Népszabadság, 1973. július (31. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-15 / 164. szám

* m\. C jF Jp5| M Ck £2i C C jF f | Km CT \f Ck IT*! £0% Aam d JLm V j£um CjS I I CS V** 1 I Vb4V V*sfr W I Nem nagy a Margitszigeti Nagyszálló, de az emlékei annál értékesebbek. Saj­nos nincs rendszeresen vezetett vendég­könyve, pedig nem egy kiváló művész ihletője, pihenőhelye volt, s ez kiolvas­ható műveikből is. De hazai és nem­zetközi konferenciák sikerében is sok része lehet a romantikus, megnyugtató környezetben emelt és az idők során ötször átépített szállodának, amely most készül a századik évfordulójára. A tölgyek alatt manapság a hazai és a külföldi autó­sok margitszigeti parkírozása a nagy gond, valaha a szigetre jutás volt az. Széchenyi István elmondja, hogy 1837- ben maga evezett át a mindig festői paradicsomnak tartott helyre. 1850 táján még csak Budáról lehetett egy kis ha­rang megszólaltatásával áthívni a ré­vészt, hogy átevezzen utasával a sziget­re. Csak 1869-ben kötötte össze a Nádor és a Klotild nevű kis gőzhajó a szigetet a partokkal. Akkortájt indult meg a sí­neken járó lóvasút is a szigeten, és köz­lekedett 1928 áprilisáig. Azt szokták mondani, hogy a történe­lem nem ismétlődik meg. Az viszont le­hetséges — több helyen szóvá tették mostanában is —, hogy talán újra élet­re kellene hívni a lóvasutat, amely a Nagyszállóig vezető úton poroszkált, jó­val kisebb lármát és port idézve fel, mint az autóbusz. És a romantika sem mellékes dolog a szigeten ... (Egyéb­ként a Margit-hídról bevezető szárny­­hidat csak 1900-ban építették meg; a sziget mind növekvő hazai és idegen­­forgalma attól az időtől számítható.) Száz évvel ezelőtt, 1873-ban minden különösebb ünnepélyes aktus nélkül nyílt meg a 162 szobás szálloda. A szo­bák száma most sem több. A legutóbbi átépítésnél is főképp az éttermet, a hallt, az előcsarnokot alakították újjá, ez utóbbit a fény- és árnyjátékra tervezett, diófából készült faburkolat teszi igen vonzóvá. A szobák stílusa, berendezése hagyományos, nem is lehetne más eb­ben a környezetben, amelyről Krúdy Gyula azt írta: „Itt az őstermészettel együtt élvezhetni a civilizációt.” Halte is A szálló, a fürdő Ybl Miklós tervei szerint épült valaha, és ő tervezte meg a vízesést is meg az akkor nagy szenzá­ciót keltő gőzmosodát is. Ybl világfür­dőről álmodott, a gyógyítás volt az el­sődleges szempont. Később, főleg a har­mincas években, a szórakoztató jelleg nyomult előtérbe, a fővárosi arisztokrata aranyifjúság vette birtokába a szigetet. Éjszakai élet? Nyugtató csend? Koron­ként változott a cél, a jelleg. Az ott nyaraló, telelő, pihenő alkotók a csendes szigetet szerették. Arany János is: „A tölgyek alatt szeretek pihenni, / Hová el nem hat város zaja, semmi.” Arany János és családja újra és újra visszatérő vendége volt a szállodának; a Pestre néző oldal második emeletén laktak. A Vörös Rébék első fogalmazványát három szállodai számla hátlapjára írta. Pedáns öregúr lévén, a számlákat gon­dosan átkötötte, megőrizte Kapsz Jó­zsef szigeti vendéglős számláit is, ame­lyekből kiderül, hogy Aranyék reggelen­ként tejet, kávét, kenyeret fogyasztottak, ebédre a legtöbbször bifszteket, szűzsül­tet, sertéskarajt, rétest vagy fánkot, fagylaltot. Vajon megvan-e a szállodai kis író­asztal, amely mellett Arany műve szü­letett? Nem tudják. Azoknak a zöldes vászonfüggönyöknek sem ismerik lelő­helyét, amelyeket a mind gyengébben látó Arany János szobájának ablakain helyeztek el, hogy óvják a szállodai szo­bába erősen beömlő külső fényektől. Arany mind kevesebbet sétált a szálló körül a sziget útjain, de sétált, amíg csak erejéből tellett. Ma gyógy­ásnak épült Mint valami érzékeny szeizmográf, úgy jelezte a szigeti törzsvendégek anyagi helyzetét érkezésük, illetve tá­volmaradásuk. Amikor kicsit­ jobban ment a soruk, kiköltöztek a szigetre, ha meg elkerülte őket a pénz, távolma­radtak hosszabb-rövidebb ideig. Bár Molnár Ferenc szerint: „A hotelszámlá­val adós lehetett maradni”. Igaz, de ez nem a Nagyszállóra, hanem a szomszé­dos, jóval olcsóbb, zöld zsalugáteres, 50 szobás, a Nagyszállóhoz tartozó Kis­­szállóra vonatkozott. „Mikor az úri nép kivonul a sziget­ről, én bevonulok” — írta Bródy Sán­dor, aki midőn pénzhez jutott, Pestre te­lefonált, és konflissal hozatott különle­ges gulyáshúst, amelyet az odahívott ba­rátaival főzött meg és fogyasztott el. Az ilyenfajta rendetlenségnek persze nem örültek a szállodában a konyha, az ét­terem dolgozói, de eltűrték. Egy kicsit bizarr párhuzammal élve: múltkoriban az olasz Juventus labdarúgócsapat a szakácsát is magával hozta, ezt is egy kicsit zokon vették a szigeti vendéglá­tók. Bródy Sándor fia, Hunyady Sándor író is gyakran lakott itt, mondják róla, hogy sokszor lődözött csúzlival varjakra; a varjúsütés módszerére Helyes György, a Kisszálló alkalmazottja (Arany Jánost is kiszolgálta) tanította meg. Türr István tábornok volt az első ven­dég. Szép Ernő lett a leggyakoribb. Köztük, utánuk mennyi, de mennyi hí­res név ... Nagy Lajos, Szomory Dezső, Kárpáti Aurél, Kiss József, s az újabbak közül például Amerigo Tót, Viktor Va­­sarely, Dávid Ojsztrah, Anna Moffo, Margarete Tynes, Rajkin, Marina Vlady, Barnard professzor stb., stb. Igen, kár, hogy nincs pontosabb vendégkönyv, bár — a gyakorlat azt mutatja — bármi­lyen világhírességről, nagy politikusról van is szó, mit is írhatna le néhány sor­ban szokványos dicséreten kívül ... Szi­geti séták címen rövid ideig újságot is írtak, kiadtak a vendégek, jobbára ra­jongó leírásokat. Krúdy Gyula volt a főszerkesztő, a legtöbb cikk írója. Szélesebbre táruló kapuk A második világháború csúnyán meg­sebesítette a szigetet, a szállót, „Buda­pest tündérkertje”, miként Jókai ne­vezte, romokkal lett teli. De ahogy mondani szokták — s ez jelen esetben a szigetre vonatkozik —, szebb lett, és még szebb lesz, mint valaha. Ez a tö­rekvés most, a századik születésnap al­kalmával rendezendő ünnepségsoroza­ton is kitűnik majd. Ezekről a tervekről beszélgetek Ottó Vilmossal, a Nagyszálló igazgatójával. Az igazgató megemlíti azt a törekvé­süket, hogy igyekeznek szélesebbre tár­ni a kapukat; ez a többi között azt je­lenti, hogy a legutóbb a téli hónapokra bevezették a 200 forintos panzióárat. Ez ugyan korántsem olcsó, ám mindeneset­re olcsóbb, és a sikert mutatja, hogy máris igen sok új hazai vendég szállta meg a téli hónapokban a szigetet. A 40 forintos menü sem olcsó éppen, de min­denesetre haladás, és a vendégkör szé­lesedését hozta. Mi tartozik még a jubileum program­jához? A Margitszigetet megörökítő­­képzőművészeti pályázat , és kiállítás. Továbbá: megjelenik Konrádyné dr. Gá­los Magdának a szigetről szóló könyve magyarul-németül. Lesz kiállítás a 100 éves szigeti gasztronómiáról. Megtörté­nik az újonnan épülő gyógyszálló alap­kőletétele. Az építkezés 1973 végén kez­dődik, nyitás a terv szerint 1975-ben. A termál gyógyszálló 600 millió forin­tos költséggel, 400 ággyal épül, legfő­képp gyógyászati céllal, de a vendégek szórakoztatásáról is gondoskodnak. A jellege tehát kettős lesz: gyógyítás és szórakozás. Persze a kettőnek, ha jól csinálják, sok köze lehet egymáshoz. A jubileumi programban szerepel Arany János emléktáblájának leleplezése is. Azt remélik, hogy az ünnepségekre olyan látogatók is érkeznek, akik most először ismerkednek meg majd alapo­sabban a szigettel, a szállodával... és az­után visszatérő vendégekké válnak ... GYÖRGY ISTVÁN Arany János egyik számlája. A szálló és a fürdő a századforduló táján. A szálló hallja ma. o NÉPSZABADSÁG ♦ VASÁRNAPI MELLÉKLET r TABI LÁSZLÓ: Réges-régen, még süvölvénykorom­­ban, törzsvendége voltam az Angol Parknak, mely aztán — évtizedekkel ké­sőbb, válaszként Churchill fultoni hideg­­háborús beszédére — a Vidám Park ne­vet kapta. Nem a hullámvasút vonzott, melyet serkenő tériszonyom miatt nem vettem igénybe, nem is a céllövölde, hanem kizárólag a Szellemvasút című közhasznú intézmény. A tinédzserek­nek, akik akkoriban még csak fiúknak és lányoknak neveztettek, a Szellem­vasút lehetővé tette egymás mélyebb megismerését; éppen ebben van a köz­haszna. A vaksötétben robogó, zötyögő, rángó kétszemélyes kocsikban ülő fiatal párok szeme elé minduntalan a borzal­mak sorozata tárult: csontváz, hóhér, boszorka, vicsorító rémek minden mennyiségben. Mi célt szolgált mindez? Azt, hogy a halálra rémült kislány si­kítva boruljon a mellette szorongó ifjú nyakába, s az szenvedélyes csókkal önt­sön bátorságot belé. Az ismét napvilág­ra került ördögszekéren többnyire fülig piros szerelmespárok üldögéltek. (Apro­pó, pirulás, van ez még?) De miért idézem fel e történelem előt­ti időket? Mert ezt olvasom az újság­ban: „A Vidám Parkban felépített an­gol robogó nem rémíteni akarja a teker­­vényes folyosón utazókat, szörnyek he­lyett tudományos-technikai érdekesség­gel szórakoztat.” Elérzékenyülten tettem le az újságot. Ó, szegény szellemvasút... Mit érezhe­tett, amikor megtudta, hogy létének ér­telmét vesztette, mert fiaink és lányaink minden más járművön, továbbá a köz­tereken, utcákon, moziban önfeledten csókolóznak. Mit érezhet az egykori szellemvasút most, hogy tudományos és technikai érdekességeket mutogat? Kimentem a Vidám Parkba, beültem a robogóba és végigrázattam magamat te­­kervényes pályáján. Jelenthetem, hogy csakugyan nem rémít. Az emberiség tör­ténelme tárul az utazó elé az őskortól az űrhajózásig. Tanúsíthatom továbbá, hogy kevés fiatal pár utazott a szellem­­vasúton s azok sem pirulva, hanem tu­dásban, ismeretekben gyarapodva száll­tak ki belőle. Kellett is már egy nyilvános hely, ahol nem folyik szerelmi élet. 2. Noha bármiféle üzletbe is csak vég­szükségben teszem be a lábamat (meg­viselt idegrendszeremre való tekintet­tel), a kereskedelmi hirdetéseknek va­lóságos rajongója vagyok. A rádióban például olykor elhangzik ismeretlen költő „A margarinhoz” című verse, me­lyet egy nagyon fiatal (nyolc-tíz éves) előadóművész szaval mély átéléssel, igaz gyönyörűségemre. A verses hirdetések különben is a gyengéim; újra és újra bizonyítják, hogy irodalmunknak a lí­rai költészet milyen erős oldala. Napok óta mégis egy prózai hirdetés foglalkoz­tat, melyet a héten olvastam: „Nem ta­lálja? Megkeresi a Fővárosi Cipőbolt vevőszolgálata.” Hogyan? — kérdeztem az első pilla­natban —, talán bizony a Fővárosi Cipő­bolt megkeresi helyettem a boldogság kék madarát? Vagy Mariska­ nénémet, aki 1925-ben Kanadába vándorolt, s akit azóta nem találok? „Éretlen élcelődés” — intettem le magamat. A Vevőszolgá­lat természetesen cipőt keres. Helyet­tem. Feltéve, hogy a cipőboltban nem találom. De hol van a cipő, ha nincs a cipőboltban? Hová dugták? Mért nem teszik ki a kirakatba? Továbbá: hány üzletben kell keresnem, amíg a Vevő­­szolgálathoz fordulhatok? Az ilyen se­gítőkész hirdetés tunyaságra ösztönzi a vevőt; bizonyosan lesznek, akik egyene­sen a Vevőszolgálathoz sietnek és nem a cipőboltba, ha cipőt akarnak venni. Ja­vaslom: aki a cipőboltban nem találja a keresett cipőt, kapjon erről igazolást az üzletvezetőtől, és csak öt ilyen igazo­lás birtokában fordulhasson a Vevőszol­gálathoz. Akinek áhított cipőjét pedig a Vevőszolgálat sem tudja megtalálni, annak joga legyen a Cipőügyi Főhiva­talhoz fordulni, mely hatóság írásos engedélyt adhat a kívánt cipőféleség további keresésére, vagy — indokolt esetben is tisztiorvosi igazolás alapján — a keresett lábbeli magánsuszter rég­­­vén történő előállítására.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék