Népszabadság, 1978. szeptember (36. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-19 / 221. szám

1978. szeptember 19., kedd NÉPSZABADSÁG AZ ELSŐ FÉLÉV MÉRLEGE Kevesebb közlekedési balesetből több a halálos vétó Figyelmetlen járókelők — Felelősségre vonás félmillió alkalommal Eljárás huszonötezer Utas vezető ellen A közlekedési balesetek alaku­lásának első félévi adatairól, ta­nulságairól, az ellenőrzések és az intézkedések tapasztalatairól adott tájékoztatást hétfőn dr. Vincze Győző rendőr­ezredes, az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács tit­kára. Elmondta: az elmúlt egy év alatt 110 ezerrel nőtt az ország gézjármű-állománya, már csaknem 800 ezer hazai személygépkocsi fu­tott az utakon. A forgalom növe­kedéséhez alaposan hozzájárult az idegenforgalom is, június 30-ig 826 ezer külföldi gépjármű érke­zett az országba, 36 százalékkal több, mint 1977 első felében. Elsősorban a kedvezőbb főváro­si helyzetnek köszönhetően janu­ár és július között országos át­lagban kevesebb volt a közlekedé­si baleset, mint a legutóbbi év azonos időszakában, a halálos ki­menetelű szerencsétlenség azon­ban több. A hat hónap alatt ösz­­szesen több mint 8 és fél ezer köz­lekedési baleset történt — 318-cal kevesebb, mint a megelőző év azo­nos időszakában —, de e balesetek következtében fél év alatt 820-an vesztették életüket, 15 százalékkal többen, mint 1977 első felében. A súlyos sérültek száma megközelí­tette a négyezret. Minden tizen­egyedik baleset halálos áldozatot követelt. Például Bács-Kiskun és Nógrád megyében csaknem két­szer annyi volt a végzetes ütkö­zés, gázolás, mint tavaly az első félévben. A balesetek 40 százalékát a ha­ladó járművek összeütközése okoz­ta. Erősen nőtt — 27 százalékkal — a halálos végű gázolások ará­nya, s például a 60 éven felülieket ért balesetek közül minden ne­gyedik végződött halállal. A ta­valyinál lényegesen kevesebb köz­úti szerencsétlenséget okoztak a motorosok és a kerékpárosok, vi­szont feltűnően sok — 400-nál is több — volt a kijelölt gyalogát­kelőhelyen elütött járókelő. A gyalogosok közlekedési fegyelme sem javult, több mint 800 esetben vezetett balesethez a vigyázatlan lelépés az úttestre, a piros jelzé­sen áthaladás, s a halállal végző­dő balesetek többségének oka is az volt, hogy körültekintés nélkül, álló jármű előtt indultak el a ké­sőbbi áldozatok. Tovább nőtt az ittas autósok, járókelők okozta balesetek száma; minden hatodik közúti balesetnél közrejátszott az alkoholfogyasztás. Egyébként az első félévben csak­nem 12 és fél ezer vezetői enge­délyt vontak be, ennek felét — ittas vezetés miatt. A tavalyinál lényegesen több, mintegy 25 ezer gépjárművezetőnél állapítottak meg az ellenőrzések szeszesital­fogyasztást. A rendőri intézkedé­sek erősödését mutatja, hogy az év első felében félmillió alkalom­mal vontak felelősségre szabályta­lankodó járművezetőket és gyalo­gosokat, a jogosítványok bevoná­sa mellett ebből 410 ezer esetben helyszíni bírságot róttak ki, 80 ezer alkalommal pedig feljelentést tettek. F. G. Megkezdődött az őszi vadászati idény Egymillió fácán kerül terítékre (Tudósítónktól.) Szeptember elején megkezdő­dött az őszi vadászati idény; a mezei nyúl és néhány ritka faj kivételével a többi állat vadásza­ta engedélyezett. A tavaszi állománybecsléskor 40 ezer szarvast, 180 ezer őzet és több mint 20 ezer vaddisznót számláltak, az apróvadak száma pedig 4 millióra tehető. Ezekben a hetekben 750 vadásztársaságba tömörült 28 ezer vadász indulhat a határba, hogy a tervekben pon­tosan megjelölt keretek között vadakat ejtsen el. Jelenleg még csak „kóstolgatják” az apróvada­kat, az év végéig azonban fácán­ból már egymillió kerül teríték­re; hálóval 150 ezer élő nyulat fognak be és csaknem ugyan­ennyit kapnak puskavégre. A zsákmányul ejtett élő vad jelen­tős része külföldi piacra kerül. Várhatóan az idén is 20 millió dollár fölé emelkedik vadgazdál­kodásunk teljes exportbevétele. Díszes, értékes trófeák meg­szerzésére évente tízezernél több külföldi vadász érkezik hazánk­ba. Apróvadak kilövésére olaszok és franciák, szarvasvadászatra vi­szont­­nyugatnémetek és osztrá­kok jönnek leginkább. Ebben az idényben az egyesületek három­ezer golyóérett szarvasbika elejté­sét tervezik; ebből több mint ez­ret a külföldiek lőhetnek ki. Jól sikerült a Pajtás-nap Csillebércen Több mint tízezer kisdobos és úttörő játszott, szórakozott vasár­nap a csillebérci nagytáborban, az Út­törő Szövetség és a Pajtás Új­­ság rendezte Pajtás-napokon. A nemzetközi gyermekév ese­ményeihez kapcsolódó Pajtás-na­pon már reggel nyolc órától pe­regtek az ötletes programok; báb­színház, a KISZ Központi Mű­vészegyüttes táncosai és a Rajkó­zenekar, rajzverseny, gyermek­­divat-bemutatók színesítették az összeállítást. A többi közt ping­pongverseny, sakkszimultán is volt, s a vállalkozó kedvű gyere­kek neves kapusoknak rúghattak 11-est A tábor területén eldugott ezer rejtvény felkutatói és meg­fejtői között háromnapos kőszegi kirándulást sorsoltak ki. Rajz­versenyre is sor került, a győz­tes alkotása a Pajtás címlapján októberben jelenik majd meg. Az egész napos rendezvény jól szol­gálta az úttörőmozgalom és lapja népszerűsítését Befejeződött a füzesgyarmati közlekedési baleset kivizsgálása Befejeződött a Füzesgyarmat külterületén, a vasúti átjáróban augusztus 25-én történt közle­kedési baleset kivizsgálása. A szakértők bevonásával lefoly­tatott vizsgálat megállapította, hogy az autóbusz vezetője, Ko­vács Dénes honvéd, aki sérülései­be "időközben szintén belehalt, nem vette figyelembe a fényso­rompó piros jelzését. A kötelező megállás elmulasztása okozta az érkező vonattal az összeütközést, nyolc ember halálát. (MTI) . A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Az ember és környezete. 8.57: Magyar előadóművészek. 10.05: Zöngészde. 10.20: Ők a holnap munkásai. 10.50: Mozart: Az álruhás kertészlány. Részi. 11.39: Egy jenki Arthur király udva­rában. 20. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Törvénykönyv. 14.00: Jácint úrfi. 2. rész. 14.48: Éneklő Ifjúság. 15.10: Farkas Ferenc-művek. 15.14: Magyarán szólva. 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Suppé-nyitányok. 17.07: Stromfeld Aurélra emlékezünk. Száz éve született a magyar történelem egyik legérdekesebb sorsú alakja. A monarchia ve­zérkari tisztje a 18-as forrada­lomban vállalt fontos szerepet, majd a Vörös Hadsereg hadmű­veleteinek irányítását bízták rá, végül eljutott az illegális kom­munistákhoz. Hitét, meggyőző­dését a vereség után sem tagad­ta meg. 17.32: Nóták. 18.00: A Szabó család. 19.15: Brahms-lemezek. 19.38: Az ötödik front. 20.28: Színes népi muzsika. 21.05: Anna Karenina. 3. rész. 22.20: Szimfonikus zene. Közben: 22.50: Meditáció. 0.10: Gregorián-responsoriumok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Dzsessz. 8.33: Operettdalok. 9.00: Új lakásban, régi módon. 9.10: Munkásdal-feldolgozások. 9.24: Monológ. 9.29: Derűre is derű. 12.00: Népdalok. 12.33: Arcképek a jugoszláv irodalom­ból. 12.50: Szimfonikus táncok. 13 27: Növénykedvelőknek. 13.32: Gyermekjelenetek. Kettőtől hatig ... Zenés délután. 14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.38: Találkozás a stúdióban. 16.33: Csúcsforgalom. 18 00: Harminc perc rock. 18.33: Népi zene. 19.16: Nyárutó — eszelő New York­ban. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Irodalmi kirándulások. 21.05: Grófé: Grand Canyon. 21.39: Örökzöld dallamok. 22.43: Most érkezett az NDK-ból. 23.23: Nóták. 3. MŰSOR 14.05: Mozart-művek. Szt. Közben: 15.00: Előadás Tersánszkyról. 16.03: Cherubini: C-dúr vonósnégyes. Szt. 16.32: Zenekari hangverseny. Szt. 18.05: Donizetti: Az ezred lánya. Részi. Szt. 19.00: Katedra. 19.33: Heinz Hollinger oboázik. Szt. 20.30: Hangfelvételek felsőfokon. Szt. 22.30: Eszmecsere. TELEVÍZIÓ 7.59: Tévétorna (sz.). 8.05: Magyar irodalom 8. o. (ism. 14.50). 10.05: Kémia 8. o. (ism. 15.35). 10.20: Óvodások műsora (ism.). 11.05: Élővilág 7. o. (ism. 15.55). 16.33: Hírek. 16.40: Esti kedvem. Zenés film (sz.). 17.10: Ázsia szívében (sz.). 17.35. 18.10: Mindenki iskolája. 18.35: Emlékműsor Stromfeld Aurél születésének 100. évfordulójára. 19.20: Tévétorna (sz.). 19.30: TV Híradó. 23.00: Gazdag ember — szegény em­ber, 12. (sz.). 20.45: Látogatás Farkas Ferenc zene­szerzőnél (sz.). 21.15: Nézőpont. 22.15: Tanuljunk gyorsan, könnyen drámát írni, 1. (sz.). 22.25: TV Híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Autó- és motorsport. 20.25: Toulouse-Lautrec. Portréfilm (sz.). 21.20: TV Híradó 2. 21.40: A mosoly országa. Lehár ope­rettje. MIT VEGYÜNK A GYEREKNEK? Játékok a pultokon Milyen játéknak örül a gyerek? A szülők sokszor tanácstalanul mennek be a játékboltba, s ha van a közelben eladó, attól kérnek taná­csot: mit vegyenek? Az eladó pe­dig különösen a mindjobban ter­jedő önkiszolgáló üzletekben egy­re kevesebb, közöttük is sok a szakképzetlen. Pedig a jól kivá­lasztott játékszer a gyerek har­monikus fejlődését segíti elő, hi­szen közvetítésével szerzi meg azokat a tapasztalatokat, amelyek a felnőtté váláshoz szükségesek. A játék nem egyszerűen keres­kedelmi cikk. Több annál: nevelő és kultúrát közvetítő eszköz. Ép­pen ezért örültünk annak a meg­hívónak, amely Meseországba in­vitált: így hívják a Fővárosi Bú­tor—Hangszer—Sportszer Kiske­reskedelmi Vállalat VI. ker., Nép­­köztársaság útja 37. alatt levő já­tékboltját A szépen átalakított boltot hétfőn nyitották­­meg. Kü­lönlegessége, hogy az első olyan szaküzlet — az Úttörő és a Skála Áruház játékosztályának kivételé­vel —, ahol korosztályonként cso­portosították a pultokon a játéko­­kat. Ez azért új dolog, mivel a többi üzletben alapanyagonként csoportosítva — például gumi, fa­áru, műanyag — rakják ki az árut. Az említett üzletben a korcso­portok — egy hónap—három év, három—hat év, hat—tizenkét év — között is különbséget tesznek a lányokat és a fiúkat inkább ér­deklő játékok között. A pszicho­lógusok segítségével csoportosított játékok előnye, hogy az üzletbe belépő szülőket, vásárlókat szak­értő módon igazítja el a játékok tömegében, s így jó értelemben vé­ve befolyásolja a vásárlást. Így például csecsemő számára puha testű, tisztítható, kisméretű babát ajánlanak, a két év körüli gyer­mek már nagyobb babát kaphat, de nem könnyen szétszedhetőt, az öt-hat éves gyerek pedig olyan kisbabával játszik szívesen, amit beültethet a babaszobába. Hason­lóképpen a zörgőkocka a csecse­mő „építő”-játéka, aztán a mű­anyag kocka, a nagy fakocka, az építődoboz a sorrend, hogy az évek múlásával a rakosgatástól az épület szerkesztéséig eljusson. E. Cs. Az első vásárlók. (Mikó László felvétele.) A budapesti színházak mai műsora Operaház: A kékszakállú herceg vára; A csodálatos mandarin; A fá­ból faragott királyfi (Évadnyitó ea., 7). Vígszínház: Az üvegcipő (7). Pesti Színház: Királyi vadászat (7). Zene­akadémia: Weiner vonósnégyesver­seny, középdöntő (du. 4). Fővárosi Ope­rettszínház: Cigányszerelem (7). József Attila Színház: Nagytakarítás (7). Vi­dám Színpad: Észnél legyünk! Mik­roszkóp Színpad: Ki fog gólt lőni? (fél 9). Józsefvárosi Színház: Ki kér­dezett? (7). Budapesti Gyermekszín­ház: A farkas és a három kisgida (a Marcibányi téren. hu. 3). Állami Báb­színház: Rózsa és Ibolya (Jókai tér 10., de. 10). 9 Készülnek a szüretre a Balaton-felvidéken (Tudósítónktól.) A Badacsonyi Állami Gazda­ságban is felkészültek már a szü­retre. A gazdaság saját szőlőte­rületén kívül 13 szövetkezettel együtt szőlő- és borfeldolgozó rendszert alakított ki, így csak­nem három és fél ezer hektárnyi területről szüretel, s összesen mintegy 110 ezer mázsa szőlőt dolgoz fel, érlel borrá. A szüreti előkészületről, a várható termés­ről adott tájékoztatót Józsa Já­nos, a Badacsonyi Állami Gazda­ság igazgatója. Mint elmondta, a jobb minősé­gért a szüret idejét minél ké­sőbbre igyekeznek kitolni. A ter­vek szerint október második fe­lében szüretelnek, s akkor 10 nap alatt leszedik és feldolgozzák a teljes mennyiséget. Tavaly ösz­­szesen 60 ezer mázsa szőlőt dol­goztak fel itt, az idén ennek csak­nem kétszeresére számítanak. A szüret gondos előkészületet, nagy­fokú gépesítést kíván. Mivel öt helyen dolgozzák fel a leszüretelt szőlőt, mindenütt kibővítették a kapacitást, a tárolótereket, új er­­jesztőket, szikkasztókat, préseket szereltek fel. A tervek szerint 1000—1200-an szüretelnek a gazdaságban. Ter­mészetesen alkalmi segítséget is igénybe kell venniük, ezért Ajká­ról nyugdíjas bányászok érkez­nek. Veszprémből a Vegyipari Egyetem hallgatói, a környező kö­zépiskolák diákjai is segítenek. A leszedett szőlőt tehergépkocsikra szerelt konténerekkel szállítják közvetlenül a darálókba. Az idén először két szőlőkombájn is szü­retel, az egyik Bulgáriából érke­zik, a másik hazai gyártmány­a Szekszárdon készült.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék