Népszabadság, 1979. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-16 / 217. szám

1979. szeptember 16., vasárnap NÉPSZABADSÁG MUNKA, PIHENÉS, SZÓRAKOZÁS Milyen volt a nyár Micsoda kérdés! Hát persze hogy... No, szóval, akadt benne néhány kitűnő pillanat. Felejthe­tetlen lubickolások, véget nem érő szócsaták, hegyi túrák, kirán­dulások. Az első fizetés élménye. A „magam kerestem, magam köl­töm el" varázsa. Szerelmek és szakítások. Az ismeretlenbe indu­lás izgalma. Hová menjek? Mit látok? Kivel találkozom? Ten­gernyi elképzelés. Nagy fogad­kozások időszaka. Milyen volt a nyár? Erre kér­tem választ néhány fiataltól. Barangolások Kitűnik a többi dolgozó közül. Elsősorban a magassága miatt. Fehér köpeny, fehér fityula. Aló­la szőkésbarna haj csúszik elő. Kezén gumikesztyű. Nem kapkod. Mozdulatai könnyedek, magabiz­tosak. A szalag hozza, hozza az üres dobozokat. Az automata te­liadagolja töltelékkel. És máris eléje ér a sor. Jobb kezével pap­rikadarabokat dob a töltelék te­tejére, ballal pedig lesimítja. Szakszerűen mondva: egalizál. Belefeledkezik a munkába. Most nem létezik számára ez a csengő­bongó üzem. Csak a konzerv. A lecsós marhaszelet. Paprikadobás, simítás. És újra: dobás, simítás. Órák óta. Tóth Sándornénak hívják. Kon­zervgyártó szakmunkás. Szavaink felét elnyeli a gépek monoton za­ja. Paradicsomos kezét leöblíti, s hosszú léptekkel a közeli irodába siet. •— Túlórázom — mondja szé­ket kerítve. — Tízre jöttem, ket­tőig dolgozom. Ma négy órám lesz. — Mennyit keres? — Keveset. Kettőezer-ötszáz forint a fizetésem, gyártásközi meós vagyok, laboratóriumban. Most viszont, ezzel a munkával a szalagnál, kikerekítem a fize­tésem. Így elérem a háromezer­­hatszázat. Szerintem ez elég könnyű munka, bár a figyelmem cseppet sem lankadhat. A töltő­súlynak a dobozban kell lennie, ezért felelős vagyok. Annak idején szakközépiskolá­ba jelentkezett, de nem vették fel. Akkor gondolt a Budapesti Konzervgyárra. Sikerrel vette az első akadályokat 1976-ban. Ám most nem a munkáról, ha­nem az idei nyárról kérdezem. Van mesélnivalója: _— Sokat barangoltunk. Jártunk Miskolcon, Lillafüreden. Egy fa­lucskában, Arnóton szálltunk meg a rokonoknál. Az Avas tetszett. Miskolctól nem voltam túlságo­san elragadtatva. Némelyik része erősen elhanyagolt, szemetes, az egyetemváros ellenben szép. Vitába keveredik a­ dolgozók egyikével, Miskolc értékeit ille­tően nincsenek azonos nézőpon­ton. Másra terelem a szót: — Táncolni voltak? — Diszkóban. A Balatonra is eljutottak a fér­jével. Terveik közt jelenleg Deb­recen szerepel az első helyen. Nem sajnálja az utazásra a fárad­ságot. Igyekszik kihasználni a sza­bad perceket. Az idén lett húszéves­ Tábor tábor hátán Csorbák János KISZ-titkár örökmozgó típus. Már második napja figyelem. A legkülönbö­zőbb helyeken, váratlan időpon­tokban találkozom vele a Debre­ceni Agrártudományi Egyetem fa­lai között. Akad dolga bőven: a termelési rendszerek közötti or­szágos vetélkedő elődöntője fo­lyik. Az egyetem KISZ-szerveze­­te a házigazda. A titkár papírla­pot oszt, gépírót keres, telefonál. — Az idén végeztem az egye­temen — kezdi a beszélgetést. —­ Július 1-től álltam munkába itt, helyben, a számítástechnikai la­borban dolgozom. Nem vagyok függetlenített titkár. Pillanatnyi­lag a számítástechnika alkalma­zásának lehetőségét kutatom a mezőgazdaságban. — Hogy telt a nyarad? — Egy hetet töltöttem Verőce­maroson a feleségemmel, ő ötöd­éves a Kossuth Lajos Tudomány­­egyetemen. Voltam a nemzetközi építőtáborban és Szarvason az évi felkészítő táborban. Megfor­dultam a hajdúszoboszlói közpon­ti titkárképző táborban is. Házi vezetőképzésünket szintén tábo­rozás keretében oldottuk meg. Tábor tábor hátán. Hirtelen, sor­rendiség nélkül, ennyi jut eszem­be. — Tervszerűen osztod be az idődet? — Igen, enélkül elúsznék, szá­mos társadalmi elfoglaltságom van, össze kell hangolnom őket. — Mi nem sikerült a nyáron? — Hegyvidéki túrára készülőd­tünk, de nem jött össze. Intenzív angolra is jelentkezni akartam, idő hiányában ez is elmaradt. — Strandon jártál? — Egyszer. — Mennyit keresel? — Kettőezer-hétszáz forintot. — Hol laktok? — Az egyetem kollégiumában, házaspári szobát kaptunk. Mind­össze 220 forintot kell fizetnünk. — Visszakanyarodik a korábbi témához. — Nagyon szeretek ol­vasni, erre sem jutott elég időm. Kikapcsolódást nekem az jelent, az pihentet, amitől elfáradok. Hol a séta, hol a futball, hol egy ki­adós beszélgetés. Most veszem észre: asztalán egy Misa mackó áll. Drága kincs. Júniusban hiába jártam érte a moszkvai áruházakat. Vajon hon­nan szerezte? — Nem az enyém, KISZ-bizott­­ságunk kapta ajándékba a kijevi Mezőgazdasági Akadémia hallga­tóitól. — Mi a délutáni programod? Órájára pillant. — Három óra múlva indulunk az első évfolyamosokkal almát szedni egy szabolcsi tsz-be, két hétre. Ez idő tájt, már öt éve, mindig ezt csinálom. Párnacsaták Tar Gabriella, a szolnoki Var­ga Katalin gimnázium negyedikes tanulója közfelkiáltással kapott megbízást társaitól erre a beszél­getésre. — Miért éppen téged jelöltek ki? Kicsit zavarban van. — Talán azért, mert ha vala­mit csinálni kell, rám számíthat­nak. Világosabban: van öt-hat ember, aki dolgozik, tíz, aki bese­gít alkalomszerűen. A többit nem érdekli a mozgalmi munka, csak a tanulás. — Miképpen telt a nyarad? — Másfél hónapot dolgoztam a helyi Patyolatnál. Vasalógép mel­lett párnákat hajtogattam, 40 fo­kos melegben, hét ötvenes órabé­rért. Kétezer-háromszáz forintot kerestem. Bevallom, többre számí­tottam. Azt tapasztaltam, a diák­munkát nem nagyon becsülik. Pontosabban: nincs differenciálás. Akik nyolc órából ötöt csak ül­tek, azok sem kaptak kevesebbet nálam. Ezután két hétig Zalaeger­szegen voltam építőtáborban, öt­százan gyűltünk össze. Ez a nagy létszám nem éppen szerencsés. Ha valakit kerestek, sosem tudtam segíteni. — Mit dolgoztatok? — Málnát szedtünk. — És szabad időben? — Sokféle program volt. Bár nem mindig dönthettünk önál­lóan, hová is szeretnénk menni. — Te miért jelentkeztél? — Mert az építőtáborokat jó kezdeményezésnek tartom. Kis kö­zösségek alakulnak ki. Úgy a munka is könnyebb. És az egész­nek hangulata van. Az esti tré­fák, a párnacsaták élménye más­napra is megőrzi bennünk a jó­kedvet. — Jártál másutt is? — Két hetet töltöttem Balaton­­akarattyán a barátnőmmel. Ke­rékpárral mentünk le. A nyári keresetem fele erre az útra ment el. Sok szépet láttunk. Sátorban laktunk. Közben tettünk egy-egy túrát a környékre. — Milyen terveid vannak a jö­vőre? — Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnö­ki karára szeretnék jelentkezni. Matematikából és fizikából eddig ötös voltam. Üdülés helyett aratás Nagy a sürgés-forgás a Claas Dominator előtt. Most éppen szó­ja kombájnolására készítik elő, öten rakják a helyére a vágóasz­talt Köztük van Matuz András is. Magas, széles vállú fiatalem­ber. A rákóczifalvi Rákóczi Ter­melőszövetkezet gépszerelője. Har­mincegy éves. — Hosszabb szórakozásra nem értem rá — mondja. — Egyszer vittem el a gyerekeket Budapest­re, az Állatkertbe. Az aratás min­den időmet lekötötte. — Milyen volt a nyári munka? — Nehéz körülmények jelle­mezték az idei aratást. A másfél­két havi szárazság miatt nem fejlődött rendesen a búza, meg­szorultak, sülevényesek lettek a szemek. Ezért a szemveszteség csökkentésére különösen vigyáz­nunk kellett. Másfél százalékos szóródást még elfogadnak, ez a felső határ. Nálunk azonban ez az ezreléket sem érte el. — Mennyit arattál le? — Hetvennyolc vagon búzát, il­letve árpát vágtam le. Ezzel első lettem a betakarítási versenyünk­ben. — Korábban mit csináltál? — A kombájnt javítottam. Sze­retem, ha a gépemet magam ké­szítem elő. Már tizenöt éves korom óta végzem ezt a munkát — Ha már nyaralni nem vol­tál, télre mi a terved? — Nem tudom előre. A laká­som még nincs teljesen rendben, azzal kell foglalkoznom. — Mennyi a kereseted? — Átlagfizetésem ötezer-nyolc­­száz forint, de aratáskor megke­restem a tízezret. Persze ehhez kora hajnaltól néha este tízig is dolgozni kell. — Most milyen munkák foly­nak a gazdaságban? — Ilyenkor sem kevesebb a gond, mint nyáron. Megoszlanak az erők, hisz egyszerre több ter­mény érik be. Napraforgót, szóját cukorrépát, kukoricát k­ell betaka­rítanunk. Ez már az őszi hajrá. Nem kötelező pluszmunkát vállal­ni, de az ember becsülete ezt dik­tálja. Folyton csak arra gondo­lunk: mi lesz, ha megered az eső? Mekkora lehet abból a kár? Igyek­szünk megelőzni. * Milyen volt végül a nyár a szá­mok nyelvén? A tanév végén 260 ezren fejez­ték be iskolai tanulmányaikat. To­vábbtanulásra 126 ezren jelent­keztek. Az első munkavállalók száma 134 ezer. A nyári hóna­pokban 80 ezer diák segített or­szágszerte az építőtáborokban, ez­zel kétszázmillió forintot termel­tek. 1978-ban 13 700, az idén 20 000 diákot fogadtak nyári mun­kára a gyárak, üzemek. És a szórakozás? Az Országos Rendező Iroda kínálatából idézek: „Halló, itt Balaton!; a Neoton Fa­mília hangversenye; Koncz Zsu­­zsa-koncert; gyermekműsorok. Külföldi vendégeink: Osibisa együttes; Myrjam Makeba.’’. 1979-ben 83 000 fiatal üdülteté­sét szervezte meg az Állami Ifjú­sági Bizottság. A turizmusra köl­tött összeg 44 millió forint. Cseh János 17 KARMESTERPORTRÉ A hangzás varázsában A zeneakadémiai vizsgahang­verseny karmesteri pulpitusán karcsú fiatal lány jelent­­ meg. Önmagában is jelenség: törékeny, finom harmónia. Amikor azonban intésére fölcsendült Beethoven IV. szimfóniája, már csak a ze­nére figyeltünk. — Hogyan került a karmesteri dobogóra? — kérdeztem az ifjú művésztől, Kovács Edittől. — Édesapám orgonáit, hege­dült, édesanyám is szerette a ze­nét. A Leöwey Klára gimnázium zenei tagozatán Andor Ilona sze­mélyisége, példája, hivatástudata volt rám olyan hatással, hogy el­határoztam: kórusvezető leszek. Oklevelet mutat: 1975-ben a Ze­neművészeti Főiskola kórusveze­tői versenyén első lett. — Ez hatalmas kedvet adott. Éreztem, hogy jó úton járok. Ta­valy sikerrel fejeztem be tanul­mányaimat: zenetanárt és kórus­vezetői diplomát szereztem. — S miképpen érlelődött meg az az elhatározása, hogy felvéte­lizik a karmesterképző szakra? — Az első karmesterverseny se­lejtezőjén láttam Kobajasi Ken­­icsirót vezényelni. Teljesen hatal­mába kerített a hangzásvilág. Fel­szította bennem az eddig csupán lappangó vágyat a teljesebb har­mónia kifejezésére. Első nekifu­tásra nem kerültem be a karmes­terképző szakra, másodszorra vi­szont sikerült. — Még tanul, de már dolgozik is. — A néphadsereg művészegyüt­tesének korrepetitora vagyok, a bábszínházban énektechnikát ta­nítok. — Maholnap kilép a pódiumra. Kinek köszönhet a legtöbbet? — Kórodi András a mesterem. Mindig nagy önállóságot ad nö­vendékeinek, igazi alkotói szabad­ságot. Hagyja kibontakozni az egyéniséget. Gazdag tapasztalatait szívesen átadja nekünk. Példaké­peim: Ferencsik János és Kobaja­si Kenicsiro. — Kevés nő van a dirigensi pályán. A férfiakkal egy sorban érez annyi erőt, hogy helyt tud állni? — Minden munka, így a zenei hivatás is versengéssel jár. Úgy gondolom, hogy a zenét, a kotta­fejekben rögzített dallamvilágot megértéssel és alázattal kell élet­re kelteni. Földes Károly

Next