Népszabadság, 1978. március (36. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-15 / 63. szám

Ára: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1978. március 15., szerda AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA XXXVI. évfolyam 63. szám A választáson is túl Mint várható volt, a francia választások első fordulója nem vezetett határozott eredményre. A második forduló dönti majd el a hét végén, milyen lesz az új par­lament összetétele. Annyi már bi­zonyos, hogy az, amit a francia politikai életben az utóbbi évek­ben kormánytöbbségnek neveztek, jelenleg nem létezik. A jobboldali pártoknak a parlamentben a kor­mányt támogató laza, egymással hol perben, hol kényszerű együtt­működésben funkcionáló koalíció­ja a választások első fordulójában teret vesztett, többségi helyzetét a szavazatok arányát illetően kép­telen volt megtartani. Ez persze még korántsem jelenti a jobbol­dal vereségét. Éppen így túlságo­san elhamarkodott lenne balol­dali sikert köszönteni. Az első fordulóban megközelítően egyenlő erők, mondhatni, egyenlő esé­lyekkel sorakoztak fel a további küzdelemre. Ilyenformán még minden lehet­séges. Ezen a héten a francia po­litikai élet a további kemény ösz­­szecsapások hadszíntere. Mindkét tábor, bal- és jobboldal csatába indul az ingadozók, a határozat­lan választók véleményének meg­nyeréséért a vasárnapi második fordulóra. A tét nagy: nemcsak a parlament új összetételéről és a pártok erőviszonyairól, hanem a kormány jövőjéről is szó van. A választás eredményeként kiala­kuló belpolitikai felállás konti­nensünk nyugati felének egyik legnagyobb országában nyilván­valóan nemzetközileg is fontos tényező. A francia baloldal a demokra­tikus reformokat, a haladást, a reakció visszaszorítását, a dolgozó osztályok érdekeinek fokozott ér­vényesítését tűzte a zászlajára. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a világon mindenki, aki ezekkel a célokkal ért egyet, rokonszenvvel, együttérzéssel és nagy izgalommal figyeli a baloldal küzdelmét. Van egy jelenség, amely máris megérdemli, hogy felfigyeljünk rá és méltassuk. Hétfő este repült világgá Párizsból a hír, hogy a baloldal három pártjának képvi­selői megegyeztek: jelöltjeik köl­csönösen visszalépnek a legjobb helyzetbe került baloldali jelölt javára, továbbá vállalják, hogy az igazi változásokat szolgáló prog­ramjukat együtt valósítják meg. Ez a megegyezés egy közös kor­mányprogram alapja is lehet. De ha a parlamenti erőviszonyok még nem lesznek alkalmasak ar­ra, hogy Franciaországnak balol­dali kormánya legyen, a három — mindenekelőtt a kommunista és a szocialista — párt elvi egyetérté­sének és összefogásának a jelen­tősége akkor is túlnőhet a most létrehozott választási szövetségen. A haladó tényezőkre nehezedő óriási nyomással törvényszerűen a baloldali erők egységét, harci szö­vetségét kell szembehelyezni. A munkásmozgalom egész története arra tanít, hogy a dolgozó osztá­lyok és számottevő kispolgári ré­tegek érdekei is összefonódnak a monopoltőke, a népellenes, önző burzsoá politika elleni harcban. Minél tudatosabb ez a felismerés és minél világosabb szervezeti ke­reteket ölt az összefogás, annál eredményesebb lesz ez a küzde­lem. Ilyen értelemben a francia baloldali pártok hétfő esti egység­nyilatkozata túlmutathat a mosta­ni, rendkívül fontos választási csatán is: meghatározó tényezője lehet a baloldal további sikeres küzdelmének. Szabó L. István Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának ülését március 15-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató, valamint a mező­gazdaság és az élelmiszeripar helyzetére, to­vábbfejlesztésének feladataira vonatkozó előter­jesztés megvitatását javasolja a Központi Bizott­ságnak. A francia baloldal egységben készül a választások következő fordulójára Marchais, Mitterrand és Fabre nyilatkozatai­ ­ PÁRIZSI TUDÓSÍTÓNKTÓL . A három francia baloldali párt hétfő este közzétett közös válasz­tási felhívása után sorra nyilat­koztak a pártok vezetői: mindhár­man az egységdinamika fellendü­lését várják. Marchais kijelentet­te: — Jó egyezményt kötöttünk, amely országszerte kedvez majd a második fordulón a baloldali kampánynak. A dinamikus egység kétségkívül megteremthető. Meg­állapodtunk abban, hogy megfe­lelő időben időszerűsítjük a közös programot. Mitterrand hangsúlyozta: — A lényeges cél az, hogy a március 19-i választáson túlmenően bizto­sítsuk a népi mozgalom lendületes fejlődését Fabre is aláhúzta, hogy a meg­egyezés kitűnő. — Újra fellendíti majd a baloldal dinamikáját.­­Ezek az egybehangzó nyilatko­zatok is jelezték a tanácskozás si­kerét. A L’Humanité kedden ismer­tette azt a nyilatkozatot, amelyet Marchais tett a baloldali pártok csúcstalálkozóján. — Nagy erejű népi lendületre van szükség, hogy győzhessünk. Nem kíméljük majd erőnket, hogy ezt elérjük — mon­dotta az FKP főtitkára. — Készek vagyunk arra, hogy pozitív meg­oldást találjunk a vitatott kérdé­sekben, készek vagyunk kompro­misszumra, hogy a baloldal min­den erejének mozgósítására jó alapot teremthessünk. Javasoljuk, hogy igen tömören összegezzük programunk fő céljait, nevezete­sen a szociális reformokat. Párt­jaink megegyezése természetesen magával hozza a kölcsönös vissza­lépéseket a legkedvezőbb helyzetű baloldali jelölt javára. Mitterrand kedden az Europe— 1. rádiónak nyilatkozva kijelen­tette: — Egyezményünk új remé­nyeket kelthet. A baloldal többsé­get ért el. A tavalyi szakítás a baloldal drámája volt, és egyben politikai hiba. Most előre kell néznünk, örülök, hogy meg tud­tunk egyezni, és felhívom a fran­ciákat, hogy tömörüljenek a bal­oldal körül A közös felhívást elemezve a Le Monde megállapítja: „Az a tény, hogy a hathónapi polémia után a baloldali pártoknak sike­rült néhány óra alatt megfogal­mazni közös kormányalakítási tö­rekvésüket és programjuk lénye­gét, természetesen kölcsönös en­gedmények következménye.” Több vitatott probléma rendezését a baloldal győzelme és kormányala­kítása utáni időre halasztották. A három vezető baloldali párt közös nyilatkozata egyébként meg­állapította: „Több mint harminc év óta először, a franciák szava­zataik többségét a baloldalra ad­ták. Ez a választás első fordulójá­nak alapvető ténye. Ezt a realitást a hatalmon levő pártok óriási propaganda-hadjárata és a hiva­talos statisztikák manipulációja sem tudja elrejteni.” A Le Matin című lap A bel­ügyminiszter bizarr százalékai címmel rámutat: a belügyminisz­térium nem volt hajlandó felvilá­gosítást adni arról, milyen meg­határozás alapján osztályozta a különböző jelölteket az „egyéb” kategóriába, és hogyan csatolta egy részüket a bal-, illetőleg a jobboldalhoz. A lap azt írja, hogy a statisztikai játékokkal lélektani hatást akartak elérni. A Le Monde ugyancsak felhívja a figyelmet, hogy a belügyminisztérium „kü­lönféle ellenzékiek” címszó alatt 1,1 százaléknyi baloldali szavaza­tot elkülönített a baloldaltól. A lap idézi szakértőknek azt az egy­értelmű véleményét, hogy a bel­ügyminisztérium „felduzzasztotta” a giscard-ista párt eredményeit. Claude Estier, a szocialista párt titkára tiltakozott amiatt, hogy a belügyminisztérium a statiszti­kákkal manipulálva, elkülönített a szocialistáktól több olyan jelöl­tet, akiket a párt hivatalosan tá­mogatott, ezzel is csökkentették a baloldal arányát. A szakszervezetek kedden a bal­oldal támogatására szólítottak fel Séguy, a CGT főtitkára, a szak­­szervezeti központ nevében felhív­ta a dolgozókat, hogy szavazza­nak a baloldal közös jelöltjeire. A jobboldal heves támadást in­dított a baloldali pártok egyezmé­nye ellen. A­ kormánykoalíció pártjai kedden megtartották ösz­­szejövetelüket, amelyet Chirac ja­vasolt és kedd este közleményben jelentették be: mindenütt a ked­vezőbb helyzetű kormánypárti je­löltet támogatják. Kommentátorok szerint, mivel mind a bal-, mind a jobboldal pártjai megegyeztek a kölcsönös visszalépésekben: a francia szava­zók jövő vasárnap a második for­dulóban lényegében csak e két tömb között választhatnak. Rudnyánszky István A hajózás fejlesztésének feladatairól tárgyal a Duna Bizottság 36. ülésszaka Az ünnepi megemlékezés — a dunai hajózási egyezmény aláírá­sa 30. évfordulójának méltatása — után, kedden a szakmai mun­kával folytatódott a Duna Bizott­ság 36. ülésszaka a nemzetközi szervezet Benczúr utcai székházá­ban. Az ülésszak munkájában részt vesznek a tagállamok — Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, a Szovjet­unió, valamint Magyarország — küldöttségei, az NSZK újjevekedés­­ügyi minisztériumának,­szakértői, az EGB, a KGST, a Meteorológiai Világszervezet, az Odera Bizottság képviselői. A március 24-ig tartó üléssza­kon a nyitó teljes ülés után öt munkabizottságban tárgyalnak a dunai hajózás fejlesztésével kap­csolatos feladatokról, a Duna Bi­zottság munkatervéről, pénzügyi és szervezeti kérdéseiről A nauti­kai bizottság például ajánlásokat készít a dunai hajózási szabályzat kiegészítésére, a parti állomások és kikötők, valamint a hajók rá­diometrikus rendszerének egysé­gesítésére, a Duna teljes hosszá­ban egységes radarberendezések alkalmazására. A hidrotechnikai és meteorológiai szakemberek egyebek között értékelik, hogy a tagországok az elmúlt évben mit tettek a dunai hajóút fenntartá­sára, s intézkedéseket dolgoznak ki a hajózás okozta vízszennyezés elkerülésére. Az idén lejár a Duna Bizottság tisztségviselőinek hároméves meg­bízatása. Ezért a mostani üléssza­kon új elnököt, alelnököt, titkárt és igazgatót választanak, s kijelö­lik az apparátus más tagjait is. (MTI) MAI SZÁMUNKBAN: Hazánk és az Unesco Mód Péter nyilatkozata (3. oldal.) A szocializmus országaiból (4. oldal.) 1848 Mit ünneplünk március 15-én? (5. oldal.) Szlovákiai riportsorozat Közös kincsünk védelmében 2. Környezetvédelmi együttműködésünk (6. oldal.) Szülőknek nevelésről Nehéz-e a nehézipari egyetem? (6. oldal.) Közgazdaság Az iparszerű termelés eredményei a KITE gazdaságaiban (10. oldal.) Visszatérésre készülnek az űrhajósok Utolsó előkészületeket végzik a visszatérés előtt a Szaljut—6 vi­lágrekorder űrutasai. Vizsgálati anyagaik jó részét már a Szojuz— 28 űrhajó nemzetközi személyzete visszahozta a Földre, de Roma­­nyenkónak és Grecskónak bőven volt még rakodni való­ja. Romanyenko és Grecsko a vi­lágűrben tartózkodás kategóriájá­ban hivatalosan is világcsúcsot állított fel. A Nemzetközi Repülő Szövetség szabályai értelmében minden új rekordnak legalább 10 százalékkal kell meghaladnia az előzőt, így a Szaljut—6 két koz­monautájának rekordja csak most hétfőn, a világűrben töltött 93. napon vált hivatalossá , az előző csúcs 84 nap volt. (MTI) Szovjet katonai vezetők kitüntetése Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnö­ke kedden a Kremlben kitünteté­seket adott át szovjet katonai ve­zetőknek. Moszkalenko marsall, a Szov­jetunió honvédelmi miniszterhe­lyettese Lenin-rendet és másod­szor az Arany Csillagot. Jepisev hadseregtábornok, a szovjet had­sereg és haditengerészeti flotta po­litikai főcsoportfőnöke a Szovjet­unió Hőse kitüntető címet kapta Pavlovszkij hadseregtábornokot, a szárazföldi haderő főparancs­nokát, Kutahov légi főmarsallt, Gorskov flottatengernagyot, Ba­­tyickij marsallt és Kulikon mar­sall­t, a Varsói Szerződés tagálla­mai egyesített fegyveres erőinek főparancsnokát Lenin-renddel tüntették ki. Lenin-rendet kapott Csujkov marsall is, a Nagy Honvédő Há­ború csatáinak veteránja, Szergej Szokolov, a honvédelmi miniszter első helyettese marsallá történt kinevezése kapcsán megkapta a marsallcsillagot. (MTI) PRÓBAÜZEM BARCSON Egyes üzemrészekben már megkezdte a próbaüzemelést Somogy megye egyik legnagyobb beruházása, a barcsi műanyag-feldol­gozó gyár. (Bajkor József felvétele / MTI Fotó.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék