Népszabadság, 1976. április (34. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-02 / 79. szám

1976. április 2., péntek NÉPSZABADSÁG Meghalt Vér Andor író Hetvenkilencedik életévében Buenos Airesban elhunyt Vér An­dor író, a Tanácsköztársaság Em­lékérem kitüntetettje.­­ 1897. augusztus 6-án született Sátoraljaújhelyen, Budapesten, majd Miskolcon, végül ismét a fő­városban folytatott újságírói tevé­kenységet; a 30-as évek végén ki­vándorolt Dél-Amerik­ába. 1963-ban hazaérkezett, s itthon az Or­szágos Fordító Iroda munkatársa lett. Költőként és műfordítóként is ismertté tette nevét, négy vers­kötete jelent meg. Félistenek al­konya címmel publikálta 1937- ben politikai szatíráit, s társszer­zője volt a Magyarok Dél-Ameri- Icában című Buenos Airesban megjelent kiadványnak. Elsősor­ban német és spanyol nyelvből fordított. Húszéves az Orvostovábbképző Intézet Ünnepi tanácsülés, kitüntetések (Tudósítónktól.) Az Orvostovábbképző Intézet tanácsa meghívott vendégek je­ ■ lenlétében nyilvános ünnepi ülést tartott tegnap az Országo­­ Mun­kaegészségügyi Intézet előadóter­mében hazánk felszabadulásának évfordulója és az intézet alapítá­sának közelgő huszadik évfordu­lója alkalmából. Dr. Endrőczi Elemér rektorhe­lyettes megnyitója után dr. Lukáts Jenő, az Egészségügyi Miniszté­rium főosztályvezetője tolmácsol­ta dr. Schultheisz Emil miniszter üdvözletét és jókívánságait az in­tézetnek, amely két évtized alatt az orvosok, fogorvosok és gyógy­szerészek ezreit oktatta. Az ünnepi beszédet dr. Faradi László rektor tartotta. Az orvos­képzés és -továbbképzés felada­tairól szólva megemlítette, hogy az orvostudomány haladása mind több új problémát tár fel, és fo­kozódik a specializálódás, aminek következtében itt-ott megoldat­lan problémák rései tátonganak. Fennáll a veszélye, hogy ezekbe a­­ résekbe tudománytalan, miszti­kus, okkultista törekvések próbál­­­­nak­ befurakodni. Hazánkban azonban — számos tőkésországgal ellentétben — ennek nincs ko­moly veszélye — állapította meg. Kitért az akupunktúrás módszer­re, amely iránt világszerte nagy az érdeklődés. Leszögezte: nálunk nincsenek „hivatalos” gyógymó­dok, az orvos tudása és l­alkiisme­­rete, a „sohasem ártani” alapvető orvosi cél jegyében választja ki felelősséggel a kezelési módot. A külföldi kutatásokat figyelemmel kísérik, de — mondta a rektor — a magyar orvosi kutatás felada­tait és erőit számo­t véve kell meghatározni, melyik a módszer ön­álló klinikai kipróbálásával és kutatásával foglalkoznak. A rektor beszéde után átadták az OTKI két munkatársának a Schönstein Sándor-emlékérmet, kilencen rektori elismerésben és jutalomban részesültek, ketten a KISZ KB elismerő levelét kapták kiemelkedő társadalmi tevékeny­ségükért. Növekszik a vegyipar exportja Sajtótájékoztató a Chemolimpexnél (Tudósítónktól.) A Chemolimpex negyedik ötéves tervben végzett munkájáról, vala­mint a vállalat ötödik ötéves ter­véről tartott csütörtökön sajtótá­jékoztatót Horváth Ede vezérigaz­­gató. Egyebek között elmondta, hogy tavaly a Chemolimpex összfor­galma mintegy 1,3 milliárd dollár volt. A szocialista export 1975-ben az előző évihez képest 28, az im­port pedig 63 százalékkal emelke­dett. A nem rubelelszámolású ki­vitel 7 százalékkal növekedett, az import azonban 25 százalékkal alacsonyabb volt tavaly az egy évvel korábbinál. A tőkés piaco­kon 1975-ben mérséklődtek ugyan az árak, de az energiaválság előt­tinél magasabb szinten stabilizá­lódtak. A legnagyobb gyártók ka­pacitáskihasználási gondokkal küz­denek, s emiatt nagy a verseny az exportőrök között. A vállalat ta­valyi tőkés piacokon folytatott üzletpolitikája eredményeként, a Chemolimpex 1975-ben — a nem szocialista export 75, s az import 60 százalékára kiterjedő vizsgálat alapján — mintegy 11 százalékos cserearány-javulást ért el. Az idei és az ötödik ötéves terv előkészítésekor — a nagyobb áru­alap biztosítása végett — a Che­molimpex részt vett több vállalati hitelpályázat kidolgozásában, ame­lyet a gyártók a minden piacon értékesíthető termékek gyártásá­nak bővítése érdekében nyújtot­tak be a Magyar Nemzeti Bank­hoz. E fejlesztések és a korábbiak eredményeinek figyelembevételé­vel a Chemolimpex a következő öt évben — 1975-höz képest — a szocialista exportját 70, a nem rubelelszámolású kivitelét 45—50, behozatalát pedig mind a szocia­lista, mind a tőkésországokból 20 százalékkal kívánja növelni. A vállalat idei tervében az előző év­hez képest, a nem rubelelszámo­lású export 15 százalékos bővíté­sével számol, miközben az import a tavalyi szinten marad. A szocia­lista országokba irányuló export 17—18 százalékkal nő, az import pedig — a különböző szakosodási megállapodások eredményeképpen­­ az idén nem lesz nagyobb a ta­valyinál. A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Berlioz: Harold Itáliában. 9.10: Természetvédelem 9.20: Régi cseh dalok. 9.34: Óvodások énekelnek. 10.05—10.26: Iskolarádió. 10.26: Garai Gábor versei. 10.31: Verdi-áriák. 11.00: Hogy volt? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Verbunkosok, nóták. 14.10: Magyar szerzők művei. 14.30: Iskolarádió. A gótika. 15.10: Zengjen a muzsika! 16.05: Munkásszállások. A riportban munkásszállások lakói mondják el véleményüket arról, hogyan vannak megelégedve szállás­körülményeikkel. Szó lesz arról is, milyen nagy színvonalbeli különbségek vannak egyes szál­lások között. 17.05: Operettrészletek. 17.41: Mindenki r.­isk. hangversenye. 19.15: Folytatása következik . . . 19.50: Schubert: G-dúr szonáta. 20.22: Mítoszok a Bibliában. VI. 20.47: A 25 éves Állami Népi E. műsora. 21.44: Láttuk, hallottuk. 22.15: Az ökölvívóversenyről. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Kedves lemezeim. 23.32: Sanzonok. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Filmzene. 8.33: Slágermúzeum. 9.10: Operarészletek. 9.33: Fúvószene. 11.50: Jegyzet. 12.00: Daljátékrészletek. 12.33: Prokofjev: Péter és a farkas. 13.00: Nőkről — nőknek. 13.33: Zene gyermekeknek. Kettőtől ölig ... Zenedélután. .14.00: Csúcsforgalom. 14.45: A beat kedvelőinek. 15.36: Könyvről — könyvért. 15.46: Rivaldafényben. 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Népzenekedvelőknek. 18.33: Zenekari muzsika. 19.20: Sikerlista 1976 március. 20.00: Közv. az ökölvívó-, párbajtőr­­bajnokságról. 20.33: Hogy volt?! 21.32: Bartók: Négy magyar népdal. 21.45: Dzsesszklub. 22.33: Örökzöld dallamok. 23.27: A varázshegedű. Részi. 3. MŰSOR 14.05: Operakórusok. 14.30: Kamara- és vokális zene. Szt. 15.15: Ady jelképrendszere. 15.35: Dzsesszfelvételek. Szt. 16.03: Szimfonikus zene. Szt. 18.03: Kamarazene. Szt. 18.13: Tip-top parádé 18.43: Muszorgszkij: Borisz Godunov. Négyfelv. opera. Szt. TELEVÍZIÓ 11.28: Tévétorna. 12.10: Francia nyelv II. o. 16.35: Irány az egyetem! 17.18: Hírek. 17.25: Dalok április 4-re. 17.35: Mindenki közlekedik . . . 17.50: Előszó helyett. . . 18.25: Öt perc meteorológia. 18.35: A hétköznapok politikája. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Itt járt Mátyás király, III. (sz.) 21.05: Magyar tájak, 5. (sz.). 21.30: Őrizők. A határőrség életéről. 22.15: TV Híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Magyar tudósok. Zólyomi Bá­lint akadémikus. 20.45: TV Híradó 2. 21.10: Találkozás 1943-ban. Mb. olasz tévéfilm. ÁPRILIS 3-ÁN AVATJÁK FEL Elkészült a hejőcsabai cementgyár (Tudósítónktól.) Az ország cementiparának fej­lesztésében a váci és a beremendi cementgyár felépítése után, a har­madik nagy lépésként elkészült a Cement- és Mészművek hejőcsa­bai új üzeme. A beruházás 1971-ben kezdő­dött a régi, teljesen elavult gyár telepén. A 4,7 milliárd forintért KISZ-védnökséggel épült nagy­üzem évente 1,6 millió tonna 500-as kohósalak-portland vagy ezzel azonos értékű, jo­bb minősé­gű cement gyártására lesz képes. Teljesítményét jól érzékelteti, hogy a korábbi hejőcsabai gyár évente mindössze 450 ezer tonna 400-as cementet gyártott. Az új gyár felépítését — több más körülményen kívül — éppen az sürgette, hogy a régi, elavult berendezésekkel csupán 400-as ce­mentet lehetett gyártani. Az utób­bi években ez a cement már mind nehezebben kelt el, a gyárnak ér­tékesítési gondjai voltak, s közben a nagy borsodi építkezésekre Vác­­ról kellett a jobb minőségű ce­mentet szállítani. A beruházás el­határozásában fontos tényező volt az is, hogy a környékből az új gyár jó alapanyaggal látható el. Az új hejőcsabai üzemet a ma használatos egyik legmodernebb cementgyártási technológiára ren­dezték be, s ez nemcsak a gépek műszaki színvonalára, hanem a cementgyártásban igen, fontos ta­karékos energia-felhasználásra is vonatkozik. A régi üzemben egy kilogramm klinker előállításához 1400—2000 kalóriát használtak fel, az új gyárban viszont ehhez csu­pán 780 kalória szükséges. A gé­peket nyugatnémet tervek alapján nyugatnémet és csehszlovák cé­gek, illetve szovjet és hazai gyá­rak szállították. Az üzemet teljes egészében a központi vezérlőteremből irányít­ják, több technológiai folyamat teljesen automatizált, a munkások csak üzemzavar esetén avatkoznak be a gyártási folyamatba. A terme­lékenységben bekövetkezett fejlő­dést érzékelteti, hogy a korábbi üzem ezres létszámát a négyszeres termelésnöveléshez mindösze 150- nel kellett kiegészíteni. A mészkövet a gyárhoz hat ki­lométer hosszú szalagon a Mis­kolc—Tapolca között levő nagykő­­mázsai bányából szállítják. Ott akár 50 évre elegendő mészkő áll rendelkezésre. Természetesen a kőbányát is új berendezésekkel szerelték fel: szovjet gyártmányú törőgépek, óriás dömperek és mo­dern rakodógépek szolgálják ki az üzemet. A szükséges agyagot tehergépkocsikkal hordják be a gyárba. A gyár teljes befejezése az ere­detileg kitűzött határidőhöz képest — elsősorban külső okok miatt — hat hónapot késett, de a gyár a tavalyra tervezett 600 ezer tonna cementnek csaknem a felét így is elkészítette Külön nehézséget okozott, hogy a régi üzem leállításáig egy mű­ködő gyár területén folyt a nagy beruházás. A HCM építésével kapcsolat­ban Miskolc város szempontjá­ból igen fontos körülmény a régi gyár levegőszennyezésének meg­szűnése. Korábban a kémények­ből naponta 60 tonna por szállt szét, és kedvezőtlen széljárás ese­tén szinte egész Miskolcot szeny­­nyezte az üzem. Most a fő porfor­rásoknál a legkorszerűbb elektro­­filteres szűrőberendezéseket sze­relték fel. A szennyezésnek az elő­írás szerint a korábbi tizedéve­ti mérések azt bizonyítják, hogy még ennél is lényegesen kisebb, az engedélyezettnek a harmada lesz csak. Az üzem eddigi működésé­nek tapasztalatai alapján viszont javítani kell a kőbányát és a gyá­rat összekötő szállítószalag körüli terület környezetvédelmén. Az üzem eddigi működésének kedvezőek a tapasztalatai, a gyár jelentős mértékben hozzájárul a hazai építő alapanyag-ellátás­ra­kellett csökkennie, de a gyakorla­vításához. Hamarosan évi 1,6 millió tonna 500-as cement készül az új hejő­csabai gyárban. (Erezi K. Gyula felvétele / MTI Fotó.) Forgalomkorlátozások A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a fővárosi tanács végrehajtó bi­zottsága közli, hogy hazánk felszaba­dulásának évfordulójával kapcsolatos rendezvények zavartalan biztosítása végett forgalomkorlátozás lesz a fő­városban. Április 3-án 10 órakor az V. kerü­leti Szabadság téren, a Szovjet hősi emlékmű koszorúzási ünnepségének idejére a Szabadság teret teljesen le­zárják. A forgalomk­­­rlátozás várha­tóan egy óra hosszat tart.­­ Április 4-én 16 óra 45 perckor a Gellért­hegyen, a Jubileumi parkban KISZ politikai nagygyűlés lesz; a nagygyű­lésen részt vevők gyalogos felvonulá­sának biztosítására 9 óra 30 perctől várhatóan 10 óra 45 percig forgalom­­korlátozás lesz a következő útvona­lakon: Vigadó tér—Duna-korzó—Pető­fi tér—Március 15. tér—Piarista köz— Váci utca—Szabadsajtó útja—Erzsébet­­híd—Hegy­alja út—Sánc utca—Szirtes utca; Műegyetem rakpart—Gellért tér —Kelenhegyi út (a Gellért tér és Ke­­menes utca közötti szakasz); Dózsa György tér—Krisztina körút—Pásztor lépcső—Gellérthegy utca—Naphegy ut­ca—Czakó utca—Sánc utca—Szirtes ut­ca; Ybl Miklós tér—Apród utca—Krisz­tina körút—Hegyalja út—Sánc utca— Szirtes utca. Ezekre az útvonalakra a keresztező, rávezető utcákról sem le­het ráhajtani. Egy-egy útszakasz for­galomkorlátozása körülbelül 20—30 percig tart. Tilos várakozni a Duna­­korzón, valamint a Vigadó téren, Ybl Miklós téren, Dózsa György téren és a Műegyetem rakparton levő parkoló­helyek meghatározott részén, amit táblák is jeleznek. A forgalomtorlódás megelőzésére a rendőrség a felvonulási útvonalak környékén eltereli a forgalmat. A for­galomkorlátozás miatt — a közölt időpontban — módosulnak a tömeg­­közlekedési járművek útvonalai is. Az autóbuszok közül az 1-es a Kacsóh Pongrác út—Madách tér, illetve a Ke­lenföldi pályaudvar—Gellért tér kö­zött közlekedik, a 2-es a Fodor utca és a Vörösmarty tér közt, az 3-es a Pasaréti tértől az Alagúton át a Clark Ádám térig jár. Ugyancsak a Clark Ádám térig jár a 8-as autóbusz is. a Hegyalja út—Mészáros utca—Alagút utca útvonalon; a 86 és Óbuda, Mik­lós utca—Clark Ádám tér között köz­lekedik ; a 89, 89.­A autóbuszok a Ta­nács körút—Engels tér—József Attila utca—Lánchíd—Alagút utca útvo­nalon kerülik el a felvonulás útvona­lait. A 89-es forgalma a Czakó utcá­nál az átvonulás idejéig korlátozva lesz; a 7/A, 7/C és a 197-es a Bosnyák tér, illetve a Baross tér irányából a Madách térig közlekedik, a Kelenföl­­dön levő végállomásaiktól induló bu­szok a Gellért térig, majd a Buda­foki út—Bertalan Lajos utca—Bartók Béla út útvonalon fordulnak vissza; a 27-es a Szirtes utcáig, a Búsuló ju­hász vendéglőig jár; a 15-ös forgal­ma a Petőfi térnél a felvonulók átvo­nulása idejére korlátozva lesz. A villamosok közül a felvonulás időtartama alatt a 9-es és a 19-es for­galma a Gellért térnél, a 18-asé a Gellért térnél és a Szarvas térnél, a 47-es és a 49-es villamosé a Gellért térnél és a Dimitrov térnél korlátoz­va lesz. Meleg tavaszi idő kontinensünk északi vidékei felett vonulnak nyugatról keletre a mérsé­keltövi ciklonok. Emiatt a Skandi­­náv-félszigeten, a Brit-szigeteken és a Szovjetunió európai területének észa­ki részén felhős, többfelé csapadékos, hűvös az idő. A következő 24 órá­ban a ciklonok pályája lényegesen nem változik, még nem kerül dé­lebbre. Közép- és Nyugat-Európa fe­lett egyelőre leszálló légmozgások alakítják az időjárást. Ebben változás még nem történik, ezért a Kárpát­medencében ma is folytatódik a na­pos, meleg idő. Hazánkban csütörtökön napos, az évszakhoz képest meleg volt az idő, csaknem az egész országban zavar­talanul sütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakult. Távolabbi kilátások péntek reggelig: Időnként kisebb f­elhősödés, az idő­szak végén szórványosan záporokkal. Napos, meleg idő. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 3—8, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 18—23 fok között alakul. Jelentős mennyiségű 1szS. április 1. csütörtök 13 óra (legalább 5 milliméter) csapadék az ország területének 60 százalékán vár­ható az időszak végén. Várható időjárás ma esti kevés felhő, száraz, napos idő. Mér­sékelt déli, délnyugati szél. Legmaga­sabb hőmérséklet 18—22 fok között. A Duna vízállása csütörtökön Bu­dapestnél 178 centiméter volt, mára 185 centiméter várható. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék