Népszabadság, 1974. április (32. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-30 / 99. szám

halálozás Fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerettek, hogy Szurasenko Iván oki műtős, az egészségügy kiváló dolgozója, az Országos Onkológiai Intézet nyugdí­jasa 78 éves korában elhunyt. Te­metése május 4-én du. 14 órakor lesz az Új köztemetőben. Gyászolják: fiai, menyei és unokái A gyászoló család közli, hogy Szántó Dénes, a Magyar Nemzeti Bank nyugalmazott elnöke április 29-én 75 éves korában meghalt. Rész­vétlátogatások mellőzését kérjük. Állást keres Tsz-ek, állami gazdasá­god oudajttsti ügyintézé­sét üzemmérnök főállás­ban vállalja. „Telefon, tsz-gyakorlat 55 233” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Két szövőipari technikus, 10 éves művezetői gya­korlattal állást változ­tatna. Építkezési vagy lakásbefizetésl lehető, ég szükséges. ..Pest környé­ke előnyben 66 9£0” jel­igére a szekszárdi hirde­tőbe,____________________ Ielsőfokú növénytermesz­tő 8 éves gyakorlattal, feleség védőnő, állást és lakást változtatna. ..Má­jus 86 633” jellgere a szarvasi hirdetőbe._______ Állást vallal bárhol az országban, elektromos és mechanikai képzettséggel rendelkező, 47 éves tech­nikus. „Lakás szükséges 67 477” jeligére a Felsza­badulás téri hirdetőbe._ Állást változtatna köz­­gazdasági egyetemet, számviteli és rendszer­­szervezői gyakorlattal, vidékre Is, „Főkönyvelő 58 071” jeligére a Felsza­badulás téri hirdetőbe. Fiatal kertészmérnök ál­lást keres, „Nyár 74 H 12 687” jeligére a kiadó­ba.______________________ Nyomdák! Magasnyomc g- pékre alkalmazható szí­nes fénynyomtatást és egyéb eljárást betaníta­nák. O. B. Budakeszi. Jókai u. 22.____________ Mezőgazdasági gépészmér­nök hároméves gyakorlat­tal elhelyezkedne terme­lőszövetkezetben, állami gazdaságban vagy építő­ipari vállalatnál terme­lésirányító munkakörbe Lakás szükséges „Gya­korlati szakember H 80” jeligére a Nógrád Kiadó­ba.__________ Fiatal oki. gépészmérnök állást keves olyan vidéki városban, ahol a letele­pedése biztosított. Leve­leket „Vegyipari 57 556” jeligére a miskolci Ma­­g.var Hirdetőbe. Üzemmérnök 3,5 évi gya­korlattal állást változ­tatna, lakás szükséges ..Gépgyárt ás-technoló­gus 57 657” jeligére a székesfehérvári Magyar Hirdetőbe. ÁLLÁST KÍNÁL Római-parti üdülőbe nő­­do: gozó kát felveszünk bentlakással. Jelentkezés. 1031 Budapest III., Ná­­nási út 19. Építőipari technikumi végzettséggel épitész-e ö­­készíiöt. továbbá erős­ül amú teennikumi vég­zettséggel elektromos elő­készítőt felveszünk. Je­lentkezéseket önéletrajz­zal „Építőipari szövetke­zeti vállalat H 77” jel­igére kérjük a kiadóba. A Délmagyarországi Építő Vállalat felvételt hirdet ÉM nehézgépkeze­lő és különleges gépjár­művezetői Jogosítvánnyal rendelkezők számára AB —063 2, AD—070.1. ADX —5. K—162-es típusú autódarukra. Továbbá azonnali belépéssel alkal­maz ács. kőműves, köz­pontifűtés-szerelő. vas­betonszerelő szakmunká­sokat, segédmunkásokat, takarítókat Jelentkezés a vállalat munkaerö-gaz­­dálkoclási csoportján. Szeged. Bocskai u 10— 12. szám. _____________ Szobafestőt, gyakorlattal felverek. B >. III.. Mik­lós u. 15. II. 12. Nagy Miklós, 475—434.________ Felvételre keresünk sza­kosított .sertéstelepünkre ágazatvezetöt. Hunyadi Mg. Tsz. 5555 Tanyj^___ 4. sz. Ált. Iskola igazga­tósága Mezőtúr, rgv sza­kácsi órást hirdet^___ KulkereNliedel.ni Minisz­térium dobogókői üdülője konyhalányt keres La­kás, étkezés az üdülőben biztosítva Jelentkezés v élben 20Q9 Dobogókő F városi Kpiiletasztalos- Ipari Vállalat. 1097 Buda­pest fX kér Tóth Kál­mán u. 27 felvesz aszta­los szakmunkásokat, fa­­ltiarl gepmunkásokat. férfi, nő! segédmunkáso­kat maró* szakmunkást, autószerelőt *s gépkocsl­­vezefőt. A Jászarokszállás és Vi­déki ÁF ŐSZ szakkéozett gyakorlattal rendelkező szakácsot keres felvétel­re Működési és erkö’csl bizonyítvány szükséges Jelentkezni lehet a2 ÁFÉSZ központi irodáié­ban, JászárokszáMás. En­gels tér 1 sz. alatt. \ '/építőipari tevékeny­ség irányításában iür­­tas felsőfokú szakembert Irányító niunkakörbe felveszünk. Jelige: „Sze­gedi központ H 85”. i.I’GéP baiatonszem .sí = üúü.óje női niunxaeiöt felvesz felszolgálói be­osztania május 1-tŐl Je­lentkezés az üdülőben — Cím: Balaton szemes. Semmelweis u. 35. Tele­fon. 46—141._________^ A Szarvasi Vegyes Há­ziipari Szövetkezet az alábbi munkakörök be­töltésére felvételt hirdet, textilméruöki, kalkuláto­rt. munkaügyi előadói. — Jelentkezés személyesen vagy írásban a szövetke­zet központi irodájában Cím: Szarvas, Szabadság u 12 Telefonsz. • 156 Debrecen területén újon­nan létesítendő forgalmi­­műszaki telepre főiskolai •gű műszaki ve­zetőt felveszünk.* Jelent­kezés részletes önéletrajz­zal, eddigi munkakörök feltüntetésével a Felsza­badulás téri hirdetőbe „Műszaki vezető 3591” jeligére._________________ Villamos kapcsolótáblák és vezérlőberendezések gyártásához, tervezéséhez értő villamos üzemmér­nököt vagy technikust azonnali be epéssel felve­szünk. Jelentkezés sze­mélyesen vagy írásban MEZŐGÉP Vállalat. Kecskemét. Külső-Szege­di út 136. — Villamos üzemvezetőnél.__________ Az ÜM. Orosházi üveg­gyár azonnali belépéssel felvételre keres elektro­műszerész t* villanysze­relő szakmunkásokat. Bérezés kollektív szerint* Jelentkezni lehet a gyár felvéte l Irodájában. \ illan>szerelőket, betaní­tott villanyszerelőket külszolgá’.atos munka­helyre azonnali belépéssel felveszünk. MEZŐGÉP Vállalat. Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., yillamosüzem___________ Festő-mázolókai, Hőszi­getelőket. betanított szi­getelőket. segédmunkáso­kat változó munkahelyié felvételre keres az AG­­ROKOR Szövetkezeti Kö­zös Vállalat, munkaügyi osztálya, üröm. Fő u. 34. Telefon: 687—052'6 mell.___________________ Gépkocsivezetői jogosít­vánnyal rendelkező női és férfi dolgozókat ai­­kalraazunk garázson be­lüli gépkocsimozgatas­­ra folyamatos üzemelés mellett. Felveszünk méR autómosókat állandó dcl­­utános műszakra. Je­lentkezni lehet Bp. VI., M oakovs/kij 11 H Lpitcsi ellenőri munka­körbe Telveszünk fér 11 munkaerőt Szolnok megye területen folyó építési munkák műszaki ellen­őrzésére. beruházások műszaki előkészítésére Építészmérnök, építőmér­nök. magasépítési szakon végzett üzemmérnök. Il­letve építésztechnikusok jelentkezését kérjük: le­vélben, az iskolai vég­zettség eddigi és Jelen­legi munkahelyének meg­­ielö’ésével Gabona. 5200 Törökszentmiklós. Pf 16 Telefon: Törökszentmik­lós 14. 114 H'.degh Jó­zsef, beruházási osztály­vezető^______ % felvételre keresünk tech­nológiai. g. arLmányfej­lesztői, szerszó niszerkesz­­lői és termelésirányítói munkakörbe, üzemmérnö­köt. gépészmérnököt és elektrotechnikust. Iroda­­gépipari és Finommecha­nikai Vallalat Sokszoro­sítógép Gyára. Kecske­mét, Matkól út 2. Je­lentkezés: a személyzeti vezetőnél. _____________ Felvételre keresünk szer­számkészítő és forgácsoló automata gépbeállító szakmunkásokat Bére­zés: kollektív szerint. — Jelentkezés helye: Iro­dagépipari és Finom­mechanikai Vállalat, Sokszoro'itógép Oyára, Kecskemét. Matkól jit 2. A Túra és Vidéke ÁFÉSZ pályázató: hirdet a gal­­gahévízi 7. sz. szabad­­kasszás vendéglőbe szak­képzett szakács és fel­szolgálói állás betöltésé­re. (Az egység 350 mFt havi forgalmú egység.) Feltétel: szakképesítés, 5 éves czakmai gyakor­lat és erkölcs, bizonyít­vány Bérezés a fefiná'ló rendelkezések szerint. Je­lentkezés írásban vagy személyesen. Cím: Túra és Vidéke ÁFÉSZ áru­forgalmi főosztály. Túra, Rákóczi u. 28. Telc­fon: 8._________________ j A Mezőtúri Állami Gaz­daság felvételt hirdet juhál’.at tenyésztési brí­­gadvezetöi ál ás betol!é­­sére. Fizetés- szakmai gyakorlattól függően a kollektív szerződés alap­ián. Érdeklődni lehet a gazdaság központjában. A Tiszántúli Cázszo.gal­tató és Szerelő Vállalat (Hajdúszoboszló. Rákóczi u. 184 » műszaki fejlesz­tői munkakörben Jártas — ’egalább 5 éves gya­korlattal rendelkező — gépészmérnököt osztó 1>­­vezetŐi beosztásba fel­vesz. Fizetés kollektív szerint Letelepedés meg­oldható CsöSzeretőipar­­ban dolgozók előnyben Jelentkezés: szeméhesen va°y írátban Hajdúszo­boszló. Rákóczi u 184 I. em 15 Személyzet! és oktatási osztály. Magasépítőipari techniku­mokat íe*veoZ 62SÖV ÉPÍ­TŐ Vállalat Szeghalom Lakait biztosítani nem tudunk__________________ l.fiiiuuo- és Szövőipar i Vahalat központi — 2011 Budakalász, Szentendrei ut 1—3 — számviteli fő­osztálya az alabbi mun­kakörökbe keres közgaz­daság) technikumot vagy közgazdaság! szakközép­­iskolát végzetteket: ío­lyószamla-ellenőr, gép­­könyvelő. könyvelési el­lenőr szamlaiikv.dator. termelési könyvelő Ezen­kívül ke.es még gyors­­gépírót es közgazdaság: egyetemet vagy számvl­­eli főiskolát végzettedet elemző munkára. Előnyös fizetési feltételek válla­lati kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet a vallalat központi sze­mélyzet) és oktatási osz­tályán. Megközelíthető a Batthyány térről HfiV- vel._____________________ Gyáliak, erzsébetiek, kis­pestiek, peitlmreick, fi­gyelem! A K.Uj. V Építőipari Gyáregysége felvesz a Lőrinci Hen­germűbe épitőiparl tech­nikust és épitö.parl szak­középiskolai végzett fia­talt, valamint vízszere­­loket, kőműveseket, bur­­kolókat segédmunkáso­kat. Utazási kedvezményt és vidékieknek munkás­szállást biztosítunk. Je­lentkezés: .személyesen a Lőrinci Hengerműben. Bpest XVIII., Hengersor u 38. vagy telefonon: 410—150' 190 Építők___ A Fejér megyei KISZÖV Revizort Iroda mérlegké­pes könyvelői képesítés­sel, gyakorlattal rendel­kező munkaerőt revizori munkakörbe felvesz. Je­lentkezés írásban vagy személyesen, Székesfehér­vár. Palotai u. 5. szám alatt. Bírni Vidékieknek! Angolul, németül, oroszul, ola­szul, franciául, spanyo­lul, levelezésbe!! telefo­­netlkus nyelvtanítás! — Doktor Farkas szakta­nár, 1149 Budapest, Tá­bornok huszonegy. Fiatalok, figyelem! 15 éves kortól lányokat és fiúkat 4 hónapos betanitásos időre a szövő- és fonó-, valamint az orsózóüzem munka­területein azonnal alkalmaz a Kispesti Textilgyár, Bp. XVIII., Fáy u. 2. sz. A betanulási ldó 4 hónapja alatt havi 1000 Ft fizetést, díjmentes szállást és napi egyszeri étke zést, ebédet biztosí­tunk. A betanulási idő után havi 1800— 2000 Ft a kereseti lehetőség. A szállást a betanu­lási idő után is biz­tosítjuk A későbbiekben a szak­mán kásképesités meg­szerzésére lehetőség van Jelentkezés munka­könyvvel a személy­zet* és oktatási osz­tályon naponta. Telefon: 273-711. Iránban részletesebb tájékoztatót küldünk. A Lőrinci Fonó felvételt hirdet 16 éven felüli lányok részére. Betanulási idő 1 hónap. Keresel: 1950—2600 Ft bcianutá/ utáni Vidéki .anyok részé­re szállást és ked vezményes hazauta­zik uztosítunkt Fe. vétel esetén az útiköltséget * visszatérítjük! Cím: PFV Lőrinci Győr, 1183 Budapest XVIII., Gyömrői út 85-91. Kérésére részlete* tájékoztatót küldünk Medicor Müvek Röntgen­­gyara beiskoláz 8 álta­lánost végzett fiúkat, leányokat az alábbi szak­mákban: elektrolakatos. gépiíorgacsoló, galvani­záló. Vidékieknek levél­ben részletes választ küldünk, kollégiumi elhe­lyezést biztosítunk. Kor­szerű tanműhely, szo­ciális kedvezmények. Je­lentkezni lehet- Medicor Müvek RÖnlgenyvára Bp X kér Gyömrői út 128/R Telefon: 470—055 Angolmerhanikás zongo- i ra, barna pianínó Lipov­n.c.’ky ezúatkoozorús zon­­goru készítőnél. Javítások. ; Rákóczi út 34. Rókussal szemben. Figyelem! A Kispesti Textilgyár (1184 Budapest XVill. Fáy a. «.) az 1974/75-ös tanévre felvesz: 1. ) fonó-és szövőipari szakmunkás­­tanulóknak fiúkat és lányokat, 2. ) textilnyomó­ipari szakmunkás­tanulóknak fiúkat. A tépzés időtartama fonó- é? szövőipari szakmunkástanulók­nak 2 év Texttlnyomólparl szakmunkástanulók­nak 3 év. Juttatások: A fonó- és szövő­ipari ;zakmunkaota­­nulók 350 Ft tanúi mányi ösztöndíjat 500 Ft különélés) pótlekot a textlJ- nyomólparl szak­munkástanulók 16C —580 Ft (évfolya­monként emelkedő tanulmányi ösztön­díjat ér 250 Ft Kü­lönélést pótlékot valamint a2 érvény­ben :evó jogszabá­lyokban előirt jut­tatásokat kapják A felvett Ipari szak­munkástanulóknak térítésmentesen szállást biztosítunk A szakmunkástanulók havi 95 Ft térítés ellenében napi há­romszori étkezést kapnak, a munka­szüneti napokon Is Jelentkezni lehet: 1974. február hótól 1974. szeptember 1-ig a személyzeti­­oktatási osztályon, személyesen vagy levélben, szombat kivételével mindennap reggel 7 órától délután 3 óráig. Telefon: 273-711. Ruhakötcsöniés, gyönyö­rű esküvőt ruhák, színes­be1 L>. il.. Erőd u 18 Május I. mozival szem­be i 352—213 rami Trabant 590-as olcsón el­adó. Érdeklődni: Csányi, Maróc. Opel Commodore GS 2500-as világoskék, íuxuskivitelű igényesnek eladó 28)—732._________ Személy- teherautó hengerfúrás, dugattyú­esztergálás. csapágyazás, főtengel.ygörgőzés Ga­ranciával. Lugcr gépmű­hely. Budapest VI., Szl­­nyei Mer se u. 22. Kétéves fekete dán dog eladó. Gonda Ferenc, Er­dő: a rcsa^^T^cl^ú^?. Fainlésü salgótarjáni újszerű kályha olcsón el­adó. 332—920. Zsalugátcres több szár­nyas teraszajtók, zsalus ablakok, bejárati ajtók, belső ajtók, ablakok, ve­randaablakok, garázska­puk. bukóablakok, II. ürömi utca negyvenöt (anyagkereskedésben), Koiozsy térnél. Wartburg Lím megkí­mélt állapotban eladó. Cím: Tatabánya II., Dó­zsa u. 43. sz. Autólökháritók krómozá­sát vállaljuk Gál kró­mozó, Budapest XIII . Lehel u 21 /a Autómotorok, főtengely­­köszörülés, csapágyazás, hengerfúrás, kipuffogó­­dob és csőkészítés Var­ga gépműhely XIII,. Kell! u 29. 201—364. Karambolos Rmault 16-os gépkocsi eladó. — Szeutklrályszabadja. — Karosszérialakatos mű­hely Veszprém megye. Eladó 2 hengeres, stabil, 800 kem-es BMW (Boxer) motor. Eger, Bajcsy-Zs. út 13. Megtekinthető: hétköznap fél 10—17 óráig. _________ )M forgalmi rendszámú Trabant Lím. eladó. Te­lefon: 258—852, este 6—9 között. Azonnali megvételre keresünk: SZAMKAtVM 0,6/1 kV tip. PVC-szigetelésű kábeleket: 1450 fm 3x185/185 mmJ keresztmetszetű, 2100 fm 3x25/25 mm" keresztmetszetű, 1000 fm 3x70/70 min­ké resztmetszet G, 500 fm 3x35/35 mm" keresztmetszetű, Válaszokat alábbi címre kérjük: Nógrádi Szénbányák Tervevé Irodája, ílöl Salgótarján. Pf.: 124. ügyintéző: Pál László. Telefon: 23—50. Dobermann 6 hónapos kan kölykök eladók. — Megegyez.és szerint. Elvi­szem. Csikós László, 2898 Koc.s, Dózsa u. 54. Dobermann: héthónapos kan és szuka fülvágot­­tan kitűnő szülőktől el­adó. Acsné, Győr, Lázár Vilmos u. 22.___________ Törzskönyvezett, kitűnő származású, 15 hónapos, alapidomított magyar vizsla kan, munkavizs­gás, bevadászott szuka, sporttársi áron sürgősen eladó. Továbbtenyésztésre alkalmasak. Csik Béla, 5561 Békésszentandrá*. Fagylalttároíó 110 1, rozsdamentes tégelyekkel eladó. Dunakeszi, Dózsa tér 10. Cukrászda. Kézikocsi négykerekű, nagy teherbírású, mázsa, jutányosán eladók. Ér­deklődni: 156—591. Átadó utcai pincehelyi­ség Nagykő:útnál, raktár, műhely céljára, vállalat­nak térítéssel. 156—591. vr.zantem, aaktusztíaha. szegfű árjegyzékemet — postabélyeg ellenében kérje sürgősen, Salgótar­ján, Pf. 116. A Mohács) Farostlemezgyár Skoda Furgon 1202-es . M . . . sürgőjén eladó. Beszteri, £ . Jászberény. Temető ulti far.stlen.e.jyir 25. CTÁm. t r Wartburg Limousine mii- lldojonl szaki vizsgázott, IE írsz | . ■ eladó Százhatvankilenc. mGQVGtCir©! 1 db 8 Mp Eladó garazNirozoU Zsi‘ j 1 **** ^ “ guli. Jánoslné, 1091 Bu- teherbírású dapest IX.. üllői út 95 jienci Ü,,U5U 134-798,_______ m fesztávú ,.B” típusú új. 1972. gyártási évű, beépítésre nem került Garázsban tartott CX-es Zastava eladó. Telefon: 410—700.____________ CN-es Trabant Combi 601-es. 63 000 km-rel, megkímélt állapotban el­adó. Budapest XXI.. Orion u. 6. III. 25. IG frsz. Wartburg Lim. 36 000 km-rel. tolót-etős, vizsgázott eladó. Telefon: 138—789.________________ Garazsirozott 407-es Moszkvics 1974-ben mű­szaki vizsgázott, eladó. Mány, Zrínyi út 8. Szabó Zoltán.__________________ S 100 Skoda eladó. Te­lefon: 169—718. 500-as karambolozott Trabant eladó. Kiskun­­majsa, Margitsziget u 12. szám. , 250-efl MZ oldalkocsival, valamint 250-es NSU­­Max oldalköcsival eladó Kiskunmajsa. Tanácsköz­társaság u. 20.__________ Fiat 500-as, CY-os, fe­hér. garázsban tartott eladó. Érdeklődni tel.: 143—766. 18—20 óráig. Garazsirozott Skoda 1000 MB megkímélt állapotban eladó. Bicske, Árpád u 11. szám. Eladó: Velorex 250 kem­­es lemezkarosszériás. Bu­dapest VIII.. Déri Miksa u. 18. Telefon: 131—680. géolakatosmühely. Sza­bados. Ajánlunk útépítésre agyálló, temény mészkövet az alábbi frakciókban: pilisszántói mészkő­bányánkból: forgácskő 48 Ft/t, zúzott kő 40/120-as 68 Ft/t, mészégetésre mészkő 75 Ft/t, •zállitást vagonba rakva és közúton vállaljuk. Rozmaring (ért. Mg. Tsz. Bp. II., ’atakhegyi u. 83. Telefon: 364—5Ü2, 115-ös mellék. futódarut. ügyintéző: Pataki György, Mohácsi Farostlemezgyár, beruházási osztály. Telefon: 392. Naposcsibe: nemesstetf Hampshire. húshibridek, napos- és előnevelt ka­csák. áliatorvosílag ellen­őrzött elit állományból kapható, megrendelhető. Szállítással is. Pál, 1221 Buest. XXII.. Magdolna utca 30. Eladó Moszkva 30 lóerős távirányítható, vámke­zelt csónakmotor, Lucz­­nfk 432 táskavarrógép, Elektronika hordozható nlnlvfzor originál cso­magolásokban. „Alkalmi vétel H 12 788” jeligére a kiadóba.______________ Fiat 50Ó-as eladó. Megte­kinthető Bp. IX., Ernő u. 18. Naponta 18—19 óra között. M*itoresónaktest 4 szemé­lyes, teljesen új, mű­anyag Sele-ig eladó. 262 —067 munkaidőben, 666 —094. Ajánlunk fagyálló, kemény mészkövet útépítésre, házépítéshez (úsztatott betonba és „sárrázóhoz” is). Rozmaring Kert. Mg. Tsz. Bp. II., Szépvölgyi úti kőbányánkból, kedvező szállítási feltételek, saját bil­lenős gépkocsikkal Idegen gépkocsira is gépi rakodás. Érdeklődés, rendelés: 653—821-es telefonon, 6—20 óráig. Eskiivöiruha-kölcsonzés üj árukészletből! Kere­pesi út—Lumumba utca sarok. 630—107. Metróval v Pillangó utcai megálló­nál. Kétszemélyes modern epedás heverek 1900 Et­től. Garnitúrák, fotel­ágyak fizetési kedvez­ménnyel kaphatók. Jeli­nek kárpitos, Lenin kör­út 73. Népköztársaság útjánál.___________ \ntik outuroK szakszerű Javuasa Vereipotías^ vé­le., eladás Balatoni VI S£ék£l> Hí'...i un u 2.'( Heverő, fotelagy, széx­­rénvugy, rekamiék 500-as havi részlettel. .garnitú­rák kevés előleggel. Bu­dapest, Dohány u hu­szonkilenc-_____________ lizhavi reszietre Modern franciaagyak. rekamiék f-rping^ak. kuiönlege* garnitúrák habszivacsból H«>verők ezerkettőszáz^ól Bujtás ka-p\t.osnal Ba­ross utca kilencvenkettő­­ben 4ngo!mech2n:kás zongo­ra, modern törpe pianínó eladó. Fenyőné. Lenin körút huszonhat. Javítá­sok._____________________ Zongora. Bősendorfer. félhosszú, f'kete. kettő­ezerért eladó. Budapest XI., Albertfalva u. 18. IY'-os Fiat 127 eladó. Telefon: 145—730. Elcseréljük az a’ábbi üzemképes fóltímunkagé­­pelnket: 1 db (4 éves) lengyel gyártmányú 0.25 köbméteres. lánctalpas, vonóvedres kot tógépünket üzemképes T—103-as lánctalpas traktorért to­­iólapoal felszerelve. 1 db (3 éves) szovjet gyárt­mányú. 0.4 köbméteres E—304—V. lánctalpas, mocsárjáró. vonóvedres kotrógépet gumikerekes üzemképes kotrógépért v. üzemképes T—100-as láncta'nas traktorért. 1 ub IFA--W 50-es fix­platós tehergépkocsit (5 éves) üz/mkénes dömpe­rért. Cím- 7(«9P Tamási, Vörös Hadsereg út 30. — Telefon Tamási 306, Index—12 rcvolverau‘0- mata és egy 60 mm üt­­eresztésü hosszeszterga automata eladó Dunáké­ul Bnmogví Béla u. 48 Vattaikor gépet veszek. Afánlatokat ármegjelö­léssel: özv. Tőrjei Elek­­né. Balatonié.le, Rákóczi út 219.__________________ fi~tunkcvt.ro gépek <e­­szítére eladása. varga Sándor 2220 Vecsés Nándor u 43 : ZOÓ-as 3ü0-as, 60ü-at elektromos keltetődét Kapható Szuhi Ferenc 1292 Budapest. XX Berr ntca D________________ Eladó speciál Dlamant 10/120-as motoros kötő­gép. Érdeklődni lehet Vi»rga László. B?.g, Dó­­z.sa Qy. n. 14.__________ IDürkonp gomblukvarrí gép eladó, 365—479, 5—7 ó-a között. Szivacskabát, gyapjú, nylonféleségek, festés, tisztítás. Márton, VII.. Csányi u t2 223—188 óriáskrizantém 70 féle. válaszUéiyegért árjegyzé­ket küldök. Tőkés kerté­szet. Salgótarján. Naposcsibék, előneveltek tíz Ft-tól állandóan kap­hatók Hampshire Gold­­ameríkóner Import rér­­vtzsgált állományból Ez. ren felül árengedmény díjtalan szállítás Telkes X , Gránátos 12 28-as villamos végállomásánál Telefon 277—326 Naposcsibe kitűnő vér­vizsgált Harrp:hlre törzs­­állománybó hat forintért kapható K.spest. Trak­tor u 39 42-es villamos végállomásánál. Végleges szőrtelenités nyomtalanul rövidhul­­lámmal, különféle arc­­kezeléíek. Gózon Imréné. 1136 Ba.. Wallénberg 9 Előnevelt csirke, napos­­kacsa kapható, üllő. Vö­rös Hadsereg 8. Kovács. 8 hónapos drótszőrű né­met vizslakőlykök eladók. Bevadászott szülőktől. — Gyál, Munkácsy M. u. 105. Somodi János. Kiváló elődöktől drótsző­­rü foxterrierkö’ykök kaphatók. Széke "fehérvár. Hosszúsétatér 21. Sza­kács. Gyönyörű fekete közép* uszkárkölykök győztes szülőktől eladók. D?bre­­cen, Karácsonyi György u. 1. X em. Korcsolay. F.oxert találtam buna­­földvámál, átvehető. — Perényi, Kiskunhalas. K&risz u. 6. _________ Gyönyörű német juhász jf’r>ut''ák oic:ón eladók. 1165 Bpe-t, Mátyásföld, VIII. u. 23. Kél letöltős, 25 literes szikviztöltö gép eladó. Hajós. Rákóczi u. 16. Bács m. Cinkotai cvarcoshomok (kétszer rostált) újból kapható, Cinkota, Csobaj ut­cai bányánkban. Gépjárműre rakva 58 Ft/m\ vagonba rakva: 102 Ft/m3. (Anyagkiadás: 7—16 óra között.) Billenős gépkocsival Budapest és környé­kére helyszínre szállítást vállalunk. Egyéb bányatermé­keinkkel is állunk szíves megrendelő­ink rendelkezésére. XVI. kerületi Aranykalász Termelőszövetkezet Kavics- és Homok­bánya Üzemei. Budapest XVI., Cinkota, Szabadföld út 9. Telefon: 833—392 és 833—518. Japán fürj csirke, előne­velt, tenyészérettek kap­hatók. Kontra Sándor, 8700 Marcali, Szabadság u^ 43. ____ 8-as és 12-es gépre kö­tést vállalóit. 1 és 2 szá­las kötöttáru viszon fel­adásra átadó. „Alkalom 58 693” jeligére a Fel­szabadulás tért hirdető­­bc.______; Ajánlunk: KÖZLEMÉNYEK Értesítjük kedves Vásárlóinkat, hogy nagy áruválasztékkal megnyitottuk új kö­zületi boltunkat és új bemutatótermün­ket a közületi és lakossági termékek be­mutatására. Budapest VII., Asbóth u. 15 —17. szám alatt. OFOTÉRT. Megkezdődött a camping, várja Ont a WIMPASSING! VI., Népköztársaság útja 8. Tel.: 315—722. Felfújható gumimatra­cok és felfújható gumicsónakok, szép ki­vitelű sátrak campingbútorok. import kerti hintaágyak kerti pavilonok, kerti ernyők habszivacs ágybetétek, hálózsá­kok sportruházati cikkek nagy válasz­tékban. Vállalatunk megvételre keres 2000 kg, 0 65 vagy 70 mm-es köracélt A50, A60 vagy C60 minőségben. Dunántúli Kőbányai Vállalat, Komló, ügyintéző: Wingert György. Telefon: 81—534. mnm CSERE Kaposvári kétazobá*. komfortos tanácsi lakáso­mat budapesti garzonra cserélném megegyezéssel, Szebeni LAszióné, Bpest I., Iskola u. 30. HBBffffiHBl Balaionmáriafürdö­­alsón áiiomas közelben telek, víkendházzal eladó (ikresithető). Dr. Wein­­ciert, 1088 Budapest VIII., Vas u. 15/b. Te­­lefon: 344—103, este. Nagymaroson 72 n.-öl telken levő két szoba, konyhás, nyitott veran­­dás, télen is használha­tó nyaraló 110 000 kp-ért sürgősen eladó. Leveleket „Tavasz H 12 825” jel­­igére a kiadóba kérem. buna-kanyarban vízpar­ton háromszobás, közmű­vesített nyaraló eladó. — Budapesthez közel, Verö­­oe. Árpád u. huszonnyolc. Életjáradékra nyaralót vennék. „Vízközei H 12 681” jeligére a kiadó­ig___________________ balalonicnyvesen vízpart! társasüdülőben 1 szoba, összkomfortos, nagyerkc­­lyes, földszinti lakrész eladó. Gothár, Komló, Irinyi u. 3. Telefon: 81 —88._____________ Z.imárdi-felsőnél 10-es társasnyaralóban egy- és kétszobás nyaralólakré­szek megépítésére társa­kat keresünk. Érdeklődni levélben: 13. sz. ÜMK, 1073 Bp., Lenin krt. 26. TELEK Szigetszentmiklóson 265 n.-öl építési telek el­adó. Bp. XXI., Merkúr 18 Lóth Lá=zló. Ideális fekvésű 200 n.-öl közműves telek Duna­­bogdány—Visegrád között sürgősen eladó. Érdek­lődni: 403—857, este 8 után.________ ______ Balatonalmádi-öreg­hegy, Mátyás kir. 12. (Kerényi) panorámás villatelkek, négyszögölen­ként négyszázért. Megte­kinthetők a helyszínen. Budapesthez 17 km-, mü­­út mellett, 560 n.-öl be­kerített telek eladó, Érd­­parkv&ros XI., Kádár u. 106/3. Kiss Lajos lakatos Tanya eladó Újlengyel, Dánosi dűlő 16. Bernula Pál.____________________ Alsóörsön 221 négyszögöl új termő szőlő, zárt kertben eladó. Pápa, Ró­­zsa Ferenc u. 23. Balalonfenyvesen víztől 400 m-re. szép fekvésű. 24 m széles, 340 n.-öles, közművesített telek eladó. Hosszában és keresztben ikresfthető, 50—100 n.­ö’esexre is osztható. Ér­deklődni: Garai, Balaton­­fenyves. Fő u. 222. Cím: dr. Kiss Ernő, Sopron­norpács.________ Zalaszáníón, Világosvárt dűlőben, buszmegállótól 10 percre új pince. 500 négyszögöl szőlővel eladó. Érdeklődni: Süslecz Já­nos, Zalaszántó, Keszthe­lyi utca 39. Veszprémben 4 szobás plusz alul garázsos, köz­ponti fűtése*, 150 nm alapterületű társashaz­­rész, bekerítve, 60 négy­szögöl kerttel, panoráma kilátással, 350 000 Ft plusz OTP-átvállalással igényesnek eladó. „Azon­nal beköltözhető 133 384” jeligére a veszprémi hir­­detőbe. Budapesthez 17 km-re az M 7-es út mentén 4 he­lyiségből 6116 ház, jó ivóvíz, villany, 220 plusz 380, telek 280 n.-öl gyü­mölcsfa és szőlő, beke­rítve eladó. Kiss Lajos lakatos, trdparkváios, XI., Kádár u. 106/3. XXll. kcr. központjában 2 szintes, kertes családi ! ház építéséhez társat ke­resek, engedély, kivitele-I ző van. „Azonnali kez­dés 60 818” jeligére, Fel­­szabadulés téri hirdetőbe. | Halatonalmadibau bei­kért ben két szoba, kony­hás családi ház, mellék­helyiségekkel, 2000 n.-öl területtel eladó. Gazdál­kodás céljára kiválóun alkalmas. Balatonalmádi, Kompaithy út 14. _____ Feles úton. Fő utcán 630 négyszögöles lakóira zin­­gatlan fele része, kétszo­bás azonnal beköt„özhetó lakással, 96 000 forintért eladó. 812—383. Eladó azonnal beköltöz­hető szoba, cönyhás ház­rész. Cím: Budaörs, Kos­suth L. U. 43/1.________ Balatonhoz 5 kilométer­re Latrauyban, lakóház, gazdasági épületekkel, szőlővel eladó. Érdeklőd­ni: Kaposvár Zöldfa u. 51 Nagy ék._________ Nagyatádon, Kossuth u. 22 szám alatti ház, 416 négyszögöl telekkel, azonnal beköltözhetően eladó. Leveleket „Bala­toni ingatlant beszámí­tok 57 610” Jeligére a Felszabadulás tért hirde­tőien_____-______________ Érd belterületén 210 nm telken 4 szobás, szuteré­­nes, etázsfütéses családi ház, mühelylehetőséggel eladó. Bármikor megte­kinthető, i. ár 600 000 Ft. Érd.: V., Tompa M u. 18. szám.____________ 2 személyes ÁFÉSZ ital­­bolt. házzal, 1217 n.-öl termő szőlő, gyümölcsös­sel eladó. Győr mellett. Tápszent mlklós. Fő utca 56. Szakmabeliek előny­ben. Fizetési kedvezmény­­nyel Is. Eladó azonnal beköltöz­hető 3 szobás, zárt ve­­rancás, részben alápin­cézett ház, 240 n.-öl sző­lő, gyümölcsösocn Ugyanott 244 n.-öl építési övezetben szőlö-gylimö’.­­csös telek, épülettel el­adó. Érdliget. Fürdő ut 14. szám Tálya községben, lény vés melletti szőlő, szép ház­zal. teljes felszereléssel eladó. Cím: Kovács, Mis­kolc. Bajcsy-Zs. u 18. III. 2 Tel.: 37 -646. 18 óra után._______________ Hajduszobuv/.lon, Haracia ? u " számú családi ház eladó, azonnal beköltöz­hető^ Tóth Mlhályné 3 szobás családi ház mellékhelyiségekkel. 50u négyszögöl szőlővel, présházzal, felszereléssel olcsón eladó Horváth Sándor. Nagyszékely. Tolna megye.__________ Eladó Budapest XVft kerületében más. -szoba komfortos, télen is lak­ható ház. 186 n.-öl ver­• mő gyümölcsöj telekkel. 1 Telefon: 184—403. este 111—640. __________ I i Soinogyvár, Beslia 46. sz. . ! 2 szobás lakóház, sok ■ melléképülettel, szőlővel, gyümölcsössel, 1800 n -öl I telken eladó. Érdeklődni Rigli Jánosnál. Várhegyi utca 45. HÁZ | ÖRÖKLAKÁS L».„------ . Rózsadombon 300 négy­szögöl Leiek, 3 szoba, összkomfortos, kétszintes házzal eladó. Esetleg bu­dai 3 szobás, földszintes öröklakásra elcserélhető ráfizetéssel. ÉrdeklŐdés- Budapest n., Vend utca 7 Dr. Antóni Gábor. 18 után. áleries ház. szoba, kony­ha, kamra, pince, pajta. 300 n.-öl szőlővel. 400 n.­­öl gyümölcsössel. 100 n.­­öl szántóval. 1200 n.-Ölön zárt kertben, olcsón el­adó Külterületen buo megállótól 5 nercre, kö­zeli munknlehe* őségül Krajcrrár Imréné, 8790 Z olaszén tg rőt', Huszonya ‘ egy. 1 Rózsadombi 3 szoba, hal­los, kertes, víd-V-r.ek Is beköltözhető ööklakás 520 erer kp-ért eladó — 490—008.__________ Siófokon .'/óba, konviia, előszó bás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ér­deklődni személyesen: Mathiász u. 3. (volt Arany J. utcai______ ■ Gellérthegyen a Citadella magasságában elhelyezke­dő társasházban 1*2 szo­bás, gyönyörű kilátású, nagyteraszos, tehe-me e1 öröklakás eladó Tel.: 461 —497. este fél 8 és 9 óra között_____ ■ ■_______ Budai déli fekvésű lói im össsatápterület&, ker­tes luxuslakás 800 ezer forintért eladó. „Szep­temberi beköltözés ; 59 Ó63” jeligére Felsza­­badulás tért hirdetőbe November 7. léméi 2 szoba, hallos öröklakás beköltözhetően eladó. — Munkaidőben- 335 -468, este- 426—836 Eladó készpénzért 4 >ro­­bas luxu/ö'ök lakás. 85 nm. nm/10 000 Fi XII, , Kútvölgyi u. 49. f*zt. 4. Dunai. aaiaBi 1SQSESI tanácsok, vállalatok, intézmények magánosok részére rostált és rostálatlan kerti murvát utak. parkok, udva­rok díszítésére. Kőport. Műkő virágvázukat különböző formákban Műkő pingpong- és sakkasztalt parkokba. Ud''lökbe Rozmaring Kert. Mg. Tsr, Budapest H-. '’ata''hegy* a. 83. Telefon 364—562, 115 mellék. Hat darabból álló blder­­m« ier garnitúra eladó. Balatongyörök. Petőfi út 29___________________ Helyszűke miatt süigő^en e adó 9 db-bó. álló. fe­kete színű szalon garnitú­ra, bronz és tengeri {kagyló berakással Barit | István. Bonyhád. Péiczel 1 u 2. H

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék