Népszabadság, 1984. július (42. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

Sietni kellett Londonban Szovjet győzelem a világválogatott ellen Sakk LONDONBAN befejeződött a Szovjetunió a világválogatott máso­dik tíztáblás, négyfordulós csapat­mérkőzése (21:19). Az elsőt, tizen­négy évvel ezelőtt, Belgrádban is a szovjet együttes nyerte 20,5:19,5 arányban. Érdekes volt, hogy az ak­kori világválogatott az első táblá­kon igen eredményesnek bizonyult, és öt pont előnyt szerzett. Fischer a második táblán 3:1-re győzött Pet­­roszjan ellen, az elsőn Larsen, a har­madikon Portisch (Korcsnojjal szem­ben), a negyediken Hort egy-egy pont előnyre tett szert. A hátrányt főleg a tizedik táblán Kérész és a nyolcadikon Botvinnik dolgozta le. A mostani találkozó kettős „idő­zavarban” szerveződött. A magas költségek miatt Jugoszlávia és­ Ró­ma mint színhely elesett. Végül alig egy hét leforgása alatt Londonban szervezték meg a tornát, különböző vállalatok (Asian Chess Patrons, London Dockland’s Development Corporation, Vladimir Vodka) és a Brit Sakkszövetség támogatásával. Sietni kellett, mert Karpov és Kasz­­parov szeptember 10-én Moszkvában kezdődő világbajnoki páros mérkő­zése miatt később már nem vehetett volna részt, viszont a moszkvai idő­pont sem tűr halasztást, mert no­vember 18-án kezdődik Szaloniki­­ben a sakkolimpia és a Szovjet Sakk­­szövetség — meg a játékosok is — szeretné, ha azon már részt vehet­nének. A kapkodó rendezésből sok nehéz­ség adódott. Nem lehetett tudni a világválogatott összeállítását, a mér­kőzés feltételeit. Ezt a csapatot két­ségkívül hátrányos helyzetbe hozta Portisch Lajos ismert okokból tör­tént lemondása, a szovjet együttes viszont betegsége miatt Petroszján exvilágbajnokot volt kénytelen nél­külözni, így a két csapat a követke­ző összeállításban játszott: Szovjet­unió: Karpov, Kaszparov, Poluga­­jevszkij, Szmiszlov, Vaganjan, Bel­­javszkij, Tál, Razuvajev, Juszupov, Szokolov. Tartalékok: Tukmakov és Romanyisin. Világválogatott: An­dersson, Timman, Korcsnoj, Ljubo­­jevics, Ribli, Seirawan, Nunn, Hüb­­ner, Miles, Terre. Tartalékok: Chandler és Larsen. Ezúttal is szoros, 21:19 arányú eredmény jött létre a szovjet csa­pat javára. Sok játszma végződött döntetlenül, a szovjet együttesben Beljavszkij volt a legeredményesebb az amerikai Seirawan ellen, a világ­­válogatottban Torre kétszer legyőz­te az új szovjet bajnokot, a 21 éves Szokolovot. * E HÓNAP legérdekesebb nemzet­közi eseményének az amszterdami OHRA-fesztivál ígérkezik. Amikor néhány éve a hagyományos IBM- versenyek megszűntek, a holland sakkbarátok úgy vélekedtek, Amsz­terdam nem maradhat nagy verseny nélkül. Ekkor indították el az OH­­RA biztosítótársaság versenyeit. Né­mileg eltérnek az IBM meghívásos körmérkőzéses tornáitól. Új­szerű kezdeményezésként meghívásos, de svájci rendszerű versenyeket ren­deznek, korlátozott létszámmal, az idén két 24-es csoportban. Az első­ben játszanak, a hírek szerint, a ta­valyi győztes Sax Gyula mellett Portisch, Timman, Sosenko, Poluga­­jevszkij, Nikolics, Chandler, össze­sen kilenc nagymester, kilenc nem­zetközi mester és hat FIDE-mester. A rendezőség, immár hagyományos módon, nemzetközi feladványmeg­fejtési versenyt is kiírt Jac. Haring holland szerző az ábrán feltüntetett feladványára a bodeigh (Világos: Kg4, Vd8, Bd6 és d7, Fh1, Hd5 és e6 (7). Sötét: Kb7, Vc6, Ba6, Fa5, gy­a7, c4 és c7 (7). A követelmény: világos indul, és a 2. lépésben mattot ad. Tíz pénzdíj mellett a helyes meg­fejtők közt kisorsolnak tíz bulletint is az 1984. évi versenyről. Cím: OH­­RA Schaakfestival, Postbus 87, 6800 LM Arnhem, Hollandia. Beküldési határidő: 1984. szeptember 15. * JÚLIUS itthon sem marad sakk­esemény nélkül. Tizedikén kezdődik Tapolcán a Cooptourist hagyomá­nyos nemzetközi női sakkversenye. Július 17—27. között pedig Eger lesz a színhelye a kilencfordulós, svájci rendszerű Agria ’84 nemzetközi nyílt versenynek. F. T. Az amerikai Seirawan után a dán Larsen (a képen balról) próbált ellen­állni a szovjet Beljavszkijnak. 1 7 1 5 4 3 2 1 Kettős jugoszláv siker Dalipagics a második félidőben egy­maga 23 pontot dobott, amivel az olimpiai bajnok vendégek 94:80 arányban nyertek. A második mérkőzés előtti szünet­ben a világ három legjobb amatőr kosárlabdázójának , az amerikai Jordánnak, az olasz Meneghinnek és a szovjet Szabonisznak átadták az arany-, az ezüst- és a bronzkosarat. A két jelenlevő ünnepelt közül csak Szabonisz csillogott a Szovjet­unió—Olaszország mérkőzésen, ame­lyet a világbajnokok elsöprő játék­kal, 112:86 (62:40)-re nyertek, s ez­zel kikaparták a gesztenyét — a tor­nagyőzelmet — a jugoszlávoknak. Az első és második helyezett Jugoszlá­via és Szovjetunió között az egymás elleni eredmény döntött az előbbi válogatott javára, csakúgy, mint a harmadik és a negyedik helyen, a magyar—amerikai vegyes válogatott és Olaszország között. Kosárlabda (Tudósítónktól.) Két nap után még semmi sem tisz­tázódott a dr. Hepp Ferenc-emléktor­­nán a Budapest Sportcsarnokban: mind a négy válogatott reményked­hetett a végső győzelemben. Először a jugoszláv és a magyar— amerikai vegyes válogatott lépett a színre. A „vegyesek” mintha még mindig a pénteki — valóban pompás — sikerüket élvezték volna, mert mire észbekaptak, már 10:1-re veze­tett az ellenfél. Losonczyék csak a félidő közepén tértek magukhoz, de akkor annyira, hogy az olimpiai baj­nok együttes hosszú perceken át csak statisztált a magyar—amerikai kop­rodukciós előadáshoz. Így aztán 39:36-os „vegyes” vezetéssel zárult a félidő. A közönség is megérezte a bravúr lehetőségét, s hevesen biztatni kezd­te kedvenceit. Az alig 174 centis ame­rikai Byrd — nevéhez méltóan — madárként röpködött az óriások hóna alatt, de cseles bejátszásait sokszor kiejtették két fejjel magasabb kollé­gái. Ám hiába volt a 45:40-es veze­tés, a jugoszlávok kihasználták a megtorpanást, gyorsan fordítottak, és n­ő­i Az apró termetű amerikai Byrd volt a vegyes csapat játékmestere, tizen­két pontot érő kosarat is dobott, de ez kevés volt az olimpiai bajnok ju­goszlávok ellen. NÉPSZABADSÁG AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Berecz János Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Vill., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 336-130 A Népszabadság levélcíme: 1960 Budapest A Hírlapkiadó Vállalat levélcíme: 1959 Budapest Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V., József nádor tér 1., 1900) személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hóra 34 Ft, negyedévre 102 forint, egy évre 400 Ft. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001 ISSN 0133-1752­8 SPORT Érvényes az MLSZ döntése Négy egyesület, a Bp. Honvéd, a Volán, a Nyíregyháza és a Diósgyőr — mint ismeretes — panasszal for­dult az OTSH elnökéhez és a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség elmarasz­taló határozatának felülvizsgálatát kérte. Az OTSH vizsgálata alapján meg­állapítást nyert, hogy a szövetség a versenykiírásban meghatározottak szerint jogszerűen járt el. A rendel­­kezésre álló adatok kellő bizonyíté­kot szolgáltattak, hogy a csapatok mindkét mérkőzésen sportszerűtlen, komolytalan játékot folytattak, ame­lyet alapvetően a Volán és a Nyír­egyháza közötti végső sorrend kiala­kulása határozott meg. A hozott in­tézkedések az elkövetett cselekmény­nyel, a labdarúgás érdekeinek oko­zott sérelemmel arányban állnak, s az MLSZ helyesen vette figyelembe az egyesületek eltérő helyzetét, vala­mint az egész bajnokságban tanúsí­tott magatartásukat. Mindezek alapján az OTSH elnöke az MLSZ elnökségének intézkedéseit helyben hagyta, egyúttal az egyesüle­teknek az új eljárás lefolytatására és az intézkedések enyhítésére vonatko­zó kérelmét elutasította. Az OTSH elnöke felhívta az MLSZ- elnökség figyelmét, hogy továbbra is kellő szigorral járjon el azokkal a já­tékosokkal, egyesületi vezetőkkel szemben, akár az első, akár a máso­dik osztályban, akik meg nem enge­dett eszközökkel jogtalan előnyöket igyekeznek szerezni. Egyben kötelez­te az MLSZ elnökségét arra is, hogy a még vizsgálat alatt álló ügyekben a szükséges intézkedéseket tegye meg. (MTI) * A labdarúgás igazi hívei bizonyá­ra megnyugvással fogadják az OTSH döntését, amely a sportág egyetemes érdekét helyezte előtérbe, és meg­erősítette az MLSZ határozatát. Nem lehet fontosabb feladat, mint az, hogy a sport tisztasága érvénye­süljön a pályán és a pályán kívül egyaránt, őszintén hisszük, hogy ez a döntés végső soron azoknak az ér­dekeit is szolgálja, akiket ez a hatá­rozat most elmarasztal. INTERTOTÓ-MÉRKŐZÉSEK Nem a legjobb rajt Labdarúgás Szombaton megkezdődtek a nyá­ri Intertotó labdarúgó-mérkőzések. A két magyar részvevő, a Ferenc­város és a Videoton hazai környe­zetben rajtolt. FTC—KLAGENFURT 0-0 Az Üllői úton, 10 000 néző előtt a Ferencváros (Zsiborás — Szántó, Haaz, Rab, Jancsika — Deák, Ru­­bold, Zsivótzky — Kvaszta, Szabadi, Pogány — csere: Keller, Bánki) hiá­ba játszott mezőnyfölényben, a jól védekező klagenfurtiak ellen az első félidőben nem tudott előnyt szerez­ni. Szünet után sem változott a játék képe: a ferencvárosi támadók elpus­kázták a gólhelyzeteket, az osztrák bajnokság hetedik helyezettje „ki­húzta” a 0-0-lal. VIDEOTON—VITKOVICE 1-0 (0-0) Székesfehérvárott — 2000 néző — a csehszlovák bajnokság 10. helye­zett csapata bátran kezdett, két hely­zet után azonban védekezésre kény­szerült. A Videoton Csongrádi és Májer révén sok támadást vezetett és ekkor úgy tűnt, könnyű győzel­met aratnak a fehérváriak. Szünet után csak 15 percet köve­tően jutottak el a vendégek a fe­hérvári kapuhoz, ez is mutatta a ha­zaiak további fölényét. Ezt követően kiegyenlítettebb lett a küzdelem, a vendégek úgy látták, még a győzel­met is megszerezhetik, így fellazult a védelmük, és a 72. percben Hor­váth G. megszerezte a győzelmet je­lentő gólt (1-0).* Verebes József, a Rába labdarúgó­­csapatának edzője szombaton újabb, két évre szóló szerződést írt alá. T otóeredmények 1.Ferencváros-—Klagenfurt 0-0X 2.Videoton—Vitkovice 1-01 3.Lyngby—Mönchengladbach 4-01 4.Aarhus—Bánik Ostrava 1-01 5.Wismut—Lilleström 0-22 6.Bröndby—Liégeois 2-01 7.Braunschweig—Liége 3-11 8.Stockholm—N ürnberg 8-21 9.Magdeburg—Gornik 2-11 10.Malmö—Luzern 1-01 11.Trnava—Zürich 2-01 12.Valerengen—Oesters 4-31 13.Katowice—Innsbruck Pótmérkőzések: 2-11 14.Göteborg—Linzer ASK 4-11 15.Sturm—Kari-Mar x-Stadt 1-1X 16.Nathanya—Wett ingen 2-2X Temesvári továbbjutott Következő ellenfele a svéd Karlsson Tenisz London, június 30. Szombat délután Wimbledonban a nemzetközi teniszversenyen a női egyes 3. fordulójában újra pályára lépett Temesvári Andrea. Ellenfele az ausztrál Susan Lee volt. A magyar teniszező talán ezen a mérkőzésen játszott a legjobban, for­mája — apró bizonytalanságoktól és idegeskedésektől eltekintve — felfelé ível. Az alacsony termetű ausztrál lány csak ritkán tudott némi ellen­állást kifejteni, az ellenfele adogatá­sainak elnyerésére a két szettben egyetlenegyszer sem volt esélye. Temesvári a 6:2, 6:2 arányú győ­zelmével bejutott a legjobb 16 közé. A negyeddöntőbe jutásért­ ellenfele az ugyancsak tizenéves svéd Carina Karlsson lesz, aki a nap mérkőzésén 6:2, 4:6, 11:9-re legyőzte az egykori wimbledoni bajnok Virginia Wadet. Temesvári mellett biztosan jutott tovább a kiemeltek közül Durie, Su­­ková, Evert-Lloyd, Mandlikova és Kohde, továbbá a 15 éves nyugatné­met Steffi Graf, az idei év felfede­zettje, aki a monacói színekben ver­senyző Bettina Bungét győzte le. Női párosban Temesvári a kana­dai Basettel 6:3, 6:4-re kikapott az amerikai Potter, Walsh kettőstől. A férfi egyes mezőnyében McEn­­roe, Scanlon, Gerulaitis, Curren és Gomez bejutott a legjobb 16 közé, közülük Gomez nagyon nehezen, 9:7- es döntő játszmával a francia Guy Forget ellen. Megtörtént az első sérülés is: a fér­fimezőny legfiatalabb tagja, a nyu­gatnémet Boris Becker (16 éves) bo­­kazúzódást — lehet, hogy törést — szenvedett. Hordágyon kellett levinni a pályáról. Szomorú hírt kapott a ki­emelt Kevin Curren: meghalt az édesapja, nem bizonyos, hogy tovább versenyez. KÜLFÖLDRŐL JELENTIK BERN: Befejeződött az öttusa-bajnok­csapatok Európa Kupájának háromnapos küzdelemsorozata. A szovjet és a magyar bajnok párharcában 273 pontos hátránnyal a magyar színeket képviselő Újpesti Dó­zsa a második helyre szorult. A nem hi­vatalos egyéni versenyben a Svarc, Szta­­rosztyin, Mizsér a sorrend. Az ugyancsak itt rendezett nemzetközi viadalon Bárdi Róbert 21 ponttal maradt el a győztes szov­jet Kaplar­ovtól. PORTSCHACH: A Nemzetközi Jégkorong Szövetség úgy döntött, hogy az 1987-es A csoportos világbajnokságot Bécsben rendezik. Az osztrák főváros 34 szavazatot kapott, az ellenlábas svédek 26-ot. Az 1986-os B-világbajnokságot Hollandia, a C-kategóriást Spanyolország bonyolítja le. BECS: Az Osztrák Labdarúgó Szövetség 164 :62 szavazatarányban úgy döntött, hogy az 1985/86-os bajnokság I. és II. osztályá­ban csak 12—12 csapat szerepel. Ezzel há­rom év után ismét csökkentették a 16-os létszámot. Az ülésszakon 25 hónap után megoldódott az elnöki tisztség ügye is. A szövetség új elnöke Beppo Mauhart, a bé­csi Austria Klub alelnöke lett. SEINE—ST. DENIS: A Tour de France kerékpáros körversenyen szombaton az első teljes szakaszon a mezőny a Bondy— Seine—St. Denis közötti 148 kilométeres távot tette meg. Győzött a belga Hoste (3:27,18), a francia Rault és az ausztrál Peiper előtt azonos idővel. MOSZKVA: Befejeződtek a küzdelmek a szovjet kupa tornászviadalon. Az ösz­­szetett női győztes a tavaly Budapesten két világbajnoki aranyérmet nyert, 16 éves Olga Mosztyepanova. A férfiaknál Pogo­­relov az első. BARCELONA: „Maradonát nem adjuk el a Nápolynak” — jelentette ki Joan Gás­part, a Barcelona elnöke, miután ered­ménytelenül zárultak a spanyol labdarúgó­­klub és a Napoli közötti tárgyalások. A megbeszélések után a Barcelona elnöke csak annyi kiegészítést tett, hogy Mara­­donára továbbra is nagy szüksége van a csapatának. INDIAN APOLL: Az amerikai úszók versenyén újabb négy számban dőlt el az elsőség, s valamennyiben a világ idei leg­jobb eredményével érdemelte ki a győztes az aranyérmet. Az eddig legeredménye­sebb részvevő Tracy Caulkins, aki harma­dik győzelmét aratta. DUISBURG: Nemzetközi vízilabdatornán az eddig pontveszteség nélkül álló nyu­gatnémet és magyar csapat találkozott. A magyarok ezúttal is kitűnően küzdöttek, és 11:11 (3:2, 2:3, 5:3, 1:3) arányú döntet­lent harcoltak ki az ex-Európa-bajnok­ el­­len. A torna állása az utolsó forduló előtt: 1. NSZK 7 (46:31), 2. Magyarország 7 (45:38), 3. Ausztrália 5, 4. Spanyolország 3, 5. Görögország 2, 6. Kuba 0. Befejeződtek a Fáklya világjátékok New Yorkban befejeződött a moz­gássérültek és vakok Fáklya világ­játéka. A záróünnepély keretében rendezték a 100 méteres síkfutás döntőjét is, a magyarok közül Lo­­rensz Péter volt érdekelt, a negye­dik helyet szerezte meg. Az 53 ország csaknem 3000 ver­senyzőjének vetélkedőjén a magya­rok mérlege: 12 arany-, 12 ezüst-, 4 bronzérem. Az együttes ma 13.50 órakor érkezik a Ferihegyi repülő­térre. WLADÁR SÁNDOR és Gyúró Mónika egyaránt három számban győzött a Kom­­jádi uszodában megkezdődött Budapest úszóbajnokságon. Az időeredmények a vártnál gyengébbek voltak. NEMZETKÖZI ifjúsági atlétikai versenyt rendeztek szombaton a Népstadionban. A legjobb eredményt a 18 éves debreceni Fekete Ildikó érte el a távolugrásban 647 centis ugrásával, amely jobb az ifjúsági csúcsnál, de a hátszél a megengedettnél erősebb volt. A lósport rajongóinak! A július 1-én, délután 2 órakor kezdődő versenynapon kerül sorra a Kincsem Parkban (Bp. X., Dobi István út 6., a BNV vásárvá­ros mellett) a hároméves telivérek legnagyobb erőpróbája, a 62. Magyar Derby A nagyszerű sportélmény mellett a szép környezetben kellemes szórakozást és kikapcsolódást is nyújt a verseny megtekintése. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Magyar Lóverseny Vállalat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék