter János dr. Rudolf Kirchschláger kül­ügyminiszternek táviratban fe­jezte ki jó kívánságait Ausztria nemzeti ünnepe alkalmából. — IRÁN NEMZETI ÜNNEPE alkalmából Losonczi .Pál távirat­ban üdvözölte Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr iráni sahot. — Elutazott Budapestről a szovjet szakszervezetek revíziós bizottsá­gának küldöttsége, melyet a bi­zottság elnöke. J. Gugina veze­tett. A küldöttség a SZOT meg­hívására tartózkodott Magyaror­szágon és tanulmányozta a szak­­szervezetek munkáját. — Szépvölgyi Zoltán, Budapest Főváros Tanácsának elnöke, aki küldöttség élén hivatalos láto­gatáson tartózkodik Rómában, szerdán Clelio Daridával, Róma polgármesterével közös sajtóér­tekezletet tartott a két főváros kapcsolatairól, együttműködésé­ről. — A KGST kőolaj- és gázipari ál­landó bizottságának rendezésé­ben szerdán nemzetközi bitumen­­kutatási és gyártási tudományos szimpozion kezdődött Budapes­ten. A háromnapos tanácskozá­son megbeszélik azokat a tudo­mányos és technológiai eredmé­nyeket, amelyekkel a mind gyor­sabban fejlődő autóközlekedés­hez szükséges utak építését, azok minőségét tökéletesíthetik. *— Vietnami szolidaritási gyűlést rendeztek Dorogon a Komárom megyei vietnami szolidaritási hó­nap zárásaként. Az ünnepségen részt vett Nguyen Thanih, a Dél­­vietnami Köztársaság budapesti nagykövetségének másodtitká­ra is. — Az UNESCO közgyűlésének Pá­rizsban folyó ülésszakán felszó­lalt az általános vitában dr. Ros­ta Endre, a magyar küldöttség vezetője. Felszólalásában az UNESCO tervezési módszerének továbbfejlesztését javasolta. — CSEHSZLOVÁK EGYETEMI j KÓRUS, a brnói akadémiai j énekkar ad a cappella-hangver- ' senyt pénteken az Eötvös Lo . ránd Tudományegyetem aulájá­ban A Lubomir Matt karnagy i vezette kórus műsorán cseh ba- ; rokk és reneszánsz kompozíció- \ fenn kívül több modern alkotás is szerepel. — A magyar—kubai tudományos műszaki együttműködési bízott- | ság 5. ülésszaka Havannában j megkezdődött. A tárgyalásokon a ! magyar küldöttséget Székács lm- j re. a TESCO vezérigazgatója, a kubai delegációt Manuel Garcia posta- és közlekedésügyi minisz­terhelyettes vezeti. — HAJNAL GÁBOR költő és műfordító 60. születésnapja tisz­teletére az NDK budapesti kul­turális és tájékoztató központjá­ban szerzői estet rendeztek. I budapesti színházak mai műsora Operahúz: A bolygó hollandi (C. béri.. 2. ea.. 7). Erkel Színház: Kórushangverseny Ko­dály Zoltán műveiből (fél 8). Nemzeti Színház: Neveletlenek (7). Katona József Színház: Döglött ak­nák (7). Madách Színház: A hattyú (7). Madách Kamara Színház: Caandida (D 2. béri.. 7). Vígszínház: Bolha a fülbe (7). Pesti Színház: Vidám kísértet (7). Fővárosi Opcrettszínház: Sybili (7). József Attila Színház: Motel a he­gyen (7). Thálta Színház: Cs-úsin-g-ura (7). Vidám Színpad: A szülő is ember (fél 8). Irodalmi Színpad: Dózsa György (Radnóti Lfj béri. 1. ea., fél 7). Huszonötödik Színház: Fényes szelete (8). Mikroszkóp Színpad: Tiszta vizet a fejekbe ... (fél 9). Vörös Csillag Művelődési Ház (XIX., Marx u. .>0.) : Rab Ráby (a Déryné Színház előadása, de. lő és du. fél 3). Bartók Színház: Koldus és királyfi (3>, Állami Bábszínház: Háry János (de. 10) : János vitéz (du. 3). Kamara Varieté: Vízum nélkü-l... (6 és fél 9). Fővárosi Nagycirkusz: Párnád jég­ooektaii (fiél 8). SZOCS JÓZSEF, a párt és a munkásmozgalom régi harco­sa, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje életé­nek 75. évében elhunyt. Ham­­vasztás utáni búcsúztatása no­vember 4-én 14 órakor lesz a Rákoskeresztúri új közte­metőben. — Az MSZMP Szentendre Járási Bizottsága; a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete el­nöksége. — A lengyel fővárosban megkezd­te tanácskozásait a KGST mező­­gazdasági állandó bizottságának ülésszaka. A magyar küldöttséget dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter vezeti. — PÚJA FRIGYES, a külügymi- , niszter első helyettese szerdán fogadta C. D. S. Siriwardanet. Sri Lanka Köztársaság (Ceylon) új magyarországi nagykövetét, aki a közeljövőben adja át meg- 1 bízólevelét. — Hazaérkezett Santiago de Chi­léből Sebestyén Nándorné, az Or­szágos Béketanács főtitkára, aki dr. Sík Endrének, az OBT Lenin­­békedíjas elnökének, a Béke­világtanács elnökségi tagjának személyes képviselőjeként részt vett /a BVT elnökségi ülésén. — Magyar—bolgár barátsági gyű­lést rendeztek szerdán Alsóújla­kon. A gyűlésen Toso Doncsev, a budapesti Bolgár Kulturális Köz­pont titkára mondott beszédet. — A Pedagógusok Szakszerveze­tének meghíváséra szerdán ha­zánkba érkezett a román test­vérszakszervezet delegációja Ele­­na Cojan titkár vezetésével. A vendégek tanulmányozzák a szakszervezet különböző szinten folyó tevékenységét. — A Csehszlovák Vöröskereszt­delegáció — dr. Frantisek Vali­­cseknek, a Cseh Vöröskereszt el- j nőkének vezetésével — szerdán kétnapos tanulmányútra Békés megyébe érkezett. Első útjuk a magyar—szlovák lakta Szarvasra vezetett. A delegáció csütörtökön Békéscsabán és Gyulán ismerke­dik a Vöröskereszt munkájával. , — A ROMÁNIAI BIHAR és a magyarországi Hajiú-Bihar me­gye vezetői megállapodást kö­töttek a két megye kulturális kapcsolatainak fejlesztéséről. Lehetőséget biztosítanak Nagy­várad és Debrecen színházainak, népi együtteseinek, kórusainak és képzőművészeinek kölcsönös bemutatkozására. — Kisinyovban befejezték tanács­kozásukat a KGST-országok mű­szeripari szakemberei. — RENDELETBEN SZABÁLYOZTAK az illetékes miniszterek a teelinikus­­minösítés rendjét. A jövőben a tech- I nrkusi oklevelet minősítő vizsga le­tételével lehet megszerezni. Az. ered­ményesen vizsgázók számára a sza­kot is feltüntető technikusi okleve­let a ónak. Azokna k a szako kn ak a jegyzőkét, amelyekben a remeteietek I alapján technikusi oklevelet lehet | szerezni, a Művelődési Közlöny ok­tóber 16-i száma tcoziii. — A 6. DÉL-DUNÁNTÚLI FILMSZEMLÉT és amalürflimes találkozót Dombóvárott rendezik j meg október 27. és 29. között. Egyidejűleg országos néprajzi filmvetélkedőt is tartanak. Az \ eseményre jugoszláv, lengyel és NDK-beli filmeseket is meghív­tak. — A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VIL­­LANYMOZDONYOKAT rövidhullámú rádió adó-vevő készülékekkel szere­lik íe! a Budapest—Miskolc—Szerencs —Nyíregyháza, valamint a Miskolc— Sajóecseg közötti vasúti vonalakon. A személy- és teherszállító mozdo­nyok vezetői így állandóan közvet­len kapcsolatban vannak a miskolci . forgalomirányító központtal és a na­gyobb állomásokkal. — Irakba 50, a Szovjetunióba 25, Lengyelországba 15 IK 255-ös autóbuszt exportál az Ikarus Ka­rosszéria és Járműgyár székes­­fehérvári gyára. A korszerű, do­boz formájú, panorámaablakos autóbusz a gyár legújabb ter­méke. — OLASZ ORVOSI MŰSZEREK kiál­lítása nyílt szerdán az OMKER min­ta termében. Az Eurospital-oég mu­tatja be orvosi készülékeit és műsze­reit, valamint egyszer használatos műanyag egészségügyi cikkeit. l'ifiiikoklrl a román nagy kővel n A Román Szocialista Köztársa­ság fegyveres erőinek napja al­kalmából Ion Puscas ezredes, a budapesti romáin nagykövetség ka­tonai és légügyi attaséja szerda este filmkoktélt rendezett a nagy­követségen. Jelen volt Szűcs László vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, továbbá a ma­gyar néphadsereg tábornoki és parancsnoki karának több tagja, j s részt vettek a társ fegyveres testületek képviselői is. Ioan Cotot nagykövettel az élen ott voltak a nagykövetség mun­katársai, valamint többen a bu­dapesti diplomáciai képviseletek katonai és légügyi attaséi közül. Az est során levetítették a Ta­vaszi óda és a Bármely pillanat­ban készen vagyunk című kato­nai témájú filmeket. V i/ga /dó I k odó % i IiidomóiiroM napok kr/dudlrk Hndapéslrn A lakosság, a mezőgazdaság és az ipar vízszükségletével, az ár­vizekkel, aszályokkal, a folyóink, tavaink vízével kapcsolatos kér­désekről tanácskoznak a szakem­berek a Vízgazdálkodási Tudo­mányos Kutató Intézet tudomá­nyos napjain, amelyek szerdán kezdődtek a TIT természettudo­mányi stúdiójában. A háromna­pos eseménysorozatnak külön je­lentőséget ad, hogy a VITUKI az idén ünnepli 20 éves fennállását. A tanácskozás 300 részvevője kö­zött 11 külföldi kutatóintézet munkatársai is helyet foglalnak. Előadásaikkal a további kutatási eredményekhez kívánnak a nem­zetközi tapasztalatcsere útján hozzájárulni. A tudományos napokat dr. Kertai Ede. az Országos Vízügyi Hivatal vízgazdálkodási főosztá­lyának vezetője nyitotta meg, majd dr. Sielczer Károly, az in­tézet igazgatója beszélt a VI­TUKI 20 éves munkájáról és a jövő feladatairól. Átadták a MÁV npmzetkö/i kábflrfiidszfre új szakaszát Szerdán a MÁV budapesti és pécsi igazgatóságának határállo­másán, Pusztaszabolcson átadták rendeltetésének a MÁV nemzet­közi kábelrendszerének Buda­pest—Pusztaszabolcs közötti sza­kaszát. A kábelrendszer magyar és csehszlovák szakemberek együttműködésével jött létre, s ezért az ünnepségen részt vet­tek a csehszlovák vasút képvi­selői is. Élt: 107 évet Elhunyt az ország legidősebb embere Pápán, a Kálvária temetőiben j szerdán temették el Pénzes Gé- j zét, az ország legidősebb embe­rét. Október 23-án, életéneik 107. i évében hunyt el. A Matuzsálemet köztisztelet és | szeretet övezte Páipa városában. Századik születésnapja óta min­den esztendőben név- és szüle­tésnapján ünnepélyesen köszön­tötték a város vezetői, az intéz­mények, vállalatok képviselői, és ajándékokkal kedveskedtek neki. Legutóbb augusztus 19-én. 106. születésnapján rendeztek köszön­tésére ünnepséget a város társa­dalmi szervei. Pénzes Géza életéből kilenc év­tizedet munkával töltött el a ei­­pászszakmában. Magas kora egyik titkának a jókedvet és á munkát tartotta. — A VÁNDOR KÓRUS egykori és mostani tagjai október 28-án, szombaton a Mező Imre úti te­metőben 14.30 órakor megkoszo­rúzzák Vándor Sándor mártír­halált halt kommunista zene­szerzőnek, a kórus névadójának és első vezetőjének síremlékét. — Tő ÉVVEL EZELŐTT kezdődőit meg Szolnokon az. elek.tromos áram köz­­szolgáltatóiba. Az évforduló alkalmá­ból szerdán kiállítás nyílt a város­ban. Önálló inagvar kiállítás Buenos Airesban (Tudósítónktól.) Buenos Airesban., Latin-Ameri­­ka „üzleti szívében" ma nyitja meg kapuit a Magyarország be­mutatkozik elnevezésű önálló ma­gyar kiállítás amelyen a Hung­­expo szervezésében 18 külkeres­kedő vállalatunk vonultatja fel a magyar ipar legkorszerűbb aján­latait a város szívében elhelyez­kedő 1500 négyzetméternyi kiál­lításon. A bemutatkozás során az együttműködés olyan új formáit is keressük, mint a termelési koo­perációk létrehozása, valamint ar­gentin—magyar vegyes vállalatok megalakítása a nyersbőrök helyi ] feldolgozására, illetve lámpagyár | alapítására. A kiállítás bemutat­­' ja továbbá a magyar külkereske- I delem szállítókészségét olyan ter­­j mékekben, mint a Medicor gyó- I gyászati berendezései, a Metrim­­; pex műszaki és népszerű oktatá­­| sí és iskolai szemléltetőberende- i zései, a Technoimpex maró- és j köszörűgépei, a Medimpex gyógy­szerei, a magyar élelmiszerek, ita­lok gazdag választéka stb. Bár a kiállítás legfőképpen ke­reskedelmi jellegű, a rendezők je­lentős teret szántak országunk is­mertetésére, kulturális, művészeti életünk s a magyarországi turisz­tikai lehetőségek bemutatására is. Angol és amerikai professzor kapta, a közgazdasági Nobel-dijat Sir John R. Hicks angol és Ken­­neth J. Arrow amerikai profesz­­szomak ítélték oda szerdán a köz­­gazdasági Nobel-díjat. A Svéd Akadémia Nobel-bizott­­ságánalc indoklása szerint a két tudós úttörő munkát végzett az ál­talános gazdasági egyensúlyelmé­let és a jóléti elmélet kidolgozásá­ban. A most 68 esztendős Hicks pro­fesszor 1926 és 1935 között a lon­doni közgazdasági egyetemen, majd később a manchesteri egye­temen tanított. 1946 óta az oxfordi egyetemi professzora. Az 51 éves Arrow professzort 1949-ben nevezték ki a Stanford Egyetem közgazdaságtudományi j és statisztikai professzorává és 1968 óta a Harvard Egyetemen tanít. Mindkét tudós gazdasági tanács­­| adóként működött saját hazájában és más országok kormányai mel­lett, különböző tudományos társa­ságok tagjai és több kitüntetést kaptak tudományos munkássá­gukért. A közgazdasági Nobel-díj nem tartozik az eredeti Nobel-díjak kö­­' zé, bár a jutalom összege és az üfi- i nepélves áladás külsőségei éppen j olyanok, mint a Nobel által 1901- | ben alapított magas rangú kitün­­: tetéseké. Ezt a díjat a Svéd Bank alapi tói la négy évvel ezelőtt. Alf­­; red Nobel emlékére. November l-!öl lömegg) ár’.its Mit tud a szovjet U-vitamin? (Moszkvai tudósítónktól.) Az ufai vitamin- és tápszer­gyárban november 1-től már tö­megesen gyártják az U-vitamint, amely iránt az első szovjet köz­lemény nyomán külföldön, a töb­bi között az Egyesült Államok­ban is érdeklődnek. Mint Vaszilij Bakin akadémiai levelező tag, az új szert kikísér­letező moszkvai biokémiai inté­zet vitaminkutató laboratóriumá­nak vezetője sajtónyilatkozatá­ban elmondta, az illetékes szov­jet egészségügyi hatóságok a kli­nikai eredmények alapján enge­délyezték az élelmiszeripari tech­nológiai intézettel karöltve elő­állított U-vitamin forgalomba ho­zatalát. A készítmény 0,05 gram­mos tabletták alakjában kerül a gyógyszertárakba. A moszkvai, a kazányi, a permi és a dusanbei klinikákon az U-vitaminnal kezelt mintegy ezer beteg közül több mint 800-nál mutatkozott javulás; az új szer egyébként a többi vitaminhoz ha­sonlóan nem káros a szervezetre. Az U-vitamin voltaképpen bio­lógiai regeneráló anyag, amely elősegíti a hegesedést, ezért leg­inkább gyomor- és nyombélfe­­kély. továbbá a gyomor hurutos megbetegedéseinek gyógyításánál ajánlják a gyomor- és bélrend­szer sérült nyálkahártyájának re­generálására — mondta sajtónyi­latkozatában a moszkvai bioké­miai intézet vitaminlaboratóriu­mának vezetője. S. P. A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.18: A vadorzó. Opera részi. 9.00: Kozmosz. Tudományos magazin. 9.25: Népi zene. 10.05: lakolarádió: Kosztolányi: Néró c. regényéről. 10.20: Zenekari m-uzsátea. 11.29: Dózsa György. Jelenetek Ger­gely Sándor regényéből. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódba kötetéi. 13.40: A kecskeméti kertészeti napok. 14.00: Kóruspódium Aggteleken, ül. 14.20: Nóták. 15.15: Gorkij: Jegor Rul’icsov. Rádbő­sz ín Iház. 16.41: Lili bárónő. Részi. 17.05: Schubert: a-moll vonósnégyes. 17.35: Körmiikrofon. 18.00: Bach-fel vét elek. 18.38: Kritikusok fóruma. 18.48: Zeitéről — tíz percben. 19.25: Illyés Gyula művészete. II. 19.45: Töltsön egy órát kedvenceivel. 20.48: Népi muzsika. 91.14: Gondoláit. A rádió irodalmi '.ap­jának tartalmából: Az 55 éves Dobozy Imre köszöntése. — Szlovák—magyar Petőfi-est Ér­sekújvár ott. — Beszélgetés Or­­tiutay Gyulával. — A Pécsi Je­lenkor novemberi számából. 22.30: Haydn: B-dúr szimflónia. 23.00: Tánczene. 23.30—0.25: Da-ljálék-okiból. PETŐFI RADIÖ 8.05: Künn y űz-ene Pari zsból. 9.03: Mozart: Esz-dór szerenád. 9.30: A 04. 05. 07 jelenti. 10.00—11.50: A Zene hullámhosszán. 11.50: A sötétség hatalmában. 12.00: Könnyűzenei Híradó. 12.30: Pnokofjev: Romeo és Júlia. 13.03: Miskolci stúdió. 13.20: Friedá Hemoel és Herm-ann Jad­­lowkör énekel. 14.00—18.00: Ket-tőtől hatig . . . Zenés délután. 14.00: Táncda.'cik. 14.35: Respigthi: Régi olasz táncok. 14.55: Ed est est véreim. 15.00: Fúvószene. 15.15: Tudományos könyvespolc. 15.20: Dalok a békéről. , 15.33: Csak fiataloknak! 16.18: ifjúsági Krónika. 16.36: Hangverseny -a stúdióban. 16.51: Egy kis figyelmet kérek! 17.01: Régi melódiák. 18.10: 2h) esztendős Nagyhegyes. 19.00: Rádió-hang versenyekről. 19.35: Kodály-kórushangverseny. Közv. az Erkel Színházból. ! ívb. 22.30: stadion az ókori Athénban. Kb. 22.40: Népi zene. j 23.15: Debussy- és Ravel-mű vek. U R H 18.10: j. Sora üss-k er ingeik (& z t.). 18.28: A dzsessz kedvelőinek (sz-t.). 18.58: Szabó Ferenc: Emlékeztető — sz-imf. (szí.). 19.38: Handol: Ark>*dante. Három Celtv. opera. Közben : 20.50: Külföldi tudósoké a szó. TELEVÍZIÓ 9.00: ITV: Olvasás 3. o. (ism. 1.4.90). 9.55: Magyar nyelvtan 5. o. (14.55). 11.55: Filmesztétika (középisik. II. o.). 17.20: Hírek 17.25: Pergő képek. A ma tőr fii m esete műsora. 18.15: Haz-afiság, honvédelmi nevelés. Beszámoló az egri t»a-n.ácsíkozás­ról. 18.35: Téka. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vidocq újabb kalandjai ... I. A vaste&z-etta titka. 21.00: TalLimni kórus-fesztivál. Zenés ri­­portfilm 31.15: At a túlsó partra.. Magyar Lajosról, az egykori haditudósí­tóról. a magyar, illetve a szov­jet sajtótörténet egyik kwáló publicistájáról, az in-tema eioma­­llsta politikusról készített fiime* a televízió, dokumentumok, visz­­szaeml-ókezések által megidézve színes, tevékeny alakját. 22.20: Tv-híradó. 2. kiadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék