Népszabadság, 1985. július (43. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-06 / 157. szám

1985. július 6., szombat NÉPSZABADSÁG HÍREK ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK. Az Or­szággyűlés tisztikarának, az Elnöki Tanácsnak és a Minisztertanácsnak a megválasztása alkalmából a szo­cialista országok és sok más ország állam- és kormányfője, valamint parlamenti vezetője táviratban üd­vözölte Losonczi Pált, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnökét, Lázár Györgyöt, a Minisztertanács elnökét és Sarlós Istvánt, az Or­szággyűlés elnökét. FARKAS BERTALAN ezredes, a Magyar Népköztársaság űrhajósa és Magyari Béla alezredes, kiképzett űrhajós ezúton köszöni meg mind­azok jókívánságait, akik az első szovjet—magyar közös űrrepülés ötö­dik évfordulója alkalmából őket kö­szöntötték. MEZŐGAZDASÁGI SZAKEMBE­­REK tanácskoztak tegnap Mezőtú­ron Szolnok megye mezőgazdasági üzemeinek, élelmiszer-ipari vállala­tainak feladatairól. Az ülésen részt vett és felszólalt Váncsa Jenő me­zőgazdasági és élelmezésügyi minisz­ter. ONÓDI BÉLA FESTŐMŰVÉSZ élet­művét áttekintő kiállítást nyitottak meg pénteken Szentendrén a mű­vész 85. születésnapja alkalmából. A tárlat csaknem kétszáz alkotását vonultatja fel, az 1920-as évektől napjainkig. BÁNYÁSZFIATALOK szakmai ta­pasztalatcserével egybekötött talál­kozója kezdődött meg tegnap Tata­bányán. A háromnapos programban azok a fiatalok vesznek részt, akik az eocénprogram fölötti KISZ-véd­­nökségben munkaakciókkal gyorsí­tották az új szénbányák létesítését. KIVÁLÓ DIPLOMÁT­­kapott egy ti­zenhárom éves brit kislány matema­tikából az oxfordi egyetemen. Ruth Lawrence, akinek az édesapja szá­mítógép-szakember, azt mondta, hogy a doktori fokozatot a szokásos öt helyett három év alatt kívánja megszerezni. NEW YORK-I MŰVÉSZHÁZASPÁR, Padi Magdolna és Szabó Czimbal­­mos Kálmán festőművész alkotásai­ból nyílt meg kiállítás az esztergo­mi Balassa Bálint Múzeumban. Az esztergomi születésű és 1949 óta New Yorkban élő művészházaspár a kiállított képeket szülővárosának ajándékozta. TÍZFÉLE FAGYLALTOT és jégkrémet ké­szít a nádudvari Vörös Csillag Tsz új tej- és jégkrémüzeme. Az olasz automata gé­pekkel felszerelt csarnokban gyártott édességek Mark néven kerülnek a közel­jövőben forgalomba. MOST JELENT MEG: Szilágyi Já­nos: Köszönöm az interjút! 2., jav. kiad. (Lakkiadó Vállalat). T­örö­k nap. A szocialista országok írói a fasizmus felett aratott győzelemről (Ifjúsági). — 8000 germanizmus (Ter­ra). — William Shakespeare: VI. Henrik I—III. rész. W. S. drámái (Európa). — Keresztesi Béla: Az er­dészetfejlesztés fő irányai az elmúlt három évtizedben. Akadémiai szék­foglaló (Akadémiai). DOBRAI JÁNOS, a Szocialis­ta Hazáért Érdemrend kitünte­tettje, aki 1925 óta volt a párt tagja, 83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása július 11-én, dél­után három órakor lesz a Rákos­­keresztúri temetőben. — Az MSZMP III. Kerületi Bizottsága, Közalkalmazottak Szakszervezete. BENCZE MIHÁLY, a Magyar Ellen­állók, Antifasiszták Szövetségének tagja, egykori jugoszláv partizán, 61 éves korában elhunyt. Temetése Ma­­gyarbánhegyesen lesz ma délután két órakor. HERMÁN OTTÓ születésének 150. évfordulója alkalmából a magyar éremgyűjtők Csongrád megyei szer­vezete a jeles polihisztort ábrázoló emlékérmet készíttetett Lapis And­rás szobrásszal. A bronzérem előlap­ján a nagy természettudós portréja, hátoldalán egyik rajzát ábrázoló vé­­set, egy szigonyozó halász látható. A SZÖVETKEZETI NÉPTÁNCO­SOK találkozója tegnap kezdődött meg Pécsett. A seregszemlén tíz együttes vesz részt, közte a bulgá­riai Szliven város szövetkezeti tánc­csoportja. MEGTALÁLTÁK A RÉGÉSZEK Békés­­csaba településének középkori, a törökvi­lágban elpusztult elődjét. A Dózsa György úti építkezésen egy földgép földpadlós ház alapjára, majd egy kemencére és edénytöredékekre bukkant. A lelet a XVI. századi Csaba nevű falu egyik épületéből került elő. A FENEKETLEN-TÓBA FULLADT Budapesten Szokolyai László 21 éves érdi szállítómunkás. A fiatalember a tilalom ellenére át akarta úszni a tavat, de közben elmerült, és éle­tét vesztette. Elh­unyt G Granattztói Pál A Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Építőművészek Szövetsége megrendüléssel tudatja, hogy Gra­­nasztói Pál építész, író, címzetes egyetemi tanár, életének 77. évé­ben elhunyt. Temetése július 12-én, péntek délután fél 2 órakor lesz a Farkasréti temetőben. # Granasztói Pál 1908. augusztus 29-én született Budapesten. A Bu­dapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. A felsza­badulás után 1948-ig a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál Budapest és környéke rendezési terveinek ké­szítését irányította, majd öt éven át az Építésügyi Minisztériumban, 1956- ig pedig a Városépítési Tudomá­nyos és Tervező Intézetnél tevé­kenykedett a városrendezés, -építés, -tervezés területén. 1951-től ismét az Építésügyi Minisztériumban, majd 1958 és 1969 között a VÁTI-nál dol­gozott. Az Építészmérnöki Mester­­iskolát 1951-től három éven át ve­zette. 1961-ben lett a műszaki tudo­mány doktora. Granasztói Pál je­lentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, munkássága több könyv­ben követhető nyomon. Szépíróként is jelentéset alkotott a két világhá­ború között felnőtt értelmiség életé­ről írott regényeivel. Magyar—kínai járműipari együttműködés A MOGÜRT Külkereskedelmi Vál­lalat és ipari partnerei hatvanmillió svájci frank értékű szerződést kö­töttek pénteken kínai partnerükkel, a China National Machinary Import and Export Co. céggel. A megálla­podás alapján még az idén ezer au­tóbusz-alvázat és fenékvázat szál­lít a MOGÜRT Kínába, és hosszú idő után először autóbuszokat is ex­portál: kétszáz Ikarus 256 típusú luxus távolsági, légkondicionált jár­művet. A két ország közötti gazdasági kap­csolatokban mind nagyobb jelentő­ségűek a járműipari együttműködé­sek. A MOGÜRT és hazai ipari part­nerei megkezdték az előkészületeket egy Kínában létesítendő kereskedel­mi iroda és vevőszolgálati központ telepítésére, ahol a magyar jármű­vek garanciális és garancián túli szervizét is ellátnák. A pénteki szer­ződéskötésnél jelen volt Ma Lie, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. (MTI) Napos idő várható A S­kandináv-félsziget, a Német—Len­gyel­alföld és a Kárpát-medence fölött továbbra sincs számottevő légmozgás. Ezeken a területeken általában kevés a felhő, esőt sehonnan nem jelentenek. Ugyanakkor kontinensünk többi részén változékony az idő. Az Atlanti-óceán fö­lött örvénylő ciklon a Brit-szigeteken, va­lamint Nyugat-Európa partvidékein he­lyenként esőt okoz. Egy másik ciklonközpont található Dél­­kelet-Európa fölött. Hatására a Fekete­tenger északnyugati, északi részén több­felé volt eső, helyenként zivatar. Ez a ciklon szombaton kissé nyugatra mozdul el, és hazánk keleti részén is átmeneti felhősödést, helyi záport, zivatart okoz. Előrejelzés ma estig: A keleti országrészben is lassanként csökken a felhőzet, és megszűnik a zápor, zivatar, majd a déli óráktól az ország legnagyobb részén már jobbára napos idő várható. Az északkeleti szél főként a Ti­szántúlon időnként megerősödik. A hő­mérséklet csúcsértéke 20—25 fok között alakul. 1985. július 5., péntek, 13 óra. hu­«g *m­ml«, meleg , hideg és a malég levágó válesztóvonele ((reál) t­ető * hó­d hód csa felhőt -ijt w» változó A Balaton vizének hőmérséklete tegnap Siófoknál 18 fok volt. A Duna vízállása péntek délben Buda­pestnél 370 centiméter volt, mára 375 cen­timéter várható. Kitüntetettek Az Elnöki Tanács dr. Kreisz Já­nos ezredesnek, eredményes munká­ja elismeréséül, nyugállományba vo­nulása alkalmából, az, Április Negye­dike Érdemrendet al­otmányozta. A kitüntetést Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese adta át. Az Elnöki Tanács dr. Nigring Ele­mér igazságügyi főtanácsost, az igaz­ságügyi szervezetben végzett csak­nem fél évszázados kiemelkedő mun­kássága elismeréseként­, 70. születés­napja alkalmából a Munka Érdem­rend arany fokozatával tüntette ki. Eltemették Verő Józ­­sef akadémikust Pénteken kísérték utolsó útjára a soproni Pozsonyi, úti temetőben a 81 éves korában elhunyt Verő Jó­zsef kétszeres Kossuth-díjas akadé­mikust, a magyar kohászat kiemel­kedő, tudós szakemberét. Verő Jó­zsef tanított a Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán, majd a Mis­kolci Nehézipari Műszaki Egyete­men. A Magyar Tudományos Akadé­miának 1948-tól levelező, 1949-től pedig rendes tagja volt. Több évti­zedes tudományos pályafutása során sok, ma is alapműnek számító szak­könyvet írt. LÉPCSŐ mészáros andrás karikatúrája ! A tavalyinál kevesebb munkahely várja a pályakezdőket Az idén több mint 120 ezer fiatal vállal először munkát azok közül, akik az általános iskolák, illetve a közép- és felsőfokú oktatási intéz­mények végzős diákjai voltak. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal felmérése szerint elhelyezkedési le­hetőségeik az utóbbi évekhez ké­pest összességében valamelyest szű­kültek: a tavalyinál hét százalékkal kevesebb állás várja a végzősöket. Akadnak azonban olyan szakmák is, amelyekben akár tíz munkahely között is válogathatnak a fiatalok, míg mások csak hosszas utánajárás­sal tudnak képzettségüknek megfe­lelő állást találni. A munkavállalás lehetőségei megyénként, városon­ként is eltérőek. Mind több fiatal kénytelen lakóhelyétől távolabbi városokban, megyékben munkát ke­resni. Igen szerény az álláskínálat Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megyében. Az idén 25 ezer fiatal nem foly­tatta tanulmányait az általános is­kola befejeztével. A számukra fel­ajánlott álláshelyek száma 28—29 ezer. Legtöbbjüket az ipari üzemek­be várják, ahol sok helyütt a hiány­szakmákban vállalhatnak betanított és segédmunkát. A közlekedési és a hírközlési vállalatok is szívesen lát­ják a fiatalokat. Bőséges a választási lehetőségük a szakmunkásképzőt végzetteknek. Az idén 48 ezer ifjú szakmunkás áll munkába, számukra 62 ezer ál­lást jelentettek be a vállalatok. Leg­keresettebbek a vájárok, az eszter­gályosok és a hegesztők, a szolgál­tató és a kereskedelmi ágazatokban azonban már nehezebben tudnak szakmájukban elhelyezkedni a vég­zősök. A szakiskolákból kikerült fiatalok közül a gyors- és gépírók néhány megyét, illetve várost kivé­ve viszonylag könnyen juthatnak megfelelő munkához. Az ápolónők iránti igény pedig szinte kivétel nélkül mindenütt meghaladja a vég­zősök számát. A volt szakközépiskolások közül 13 ezren kívánnak munkába állni. Ezeknek a fiataloknak sok állást ajánlanak a fővárosi és a Pest me­gyei vállalatok. A vízügyi, a nyom­daipari és az útépítési szakmában néhány megyében — általában az iskolák székhelyén — nagy a túlkí­nálat, másutt viszont jelentős a hiány ezekből a szakemberekből. Változatlanul divatszakma az autó­szerelőké, de a fiatalok immár évek óta nehezen tudnak bejutni elkép­zelésüknek megfelelő munkahelyre, csakúgy, mint a műszerészek és a háztartási gépek javítói. A közgaz­dasági iskolákból is többen kerül­tek ki, mint ahányat a vállalatok felvennének eredeti szakmájukban, s néhány megyében több óvónő vég­zett, mint amennyire az utánpót­láshoz szükség van. A gimnáziumot végzettek kilátá­sai különösen kedvezőtlenek, ameny­­n­yiben az irodai munkához ragasz­kodnak. A felsőoktatási intézmények nap­pali tagozatain 14 ezer hallgató fe­jezte be az idén tanulmányait. Munkavállalási lehetőségeik az utób­bi évekhez képest alig változtak. Továbbra is kapósak a műszakiak; a pályázati rendszerben elhelyezke­dő alig kétezer fiatal szakember több mint nyolcezer állás közül vá­laszthat. Változatlanul nehezen ta­lálnak viszont érdeklődésüknek megfelelő munkakört a könyvtáro­sok, a népművelők és a muzeoló­gusok. A történészek, a speciális nyelvészek és a szociológusok közül pedig a többség minden bizonnyal végzettségétől eltérő pályára kény­szerül. Orvosokra és pedagógusokra főként vidéken lenne szükség na­gyobb számban, de az eddigi tapasz­talatok szerint az idén is csak keve­sen vállalkoznak a letelepedésre ott­honuktól távolabbi városokban, köz­ségekben. (MTI) Háromnegyed órás áramkimaradás Péntek délelőtt a KGST-országok egyesített villamosenergia-rendsze­­rében — magyar területen kívül — üzemzavar keletkezett. Emiatt ha­zánk néhány körzetében csaknem há­romnegyed órán át tartó áramkima­radás vol­t, ami e területeken az áramfogyasztók majdnem harmadát érintette a közlekedésben, az ipar­ban, a mezőgazdaságban és a lakó­területeken. Az áramkimaradás idején 30 szá­zalékkal csökkent a rendelkezésre álló villamos teljesítmény. Ezért egyes körzetekben a hazai energia­­rendszert védő automatikus kapcso­lóberendezések működésbe léptek, az áramellátást leá­llítva megakadályoz­ták az egész magyar villamosener­­gia-rendszer hoszabb idejű szétkap­­csolódását. Ezzel megelőzték a még nagyobb területekre kiterjedő áram­­ellátási kieséseket. Az érintett körzetekben délelőtt kilenc óra 23 perckor szakadt meg az áramszolgáltatás, s az Országos Villamos Teherelosztó délelőtt tíz óra hat perckor már valamennyi körzet­nek engedélyt adott a visszakapcso­lásra. Az áramszolgáltatást azonban csak a körzeti energiarendszer ellen­őrzése után indíthatták meg, s így körzetenként eltérő volt az áramki­maradás ideje. (MTI) KGST-szabványügyi tanácskozás Szekér Gyulának, a Magyar Szab­ványügyi Hivatal elnökének vezeté­sével pénteken hazaérkezett Berlin­ből az a magyar küldöttség, amely július 2. és 5. között részt vett a KGST szabványügyi együttműködé­si állandó bizottságának 57. ülésén. A tanácskozáson a KGST-tagorszá­­gok, valamint Jugoszlávia delegációi vettek részt. A bizottság megvitat­ta a KGST minőségértékelési és -ta­núsítási rendszerének létrehozásával kapcsolatos javaslatokat. Jóváhagy­ták a KGST-szabványosítás 1986— 1990. évi tervét, amelynek 201 komplex témája közül kiemelkednek az ipari robotok, a rugalmas, auto­matizált gyártórendszerek, a mikro­processzorok, az integrált áramkö­rök, az élelmiszerek szabványosítási kérdései. Jóváhagyták a KGST-sza­b­­ványok kidolgozása jövő évi tervé­nek mintegy 1500 témáját is. A leg­jelentősebbek között szerepelnek a szerszámgépek, az ipari robotok, a gépkocsi-villamosberendezések, az alumíniumok és ötvözetek és az or­vostechnikai berendezések problé­mái. A tervek szerint több témát a magyar szakemberek dolgoznak ki és terjesztenek elő jóváhagyásra. Az ülésen elfogadtak újabb 300 KGST-szabványt, így egyebek között a számítógépek és adatfeldolgozó rendszerek, a traktorok és mezőgaz­dasági gépek, a rádióelektronikai alkatrészek és berendezések, az élel­­miszerek és az építőipari előírások szabványait. Az ülés ideje alatt az érdekelt országok aláírták a hiteles anyagminták létrehozásáról és al­kalmazásáról szóló KGST-egyez­­ményt. (MTI) Új kempinget létesítettek a fővárosban (Munkatársunktól.) Hétfőtől fogadják a vendégeket a Saturnus Tours budapesti kemping­jében. A szabadbattyáni termelő­­szövetkezet leányvállalataként mű­ködő utazási iroda a KÉV-Metró Vállalat sportegyesületével alakítot­ta ki a főváros új kempingjét a XVI. kerületi Csömöri úti sportte­lep mellett. A háromcsillagos léte­sítményben ötven lakókocsinak, il­letve sátornak van hely, s ugyan­ennyi elektromos csatlakozót is fel­szereltek a vendéglátók. A kempin­gezők kellemes idői töltését egyebek között a sporttelep teniszpályái is szolgálják. Dolgoznak az űrben a szovjet kozmonauták (Kiküldött munkatársunk jelenti Moszkvából.) Egy hónapja dolgozik már a Szal­­jut-7—Szojuz T-13 űrállomás fedél­zetén Vlagyimir Dzsanibekov és Vik­tor Szavinih. A legénység az utóbbi időszakban befejezte az űrobjektum kézi irányításra való átállításával kapcsolatos feladatokat, ellenőrizte a fedélzeti műszerek működését, tudo­mányos kísérleteket végzett. Rövi­desen befejezik a Progressz—24 szál­lító űrhajón érkezett rakomány át­­hordását az űrállomásra. A napok­ban elhelyezték az új műszereket, kicseréltek három akkumulátorblok­kot, oxigénnel töltötték fel a belső légtér összetételét szabályozó beren­dezést. Pénteken vízregenerációs kísérle­teket, valamint testsúlymérésből és terhelési tesztekből álló orvosi vizs­gálatot végzett a két űrhajós. A nap folyamán folytatták a földfelszín geofizikai kutatásával kapcsolatos megfigyeléseket, az Atlanti-óceán egyenlítői körzetét fényképezték. A földi irányítóközpont közlése szerint a repülés normális rendben folyik, a két űrhajós egészségi állapota és közérzete jó. A lottó nyerőt­zámai: 12, 43, 46, 46, 60 A Sportfogadási és Lottóigazgató­ság közlése szerint a Mosonmagyar­óváron megtartott 27. heti sorsoláson a következő számokat húzták ki: 12, 43, 46, 48, 60. (MTI) KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI MÚ­ZEUM július 10-én, szerdán, technikai okok miatt zárva tart. AZ AQUINCUMI MÚZEUMBAN ma dél­után fél ötkor Szophoklész Antigoné cí­mű drámáját adja elő a székesfehérvári Videoton Színpad. SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS jú­lius 11. és 21. között a Fővárosi Kerüle­tek Földhivatalának Ingatlannyilvántar­tási és Földérté­kesítési Osztályán, a VI. kerület Benczúr utca 34. szám alatt. Az ügyiratok átvételét, iktatását továbbra is folyamatosan ellátja a hivatal. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék