Népszabadság, 1984. november (42. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-06 / 261. szám

8 MEGKEZDTE MUNKÁJÁT Madrid­ban a környezetvédelmi világkong­resszus, amelyen 114 ország — köz­tük hazánk — képviselői vesznek részt. A tíznapos tanácskozás fő té­mája: a világ természetvédelmi ter­vének kidolgozása az ezredfordulóig, az ezzel kapcsolatos ajánlások meg­fogalmazása a kormányok számára. VETERÁN KOMMUNISTÁK talál­koztak tegnap Salgótarjánban a fia­tal nemzedékek képviselőivel a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 67. évfordulója alkalmából. Az illegális kommunista párt egykori tagjainak az úttörők műsorral kedveskedtek, majd a város vezetői adtak tájékoz­tatást Salgótarján fejlesztési tervei­ről. MATEMATIKUSKONFERENCIA kezdődött tegnap Debrecenben, a helyi akadémiai bizottság székházá­ban. Az ötnapos tanácskozáson a hazai szakemberek mellett kilenc európai országból, az Egyesült Ál­lamokból és Indiából érkezett mate­matikusok is részt vesznek. A kon­ferencián ismertetik azokat az új kutatási eredményeket, amelyeket a differenciálegyenletek megoldása te­rén elértek. KIVÁLÓ KOLLÉGIUM címet kapott a diákotthonok és kollégiumok ver­senyében elért eredményei alapján a sárospataki II. Rákóczi Ferenc gimnázium Zrínyi Hona leánykollé­giuma. A művelődési miniszter ál­tal adományozott oklevelet és a KISZ KB zászlaját hétfőn nyújtot­ták át a kollégium képviselőinek a Rákóczi gimnázium dísztermében rendezett ünnepségen. MÉSZÁROS ANDRÁS karikatúra­kiállítása november 9-én, péntek délután 4 órakor nyílik meg a Mű­csarnok Dorottya utcai kiállítóter­mében (Budapest V., Dorottya utca 8.). A kiállítás december 1-ig tekint­hető meg. EMLÉKÉRMET ALAPÍTOTT a Jászberényi Hűtőgépgyár László Ká­roly, a vállalat néhány éve elhunyt műszaki vezérigazgató-helyettese, a gyár egyik alapítója és konstruktőre tiszteletére. Az emlékérmet a mű­szaki fejlesztésben és a vállalati gaz­dálkodás javításában kiemelkedő tel­jesítményt nyújtó, felsőfokú végzett­ségű hűtőgépgyári szakembereknek adományozzák. ÚJDONSÁGOK PRÓBAGYÁRTÁSÁT kezdték meg a Kiskunhalasi Baromfifel­dolgozó Vállalatnál. A különféle ízesíté­sű libakolbász, szalámi és sonka készí­téséhez a recepteket a gyár saját szak­emberei dolgozták ki. H­ini? jur JAJUH Emlékezés Jaross Bélára Jaross Béla, a magyar és a nem­zetközi forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa születésének 100. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek hétfőn a Me­ző Imre úti temető Munkásmozgal­mi Panteonjában. Jaross Béla az el­ső világháború idején, 1915-ben ke­rült hadifogságba, a tomszki hadi­­fogolytáborban tagja lett az antiim­­perialista-szocialista csoportnak. Mint a bolsevik párt tagja, a nem­zetközi osztagok élén harcolt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelméért. A fehérgárdisták elfog­ták és meggyilkolták. Jaross Béla emléktáblájára a tisztelet, a kegye­let virágait elhelyezték a Honvédel­mi Minisztérium és a Magyar Ellen­állók, Antifasiszták Szövetsége kép­viselői. A megemlékezés az Internacionálé hangjaival ért véget. (MTI) SZOLNOK FELSZABADULÁSÁ­NAK 40. évfordulóján, a jubileumi ünnepségek keretében Múlt és jelen címmel a város fejlődését bemutató fotókiállítás nyílt meg a megyei mű­velődési és ifjúsági központban. A tárlaton több mint százhetven fotó tárja a megyeszékhely egykori és mai arculatát a látogatók elé. TERMÉSKŐVEL KIRAKOTT, más­fél kilométer hosszú partfalat épít Balatonberénynél a tó partján a Kö­zép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság balatoni vízügyi kirendeltsége. A partfal mögött 75 méter széles füve­sített sávot is kialakítanak sétányok­kal, pihenőhelyekkel. TUNÉZIÁBAN rövidesen hozzálát­nak a mezőgazdasági úthálózat ki­építéséhez, s ehhez kerestek nemzet­közi partnereket. Az Agrober export­fővállalkozó irodája, az Agroinvest nyerte meg a nemzetközi verseny­­pályázatot. SZÁMÍTÓGÉPPEL FIGYELIK fél évig a Budaflax budakalászi gyárában a szö­vőgépeket. Tizenkét SZTB típusú, szov­jet szövőgépre szereltek fel számítógé­pet. A berendezés regisztrálja a szövő­gép működésének jellemző adatait. FORMAKÉSZ CIPŐTALPAKKAL bővíti termékskáláját a Pécsi Bőr­gyár. Az ehhez szükséges új gyártó­sort az NSZK-beli Gross és Kieffer céggel közösen megvalósított beruhá­zással teremtették meg. A korszerű géppark árát a mecsekaljai üzem kész cipőtalpakkal törleszti három éven át, ezért a beruházáshoz devi­zát sem vettek igénybe. KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG. Mada­rász Emil, a magyar forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő har­cosa születésének 100. évfordulója alkalmából, november 12-én dél­előtt 10 órakor koszorúzási ünnep­séget rendeznek a Farkasréti teme­tőben elhelyezett urnájánál. MIHÁLYI LÁSZLÓ, a Magyar El­lenállók, Antifasiszták Szövetségé­nek tagja, az Állatforgalmi és Hús­ipari Tröszt volt vezérigazgatója, a Gyümölcs-Zöldség Göngyölegellátó és Gyártó Szövetkezeti Vállalat nyugal­mazott igazgatója, a Generalimpex Külkereskedelmi Vállalat gazdasági tanácsadója 66 éves korában elhunyt. Temetése november 8-án, csütörtök délután három órakor lesz a X­X. kerü­leti Új köztemetőben. — A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsé­ge. TARDOS PÉTER újságírót, zene­szerzőt, könnyűzenei szakírót vasár­nap temették el a Rákoskeresztúri temetőben. Ravatalánál hozzátarto­zói, pályatársai és barátai búcsúztat­ták. MAGYARORSZÁGI VENDÉGSZE­REPLÉSÉT befejezte az NDK Nem­zeti Néphadseregének Érsek Wei­­nert Művészegyüttese. A baráti szo­cialista ország katona művészei nagy közönségsikert ara­tva mutatták be az NDK népein­ek művészetét és a nemzeti néphadsereg katonáinak életét tükröző zenés-t táncos műsoru­kat Budapesten és az ország több városában. KÖZTÉRI SZOBORKÉNT felállított szé­kely kaput avattak a Tolna megyei Ka­­kasdon, ahol a lakosság többsége buko­vinai székely. A Képző-­­és Iparművé­szeti Lektorátus által zsűrizett nagy­méretű alkotást kakasdi emberek farag­ták szabadidejükben. KÉT KOCSI KÖZÉ SZORULT Gör­­csönyben, a Baranya—Tolna megyei Tégla- és Cserépüzemi Vállalat tég­lagyárában Hollósi Lajos 58 éves he­lyi segédmunkás a szárítókocsik to­lása közben, és olyan súlyos sérülé­seket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. HÁROM EMBER MEGHALT, 19 megsebesült tegnap tűz következté­ben a tajvani Tajcsung város legna­gyobb áruházában. Az áruház al­kalmazottai és a bevásárlók a 12 emeletes épület tetejére menekültek a lángok elől. A tűzoltóknak kétszáz embert sikerült kimenteniük. Közlekedésbiztonsági nap a Mozaik utcában A fővárosi tanács közlekedési fel­ügyelete a BRFK-val és az FKBT-vel együttműködve , november 10-én, szom­baton 6 órától 15 óráig a III. kerületi Mozaik utca 5. szám alatti vizsgálóállo­máson közlekedésbiztonsági napot ren­dez. Tanácsadással egybekötve, a ható­sági műszaki vizsga előírásai szerint műszerekkel ellenőrzik a személygépko­csik állapotát, szükség esetén beállítják a fényszórókat. A nap díjmentes szol­gáltatásainak igénybevételét elsősorban azoknak ajánlják, akik gépkocsijukat vizsgára kívánják felkészíteni vagy hasz­nált gépkocsi vásárlását tervezik és pon­tos, megbízható minősítést szeretnének kapni a jármű közlekedésbiztonsági álla­potáról. Az előírásoknak megfelelő gépkocsik üzemben tartói a helyszínen kérhetik a forgalmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítását is. (MTI) KöZül­EM Y£K BÉLYEGÁRVERÉS. A Magyar Bélyeg­­gyűjtők Országos Szövetsége november 10.11-én tartja őszi nagy árverését a szövetség székházában, Budapest VI., Vörösmarty utca 65. alatt. November 10-én, szombat délelőtt 10 órakor a kül­földi, délután 16 órakor a modern ma­gyar, vasárnap 10 órakor a klasszikus bélyegek kerülnek kalapács alá. Az anyagok 9-én és 10-én 15—18 óra kö­zött, és az árverés­ előtt egy órával a helyszínen megtekinthetők. VOLÁNBUSZ-TÁJÉKOZTATÓ: az észak —déli metróvonal Árpád-hídig ter­jedő szakaszának átadásával az érintett körzet közlekedése is módosul. A Volán 20. számú Vállalatának tájékoztatása szerint a Bulcsú utcai (Élmunkás téri) autóbusz-végállomást érintő járatok to­vábbra is a mostani, tehát változatlan útvonalon közlekednek. A metróra az Élmunkás téren, az 1-es gyorsvillamosra a Róbert Károly körútnál lehet átszállni. Pályázat katonai főiskolákra A Honvédelmi Minisztérium jelentke­zésre hívja fel a dolgozó nép szolgálatát hivatásuknak választó férfiakat, akik a magyar néphadsereg vagy a BM határ­őrség tisztjei akarnak lenni. A jelent­kezés feltételei: magyar állampolgárság, feddhetetlen előélet, erkölcsi-politikai megbízhatóság, egészségügyi alkalmas­ság hivatásos katonai szolgálatra, érett­ségi bizonyítvány, általában 23, a mun­kásfiataloknál 25­­évnél nem magasabb életkor. A katonai főiskolára pályázó középiskolai tanulók a szükséges okmá­nyokat iskolájuk igazgatójától, a koráb­ban végzettek a lakóhely szerinti had­kiegészítési és területvédelmi parancs­nokságoktól, a sorkatonák pedig pa­rancsnokaiktól kérhetik. A fiatalok jelentkezhetnek a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára, ahol gépesí­tett lövész, harckocsizó, felderítő,­­raké­­tás, tüzér, műszaki, magasépítő és BM határőr, szakokon; a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára, ahol csapatlégvé­delmi rakéta vagy tüzér, honi légvédel­mi rakétakomplexum, híradó, rádió­elektronikai, lokátortechnikai, vezetés­­technikai, vegyivédelmi, általános fegy­verzeti, harc- és gépjármű technikai, hadtáp és katonai pénzügyi szakokon; a Killián György Repülő Műszaki Főiskolá­ra, ahol repülő- vagy helikoptervezetői, repülőgép vagy helikopter sárkányhajtó­mű, repülőgép fedélzeti műszertechni­kai, rádiótechnikai, fegyvertechnikai és vadászirányító-megfigyelő szakokon fo­lyik képzés. (A Killián György Repülő Műszaki Főiskolára jelentkezhetnek azok is, akik a polgári légiforgalomban kíván­nak elhelyezkedni.) A katonai főiskolákon a tanulmányi idő négy év, az oktatási év kezdete szep­tember 1. A fiatalok egyidejűleg más felsőoktatási intézménybe is jelentkez­hetnek. A repülőgép- vagy helikopter­vezetői szakokra ez év november 15-ig, a többi szakokra január 15-ig lehet je­lentkezni. A jelentkezők a magyar nép­hadsereg sorozó központjában februártól felvételi vizsgán vesznek részt, amelynek pontos idejéről tíz nappal korábban ér­tesítést kapnak. A felvételekről a vizs­gán nyújtott teljesítmény és a kérelmek alapján döntenek. A pályázókat dönté­sükről a főiskolák parancsnokai május 31-ig írásban értesítik. (MTI) A budapesti színházak mai műsora Operaház: A kékszakállú herceg vára. A fából farragott királyfi: A csodálatos mandarin (7). Erkel Színház: Szerelmi bájital (Főiskolai berli., X/1., 7). Zene­­akadémia: A Budapesti Kamaraegyüttes hangversenye (Évszázadok muzsikája 3., fél 8). Pesti Vigadó: A KISZ Központi Művészegyüttes Rajkózenekarának és a Szovjet Déli­ Hadseregcsoport Ének-, Zene- és Táncegyüttesének ünnepi gála­estje (fél 8). Pesti Vigadó Kamaraterem: Hernádi Judit és Szombathy Gyula estje (8). Nemzeti Színház: A fizikusok (7). Várszínház: Magyar Electra (7). Katona József Színház: Stílusgyakorlat (7). Víg­színház: II. Richárd (Molnár F. bérl., 2. ea. 7). Pesti Színház: Ki lesz a bálanya? (XVI. bérl., 1. ea., 7). Madách Színház: Isten, császár, paraszt (7). Madách Ka­mara: Egyedül (7). Hofélia (este fél 11). Fővárosi Operettszínház: A mi dalunk szól (Ábrahám Pál bér­., 2. ea., 7). Halá­los szerelem (a Zsebszínházban, fél 8). József Attila Színház: A tanítónő (7). Thália Színház: Az évszázadnál hosszabb ez a nap (5). Vidám Színpad: Elvámolt éjszaka (7). Mikroszkóp Színpad: Mo­­toszka (de. 10). Bal? Jobb? Bal!! (fél 8). Radnóti Miklós Színpad: Maradj mellet­tem (7). Játékszín: Hyppolit, a lakáj (7). Józsefvárosi Színház: Szent Johanna (7). Lézerszínház: Eroica (fél 8). Lézeretika (9). Táncfórum: A spanyol Reál Musical Táncegyüttes vendégjátéka (a Budapesti Gyermekszínházban, 7). Budapesti Gyer­mekszínház: Mátyás király juhásza (du. 3). Állami Bábszínház: Aladdin csoda­lámpája (Jókai tér 10., de. 10). NÉPSZABADSÁG 1984. november 6., kedd V­alutaárf­olyamok (bankjegy és csekk) Érvényben: 1984. november 6-tól a) vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 500-as. b) vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 100-as. Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok válto­zatlanul az 1984. július 31-i közlés­nek megfelelően vannak érvényben. Pénznem Vételi Eladási árfolyam 100 egységre forintban Angol forit 6078,76 6454,76 Ausztrál dollár 4172,12 4430,18 Belga franik 81,33 86,37 Dán korona 453,37 482,05 Finn márka 782,00 830,38 Francia franik 536,03 569,19 Görög drachma a­­38,59 40,97 Hollandi forint 1458,1­7 1548,37 Japán jen (1000) 199,52 211,86 Jugoszláv dinár b) 23,75 25,21 Kanadai dollár 36981,26 3927,02 Kuvaniti dinár 16145,23 17143,93 Norvég korona 563,44 598,30 NSZK-márka 1645,21 1746,97 Ola­sz líra (1000) 26,37 28,01 Osztrák schiling 233,99 248,47 Portugál escudo 30,30 32,18 Spanyol peseta 29,25 31,05 Svájci frank 1993,59 2116,91 Svéd korona 570,87 606,19 USA-dollár 4848,42 5148,32 Délutáni napsütés 1984. november 5., hétfő, 13 óra. ■■■m a hideg és a meleg levegő választóvonala (front) £ eső ★hó ~ kód cdo felhős -jjf- “P01 ^ változó A térképen látható időjárási front­rendszer környezetében gyakorta esik az eső. Északnyugati oldalán hűvös, hi­deg, keleti oldalán meleg, viszonylag száraz levegő áramlik. A frontrendszer nagyon lassan sodródik kelet felé. Magyarországon tegnap borongós, pá­rás, sokfelé tartósan ködös, kissé hűvös idő volt. Délutánra általában 5—10 fok közé emelkedett a hőmérséklet. Előrejelzés ma estig: Eleinte borongós, párás, sokfelé ködös idő lesz. Később megszűnik a köd, fel­szakadozik a felhőzet, délután már több­felé süt ki hosszabb időre a nap. A hő­mérséklet csúcsértéke 8—13 fok között alakul. A Duna vízállása tegnap Budapestnél 140 centiméter volt. hideg áramlás meleg áramlás i—^ ■ JOGI TANÁCSADÓ Mit kell figyelembe venni a terhességigyermekágyi segélynél? Szülési szabadságon van, és ennek idejére átlagkeresetének megfelelő összegű terhességi-gyermekágyi se­gélyt kap Ádám Istvánné pedagógus, zalaegerszegi olvasónk. Szeptember 1-től 400 forinttal felemelték a fize­tését. Azt gondolta, ez az átlagkere­setébe is beszámít, így ezzel terhes­ségi-gyermekágyi segélye is több lesz. De továbbra is csak a korábbi összeget folyósítják. Szabályos-e ez? Szabályos. A terhességi-gyermek­ágyi segély a napi átlagkereset teljes összege, ha a szülő nő a szülést meg­előző két éven belül 270 napon át biztosítva volt. Ennél kevesebb, de legalább 180 napi biztosítási idő ese­tén a terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 65 százaléka. Azt, hogy a terhességi-gyermekágyi se­gély összegének megállapításánál mely időszakban elért keresetet kell figyelembe venni, jogszabály hatá­rozza meg. A fő szabály szerint az irányadó időszak, amelynek a kere­seti adatait alapul veszik, a szülés napját közvetlenül megelőző teljes naptári év. (Vannak ettől eltérő sza­bályok is, például arra az esetre, ha az igénylőnek a szülést közvetlenül megelőző naptári évben nem volt keresete.) Olvasónk a terhességi­gyermekágyi segélyt e szabály sze­rint kapja. Ezen változtatni azon a címen sem lehet, hogy most mun­kabérét felemelték. A béremelésnek gyakorlatilag akkor látja majd hasz­nát, ha ismét munkába áll, s mun­kabért kap. A nyugdíj alapjául szolgáló kereset jövőre megy nyugdíjba Seres Zol­tán egri olvasónk. Betegsége miatt már több mint három éve könnyű munkakörben dolgozik, ahol kerese­te a korábbinál sokkal kevesebb. Mindig elkeserítette, hogy nyugdíját ennek az alacsony keresetnek az alapján állapítják meg. Most azon­ban azt hallotta, kérheti, hogy ne a mostani, hanem egy korábbi idő­szakban elért keresetét vegyék ala­pul. Igaz-e ez? Igaz. A jogszabály éppen az olva­sónkkal azonos vagy hasonló hely­zetben levő dolgozók érdekében többféle lehetőséget is biztosít arra, hogy a nyugdíj alapját olyan összeg képezze, amely az igénylő számára a legkedvezőbb. Az öregségi nyug­díj összegét általában a nyugdíjazás évében a nyugdíj megállapításáig, valamint a nyugdíjazás éve előtti öt naptári év közül az igénylőre leg­kedvezőbb három naptári év alatt a főfoglalkozás keretében elért kere­set havi átlaga alapján állapítják meg. A dolgozó azonban, ha ez szá­mára kedvezőbb, kérheti, hogy a nyugdíját ne az előzőekben említett idő alatt elért keresetének az alapul­vételével állapítsák meg, hanem az öregségi nyugdíjra jogosító vagy en­nél öt évvel alacsonyabb életkor be­töltése előtti kereset havi átlaga alapján. Akkor lehet ezt kérni, ha az igénylőnek az említett életkor be­töltéséig már van legalább tízévi szolgálati ideje. Az a férfi dolgozó, aki a nyugdíj­­korhatár betöltése után megy nyug­díjba, három lehetőség közül vá­laszthat. Kérheti a nyugdíj meg­állapítását a nyugdíjazását közvet­lenül megelőző átlagszámítási idő­szakban elért munkabér átlaga alap­ján, vagy a 60., illetve az 55. életévét megelőző irányadó időszak alatt el­ért kereset alapján. Annak a férfi dolgozónak, aki a korhatár elérésekor megy nyugdíj­ba, kétféle választási lehetősége van: a nyugdíj megállapítását a 60., vagy az ennél öt évvel alacsonyabb élet­kor betöltését megelőző átlagszámí­tási időszak alatt elért kereset alap­ján kérheti. A családi pótlék megállapításáról „Most született meg harmadik gyermekem — írja Fazekas Zoltán budapesti olvasónk. — A két na­gyobbat volt feleségem neveli, de utánuk, mivel még mindkettő kis­korú, tartásdíjat fizetek. Vállalatom­nál ezt nem akarják tudomásul ven­ni, s a harmadik gyermek után 300 forint családi pótlékot akarnak fi­zetni, mintha csak ez az egy gyer­mekem volna. Mit tartalmaz erről a jogszabály? A jogszabály kimondja, hogy a családi pótlékra jogosult gyermekek számának a megállapításánál min­den esetben figyelembe kell venni a szülő vér szerinti és örökbe foga­dott gyermekét is, akkor is, ha a gyermekek nem az ő háztartásában vannak elhelyezve. E szabály szerint olvasónk nem egygyermekes család­apának számít, hanem háromgyer­mekesnek, s ennek megfelelő ösz­­szegben jár a családi pótlék is. Há­rom gyermek után a családi pótlék 2190 forint. Ebből egy gyermekre eső rész 730 forint, olvasónknak tehát a saját háztartásában nevelt egy gyer­mek után ezt az összeget kell kapnia. Néhány sorban válaszolunk Az öt évnél hosszabb megszakítás előtt szerzett szolgálati időt akkor lehet a nyugdíj megállapításánál számításba venni, ha a dolgozó a megszakítás után újabb ötévi szol­gálati időt szerez. Az újabb öt év­nek nem kell folyamatosnak lennie, de a megszakítások az öt évet nem érhetik el. (Kulcsár Lajosné kérdé­sére, Csongrád.) Ösztönző nyugdíjpótlék annak jár, , az öregségi nyugdíjra jogosult­ságának a megszerzése után — a nyugdíj megállapítása nélkül — munkaviszonyban vagy szövetkeze­­ti tagként legalább egy évet teljes munkaidőben, fizikai munkakörben dolgozik. A­ nem fizikai munkakör­­ben elt°ltotMdő után 1981 január­­­tól ösztönző nyugdíjpótlék nem fi-Az ?s,ztönz° nyugdíjpótlék minden munkában töltött év után nyugdíj hét százaléka. (Alpári Jánosnak, Budapest) Az a rendelkezés, hogy a családi pótlék megállapításához havonta 18 munkanap szükséges, már hatályát vesztette. A jelenleg érvényes sza­bályozás szerint családi pótlék — az egyéb feltételek megléte esetén — arra a hónapra jár, amelyikben a dolgozó legalább 21 naptári napon át biztosított volt. (Gyenes Istvánné komáromi olvasónk levelére.) özvegyi nyugdíjat élettársi kap­csolat címén az a nő kaphat, aki élettársával annak haláláig legalább egy év óta megszakítás nélkül együtt élt, és az együttélésből gyermek szár­mazott. Ha gyermeki nem született, az özvegyi nyugdíjhoz legalább tíz­évi megszakítás nélküli együttélés szükséges. Nem jár az özvegyi nyug­díj annak, aki az említett egy-, ille­tőleg tízévi együttélési idő alatt vagy ennek egy részében özvegyi nyugel­látást, baleseti özvegyi nyugdíjat ka­pott. (Dinnyés Sándor részére, Tata.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék