Népszabadság, 1980. február (38. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-26 / 47. szám

a NEPSZABADSAC 1080. február 26., kedd ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT. Kuvait Ál­lam függetlenségének 19. évfor­dulója alkalmából Losonczi Pál, az ülnöki Tanács elnöke távirat­ban köszöntötte Dzsaber al-Ah­­nied al-Dzsabcr al-Szabah emirt. Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratban üdvözölte Szaad al-Abdullah al-Szalem al-Szabah trónörököst, miniszterelnököt. IRÁNI VEZETŐK TAVIRATA. Ruhollah Moszavi Khomeini aja­­tollah és Abol Hasszán Bani­­szadr, az Iráni Iszlám Köztársa­ság elnöke táviratban mondtak köszönetét Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének az irá­ni iszlám forradalom első évfor­dulója alkalmából küldött jókí­vánságaiért. FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI DELEGÁCIÓ utazott hétfőn Szla­­menicky Istvánnak, a SZÖVOSZ elnökének vezetésével Szófiába, ahol részt vesznél? a KGST-tagor_ szagok központi szövetkezeti sző. vétségéi és tanácsai elnökeinek soron következő értekezletéin. TOK1ÖBA UTAZOTT hétfőn Tömpe István, az OIRT (a szo­cialista országok nemzetközi rá­dió- és televíziószervezete) elnö­ke, aki a III. rádió- és televízió­világkonferencián az OIRT kül­döttségét vezeti. AZ MSZBT küldöttsége hazaérke­zett Moszkvából; a delegáció a szocialista országok szovjet bará­ti társaságának nemzetközi ta­nácskozásán vett részt. A MISKOLCI GALÉRIA kister­mében megnyílt a salgótarjáni rnűvésztelepen élő és alkotó Mé­száros Erzsébet textilművész ki­állítása. A tárlaton a művésznek mintegy negyven, lakásdíszítésre abkalmas munkája látható. SIKERES PRÓBAÜZEMELÉS után hétfőtől új szállítópályán to­vábbítják a szenet á Nógrádi Szénbányák, ménkesi aknaüzemé­ben. A kitermelt szén útját mint­egy harmadára rövidítették, a szállítás ideje a korábbi 75-ről 18 —20 percre csökkent. Magyar-pakisztáni kereskedelmi tárgyalások Befejezte tárgyalásait Pakisz­tánban az Udvardi Sándor kül­kereskedelmi miniszterhelyettes vezetésével kint tartózkodó ke­reskedelmi küldöttség. A korábbi gyakorlatnak meg­felelően a két ország között ér­vényben levő hosszú lejáratú ke­reskedelmi megállapodás kereté­ben kétéves jegyzőkönyvet írtak alá a kölcsönös áruszállítások nö­veléséről. Pakisztán különböző fogyasztási cikkeket, inget, kö­töttárut, gépiszőnyeget szállít majd, magyar műszerek, orvosi műszerek, elektromos berendezé­sek és műtrágya ellenében. Elhunyt dr. Vajda Ernő Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 90 éves korában elhunyt dr. Vajda Ernő fotóművész, a Ma­gyar Fotóművészek Szövetségének alapító tagja, 1963 és 1968 között elnöke; a Művészeti Alap képző­­művészeti szakosztályának veze­tőségi tagja, a Nemzetközi Fotó­művész Szövetség kitüntetettje, a Munka Érdemrend arany fokoza- ! tának tulajdonosa. Fotográfusi tevékenysége a vi­rágok, a fák művészi megörökí­tésében teljesedett ki. Gazdag életművéből emlékezünk kiállí­tásaira, s az itthon és külföldön megjelent könyvei művészi mun­kásságának maradandó dokumen­tumai. Halálával hazai és nemzet­közi viszonylatban ismert alkotó művész távozott körünkből. A Magyar Fotóművészek Szövetsége A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja F. RÁCZ KÁLMÁN írót, műfordí­tót hétfőn mély részvét mellett te­mették el a Rákoskeresztúri teme­tőben; az írószövetség nevében Fábián Zoltán titkár mondott be­szédet. EMLÉKTÁBLA-AVATÁS. Szer­da délelőtt 11 órakor felavatják Sárközi György költő, regényíró, szerkesztő emléktábláját a VII. kerület Lenin körút 7. számú ház falán. Avatóbeszédet mond Bol­dizsár Iván. ALAKULÓ ÜLÉSÉT tartotta hét­főn a Nehézipari Műszaki Egye­temen a miskolci akadémiai bi­zottság kohászati szakbizottsága. A testület egyebek között a ferro­­ötvözetek hazai gyártásának kér­déseivel és a diósgyőri Lenin Ko­hászati Művekben épülő konver­­teres acélmű technológiájának ki­dolgozásával foglalkozik majd. HATÁRIDŐ ELŐTT fél évveiké, szült el Nyíregyháza új óvodá­ja. A kétszáz személyes, kétszintes, nyolc foglalkoztatótermes gyer­mekintézményt a Szabolcs me­gyei Állami Építőipari Vállalat építette. KISEBB FÖLDRENGÉST észlel­tek Recsk környékén vasárnap éj. jel 0 óra 33 perckor. A rengést több községben érezték; káreset­ről nem érkezett jelentés. ARANYÉRMÉT NYERT Két magyar termék a 7. brnói Salima nemzetközi élelmiszeripari kiállítás versenyében. A kitüntető elismerést a Konzervipari Tröszt paprikasaláta-konzerve és a la­bor Műszeripari Művek gabonavető­­mag-minőségellenőrzö műszere kap­ta meg. SIKERÜLT MEGFÉKEZNIÜK a görög hatóságoknak holland szak­értők segítségével a Navarino­­öbölben szombaton felrobbant Irenesz Szerenade nevű tankhajó­ból kiömlő olaj terjedését; az öböl vizét egy kilométer hosszan 15—20 méter széles olajfolt borítja. BELES ISTVÁN, a Magyar Partizán Szövetség tagja 86 éves korában elhunyt. Teme­tése február 28-án, délután egy órakor lesz a Farkasréti teme­tőben. — Magyar Partizán Szövetség. Eltemet lék Sím* Ite/söt Mély részvéttel kísérték utolsó útjára hétfőn a Farkasréti teme­tőben Soó Rezső kétszeres Kos­­suth-díjas akadémikust, nyugal­mazott egyetemi tanárt pályatár­sai, tanítványai, tisztelői és csa­ládtagjai. A ravatalnál Tigyi József aka­démikus, az MTA .biológiai osz­tályának nevében méltatta az el­hunyt tudós munkásságát. Jakucs Pál, az MTA levelező tagja a volt munkatársak és tanítványok ne- I vében rótta le kegyeletét, míg a j sírnál az Oktatási Minisztérium, Debrecen városa és a barátok : képviseletében Bognár Rezső ' akadémikus búcsúztatta Soó Re­zsőt. ELHUNYT KÉK ZSIGMOND író. nyelvész, publicista, a Híd című újvidéki folyóirat egykori főmun­katársa. majd a Magyar Szó fő­­szerkesztője. DABÓCZY MIHÁLY szobrászmű. vész 75 éves karában elhunyt; te­metéséről később intézkednek. A LENIN KOHÁSZATI MÜVEK szocialista brigádvezetőinek kül­dött-tanácskozását hétfőn tartot­ták meg Miskolcon, a Vasas Mű­velődési Központban. Az értekez­leten a gyár 1174 szocialista bri­gádjának képviseletében a részve. vők értékelték a tavalyi munkát és döntöttek a pártkongresszus tiszteletére tett újabb munkafel­­aj áldásokról. TAVASSZAL RENDEZIK MEG Salgótarjánban a munkás kultu­rális heteket. A zömmel április­ban sorra kerülő programban egyebek között munlkásfilmhetek, költő—ifjúmunkás találkozók szerepelnek. JATÉKMESTERKEPZÖ-TANFOI.YAM indult tegnap Bakonyoszlopon, ahol a Fejér megyei Művelődési Központ szervezésében az irodalmi, zenei és ügyességi vetélkedők megszervezésé­nek. lebonyolításának titkaival ismer­kedik harminc fiatal. A tíznapos tan­folyam részvevői ideiglenes működé­si engedélyt kapnak, s azt néhány hó­napos gyakorlati munka után vizsga letételével véglegesíthetik. FIGYELMETLENÜL VEZETTE motorkerékpárját a Békés me­gyei Szarvason H ángy isi István 22 éves budapesti betanított mun­kás, és egy gyalogátkelőhelyen ha­lálra gázolta Varga Lajosné 65 éves szarvasi nyugdíjast. Az év képei fotópályázat díjazottjai Kiosztották a Magyar Fotóművészek Szövetsége Az év képei 1979. négy ka­tegóriában meghirdetett fotópályáza­tának díjait. Az emberábrázolás, riport, életkép és tájkép kategóriában díjat nyert: Bállá András, Balogh P. László, Ben­­kő Imre, Fejér Gábor. Friedmann Endre, Molnár Edit és ifj. Tóth György: a társadalmi életünk kategó­riában íXj. Tóth György; a kísérletek és újítások témakörében Bállá And­rás és E. Szabó István; az alkalma­zott kategóriában Fenyő János, Hor­­ling Róbert. Kovács Tamás, Módos Gábor. Pelbárt János, SajnovitS Sán­­! dór és Tóth József. KÖZLEMÉNYEK INGAJÁRAT A GÖDÖLLŐI IIÉV­­VONALON. A BKV közli, hogy feb­ruár 29-én, valamint március 3. és 7. között naponta 8 tói 14 óráig pálya­fenntartás miatt lezárják a gödöllői HÉV-vonal ArpádXöld és Csömör ál­lomás közötti szakaszát. A csömöri szerelvények ezekben az időpontok­ban kerülő úton — Kavicsbánya-elága­záson keresztül — közlekednek. Ezért a Cinkota-újtelep és az Árpádföld megállóhelyre igyekvők Cinkotán in­gaszerelvényekre szállhatnak át. ame­lyek menetrendszerűen csatlakoznak a csömöri járatokhoz. A vágányzár miatt a munkálatok idején Szabad­ság-telep megállót nem érintik a vo­natok. ^^megny# ^ m Jrl február 25-én a Venyianyag Kereskedelmi Vállalat SMM HIGIÉNIA PARFÜMÉRIA SZAKÜZLETE . Budapest VII., Dohány u. 58—62. 1 Vp FINOM KOZMETIKAI CIKKEK ■ E Az ismeri belföldi márkák melleit, I B szocialista és tőkés importból származó M, I DEKORATÍV parfümök, kölnivizek VsJ 1 KOZMETIKAI ARUK HAJAPOLÖ SZEREK VStW SPECIÁLIS BOROTVÁLKOZÁSI rja? ARCAPOLO SZEREK SZEREK ÉS ESZKÖZÖK IBI TESTKOZMETIKUMOK nagy választéka kapható. .||| Nyitva: naponta 10-től 18 óráig, szombaton 14 óráig. u na Szeretettel várjuk kedves vevőinket! DOHANYU /I / 1________~i v APRÓCSKA ÖRÖMÖK Jó szóval, szeretettel Pest megye legnagyobb ki­terjedésű és leg­­fiatalabtr váro­sa Érd. Itt él Csölle Antalné, azaz Erzsiké néni, ugyanis a gyerekek és a szülők ezen a néven jobban ismerik. Azt mondják róla a munkatársai, a nagymamák és a nagypapák, az apukák és az anyukák, hogy nagyon szereti a gyerekeket. Érthető, mert ízig­­vérig ilyen az az óvónő, aki har­mincöt éve a gyerekekkel, a gye­rekekért él és dolgozik. A 9-es számú napközi otthonos óvodát, a Kutyavári utcában, két évvel ez­előtt avatták fel. A társadalmi összefogás példájaként emlegetik azóta is, hiszen határidő előtt, igen gyorsan, a költséghatáron belül elkészülhetett. Dolgozott itt gimnazista, szakmunkás, tanár, gépkocsivezető. Segített a 20-as Volán kollektívája; a Mezőgép érdi vállalatának dolgozói és még sokan mások. Az átadás óta már megszokták, lakják a gyerekek. Az első tapasztalatok A távolsági sárga autóbuszok­kal ezen a reggelen is sorra ér­keznek a Casinó megállóhoz az álmos szemű óvodások. A szülők sietnek. Pontosan kell a munka­helyre érkezni. Szorosan fogják a csöppségek kezét, mert a het­venes főútvonal mindig forgal­mas. Az ébredő évszakot kíséri a lo­pakodó napfény és a sáros utca. A járda betonozott, de itt-ottegy tócsa, a gyerekek igaz örömére, mégis akad. Ök véletlenül nem hibázzák el. Nekik mindig sike­rül a tócsa kellős közepébe lép­ni. Egy kislány, talán négyéves, sír. Nyűgös. Álmos talán? Az ő korában, hideg hajnalokon, ne­héz megértem, hogy miért kell az. anyunak és az apunak olyan ko­rán kelnie. Erzsiké néni ilyenkor már az óvodában van. Dolgozik. Várja a gyerekeket. Szíves szó­val. — Mi baj van; Mariann? — Haza akarok menni — s még szaporábbá válik a szipogás. — Nem akarod megnézni a bábelőadást? A gyerek mintha megfeledke­zett volna bánatáról, elköszönt édesanyjától, s észrevétlenül el­tűnt a többi apróság között. — Mindig sikerül valami meg­nyugtatót, vigasztalót kitalálni? — kérdezem. — Nem. Mindig sikerül igazat mondani. Talán ez a legfonto­sabb. így felfedeztethetem a gye­rekekkel az apró örömöket. Ma valóban lesz bábelőadás. Ha nem lenne, nem mondtam volna. Tud­ja, a mi szakmánk olyan, ahol a türelem, az emberszeretet, az igazmondás elemi követelmény. A gyerekek koruknál fogva is őszinték, becsületesek. Nem sza­bad visszaélnünk, mert azt akar­juk, hogy idősebb korukban is ilyenek maradjanak. Ez csak raj­tunk múlik. A pedagógusokon és a szülőkön. A gyerekek életében ez az első közösség. Itt tanulják meg a közösségi élet legegysze­rűbb, de legfontosabb szabályait. Átmeneti gondok Sokan vannak. Ez a közös reg­geli torna idején szembetűnő. A nagy aula benépesül. A kiscso­portosok is felszabadultak, de a középső és nagycsoport tagjai már elevenek. A torna a mozgás első rendezett és fegyelmezett megnyilvánulása, mivel minden­ki úgy dolgozik, ahogy azt az óvó néni mondja és mutatja. Negyven, negyvenöt gyerek tar­tozik egy-egy csoportba. — Erre az új óvodára is jellem­ző a túlzsúfoltság és a képesítés nélküli óvónők nagy aránya? — Nálunk is negyven-ötven százalékkal több gyereket kell el­látnunk, mint ideális köi-ülmé­nyek között. Még mindig kevés az óvoda. Átmenetileg. Addig vál­lalnunk kell az ebből fakadó gon­dokat. Meg kell értenünk, hogy csali abból lehet gazdálkodni, ami van. Fia a rendelkezésünkre álló erőkkel okosan bánunk, akkor mindenre jut, ami fontos. A leg­utóbb átadott óvoda három hónap alatt készült el. Az új forfa-óvo­­da is enyhített a városi gondo­kon. Ennek az építésekor is ugyanúgy, mint a mi óvodánk esetében a szervezett társadalmi murdta jelentette a legnagyobb segítséget. Mielőbb ki kell elégí­teni az igényeket, mert szerintem az óvoda életszínvonal-politikai ügy. Ezt elmondtam a városi párt­­értekezleten is. Az óvoda megte­remti annak a feltételét, hogy az édesanya mielőbb visszamehes­sen munkahelyére dolgozni. Ez megváltoztatja a család életét. Ha a gyerekek megfelelően képzett szakember felügyelete mellett, jó körülmények között vannak, a szülők nyugodtak. Félreértés ne essék. Én nagyon tudom tisztelni a képesítés nélküli fiatalok szin­te határtalan lelkesedését és ál­dozatvállalását, de elengedhetet­lenül szükséges a megfelelő kép­zettség mielőbbi megszerzése. A mi óvodánkban csak olyan képe­sítés nélküliek dolgoznak, akik egyik vagy másik főiskola hall­gatói. Ez azonban nem jellemző a város egészére, a többi óvodá­ra. Pedig nekem meggyőződésem, hogy elegendő óvónőt képzünk. A baj csak az, hogy a végzettek kö­zül sokan más munkaterületen helyezkednek el. ök pályatévesz­tettek. Talán soha nem is lett volna belőlük igazán jó óvónő. Mégsem őket sajnálom,, hanem azokat, akik jó képességűek ugyan, de nem juthattak be a fő­iskolára, mert helyüket olyanok foglalták el, akikről a végzés után kiderült, hogy nem voltak a nevelői hivatás elkötelezettjei. Ezért is felel A tízórait gyorsan követi az ebéd. Az étkezőben sok kicsi asz­tal, sok kicsi szék várja a törzs­vendégeket. A csoportok egymást váltva megebédelnek. A kanalat nehány gyerek még marokra fog­ja. Itt erre is ügyelnek. Hol a da­da, hol az óvó néni, de van, ami­kor Erzsiké néni is megmutatja, miként kell helyesen tartani az evőeszközöket. Csölléné ebédide­je mindig bizonytalan, mert a te­lefon gyakran csörög, s van, ami­kor az adminisztrációs munka emészti az időt. — Nekem az a dolgom, hogy segítsem az itt dolgozó óvónők munkáját. Erőmhöz és lehetősé­geimhez képest biztosítsam a jó munka feltételeit. Mint intéz­ményvezető ezért is felelek. Az élet- és munkakörülmények ala­kulását figyelemmel tudom kísér­ni. A óvónőknek kevés a szabad­idejük, s mégis újabb és újabb, pedagógiaiing korszerűbb mód­szerekkel kell megismerkedniük, hogy azt mielőbb alkalmazni tud­ják, de csak akkor, ha jók ezek a módszerek. A megszerzett több évtizedes tapasztalat alapján ta­lán már könnyebben el tudom dönteni, hogy ez vagy az az el­képzelés beválik-e avagy sem. Az esetleges hibák kockázata el­lenére is tisztelni tudom azokat, akik kezdeményeznek. Esteledik. A délutáni alvás ide­je is lejárt. Az ízlésesen díszített termekben a gyerekek összerak­ják az alkalmi heverőket, hogy nagyobb legyen a hely, tudjanak játszani addig, amíg szüleik értük jönnek. A kisfiúk és kislányok a jól sikerült bábelőadás hatására maguk is báboznak. Mariann édesanyja megérkezik. Felöltöz­teti a kislányt. Mindketten elkö­szönnek a vezető óvó nénitől. Sietnek haza. Ismét együtt lesz a család. Jó volt ez a nap. Ap­rócska örömeivel, új kalandjai­val, Erzsiké néni kedvességével együtt. Ambrus Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék