Népszabadság, 1989. március (47. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-25 / 72. szám

14 MMH (Folytatás a 13. oldalról.) nemzeti intézmények is. Nemzeti jel­legükhöz tartozik, hogy megjelenít­sék a társadalom nagyobb csoport­jainak nézeteit, s tükrözzék a tár­sadalom érdektagoltságát. Az ehhez szükséges irányítási mechanizmus megteremtésében fontos lépés a kor­mány Tájékoztatáspolitikai Kollégiu­mának megalakítása. Szükséges, hogy a kollégium minél előbb megfogal­mazza a nemzeti tájékoztatási esz­közök feladatait. A párt mindenek­előtt e kollégiumon keresztül törek­szik befolyásolni ezeket az orgánu­mokat. Emellett természetes kapcso­lat fűzi a rádióban, a televízióban és az MTI-ben működő pártszerve­zetekhez, párttag újságírókhoz. Az MSZMP támogatja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének azt a törekvését, hogy a megváltozott társadalmi helyzetben megújítsa te­vékenységét és szervezetét. Az MSZMP indokoltnak ítéli, hogy a tömegtájékoztatás dolgozóinak szak­­szervezeti mozgalma a tagság érde­kei szerint újuljon meg, biztosítva a hatékony szakmai és munkavállalói érdekvédelmet. A párt megújulásában, akcióké­pességének növelésében elsőrendű a pártsajtó szerepe. A pártsajtó a tag­ság és a társadalom között közvetíti, egyszersmind alakítja a párt politi­káját. A szerkesztőségek önálló szel­lemi műhelyként tükrözik a párt­mozgalom helyzetét, tevékenységét, hozzájárulnak a párt álláspontjának kidolgozásához, nyilvánosságukkal szükségképpen részesei a döntések előkészítésének. A pártot a tömegtájékoztatás rend­szerében elsősorban a pártsajtó kép­viseli. Ez tartalmának, profiljának és szervezetének egyidejű korszerű­sítését igényli. A pártsajtó vállalja az új gondo­latokat, nyújtson teret a párton be­lüli nézeteknek, vitáknak. A szer­kesztőségek a párt szellemi műhe­lyeiként érvényesítsék befolyásukat a társadalomban. Ehhez megfelelő szerkesztéspolitikára, személyi felté­telekre, a párt sajtóorgánumainak tartalmi megújítására van szükség. Ahhoz, hogy a párt központi lapja, a Népszabadság megfelelhessen a következő években rá háruló felada­toknak, tartalmi munkáját, szerke­zetét és a szerkesztőség belső szer­vezetét jelentős változásokkal kell megújítani. Feladatait, funkcióit a párt mai céljaihoz, működését a tár­sadalom mai szerkezetéhez, a politi­kai intézményrendszer változásához kell alakítani. Meg kell határozni, kikhez és hogyan közvetítse a párt politikáját. Ennek érdekében: — A Népszabadságnak, az MSZMP központi lapjaként, a párt politiká­ját, céljait, értékrendjét képviselő, vitakész és meggyőzni képes politi­kai-mozgalmi tömeglappá kell vál­nia. Részt kell vállalnia a napi és a távlati kérdésekre adandó válaszok kimunkálásában, elfogadtatásában, polemizálva más álláspontokkal. Al­kalmassá kell tenni a lapot arra, hogy a párt jobban támaszkodhasson rá a társadalmi mozgásokkal együtt járó politikai küzdelmekben. —­ A minden társadalmi réteg, ér­deklődési kör, korosztály sajátos igé­nyeinek kielégítésére törekvő koráb­bi szerkesztési szándékkal szemben, határozottabb politikai profilt kell adni a lapnak. — A profil középpontjába a té­nyekre épülő tájékoztatást kell állí­tani, erősítve a meggyőző erőt, a po­litikai vitakészséget. A szerkesztőség­nek — a korábbi visszajelző funkció helyett — részt kell vállalnia az ob­jektív valóságfeltárásban, s ez a kri­tikai látószög tágítását feltételezi. — A szerkesztőség kádermunkájá­ban — az alapvető stabilitást fenn­tartva — folytatni kell a minőségi cseréket és a fiatalítást. Az új mun­katársak kiválasztásánál a szakmai felkészültséget és a politikai elköte­lezettséget következetesen érvényesí­teni kell. Meg kell erősíteni a lap publicistagárdáját, megkülönbözte­tett figyelmet fordítva informálásuk­ra, munkafeltételeikre.­­ A Társadalmi Szemlének, elmé­leti jellege erősítésével, a jelen idő­szak politikai-gazdasági-ideológiai útkeresését kell segítenie. Ez az el­térő álláspontok iránti nyitottságot, a különböző vélemények ütközteté­sét, a formálódó szocialista piacgaz­dasági-társadalmi modell belső ösz­­szefüggéseinek bemutatását, a fő fo­lyamatok elméleti leírását, értékelé­sét feltételezi. Ebből következően szélesebb fórumot kell nyitnia a tár­sadalmi mozgások, az érlelődő gon­dolatok számára, a napi politikai kérdésektől, a taktikai politikai szinttől eltávolodva, tágabb össze­függésekben dolgozva fel témáit.­­ A Társadalmi Szemle a jövőben gondolatébresztő, a valóság sokszí­nűségét megjelenítő, érveket, vitákat közvetítő, a döntések előkészítéséhez hozzájáruló folyóirat legyen. — Közvetítse a Társadalmi Szem­le a magyar és a nemzetközi szelle­mi élet elméleti-ideológiai vitáit. A lap legyen kritikus és önkritikus; műfajaiban, téma- és szerzőválasz­tásában sokoldalú. — A folyóirat sajátos eszközeivel vegye ki részét a szocialista építés tapasztalatainak elemzéséből. Kap­jon lehetőséget arra, hogy a párt irattárának eddig kiadatlan elméleti jellegű dokumentumait elsőként kö­zölje. — A Társadalmi Szemlének nyi­tottabbá kell válnia a világban zajló folyamatok iránt, fokozottabban hoz­zájárulva a baloldali gondolkodás progresszív eredményeinek hazai ter­jesztéséhez. Ennek érdekében a Tár­sadalmi Szemle a pártközi kapcso­latokon túl is tartson fenn, illetve teremtsen kontaktust baloldali elmé­leti műhelyekkel, folyóiratokkal és szerzőkkel.­­ A szerkesztőbizottság összetéte­le a profil módosulásával az elméleti jelleg erősödésének megfelelően vál­tozzék. A szerkesztőbizottság tagjai különböző generációkat reprezentáló, tekintélyes elméleti szakemberek le­gyenek. Módosuljon a folyóirat alcí­me a következőre: „Az MSZMP el­méleti folyóirata”. Az MSZMP Új Fórum címmel in­dítson új folyóiratot, amely politikai orgánumként képviseli a párt politi­káját. Elsőrendű célja, hogy meggyő­ző formában, közvetlen kifejtés mel­lett a különböző nézetek szembesíté­sét is vállalva hasson a közvéle­ményre. A szerkesztőségi műhely­munka fő eleme a partnerek érvei­ből okulni is tudó, higgadt, de nyílt és elvhű vita legyen. A párt álláspontjától eltérő politi­kai koncepciók kritikai elemzése mellett a szerkesztőség fordítson gondot a párton belüli vitakérdések tisztázására, segítse a konszenzus megteremtését, a döntések előkészí­tését. A párt területi befolyását megha­tározó módon erősíthetik megyei lapjai. Ezek a lapok összességükben a Népszabadságnál nagyobb pél­dányszámban jelennek meg, jelentős tömegbefolyást biztosítanak az MSZMP-nek. E lapok azonban szak­mai, politikai és anyagi szempontból egyaránt a központi lapoknál hátrá­nyosabb helyzetben dolgoznak. A megyékben és a városokban elsősor­ban a helyi lapot olvassák, ezért fon­tos, hogy a párt megyei sajtója hi­telesen számoljon be politikánk or­szágos folyamatairól, egyszersmind a helyi politikai közélet igényes közve­títője legyen. Célszerű megvizsgálni e lapok korábbi terjedelmének visz­­szaállítását, illetve a további növe­lés lehetőségeit. A párt több hetilap és folyóirat alapítója is. Ezeknek az orgánumok­nak fontos szerepük van abban, hogy a párt nézeteivel különböző olvasói rétegek ismerkedhessenek meg, s ezért pótolhatatlan eszközei a párt politikai befolyásának. Felül kell vizsgálni e lapok káder­­helyzetét, ahol szükséges, személy­­cserékkel segítve az alkalmazkodást a változó helyzethez. A gazdasági kritériumok figyelem­­bevételével szükséges egyértelmű jo­gi helyzetet teremteni minden, a párt által alapított,­­illetve kiadott sajtóorgánum esetében. A párt kiadóvállalatai belső érde­keltségi rendszerük korszerűsítésével, új vállalkozási formák bevezetésével növeljék tevékenységük gazdaságos­ságát. A kiadói szervezet felülvizs­gálata szolgálja a takarékos költség­­gazdálkodást, a rugalmas­­kiadáspoli­tikát. Sajtópolitikai tevékenységében a párt támaszkodjon ifjúsági szerveze­te, a KISZ orgánumaira is. NÉPSZABADSÁG - HÉTVÉGE 1989. március 25., szombat írott és íratlan szabályok A glasznoszty berobbant a magyar köz­életbe is. A politikai és gazdasági — és tudo­mányos s még sokféle — nyilvánosság egy­szerre vitatéma és hétköznapi gyakorlat. Hol ilyen, hol olyan. Munkatársaink itthon, és tu­dósítóink külföldön a nyilvánosság — orszá­gonként olykor eltérő — írott és íratlan sza­bályainak eredtek nyomába. Övék a szó. „Kutatási eredményeink nyilvánosak” Szecskő Tamásnak, a Magyar Közvélemény-kutató Intézet igazga­tójának tettünk fel néhány időszerű kérdést. — Kialakulóban van az igazi nyil­vánosság, bár Magyarországon még mindig léteznek tabu témák. Gondo­­lom, ezen a területen is átmeneti időszakról van szó. — Nem hiszem, hogy ez az idő­szak rövid ideig tartana. Az újság­íróknak is meg kell tanulniuk alkal­mazkodni az új helyzethez. Ahhoz például, hogy a lapok egyre inkább nyereségérdekeltek lesznek, új mik­roközösségek alakulnak, s újabb és újabb társadalmi rétegek akarják kifejezni önmagukat. Ez pedig har­cot jelent a lapok között az előfi­zetőkért. — Ez érvényes bizonyos intézmé­nyekre, gyárakra, üzemekre is. Ada­taik közül eddig sokat titkosként kezeltek. — Az újságíró — az eddigi gya­korlatban — igyekezett minél több információt összegyűjteni az üzemek technológiájáról is. Külön műfaj volt az úgynevezett termelési újság­írás. Ezzel igyekeztek pótolni a csö­­kevényes belpolitikai újságírást. A vállalatvezetők viszont a saját presz­tízsük érdekében törekedtek minél kevesebb tényt „kiszolgáltatni”. Sen­ki nem gondolta végig azt, hogy egy demokratikus gazdasági rend­szerben melyek azok az informá­ciók, amelyekre a nyilvánosság igényt tarthat és melyek azok, ame­lyekre nem. Az én megítélésem sze­rint a belső vállalati adatok, tech­nológiai összefüggések például nem publikusak. — A jelenlegi sajtótörvény sze­rint mindenki köteles tájékoztatást adni, kivéve, ha ez vállalati vagy állami érdeket sért. — Az új sajtótörvényben — leg­alábbis remélem —, ez a „titok­­fogalom” már nem szerepel. Az egész országot érintő nemzetgazda­sági összefüggések a legszélesebb társadalmi nyilvánosságra tartoz­nak. — De mi történik, ha ilyen eset­ben megtagadják majd az informá­ciót a különböző cégek, vállalatok? Gondoljunk az ORI-botrányra vagy arra, hogy a Kapu című folyóirat beperelte a Magyar Televíziót az adatszolgáltatás elmulasztása miatt. Ez precedensértékű. — Az ilyen kérdéseket a társa­dalom morális ítélőszéke elé kell vinni. A vállalatok ilyen jellegű belső ügyei már politikai kérdések, amelyek a széles nyilvánosságra tartoznak. Éppen tegnap kaptam kézhez a Központi Statisztikai Hi­vatal egy prognosztikai tanulmá­nyát, amelyen ott van a szigorúan titkos jelzés. Mint a példa mutatja: a múlt beidegződései és a jövő ele­mei még nagyon is szorosan együtt élnek. — Mennyire tudja befolyásolni a nyilvánosságot a Közvélemény-kuta­tó Intézet? Érték-e olyan vádak ezt az intézményt is, hogy adatait nem szolgáltatja ki, vagyis a „kincstár­nak” dolgozik? — Kutatási eredményeinket hosz­­szú időn át a megrendelő kezébe adtuk, ő döntött arról, milyen for­mában válik vagy nem válik az publikussá. A megrendelő az esetek többségében az MSZMP Központi Bizottsága, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió volt. A nyilvános­ság korlátozása a politikai közvéle­mény-kutatások publikálásában a múlt év nyara óta megszűnt, s gya­korlatilag minden eredményünket nyilvánosságra hozzuk. — Önök döntik el, hogy mit ku­tatnak? — Szinte csak mi döntünk erről. Igyekszünk valamennyi lényeges társadalmi, politikai és gazdasági folyamattal foglalkozni. — Tartoznak valahová? — Önálló intézet vagyunk, az állami felügyeletet közvetlenül a kommunikációs területért felelős államminisz­ter látja el. B. G. MHMnHnsNMBimnw MESE Nevezzük őt Joe-nak (bár le­hetne Iván vagy Jóska is). Le­gyen tizenhárom éves. Mutasson az­ átlagosnál egy picit nagyobb érdeklődést az elektronikus kü­­tyük iránt. Hagyjuk magára kü­­tyüivel és egy telefonkészülék­kel. (És most az egyszer próbál­junk elvonatkoztatni attól, hogy Magyarországon vagyunk, tehát a példa kedvéért tételezzük fel: a telefonhálózat működik is.) A mi Joe-nk (Ivánunk, Jóskánk) nem fog unatkozni kütyüjei és a telefonkészülék társaságában. Egy ideig eltöpreng majd, mi­ként üsse el az időt, azután va­dul nekiesik személyi számító­gépe billentyűzetének, egy má­sik kütyüvel rákapcsolódik a te­lefonra, behív egy harmincnyolc jegyű számot, s néhány másod­perc múlva monitorján megjele­nik a felirat: ön az Óperenciás Tengeren Túli Bizalmas Bázis Számítógépes Nyilvántartó Köz­pontjával (OPUTBBSZNYK) lé­tesített kapcsolatot. Adja meg az azonosítóját. Joe (Iván, Jóska) ismét töpreng egy keveset, még hevesebben veri a billentyűket — megadja vála­szát —, mire az OPTTBBSZNYK szuperbiztonságos elektronikus agya kellemes dallamüdvözletet továbbít az Óperenciás-tengeren innen fekvő lakótelepi lakásba, egyúttal bebocsátva Joe-t (Ivánt, Jóskát) az öt világrész államai­nak, intézményeinek és állam­polgárainak legintimebb infor­mációit központosító rendszer chipjeinek birodalmába. Mivel a mi Joe-nk nem különösebben ér­deklődik mások féltve őrzött tit­kai iránt, csupán egy rövid üze­netet hagy hátra: Béke veletek, éljen a nyilvánosság — Joe. Hősünk, felbátorodva első kí­sérletei sikerén, tovább pötyöré­­szik a kütyükön és hasonló tar­talmű­ üzenetet juttat be néhány nagy interkontinentális táradat­feldolgozó rendszer központi me­móriájába. Lefekvés előtt Joe még egy darabig tévét néz. Az egyes programon néhány szakál­las úr a nyilvánosságról vitatko­zik, a kettesen az univerzális té­vémaci éppen a meséhez készü­lődik. Joe vele tart. L. P. „Dobozolt” filmek? — Kőhalmi Ferenc filmfőigazgató szerint jelenleg hány magyar film van „dobozban”? — Bontsuk ketté, mert a játék­filmeknél tisztább a kép. — Bontsuk. — Egyetlen játékfilm sincs „do­bozban”. A legutolsó, vajúdással vi­lágra jött alkotás Jeles András Átombrigádja volt. Ma már túl van a hazai és a külföldi bemutatón. Nincs betiltva a korábbi időszakból származó filmek közül más sem. Ám egyes alkotások az alaposan meg­késett bemutató után már nem kap­nak olyan visszhangot, mint amilyet megérdemeltek volna. Jobb sorsra lett volna érdemes például az öt­venes évek elejéről származó El­tüsszentett birodalom, vagy Várko­­nyi Zoltán 1956 júliusában elkészült Keserű igazság című filmje, amely már a­kkor lényegében Wajda Már­ványemberének problematikájával foglalkozott. Valamivel kedvezőb­ben alakult Bacsó Péter Tanú című alkotásának későbbi sorsa. — És Gazdag Gyula Bástya sé­tány 74 című filmjéé? — Bemutattuk, szerény érdeklő­dés mellett. A különbség a Tanú és a Bástya sétány ... esetében in­kább alkotóik sorsában, helyzetében jelentősebb. Az alatt a tíz év alatt, amíg a Bástya sétány... „doboz­ban” volt. Gazdag Gyula nem ka­pott alkotói megbízást, míg Bacsó forgatott. — Térjünk át a dokumentumfil­mekre. — A válasz azért bonyolultabb, mert a műfaj sajátosságaiból követ­kezik, hogy más az érintettek köre, nem csupán kultúrpolitikai döntés­től függ a bemutatás. A dokumen­tumfilm közvetlenül sérthet szerve­zeteket, intézményeket és magán­­személyeket is. Előtérbe kerülhet a személyiségi jogvédelem, s megíté­lésem szerint a jövőben még inkább előtérbe fog kerülni. Ennek ellené­re azt mondhatom, hogy az ilyen filmek túlnyomó többsége nyilvá­nosságra került. Legutóbb például a Pócspetri, a Bebukottak és a Per­gőtűz. — És a Menedékjog, Ember Ju­dit másik „pihentetett” filmje is ... — Erre én nem mondanám, hogy „pihentettük”. Tavaly nyár végén értesítettek a nyers változatról, és a kész filmet idén februárban a filmszemlén már bemutattuk. — Hogyan történik az engedélye­zés? — Az engedélyezés mindenütt kö­telező a világon. Nálunk a forgal­mazók, a gyártó stúdiók, a Filmin­tézet, a főigazgatóság szakemberei külön megvitatják a bemutatásra váró művet, majd a képviselőikből álló szakmai csoport összegzi a ta­pasztalatokat. Ekkor hangzik el — az alkotó jelenlétében —, ha vala­milyen szakmai vagy esztétikai ki­fogás merült fel. De a bizottság nem tartja fenn magának „az utolsó vá­gás” jogát, ami nyugati producerek­nél általánosan bevett szokás. Ha az alkotáson feltétlenül javítani kell — ez ma már csak a jó ízlés szélsőséges megsértése vagy a tár­sadalmi rend elleni közvetlen pro­paganda esetén merülhet fel —, ám az alkotó erre nem hajlandó, akkor kerülhet „dobozba” a film. Nyuga­ton viszont a producer túlnyomó­­részt anyagi érdekből „vág”. — A politikai szempontok vissza­szorulásával az üzleti szempontok nem léphetnek nálunk is előtérbe? — Ez reális veszély. Ahhoz, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, az államnak határozott támogatási po­litikát kell kialakítani, az értéket hordozó művek védelmében. — Végül kanyarodjunk vissza Em­ber Judit filmjéhez. Cáfolja, amit mások állítanak, hogy a Hagyjátok beszélni a Kutruczot! című doku­mentumfilmje be van tiltva? — Nem cáfolom. A film állam­titkokat sért, ezért nem vetíthető. V. Gy. Tiltott gyümölcs Néhány a nyíltság jegyében megje­lent vagy a közeljövőben megjelenő művek közül, amelyek korábban nem láthattak napvilágot. Milán Kundera: Tréfa; Václav Há­­vel: Drámák; Szolzsenyicin: Gulag­­szigetcsoport; Rák-pavilon; Claire Kenneth: Randevú Rómában; Éjsza­ka Kairóban; J. Brodszkij: Fest acta­­tem nostram; Cronin és M. Mitchell több regénye; Konrád György: A cinkos; Lengyel József: Napló; Cséri Lili: Elhallgatott éveink. Egy kom­munista életútjához. (Boér Ferenc 1899—1980); Karl Marx: Leleplezések a XVIII. század diplomáciatörténe­­téről; Buharin—Preobrazsenszkij: A kommunizmus ábécéje; Georges So­res: Gondolatok az erőszakról; L. D. Trockij: Életem; Naplók; R. A. Med­­vegyev: Ítéljen a történelem (A sztálinizmus eredete és következmé­nyei) ; Marcuse: Az egydimenziós ember; Románia negyedszázada (szerk.: Böröczfy Ferenc); Kránitz Mariann: A prostitúció. Balogh Sán­dor: Erdély, 1944—1947; Tóbiás Áron: Nagy Imre.

Next