Népszabadság, 1982. október (40. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-13 / 240. szám

Ára: 1,40 Ft VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÉPSZABADSÁG 1982. október 13., szerda AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA XL. évfolyam, 240. szám Lemondott Szuzuki Zenko japán kormányfő a TOKIÓI TUDÓSÍTÓNKTÓL Szuzuki Zenko, japán miniszterel­nök, a kormányon levő Liberális De­mokrata Párt elnöke kedden bejelen­tette, hogy nem indul a novemberre kitűzött pártelnöki választásokon. Szuzuki elhatározása gyakorlatilag a pártvezetői, illetve a kormányfői tisztségről való , lemondással egyen­értékű. A japán fővárosban politikai bom­ba erejével hatott a hír. Szuzuki párt­elnöki — és egyidejűleg miniszterel­nöki — újraválasztása­ ugyanis szin­te bizonyosnak tűnt. Noha az LDP-n belül egyre hangosabbá váltak ellen­felei, a párt parlamenti képviselői­nek többsége — elsősorban a befolyá­sos Tanarca-frakció­­— őt támogatta. Olyannyira, hogy lemondási szándé­kának bejelentését ellenfeleinél talán csak hívei fogadták nagyobb megle­petéssel. Megfigyelők azonban­­ mégsem áll­nak értetlenül Szuzuki döntése előtt. A miniszterelnök ugyanis több mint két évvel ezelőtti hivatalba lépésekor jelentős csődtömeget örökölt, de az­óta még nagyobb csődtömeget hal­mozott fel. A súlyos deficittel küsz­ködő költségvetés szanálására tett erőfeszítések teljes kudarcot vallot­tak. A kormány mindenekelőtt a jó­léti és szociális kiadások rovására — s nem utolsósorban a fegyverkezés javára — kívánt spórolni. Ilyen kö­rülmények között a pénzügyi gondok rekordmagasságúra nőttek, s ezzel párhuzamosan a­­gazdasági növeke­dés is messze maradt az előirányza­toktól. Eközben pedig az országnak nyugati szövetségeseivel súlyos ke­reskedelmi problémái, ázsiai szom­szédaival pedig jó kapcsolatokat ter­helő diplomáciai bonyodalmai tá­madtak. Ezek után Szuzuki feltehető­leg nem véletlenül érezhette úgy, hogy az említett nehézségekkel ak­kor sem tudna megbirkózni, ha újabb két évig hivatalában marad. Tokióban egyelőre nem tudni, hogy ki jön Szuzuki után. A kormányzó párton belül már megkezdődtek az alkudozások az utód kijelöléséről. Akárki is veszi át azonban Szuzuki Zenko terhes örökségét, nincs veszte­getni való ideje, ha a jövő évi parla­menti választásokig némi eredményt akar elérni. Folytatódott az ENSZ-közgyűlés általános vitája Magyar felszólalás a világszervezetben Az ENSZ-közgyűlés 37. ülésszakán tovább folytatódott az általános vita. A diplomáciai missziók, konzulátu­sok, valamint a diplomaták biztonsá­gának szavatolásáról Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár jelentést ho­zott nyilvánosságra. A világszervezet titkárságára befutó panaszok, diplo­máciai jegyzékek alapján összeállí­tott jelentésből kitűnik, hogy több állam diplomáciai képviseletei New Yorkban, Washingtonban, valamint az Egyesült Államok­­más városaiban lehetetlen körülmények között kény­telenek dolgozni, nem szűnnek az el­lenük irányuló provokációk és más ellenséges megnyilvánulások. A leg­főbb célpont a Szovjetunió és a többi szocialista ország nagykövetsége, dip­lomáciai képviselete. A szociális­, kulturális és humani­tárius kérdésekkel foglalkozó bizott­ságban, a faji megkülönböztetéssel összefüggő napirendi pontok vitájá­ban felszólalt Hegyi Tamás, a magyar küldöttség tagja. Megbélyegezte azo­kat az erőket — bizonyos nyugati ál­lamokat, Izraelt és a nemzetközi mo­nopóliumokat­­, amelyek támogat­ják a fajüldöző dél-afrikai rezsimet. Megállapította, hogy ez a rendszer erőltetett ütemű fegyverkezésével és potenciális nukleáris erejével az egész világ békéjét és biztonságát fenyege­ti. A magyar küldött beszámolt azok­ról az akciókról, amelyekkel népünk kinyilvánítja szolidaritását az apart­heid áldozatai iránt, és a többi kö­zött elmondotta, hogy az Afrikai Nemzeti Kongresszus és a SWAPO által küldött diákok tanulnak ösztön­díjasként a magyar egyetemeken. (MTI) Szovjet—etióp tárgyalások Moszkvában LEONYID BREZSNYEV ÉS MENGISZTU HAILÉ MARIAM POHÁRKÖSZÖNTŐJE ( MOSZKVAI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) Kedden hivatalos, baráti látogatás­ra Moszkvába érkezett Mengisztu Hailé Mariam, az etióp ideiglenes katonai kormányzó tanács elnöke, az Etióp Dolgozók Pártja Szervező Bi­zottságának elnöke. A kedden megkezdődött szovjet— etióp tárgyalásokon — amint ez a közzétett hivatalos jelentésből kide­rült — a szovjet tárgyaló delegációt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Legfelsőbb, Tanács Elnök­ségének elnöke vezette. Ugyancsak­ ő mondott pohárköszöntőt azon az est­ebéden, amelyet az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának Elnöksége adott az etióp államfő tiszteletére. Leonyid Brezsnyev kijelentette: a kedden megtartott tárgyalások újra megerősítették, hogy a két fél állás­pontja a kérdések széles körében megegyezik. — A jelenlegi világhelyzet — foly­tatta Leonyid Brezsnyev — bonyolult és­­veszélyes.­­Ennek oka az amerikai imperializmus agresszív politikája, amely a Szovjetunió ellen, a szocia­lista közösség ellen irányul. Washing­ton ezt nyíltan hirdeti. De az impe­rializmus új keresztes hadjárata en­nél szélesebb politikai és földrajzi igénnyel lép fel: az egész szabadság­szerető, haladó világ ellen irányul. Leonyid Brezsnyev a továbbiakban arról beszélt, hogy az afrikai orszá­gok szuverenitása és nemzeti érdekei elleni merényletek visszautasítása csak akkor lehet sikeres, ha ezek az országok egységesek, és összefognak jogaik védelmére,­ ha korunk vala­mennyi imperialistaellenes erőinek szolidaritására és támogatására szá­míthatnak.­­ Ami a Szovjetuniót illeti, a mi politikánk világos és következetes. Mi annak hívei vagyunk, hogy Af­rika a nemzeti függetlenség, a béke, a jószomszédság és a felvirágzás kontinense legyen. Mi a gyarmati rendszer és a fajüldözés maradvá­nyainak mielőbbi fölszámolását kí­vánjuk. Többek között ideje véget vetni a fajüldözők uralmának Namí­biában, és megadni ennek az or­szágnak a várva várt, valódi függet­lenséget. A Szovjetunió határozottan ellenzi, hogy Afrikát politikai konf­rontáció színteréül használják föl. Támogatja az afrikai népeknek azt a­ törekvését, hogy kontinensüket sza­baddá tegyék a külföldi katonai tá­maszpontoktól, s hogy ez a terület atommentes övezetté váljék. Amel­lett vagyunk, hogy a NATO és a Var­sói Szerződés vezető szervei nyilat­kozzanak úgy, hogy nem terjesztik ki tevékenységük szféráját Ázsiára, Afrikára és Latin-Amerikára — mondta Brezsnyev, majd végezetül méltatta az etióp forradalom sikereit. Pohárköszöntőjében Mengisztu Hai­lé Mariam szólt az etióp forradalom győzelme óta eltelt időszak eredmé­nyeiről, az ország gazdasági fejlődése érdekében kifejtett erőfeszítésekről. Mengisztu éles szavakkal ítélte el az Egyesült Államok politikáját, amely minden eszközzel igyekszik megakadályozni a haladást az afrikai országban. Befejezésül megállapítot­ta: Etiópia és a Szovjetunió sokolda­­lúan fejleszti kapcsolatait, közösen küzdenek a békéért, egyenjogúságért, szabadságért és a szocializmus győ­zelméért. Kedden Moszkvában megállapo­dást írtak alá az SZKP és az Etióp Dolgozók Pártjának megszervezésé­re alakult bizottság közötti együtt­működésről. A dokumentumot az SZKP részéről Leonyid Brezsnyev, etióp részről pedig a Mengisztu Hailé Mariam­ látta el kézjegyével. Az együttműködési megállapodás aláírá­sán jelen voltak SZKP- és szovjet ál­lami vezetők, valamint a Mengisztu Hailé Mariam kíséretében kedden Moszkvába érkezett etióp hivatalos személyiségek. Medveczky László ÖT HÓNAPJA A VILÁGŰRBEN Folytatják munkájukat a Szal­jut—7 lakói (Moszkvai tudósítónktól.) Kedden múlt öt hónapja, hogy a világűrben, a Szaljut—7 űrállomás fedélzetén él és dolgozik a két szov­jet űrhajós, Anatolij Berezovoj és Valentyin Lebegyev. Ebből az alka­lomból rövid összeállítást adtak ki a Moszkva környéki földi irányító köz­pontban. Az „űrmérlegből” kiderül, hogy­­a két űrhajós igen fontos és hasznos munkát végzett az eltelt idő­ben. Adatokat közöltek a földi ás­ványkincsek elhelyezkedéséről, s eközben hat új értékes lelőhelyet fe­deztek fel, továbbá megfigyeléseik­kel a gyakorlatban segítették a ten­geri halászhajók munkáját. Mind­ezeken kívül elvégezték az előírt asztrofizikai, geofizikai, orvosbioló­giai, technológiai és technikai kísér­leteket. Berezovoj és­­Lebegyev, amint em­lékezetes, két vendégűrhajó utasait is fogadta a Szaljut—7 űrállomáson. A látogatók között volt­ a világ má­sodik női űrhajósa és az első francia űrhajós. Három teherűrhajó is érke­zett a Szaljut—7-re. Az utolsót, a Progressz—15-öt nemrég rakták ki, és az még mindig együtt kering az űrállomással. Hétfőn egyébként a szokásos „egészségügyi napot” tartották a Szaljuton. Az alapos, mindenre ki­terjedő vizsgálat megállapította, hogy mindkét űrhajós egészséges és jó köz­érzettel folytatja a munkát. VIRÁGOT ÉS CSERJÉT ÜLTETNEK EZERSZÁMRA BUDAPESTEN Rendezik a tereket, a parkokat több városrészben (Munkatársunktól.) A Fővárosi Kertészeti Vállalat szakemberei az év végéig még szá­mos városrész zöldterületi felújítását, a parkok fokozott gondozását terve­zik. Még az idén parkosítják a Váci úti,Gyöngyösi utcai lakótelepet, va­lamint Újpalotát, s nagyszabású mun­kába kezdenek Békásmegyeren. Itt egy sétálóutcát alakítanak ki, amely a kommunális­ épületeket, üzletháza­kat köti össze a Szentendrei út bal oldalán. A lakótelep Duna felőli ré­szét, a vásárcsarnok környékét még ez évben rendezik.­ Ugyancsak sétá­lóutcát nyitnak a Kőbánya-Újhegyen levő Sibrik Miklós lakótelepen, ahol a szolgáltatóegységek között lép­csőkkel tagolt, kiemelt virágágyak­kal díszített sétányt építenek. Kispes­ten, a Simonyi Zsigmond utcánál, Pestlőrincen a­­Havanna úton a Fő­kert dolgozói hozzáláttak az­­építke­zések utáni tereprendezéshez, par­kosításhoz. Kelenföldön a Tétényi úti park­­ újszerű megoldású sportpálya- és játszótérrendszerét november 7-re szeretnék befejezni. Parkosítanak Csepelen, az új városközpont épüle­tei között, valamint a 3. metróvonal Élmunkás téri,­­Marx téri és Arany János utcai állomása környékén is. Az elmúlt néhány hét munkálatai­nak folytatásaként az elkövetkezen­dő napokban a Főkert parkfenntartó részlegének dolgozói több mint 140 ezer árvácskát, valamint tulipán- és crocushagymát ültetnek ki Budapest ötven legnagyobb parkjának virág­ágyásaiba.. Az évelő növényekből, margarétából, szarkalábból csaknem negyvennégyezer tő kerül földbe; mellettük ugyanennyi borostyánt s csaknem ötvenezer bokrot, sövény- és talajtakaró cserjét is elültetnek. A fővárosi parkok növényzete mint­egy háromezer fával gazdagodik az őszi időszakban, s az utak mellé 4700 sorfát ültetnek ki. A zöldfelületek is megújulnak: kétszázezer négyzet­­méteren vetnek fűmagot a gyepsző­nyeg felfrissítésére. Megkezdik az Orczy tér vágányépítés és útkorsze­rűsítés miatt feltárt környezetének rendbehozatalát, s újjávarázsolják a Közraktár utcai park Boráros tér fe­lőli részét. Egyebek között felújítják a János Kórháznál a villamos hurok­vágány körüli parkot is. Őszi kertészeti munkák a Gellérthegyen és a Köröndön. BOROS JENŐ FELVÉTELEI Elismerés He lenne valamiféle statisztikai összeállítás — mint ahogyan nincs — arról, hány vállalati ünnepséget tar­tottak az idén, mert, mondjuk, ha­táridő előtt elkészültek egy berende­zéssel, vagy éppenséggel jelentős üzleti vállalkozás végére tették ki a pontot, s hány ilyen ünnepséget tar­tottak néhány évvel ezelőtt, ponto­san megállapíthatnánk, mennyivel csökkentek a számok. Adatok nin­csenek, így marad a ta­pasztalat su­gallta benyomás, legalábbis az ün­nepségek tekintetében az utóbbi időben csendesebbek lettek a vál­lalatok. Persze, így önmagában olyan meg­állapítás ez, amely vajmi keveset árul el a lecsendesedés természeté­ről. S talán éppen ez az, a­mi töp­rengésre késztet. Nemigen lehet ar­ról szó, hogy csökkent a teljesít­mény, s ezzel az ok az ünneplésre, különösképpen ha az évekkel ezelőt­tieket vesszük összehasonlítási ala­pul. Ma egy vállalatnak kétségkívül többet kell tennie, mint korábban. Korántsem az együtt örülés ked­véért, gyakorta sokkal inkább azért, hogy a korábbi pozícióit meg tudja tartani. De a pozíciótartás nem ele­gendő: amikor manapság megmére­tik egy vállalat, a mérce nem, vagy legalábbis nemcsak korábbi önma­ga, hanem egyre inkább szakmájá­nak, tevékenységi körének világpiaci teljesítményátlaga. Ettől az átlagtól pedig, mi taga­dás, meglehetősen sok gazdálkodó elmarad még. Ennek pedig a másik oldalon egyenes következménye, hogy kevesebb - néha talán túlsá­gosa­n kevés — az elismerő szó is. Annak ellenére így van ez, hogy egy percig nem vonja kétségbe ma sem senki, hogy szükség van az elvég­zett, s jól végzett munka dicséretére. Különösen igényli ezt a megbecsü­lést, s méltán, az a vállalat, amelyik az átlagon felül, netán már-már a világpiaci szintet is elérően munkál­kodott é­s gyarapodó számban akadnak ilyenek is. A vállalati magatartást ilyenfor­mán megerősítő értékrendre persze nemcsak a kiemelkedőknek, hanem azoknak is szükségük van, akik ezek­nek a cégeknek ágazati, szakma­beli szomszédságában dolgoznak, de munkájukban még nem jutottak el oda, hogy eredményeik felhívták vol­na magukra a figyelmet. Kétségtelen, a dicséret csak akkor lehet értékmérő is egyben, ha­ az elismerés valós tel­jesítményeken — nem pedig kilincse­lésen­­ a vállalat — s nem termékei - jó eladásán alapul. Vagyis: ha az elismerés igazi értékeket takar, ak­kor segíthet a többieknek az eliga­zodásban, mi több, eligazításában is. Azzal nevezetesen, hogy félre nem érthetően tisztázza, milyen vállalati magatartás, cselekedet, milyen ered­mény az, ami ma példamutatónak tekinthető. A méltán, munkával ki­vívott elismerés fényében pedig min­denki meglehetős pontossággal fel­mérheti, hol, milyen távolságra áll a kívánalmaktól, s mit kell tennie még, hogy azoknak megfeleljen. Nyilvánvaló, az elismerés szigorodó rendjében a napról napra növekvő feladatok mellett az már nem ele­gendő, ha egy vállalatnál csak azt tették — ami persze nem kevés —, hogy ma többet tesznek le az asz­talra, miint a múltban. A kiemelkedő teljesítmény viszont, akárcsak a múlt­ban, ma is elegendő, sőt szükséges ok az elismerésre. A közgazdaságin kívüli — de vele szorosa­n összefüggő — olyan szabá­lyozás ez, amelyet napról napra­­kö­vetkezetesebben kell alkalmazni. K. Nyirő József Miért nem üzlet az üzlet? (5. oldal) Tovább bővült a főváros iskolai hálózata Budapest idei iskola- és tanterem­­építési programjának teljesítésében kifejtett eredményes munkájuk elis­meréseként kitüntették az építők leg­jobbjait. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban megtartott ünnep­ségen Ábrahám Kálmán miniszter a többi között elmondta, hogy a főváro­si tanács az idén 332 általános iskolai tanterem megépítését tervezte. Tan­évnyitásig az új iskolák építésével, a régiek bővítésével — az előirányzott­nak megfelelően — 272 tantermet ad­tak át. Ezenkívül további 18 tante­remmel növelték az általános iskolai hálózatot több lebontásra ítélt osz­tályterem megmentésével. Az év vé­géig további hatvan új tantermet adnak át.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék