Népszabadság, 1984. július (42. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-03 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 1,40 Ft NÉPSZABADSÁG "~1 1984. július 3., kedd AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA XIII. évfolyam, 154. szám Szovjet-brit külügyminiszteri tárgyalások Moszkvában A moszkvai Kremlben, hétfőn meg­kezdődtek a szovjet-angol külügy­miniszteri tárgyalások, amelyeken szovjet részről Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első he­lyettese, külügyminiszter, brit rész­ről Sirr Geoffrey Howe külügy- és nemzetközösségi miniszter vesz részt. Sir Geoffrey Howe vasárnap ér­kezett a szovjet fővárosba a kor­mány meghívására. Andrej Gromiko hétfőn villásreg­gelit adott Sir Geoffrey Howe tiszte­letére. A villásreggelin a két külügy­miniszter pohárköszöntőt mondott. Beszédében Andrej Gromiko meg­állapította, hogy a hétfőn kezdődött szovjet—angol megbeszéléseket szov­jet részről a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és egyéb kérdésekről a két ország között foly­tatott hasznos párbeszéd folytatásá­nak tekintik. A Szovjetunió és Anglia két különböző államcsoport tagja, és kötelezettségeik vannak szövetsége­seikkel szemben. Mindez azonban nem zárja ki, sőt feltételezi közös vagy párhuzamos erőfeszítéseiket a nukleáris háború veszélyének elhárí­tása érdekében — mondotta Andrej Gromiko. A Szovjetunió konkrét javaslatok­kal és kezdeményezésekkel támaszt­ja alá békeszerető külpolitikáját. Mindezek azonban beleütköznek a NATO-tagországok által támasztott akadályokba — mondotta a szovjet külügyminiszter, és példaként hoz­ta fel az új amerikai rakéták telepí­tését Nyugat-Európában. A szovjet külügyminiszter a továb­biakban utalt az űrfegyverkezés meg­akadályozására vonatkozó legutóbbi szovjet javaslatra, s sajnálkozását fe­jezte ki az Egyesült Államok előfel­tételeket támasztó, a kérdés lényegét megkerülni szándékozó negatív vála­sza miatt. Válaszbeszédében Sir Geoffrey Howe síkraszállt a Kelet és a Nyugat közötti párbeszéd bővítése mellett, mivel — mint mondotta — csak ezen az úton lehetséges egymás jobb meg­ismerése és megértése, s hozzáfűzte, hogy maga is ezzel a szándékkal ér­kezett Moszkvába. A továbbiakban a miniszter hivatkozott az Egyesült Ál­lamoknak a nukleáris fegyverzetek­kel kapcsolatos tárgyalások kérdésé­ben elfoglalt ismert álláspontjára. Helyeselte Washingtonnak a világűr militarizálása megakadályozására tett szovjet javaslattal kapcsolatos álláspontját. A két külügyminiszter kedden folytatja megbeszéléseit. (MTI) Megkezdődött Budapesten az automatizálási világkongresszus Lázár György köszöntötte a részvevőket Hétfőn Budapesten, az építők szék­házában megkezdte munkáját a Nem­zetközi Automatizálási Szövetség vi­lágkongresszusa. A 9. alkalommal megrendezett tanácskozáson 39 or­szágból ezerkétszázan vesznek részt. A részvevőket a kormány nevében Lázár György, a Minisztertanács el­nöke köszöntötte. Emlékeztetett rá, hogy az emberi világ megértéséhez és birtoklásához a tudományágak összefogására van szükség, ez pedig lehetetlen a tudósok együttműködé­se nélkül. Korunk sürgető igénye, hogy újfajta harmóniát teremtsünk a gazdasági növekedés, a szellemi ér­tékek és a környezet számára. Az utóbbi évtizedek világszerte jelen­tős ipari és mezőgazdasági fejlődése, a városiasodás, a nemzetközi mun­kamegosztás számos, merőben új problémát hoztak felszínre. Mind­ezek megoldásában jelentős a tudo­mány, így az automatizálással kap­csolatos kutatás-fejlesztés szerepe — mondta Lázár György. Budapest lakossága és a fővárosi tanács nevében Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke üdvözölte a részvevőket. Ezután a hazai tudomá­nyos élet nevében Pál Lénárd aka­démikus, az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság elnöke köszöntötte a kongresszust. Beszédében az auto­matizálásnak a műszaki-tudomá­­nyos életben betöltött szerepéről szólt, majd figyelmeztetett a tudó­sok felelősségére is. A tudósoknak segíteniük kell a politikusokat és a közvéleményt, hogy az új technikai vívmányok ne válhassanak a pusztí­tás eszközévé. Vámos Tibor akadé­mikus, a Nemzetközi Automatizálási Szövetség elnöke egyebek között azt hangsúlyozta, hogy a számítástech­nika és hírközlés új eredményei, az egyre nagyobb hatásfokú technikai eszközök mellett fokozott figyelem­mel kell fordulni a rendszerek felé, ahol azokat alkalmazzák. A megnyitó beszédek után Vámos Tibor átnyújtotta Jakov Z. Cipkin szovjet akadémikusnak az automati­zálás terén végzett sok évtizedes tu­dományos munkája elismeréséül a szövetség legmagasabb kitüntetését, a Quarzia-emlékérmet. A kongresszus a továbbiakban ple­náris előadásokkal folytatta munká­ját. Délután a Magyar Tudományos Akadémia épületében, valamint a Fórum és a Duna Intercontinental Szállodákban szekcióüléseket tartot­tak. A kongresszus idején tíz külön­böző szekcióban az automatizálás al­kalmazásának 11 témakörét tekintik át. (MTI) Megújuló munkaverseny Mind több üzemben tartanak szer­te az országban brigádgyűléseket, amelyeken bejelentik, hogy a ha­zánk felszabadulásának 40. évfordu­lójára indított munkaverseny-mozga­­lomban felajánlásokat tesznek az MSZMP közelgő XIII. kongresszusa tiszteletére is. üdvözöljük ezeket a pluszvállalásokat, amelyek fő célja a vállalatok, a népgazdaság fejlődé­sének meggyorsítása, az aktuális ter­melési feladatok mind magasabb színvonalú teljesítése, túlteljesítése. Azt tapasztaljuk, hogy a Medicor, a Veszprémi Szénbányák Vállalat, a Híradástechnikai Szövetkezet és a nagyrédei Szőlőskert Mezőgazdasági Tsz kezdeményezése új mozgalommá szélesedik. Lapunk más helyén kö­zöljük újabb kollektívák csatlakozá­sát a versenyhez, amelyben vállalják a minőség, a gazdaságosság javítá­sát, a munka korszerűsítését, s hogy megtetézik eddigi, amúgy is tiszte­letre méltó felajánlásaikat. Meg­pezsdült a munkaverseny-mozgalom. A munkaverseny az utóbbi időben keveset szerepelt a lapok első olda­lán. Tény, hogy a mozgalom keresi a helyét a gazdaság, a termelési fel­adatok gyorsan változó körülményei között. Kiderült, a régi módszerekkel nagyon nehéz szervezni a versenyt. A termelési programok néhol csak hetekre láthatók előre, nem ritka, hogy az év elején fontosnak vélt feladat idővel másodrendűvé válik, és más, sokkal fontosabb teendők kerülnek előtérbe. Emiatt rugalma­sabbá kellett tenni a vállalásokat. A legtöbb helyen elavult a verseny részvevőinek anyagi és erkölcsi elis­merése és a vállalások értékelésére kialakult — jól beváltnak hitt — rend­szer. A vállalásokat is a kor követel­ményeihez kellett igazítani, a minő­ségi munkát, a gazdaságosabb ter­melés segítését kellett előtérbe he­lyezni. Ez a megújulás — ami egyáltalán nem tekinthető befejezettnek, sőt helyenként még el sem kezdődött — egyáltalán nem volt egyszerű. Nem csupán a régi szokásokkal, beideg­ződésekkel kellett megküzdeni, ha­nem még azzal is, hogy a változás gazdasági életünk amúgy is igen ne­héz esztendeire jutott, arra az idő­szakra, amikor a munkahelyeken amúgy is tetőztek a gondok. Az új módszereket, lehetőségeket nem központi direktívák döntötték el. A szakszervezetek úgy vélték, hogy a munkaverseny akkor lesz iga­zán hatékony, ha nem valamiféle központi elképzelésekhez, hanem az élet sokszínűségéhez igazodik, ha a munkahelyen az ottani adottságok­­nak megfelelően döntenek a mozga­lom formáiról, módszereiről. Nos, akadtak kollektívák, amelyek ettől szárnyakat kaptak, új utakat keres­tek és találtak. Máshol viszont, ahol hozzászoktak a központi irányítás­hoz, még csak most tanulják, ho­gyan éljenek a nagyobb önállóság­gal. Egy biztos, s ezt a felszabadulási munkaversenynek a kongresszus tisz­teletére történő kibővülése is igazol­ja: a dolgozókban, a munkaverseny részvevőiben megvan a kedv, az aka­rat, hogy pluszfelajánlásokkal járul­janak hozzá munkahelyük termelési sikereihez. Az eddigi vállalások ar­ra is rámutatnak, hogy mindinkább előtérbe kerülnek a mozgalom új vo­násai: a vállalások a minőség javí­tására, a gazdaságos export növelé­sére, a fejlesztések, beruházások meggyorsítására irányulnak. A lelke­sedés és a tenni akarás mellett kü­lön üdvözöljük a megújulás ezen kedvező jeleit is. Karcagi László Az amerikai kormányzat taktikázik az űrfegyverkezéssel kapcsolatban A TASZSZ állásfoglalása a szovjet tárgyalási javaslatra adott washingtoni válaszról A világűr militarizálásának meg­akadályozására előterjesztett szovjet javaslatra adott amerikai válasz egy­általán nem kielégítő, nyilvánvalóan abból indul ki, hogy a világűr a tö­megpusztító fegyverek telepítésének színterévé válik — hangsúlyozza a TASZSZ szovjet hírügynökség vasár­nap közzétett nyilatkozata. Az Egyesült Államok kormányza­ta nemegyszer bebizonyította, hogy nem érdekelt a fegyverkezési hajsza megszüntetésében, az ezt célzó tárgy­szerű, konstruktív tárgyalások foly­tatásában. Újabb bizonyítéka ennek a világűr militarizálásának megaka­­dályozására előterjesztett szovjet kormánynyilatkozatra adott negatív válasza. A Washingtonban sietve köz­zétett nyilatkozatban megpróbálnak megszabadulni a probléma lényegi megvitatásától, olyan előzetes felté­telt támasztanak, hogy az űrfegyver­kezés problémájával egyidejűleg ke­rüljenek megvitatásra az európai közép-hatótávolságú nukleáris fegy­verzetet és a hadászati fegyverzetet érintő kérdések is — hangzik a szov­jet nyilatkozat. Köztudott azonban, hogy a nuk­leáris fegyverzet korlátozását célzó tárgyalásokat Washington szándéko­san tette lehetetlenné új rakétái európai telepítésével, s az amerikai kormányzat egyetlen lépést sem tett és nem szándékozik tenni annak ér­dekében, hogy utat nyisson e kérdés tárgyalásokon történő megvizsgálá­sához. Most pedig azt szeretné, hogy a világűr militarizálásának megelő­zését célzó tárgyalásokat is megaka­dályozza. Ami az űrfegyvereket illeti, az Egyesült Államok — a Szovjetunió javaslatával ellentétben — nyilván­valóan nem kívánja azok betiltását, ezért tér ki a komoly tárgyalások elől, csupán a probléma néhány ál­talános „megközelítésének” tanul­mányozását javasolva. Valójában te­hát az amerikai kormány szabad ke­zet kíván kapni azoknak a program­jainak a végrehajtásához, amelyek célja, hogy a világűrt az agresszió színterévé, az emberiséget fenyegető veszélyforrássá változtassák. A Szovjetunió határozottan vissza­utasítja azt a próbálkozást, amely előzetes feltételeket próbál támaszta­ni a minden ország és nép számára létfontosságú problémáról folytatan­dó tárgyalások megkezdésével kap­csolatban, s ezzel a probléma meg­oldását igyekszik meghiúsítani. A szovjet kormány javaslata vál­tozatlanul érvényes — mutat rá a TASZSZ nyilatkozata, kiemelve: a szovjet kormány reményét fejezi ki, hogy az Egyesült Államok kor­mányzata komolyabb és felelősebb magatartást tanúsít e javaslattal kapcsolatban. A Fehér Ház szóvivője, Larry Speakes hétfő délelőtt ismét azt mon­dotta, hogy Washington „nem akarja előfeltételként megjelölni” a hadá­szati, illetve a közepes hatótávolsá­gú rakétákról folytatott tárgyalások beiktatását abba a tárgyalásba, ame­lyet a Szovjetunió javasolt a műhold­elhárító fegyverekről. A szóvivő azonban megismételte, hogy e kér­désekről is „említést kívánnak ten­ni” amerikai részről, ha a javasolt tárgyalásokra sor kerül. Washington változatlanul tagadja, hogy feltételeket akar szabni a szov­jet—amerikai tárgyalásoknak. Wein­­berger hadügyminiszter hétfő reg­gel kijelentette, hogy az a követelés, amely szerint a tárgyaláson meg kellene vitatni a hadászati, illetve a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek kérdését is, nem jelent előfeltételt. A washingtoni külügy­minisztérium egyik képviselője azt jelezte, hogy „­készek vagyunk a szovjetekkel bárhol találkozni és megvitatni azt, miként lehet felújí­tani a hadászati és közepes hatótá­volságú atomfegyverek korlátozá­sáról folytatott tárgyalásokat és mi­ként tárgyalhatunk a műholdrom­boló fegyverekkel kapcsolatos meg­közelítési módokról”. Ismeretes, húz­zák alá a megfigyelők ezzel kap­csolatban, hogy az Egyesült Álla­mok tárgyalási készségről beszél, miközben továbbra sem hajlandó kiküszöbölni az alapproblémát, a genfi tárgyalások megszűnéséhez vezető okokat. Reagan amerikai elnök vasárnap a diplomáciai testület vacsoráján több mint egyórás megbeszélést foly­tatott Dobrinyin szovjet nagykövet­tel, de a beszélgetés tartalmáról egyikőjük sem nyilatkozott. Ami a nemzetközi visszhangot illeti, Párizst nyugtalanítják a világ­űr militarizálására vonatkozó ame­rikai tervek, mivel ezek megvalósu­lása szükségtelenné tenné a francia nukleáris erőt, és a francia közvéle­ményt nehezen lehetne­­meggyőzni az ország „atomütőereje” hasznáról. A bonni kormány viszont egyetér­tett a szovjet kezdeményezésre adott amerikai válasszal, a kiadott nyilatkozat szerint az NSZK is azt szeretné, ha összekapcsolnák a mű­holdromboló fegyverek betiltásáról tervezett tárgyalásokat a genfi pár­beszéd felújításával. Papandreu Prágában Lubomír Strougal csehszlovák mi­niszterelnök meghívására hétfőn hi­vatalos látogatásra Prágába érke­zett Andreasz Papandreu görög kor­mányfő. Papandreu­ csehszlovákiai útjára elkísérte többek között Joannisz Haralambopulosz görög külügyminiszter. Andreasz Papandreu mostani lá­togatása szerves folytatása és csúcs­pontja a két ország kapcsolatai ed­digi pozitív fejlődésének, és egy­ben ösztönzés azok további elmélyí­tésére. A látogatás nemcsak a két ország számára hasznos, hanem egy­ben hozzájárul a nemzetközi feszült­ség enyhítéséhez, a béke és bizton­ság megerősítéséhez kontinensünkön — hangsúlyozta az eseménnyel kap­csolatban a csehszlovák rádió kom­mentárja. (MTI) (Munkatársunktól.) A termelő gazdaságok néhány nap­ja már szedik a nyári termésű bur­gonyát. Az idén kedvezett az időjá­rás, így a héten várhatóan már há­romezer tonna kerül belőle forga­lomba. Fejes káposztából is jó a ter­més. Zöldborsóból pedig máris jóval többet hoztak forgalomba, mint az elmúlt évben. A szezonja is tovább tart a szokásosnál. Kezdetét vette a zöldbab felvásárlása: a kereskede­lem 40 százalékkal nagyobb meny­­nyiség átvételére szerződött, mint ta­valy, s miután várhatóan ebből is kielégítő termésre lehet számítani, a szerződött mennyiséget fel is lehet majd vásárolni. Főzetökből a héten mintegy négyszáz tonnát küldenek a piacokra. A korai termésű karfiol­nak most van az igazi szezonja, eb­ből is jóval többet lehet forgalomba hozni, mint az elmúlt évben. Kara­lábéból szintén megfelelő a piaci kí­nálat. Friss sárgarépából, petrezselyem­gyökérből és főzőhagymából már hosz­­szabb ideje ki lehet elégíteni az igé­nyeket. Sok helyen árusítanak sós­kát, fejes salátát és csomós zöld­hagymát is. Kedvezőnek tekinthető az is, hogy a nagy felhozatal hatá­sára a nyári termésű burgonya és a főzelékfélék többsége olcsóbb, mint tavaly július első hetében. A fólia alatt termesztett csípős hegyes pap­rikából, a tölteni való paprikából és az üvegházi paradicsomból eddig va­lamelyest több került forgalomba, mint az elmúlt év azonos időszaká­ban. A hazai termésű paradicsomot egy kevés import is kiegészíti. A hé­ten várhatóan hárommillió darab csípős hegyes paprikát és 600—700 tonna tölteni való paprikát, továbbá mintegy 500 tonna paradicsomot vá­sárolhat fel a szövetkezeti kereske­delem. A szabadföldi paprika és pa­radicsom beérésére azonban még várni kell: ezekre csak a hónap vé­ge felé lehet számítani. Uborkából viszont bőséges a felhozatal. Az első tavaszi gyümölcsből, a szamócából közepes lett a termés. Eddig megfelelő mennyiség volt be­lőle a piacokon, a szezonja azonban most már rövidesen befejeződik. Cse­resznyéből már a későn érő fajtákat árusítják. A virágzásban levő cse­resznyéseket azonban több helyen fagyok károsították, így a szokásos­nál ebből jóval kevesebb termett, és a szezonja rövidesen szintén befeje­ződik. Meggyből a kereskedelem 9300 tonna átvételét tervezi. A felméré­sek szerint — megközelítően — ezt a mennyiséget fel is lehet vásárolni. Rövidesen megkezdődik a zöldség és a gyümölcs nyári szezonja. A szö­vetkezeti kereskedelem valamennyi szerződéses partnerének kiküldte a szükséges göngyölegeket. Szállító­­eszközökről is időben gondoskodott. Igyekszik megteremteni annak az előfeltételét, hogy a csúcsidőszakban felkínált termékeket a kijelölt telep­helyen vasárnap és ünnepnapokon is átvegyék. A zöldség- és gyümölcsidény küszöbén Nagy kínálat főzelékfélékből — Van elegendő meggy Bőséges a kínálat a budapesti Fehérvári úti piacon. ERDEI KATALIN FELVÉTELE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék