Népszabadság, 1989. június (47. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-09 / 134. szám

1989. június 9., péntek NÉPSZABADSÁG - HAZAI KÖRKÉP A kormányfő és az Országgyűlés elnöke hivatalos minőségben vesz részt a temetésen (Folytatás az 1. oldalról.) A TIB sajtóértekezlete (Munkatársunktól.) A Történelmi Igazságtétel Bizottsága a kormány és az Országgyűlés elnökével tartott délelőtti megbeszélés utáni sajtótájékoztatóján Vásárhe­lyi Miklós­­ismertette a hazai és a nemzetközi sajtó képvise­lői előtt a létrejött megálla­podást. A Történelmi Igazság­­tétel Bizottsága és a hozzátar­tozók — húzta alá a TIB el­nöke — üdvözlik a kormány, és az Országgyűlés elhatáro­zását, hogy a temetésen részt vesznek. A bizottság a tárgya­lások során kifejezte azt a kí­vánságát is, hogy még a te­metés előtt hangozzék el olyan hivatalos kormánynyilatkozat, amelyből egyértelműen kide­rül: a június 16-ai temetés szimbolikusan és ténylegesen is mindazoknak a temetése, akik az 1956 utáni megtorlá­sok áldozatául estek. Ezt az állásfoglalást — mondotta a TIB elnöke — a miniszterel­nök és a Ház elnöke egyaránt tudomásul vette. Kérdésre válaszolva Vásár­helyi Miklós elmondta: az MSZMP hivatalos részvételé­ről nem folytak tárgyalások, s hozzátette: nem hiszi, hogy erre sor kerülne. Egyesítik a 300-as és a 301-es parcellát A sajtótájékoztatón rés­zt vett dr. Borics Gyula igazság­ügyi államtitkár is, aki a Nagy Imre-per dokumentumairól feltett kérdésre válaszolva megerősítette, hogy előkerültek a perről készült filmfelvételek, bár azok egy része úgy meg­rongálódott, hogy ma már csu­pán ötórányi filmanyag néz­hető. A filmfelvételek köze­lebbi tartalmáról a jelenlevők ezúttal sem kaphattak részle­tesebb tájékoztatást, az azon­ban bizonyos, hogy a másfél hétig tartó pernek csak töre­dékét lehetne rekonstruálni. Mécs Imre a sajtótájékozta­tón közölte, hogy a soproni al­ternatív szervezetek június 15- én a Sopronkőhidán kivégzett személyekről is megemlékez­nek. Ezután ismertették a TIB közleményét, amely szerint a temetés napján reggeltől a szertartás befejezéséig — kb. 17 óráig — a 301-es parcellát és környékét kordonnal zárják le. Ezen belül csak olyan sze­mélyek tartózkodhatnak, akik a bizottságtól kapnak belépőt. (Kérik, a kivégzettek hozzátar­tozói vagy volt rabtársaik kö­zül azok, akik még nem jelent­keztek belépőért, haladéktala­nul jelentkezzenek a TIB-nél. (Bp. I., Corvin tér 8. Telefon: 351-327.) A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a 300-as és a 301-es parcellát a jövőben ösz­­szevonják, az utóbbi száma alatt. A továbbiakban Hegedűs B. András, a TIB titkára tájé­koztatta a jelenlevőiket a jú­nius 16-ai temetés szervezésé­vel és a gyászszertartásról szó­ló tájékoztatással összefüggő kérdésekről. NYILATKOZIK AZ ÁLLAMTITKÁR A rendőrség mindent megtesz a szertartás zavartalanságáért Ahogy közeledik június 16-áa, Nagy Imre és sorstársai teme­tésének napja, úgy lesz egyre gyakoribb találgatások témá­ja, hogy miként zajlik le ez a történelmi esemény. Néhány véleményből aggódás is ki­csendül: nem lesz-e káosz, amikor több tízezren ott áll­nak a szertartáson a Hősök terén, nem kell-e rendzava­rástól tartani? Földesi Jenő belügyminisztériumi államtit­kárt arról kérdeztük, mit tesz a rendőrség június 16-a za­vartalanságáért. — Nagy Imrének és sors­társainak a nemzeti közmeg­egyezés jegyében való temeté­sén a rendőrség mindent meg­tesz a szertartás zavartalansá­gáért, egyben hozzájárul a kegyelet és az emlékezés ki­fejezéséhez is — mondotta az államtitkár. Munkatársaink nagy felelősséggel terve­zik és hajtják végre azo­kat az intézkedéseket, ame­lyek a gyászszertartás hely­színein biztonságos körül­ményeket teremtenek. A ke­gyelet kívánta rend fenntar­tásában szorosan együttmű­ködnek a TIB és más szerve­zetek rendezőivel. Mint ismeretes, tíz órától a Hősök terén hat koporsót ra­vataloznak fel, ahol a búcsúz­tatás több órán át tart, és a szervezők százezres tömeg megjelenésére számítanak. Délután pedig az Új közteme­tőben a Történelmi Igazság­­tétel Bizottsága és a család­­tagok az ökumenikus gyász­­szertartás szerint szűkebb körben, de így is több ezer részvevővel tervezik a teme­tést. A rendőrségnek a Hősök te­rén és az Új köztemetőben is az a fő feladata, hogy előre lezárja az érintett területeket a közúti forgalom elől, és biz­tosítsa az elterelő útvonala­kat. A biztosítás közlekedést irányító jellegű, csak az ehhez szükséges felszerelés lesz a rendőröknél. Többirányú segítséget adunk a teme­tési menet zavartalan mozgá­sához is — az útvonal lezárása, előfutók beállítása, forgalom­­elterelés stb. Itt szeretném elmondani, hogy a közlekedé­si korlátozásokról és változá­sokról, néhány nappal előbb a sajtóban részletesen tájékoz­tatjuk a lakosságot. Mivel vár­hatóan a Hősök terén gyűlik egybe a legnagyobb tömeg, külön is hangsúlyozom a ke­gyeleti gyászszertartás befeje­zése utáni kulturált, az ese­ményhez illő magatartás fon­tosságát. Szeretnénk, ha min­denki elkerülné a tolakodást, óvná egymás testi épségét, vigyázna értékeire. — Tartamiak-e attól, hogy rendzavarás, esetleg provoká­ció történik? Ha bekövetkez­ne, mit tennének a rendőrök? — A Belügyminisztériumban gondosan elemezzük a hangu­latot. Munkatársaink értékelé­sei alapján tervezzük a bizto­sítást. A tömegmegmozdulás célja a vég­tisztes­ség megadá­sa, a búcsúztatás és a gyász­­szertartás, ez azonban sokféle feszültséget és indulatot is éb­reszthet. A család, a barátok, a rendezők több alkalommal kifejezték kívánságukat, hogy a kegyeleti aktusokat, a nagy tömeg jelenlétét senki se használja fel politikai célokra. Mi abból indulunk ki, hogy a részvevők bizonyára méltá­­nyolják ez­t a kérést. Az alternatív szervezetek már több alkalommal bizonyí­tották, hogy rendezőgárdájuk képes megszervezni több tíz­ezres tömeg demonstrációját. Tevékenységüket a rendőrség­­is támogatja tanácsaival. A Hősök terén az MDF, a teme­tőben pedig a Fidesz, az SZDSZ és a Kisgazdapárt so­raiból kerülnek ki a rendezők, akik szoros kapcsolatot tarta­nak dr. Pongor Sándor rend­őr alezredessel, a helyszínen tartózkodó rendbiztossal. Arra a kérdésre, hogy mit tenne a rendőrség rendzava­rás vagy provokáció esetén, azt válaszolhatom: a szüksé­ges intézkedéseket a konkrét­­helyzet, az adott körülmények határozzák meg. Bízom benne,­­hogy június 16-a a nemzeti megbékélés napja lesz, amely hozzájárul a békés, demokra­tikus átalakuláshoz, ,s ame­lyen kifejeződik a részve­vők állampolgári érettsége, meggondoltsága. A rendőrség ezt kívánja elősegíteni. — Mi a véleménye az olyan kezdeményezésekről, hogy áll­jon meg egy percre a forga­lom, szólaljanak meg az autó­dudák? Nem okozóat­nak ezek közlekedési veszélyhelyzetei­ket? — Ha a szervezőknek ezt a javaslatát a közvélemény, a ■társadalom elfogadja, akkor a rendőrök mindent megtesznek annak elérésére, hogy a for­galom leállása és az autóik du­dálása ne okozzon veszély­­helyzeteket. Ez esetben a köz­lekedési fegyelem megtartásá­ra különös gonddal kell ügyel­ni. Számolni kell azzal, hogy az egyperces leállás a város kü­lönböző pontjain forgalmi du­gókat okoz. Kérjük a gépjár­művezetők és a gyalogosok tü­relmét, hogy az átmeneti köz­lekedési z­avarok közepette is udvarias, egymást segítő ma­gatartást tanúsítsanak. — Sokan jönnek haza kül­földről a temetésre. Megkap­ta-e mindenki a vízumot a kérelmezők közül? — A Külügyminisztérium­mal együttműködve intézked­tünk, hogy a temetésre haza­utazó, külföldön élő magyarok soron kívül megkapják a ví­zumot. Ismereteink szerint a vízum megtagadása miatt külképviseleteinkre eddig sem­milyen panasz nem érkezett. Freész Károly Nagy Imre tér Budapesten? A Magyar Szocialista Mun­káspárt V. Kerületi Bizottsá­ga kezdeményezi, hogy Nagy Imre jogi rehabilitálása után az V. kerületben levő, jelen­leg névtelen teret, amelyen a Batthyány-örökmécses áll, Nagy Imre térnek nevezzék el. FOT-tanácskozás a bérlakásokról Egyesek szerint a jelenlegi jogszabályok drasztikus módo­sításával, mások szerint egy egységes, hosszú távú, kor­mányzati lakáskoncepcióval kellene megoldani a hazai la­káshelyzet konfliktusait. A Fogyasztók Országos Tanácsá­nak tegnapi ülésén abban sem értettek egyet a felek, hogy a tulajdonviszonyok intézményes átalakításával, vagy a kis, ,,testre szabott” változtatások módszerével kellene-e gyógy­írt találni az állami bérlaká­sok tengernyi problémájára. Abban azonban valamennyi részvevő egyetértett, hogy so­káig már nem szabad azon vi­tatkozni, mi legyen a csak­nem félmillió állami bérlakás sorsa. A tanácskozáson tarthatat­lannak ítélték az ingatlanke­zelés mai rendszerét, a számos esetben pazarló, hanyag fenn­tartó munkát, illetve azt, hogy csupán a fővárosban 160 ezer olyan bérlakás van, amely ál­laga miatt alig nevezhető em­berhez méltó lakásnak. Az ülésen elhangzottak sze­rint a pogromhangulat a la­kásbérlőkre és az ingatlanke­zelő vállalatok dolgozóira egy­aránt jellemző. Előbbiek az emelkedő költségek, az elma­radt felújítások, illetve a ke­zelőszervek hanyagsága miatt békétlenkednek, míg az ingat­lankezelők a bűnbak szerepé­vel nincsenek kibékülve. Ezek a vállalatok évek óta szaba­dulni szeretnének kezelői jo­gosítványaik egy részétől, s nehezen tűrik, hogy az évti­zedek alatt hozott rossz dön­tések következményeiért a félmillió lakásbérlő most őket teszi felelőssé. A legnagyobb gond azonban az — hangzott el a FÓT ta­nácskozásán —, hogy ma már nem lehetne az egykori álla­mosításhoz hasonlóan egyetlen tollvonással visszaadni az ál­lampolgárok tulajdonába a la­kásokat, hiszen azok felújítá­sáról a bérlők jelentős része nem tudna önerőből gondos­kodni. Ezért — a Lakásbérlők Egyesületével egyetértésben — a FŐT úgy foglalt állást, hogy mielőbb ki kell dolgozni a kormány hosszú távú lakás­­koncepcióját, s ennek érdeké­ben a tanácskozás írásos anya­gát eljuttatják az illetékes ha­tóságokhoz. P. Zs. Nemzetiségkutatás Baranyában (Megyei tudósítónktól.) Több mint három évvel ez­előtt Baranya megye falvai­ban kutatás kezdődött a nem­zetiségek jelenéről. Az Álla­mi Gorkij Könyvtár irányítá­sával folyó munka pillanat­nyi helyzetét váltotta meg teg­nap a Bar­anya Megyei Tanács nemzetiségi bizottsága. Mint megtudtuk, a korábbi minta­vétel néhány kérdését meg­ismétlik, abban bízva, hogy a nyíltabb politikai légkörben a válaszok őszinték lesznek. A bizottság tagjai nehezmé­nyezték, hogy az úgynevezett életútinterjúkat magyarul vet­ték fel a magnóra. A nemzetiségi bizottság teg­napi ülésén szó volt arról, hogy az orosz helyett a me­gye bármely iskolájában le­het nemzetiségi vagy más nyelvet oktatni, ha az igé­nyek és a személyi feltételek megvannak. Bős—Nagymaros: kormánybiztos A Minisztertanács Udvari László közlekedési, hírközlési és építésügyi minisztériumi ál­lamtitkárt — munkakörének érintetlenül hagyása mellett — a bős—nagymarosi vízlépcső­rendszer munkálatainak fel­függesztésével összefüggő ha­zai és nemzetközi tevékeny­ség irányítására és koordiná­lására kormánybiztossá ne­vezte ki.­ Havas Péter, a beruházás magyar kormánymeghatal­ma­­zottja, továbbra is ellátja fel­adatát. Az indoklás szerint ez azért szükséges, mert az épí­tés munkálatait csak a nagy­marosi térségben függesztet­ték fel­, Dunafellitinél­ és má­sutt — magyar vállalatok részvételével — tovább folyik a munka. (MTI) VOSZ-ultimátum a kormánynak A Vállalkozók Országos Szö­vetsége tegnap szerkesztősé­günkbe is eljuttatta a kor­mányhoz intézett nyílt leve­lét. Ebben a VOSZ elnöksége leszögezi, hogy mindeddig nem vizsgálták felül­ a vállalkozó­kat hátrányosan érintő intéz­kedéseket. Pontos programter­vet felvázolva követelik, hogy a kormányzat vegye föl a köz­vetlen kapcsolatot a vállalko­zókkal. Június 30-áig a jog­szabályalkotók üljenek le ve­lük tárgyalni, és legkésőbb július 30-áig készüljenek el­ a döntéshozói előterjesztések, majd szeptember 15-ig hozzák nyilvánosságra a módosított jogszabályokat. Ha ez nem tör­ténik meg, a vállalkozók bi­zalma a jelenlegi kormány­zattal szemben sem áll helyre. Egyúttal felhívást intéztek a képviselőkhöz egy vállalko­zói frakció létrehozatalára, amelynek célja a vállalkozás­­barát gazdasági és társadalmi környezet kialakítása. Olasz ipari formák (Munkatársunktól.) Beköltözött a szépség egy hónapra a Budapest Galériá­ba: Olasz design címmel nyílt kiállítás tegnap délután. A be­mutatott tárgyak mindenna­punk részesei: formájuk, szép­ségük bizonyítja — az áru mi­nőségét használati értéke mel­lett az ízlés, a művészi kiala­kítás határozza­­meg. Egyszó­val az, amit idegen szóval de­signnak neveznek. A dizájn (írjuk így eme angol szót) több, mint ipari formaterve­zés, ez a művészet visszatéríté­se a mindennapokba. Az ola­szoknak ez pedig nagyon megy. Kár, hogy a bemutató csak Itá­lia formatervezői termésének egy részét reprezentálja. A tel­jességhez nagyon hiányzik az olasz design egyik csúcságaza­ta, az autótervezés bemutatása. Már csak azért is, mert a ki­állítást a FIAT szponzorálja. birtalan zsolt felvétele ­ Nemzetünk felelőssége és ér­deke, hogy ne következhesse­nek be többé hazánkban olyan tragikus események, amelyek úgy oszthatják meg népünket, ahogy az 1956 őszén történt — tartalmazza egyebek között az a nyilatkozat, amelyet a SZOT tegnapi ülésén fogadtak el. A testület egyhangúlag úgy fog­lalt állást, hogy a SZOT hiva­talosan képviselteti magát Nagy Imre és mártírtársai Hő­sök terén rendezendő gyász­­szertartásán. A tervek szerint a delegációban a SZOT egyik titkára és egy ágazati szakszer­vezet főtitkára kap majd he­lyet. A temetés napján nem­zeti zászlót és gyászlobogót tűznek ki a SZOT épületére. Egy másik nyilatkozatban a szaktanács a pekingi esemé­nyekkel kapcsolatban megálla­pította: a magyar szakszerve­zeti mozgalom semmilyen kö­rülmények között sem tudja elfogadni, hogy bárhol a vilá­gon a politika sortűzzel oldja meg a belső konfliktusokat. A SZOT tiltakozik a brutális erőszak ellen és elítéli azokat a politikai erőket, amelyek fegyverek erejével próbálják hatalmukat fenntartani. A testület az elnökség javas­latára meghallgatta Nagy Sán­dor főtitkár beszámolóját idő­szerű politikai kérdésekről. Az előadó szerint Magyarország csak széles körű nemzetközi, gazdasági, politikai és társa­dalmi kapcsolatai révén képes kilábalni jelenlegi súlyos hely­zetéből. Világosan látják, hogy pusztán önerőből ebből a hely­zetből nem tudunk kikerülni. Szükség van nemzetközi támo­gatásra és e támogatás meg­szerzéséhez a szakszervezetek­nek is — erejükhöz mérten — hozzá kell járulniuk. A kormányhoz fűződő viszo­nyukról szólva Nagy Sándor kifejtette, hogy a kormány né­ha lekezeli a szakszervezeteket és egyes elképzelései mögött szakszervezet-ellenes magatar­tás húzódik meg. Visszatérve a múlt hónapban tartott talál­kozóra, a főtitkár azt mondta, hogy azon az ismert kompro­misszumos megállapodások születtek, amelyek a szakszer­vezetek szerint vállalhatók. Ami az alakuló pártok, szer­vezetek és a SZOT kapcsolatát illeti, Nagy Sándor megemlí­tette, hogy már hivatalos meg­beszéléseket folytattak a Ma­gyar Demokrata Fórum és a Magyarországi Szociáldemok­rata Párt képviselőivel, és ha­marosan tárgyalnak a Magyar Néppárttal, valmint a Balolda­li Alternatíva Egyesüléssel. A legutóbbi politikai fejlemé­nyekről szólva kifejtette: nem könnyíti meg az együttműkö­dést, hogy az Ellenzéki Kerek­asztalban tömörült szervezetek nem minden kérdésben cselek­szenek szuverénül, láthatóan korlátozza őket a kerekasztal néhány, erőteljesebb szerveze­te. Nagyban előmozdíthatja az együttműködést, ha a részve­vők a jövőben nemcsak a ha­talomtól, hanem egymástól is független szervezetekként lép­nek fel. A politikai struktúra átalakulásának — mondta a SZOT főtitkára — legaktuáli­sabb kérdése „a nemzeti ke­rekasztal” létrejötte, amely úgy tűnik, szögletes lesz. A SZOT elnöksége több ízben ál­lást foglalt ebben a kérdésben, elutasítva, hogy csak az MSZMP (a hatalom) és az El­lenzéki Kerekasztal tárgyaljon, kizárva ebből más szervezete­ket. A SZOT kezdettől azon az állásponton volt, hogy a tisz­tán politikai természetű meg­állapodások kialakításában nem kíván közvetlenül részt venni. A tárgyalásokon azon­ban elengedhetetlen, hogy gaz­dasági-szociális problémákról is szót ejtsenek. Ezeket pedig a szakszervezetek nélkül nem lehet megvitatni. A SZOT nem kíván sem az MSZMP, sem az ellenzék oldalára ülni, függet­len szervezetként, saját jogán akar tárgyalni. Nagy Sándor szerint kialakulni látszik egy kompromisszumos formula, ami elfogadható. Az alakulóban lévő szakszer­vezetekről szólva a főtitkár hangoztatta, senkinek sem ér­deke, legkevésbé a munkavál­lalóknak, de az országos szö­vetségnek sem, hogy a mozga­lom áttekinthetetlenül szétap­rózódjék. Az, hogy a SZOT- hoz közvetlenül kapcsolódja­nak kezelhetetlenül nagy szám­ban szakmai-alágazati szak­­szervezetek. A SZOT a politi­kai pluralizmus mellett van, de ugyanakkor a szakszerveze­ti egység mellett teszi le a vok­­sát. A SZOT ülésén Sándor László titkár előterjesztésében megtárgyalták az adórendsze­rek működésének tapasztala­tait és az adópolitika tovább­fejlesztésének tennivalóit. A testület szükségesnek tartja, hogy az adórendszer tovább­fejlesztését a gazdaságpolitikai célok ismeretében, a gazdaság­­irányítás többi elemével, köz­tük a bér-ár és szociálpoliti­kai intézkedésekkel össze­hangolják. A reálbérek alaku­lásában az adók csökkentését, mint eszközt figyelembe kell venni. Jobban tekintetbe kell venni az eltartottak, a gyer­mekek számát, s lehetővé kell tenni a házastársi jövedelmek összevonását, átlagolás utáni adóztatását. Az adórendszernek következetesebben kell érvé­nyesítenie az igazságos közte­herviselés követelményét. A preferenciák elsősorban a bér­ből és fizetésből élők fő mun­kaidőben szerzett jövedelmére, a munkakörülményekkel össze­függő pótlékokra, a legalacso­nyabb és közepes keresetűek­­re vonatkozzanak. A szakszer­vezeti tagdíj adómentességének megszüntetése ellen a szakszer­vezetek határozottan tiltakoz­nak — mondta Sándor László. Ha a SZOT-nak ezt a követe­lését nem fogadják el, akkor a szakszervezeti mozgalom min­den lehetséges eszközt latba vet k kivetelésének érvényesíté­sére — fűzte hozzá. A SZOT ülésén személyi kér­désekben is döntöttek. Zárt ülésen, saját kérésére felmen­tették az országos tanács több tagját, köztük Gáspár Sándort, Gál Lászlót és Virizlay Gyulát. Pogonyi Lajos A SZOT független részvevője kíván lenni a „nemzeti kerekasztalnak” Hivatalos képviselet Nagy Imre és társai gyászszertartásán — Csökkenteni kell az adóterheket . Felmentették testületi tagsága alól Gáspár Sándort is

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék