Népszabadság, 1989. szeptember (47. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-14 / 217. szám

1989. szeptember 14., csütörtök NÉPSZABADSÁG - KULTÚRA ISKOLAKERÜLŐK Hosszú szünet után jelent­kezett ismét filmmel Kardos Ferenc, aki már első munká­jával, a Rózsa Jánossal közö­sen forgatott Gyerekbetegsé­gekkel bebizonyította: különös érzéke van a kicsik világának játékosságában is hiteles meg­­idézéséhez. Később bizonyára okkal került messzire pályá­ján ettől a témakörtől, s az sem lehet véletlen, hogy nem túlságosan nagyszámú rende­zéseiben az alaphangtól is eléggé eltávolodott. Most mintha tovább gombo­lyítaná a rendező a régi fona­lat. Mintha, írom, hiszen az új műből hiányzik a felszaba­dult derű és groteszk látás­mód, mely annyi bájt kölcsön­zött filmes újhullámunk egyik emlékezetes darabjának. A közeg azonban hasonló. Gyer­mekek és felnőttek a hősei a forgatókönyvíró Kardos Ist­ván történetének. Egy vidéki iskola falai között, meg a fölöttébb ingatag „családi” háttérben bontakoznak ki a drámai helyzetek, s küzdenek napról napra igazi esélyek nélkül a sanyarú körülmé­nyekkel és egymással pedagó­gusok, diákok, szülők, mind­annyian, akiket csak felvonul­tat a keserű krónika. Csőrös tanár úr — az ő jellemét bont­ja ki legalaposabban a film — a lelkét kiteszi annak érdeké­ben, hogy tanítványait az ál­tala helyesnek tartott útra terelje. Maga sem sziklaszilárd egzisztencia, de hallatlan am­bíció és hit hajtja előre, ami­kor ki kell nyújtani a kezét a bajbajutottak után. Sanyikát, a „sebzett madarat” is felka­rolja, ám hamarosan kiderül: a srác nem óhajt szövetségre lépni vele. Közben állandóan repedeznek az illuzórikus Rend falai. A tanintézeti fe­gyelem botrányosan laza. A nevelők és iskolai dolgozók kö­zött furcsa érzelmi és érdekvi­szonyok alakulnak ki. Súlyos tragédiák szegélyezik a kis- és nagykorúak köznapjait. Az iskola, a család, s egyál­talán : egész életünk zsákut­cába jutott — mondja az Is­kolakerülők. Készségesen el is hinnénk, amit állít, csak az a baj, hogy a hajuknál fogva előráncigált helyzetek nem na­gyon hitelesítik a nyugtalanító panaszokat. Voltaképpen min­den mozzanat valószerű, ám a művészi erő hiányzik a be­állításokból. Csupa-csupa köz­hely illusztrálja szegény sze­replők megbicsaklásait. „Így nem lehet élni”, panaszolják, kudarcaik igazi gyökerei azon­ban nem tárulnak fel. Oldott pillanatok ritkán ellenpontoz­zák a komorságot: ilyenek a „szextusák”, melyek a fiatal­ság élénk érdeklődése, sőt részvétele mellett zajlanak. Az iskolakerülők szerkezeti felépítése elhibázott: a vihar­nak vagy el kellene indítania, vagy pedig lezárni bizonyos folyamatokat. Ehelyett epizód marad — képben és szimbó­lumban túlságosan felöltöz­tetve (akárcsak az aranymosás motívuma). Szalai András ké­pei, Selmeczi György zenei futamai a szürke látványt szolgálják. Madarász Ákos (Sanyika) tehetséges, a gyere­kek általában önmagukat ad­ják. A felnőttfigurák többsége ezzel szemben vértelen — ki­véve a most is meggyőző Eper­jes Károlyt, továbbá Udvaros Dorottyát, Bánsági Ildikót, Pásztori Erzsit. A filmet azon­ban ők sem képesek megmen­teni. Az Iskolakerülők a tár­sadalmi nyugtalanságról, a rossz közérzetről szól — saj­nos csak a vázlat, a torzó, az általánosságok szintjén. Nézni helyenként érdekes, átélni sokkal nehezebb. A megszállott Csőrös tanár úr (Eperjes Károly). H­ALÁLOS MÁNIA A horror előtt már elég régóta fölemelkedett a sorom­pó, s most elérkezett a lehető­sége, hogy a forgalmazók ke­ményebbnél keményebb válto­zatokkal borzolgassák az ilyes­mire nagy előszeretettel vállal­kozó nézők idegeit. A Helikon behozta a magyar származású Hódi Jenő amerikai rémfilm­jét, melyhez sajátságosan hol­lywoodi reklámot terveztetett. Fogalmam sincs, milyen ered­ménnyel jár a hadjárat, a Halálos mánia apropóján azonban kénytelen vagyok a magam saját — egyáltalán nem halálos — mániájával előállni. Hogyan is állunk ezzel a filmfélével ? Sokakkal egyet­értésben az a véleményem, hogy a horrort kár volt hosz­­szú időn át karanténban tar­tani és az elátkozott mozida­rabok családjába deportálni. Eltekintve attól a lapos köz­helytől, hogy egy műfaj ön­magában nem lehet pokolra­­való, csak a konkrét produk­tumok rosszak (ha rosszak), elég egy pillantást vetni a filmtörténeti folyamatokra. Borzalommal és iszonyattal, sejtelmességgel és rémülettel — a horror nélkülözhetetlen alapelemeivel — bizonyos tár­sadalmi jelenségek, politikai mozgalmak lényege kifejezés­re juttatható. A diktátorok és diktatúrák ilyen tükörben kü­lönösen riasztóak. Ennek a nálunk sokáig tiltott filmmű­fajnak olyan pár excellence horrorhistóriákat köszönhe­tünk, mint — kapásból emlí­tem a példákat — az Ördög az emberben, Az operaház fantomja, a Psycho, a Mi tör­ténhetett Baby Jane-nel, a Rosemary babyje, a Kwaidan, Az ördögűző és így tovább. Mondom: az égvilágon semmi kifogásom sincs az újabb kori kultusz (és a mind sokkolób­­bá váló rémségek) ellen, ki­vált, ha félénken bevallom: már a hétköznapjaink is tö­mény szörnyűségekkel zsúfol­tak. Persze néhány követel­ményről nem szabad megfeled­kezni. A horrortól elvárható épkézláb meseszövés, valami­fajta logika, mérték­tartás, ne­tán irónia. A Halálos mánia rendezője mindent felvonultat, ami csak elképzelhető a horror borús ege alatt. John Doe, az istentől elrugaszkodott bűnöző, aki — a kiváltságok elleni féktelen gyűlöletében — emberellenes cselekményekre szánja el magát, azzal kezdi, hogy pat­kánymérget fecskendez a fagy­laltba, majd kiadós zsarolási kísérlettel próbálkozik. Ké­sőbb belépnek a kusza bonyo­dalmakba rendőrök, nők, ci­vilek, John Doe ámokfutása pedig mindaddig folytatódik, amíg ... De addig a pillanatig patakzik a vér, s szegény hő­sök állandóan élet és halál mezsgyéin járnak. Hódi Jenő sztorija érdekes lehetne, csakhogy minden agyonpoentírozott és túlfeszí­tett benne. A szerző viszolyog­­tatóan alpári eszközökkel emeli négyzetre a veszélye­ket, melyek az őrült fiatalem­ber útját kísérik. Dávid Zol­tán, Gothár Péter két legutób­bi filmjének tehetséges opera­tőrje túlzásba vitte a bombasz­tikus képi fogalmazásmódot. A színészek szabvány-helyzet­gyakorlatokat játszanak el. „Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned” — így szól az egykori Hollywood bölcsessége. Nem kellene érvényt szerezni ennek a még mindig kikezdhetetlen követelménynek ? Veress József szemközt a pesti Duna­- part szállodái, itt pedig a hajdani sörkertet benövik a bokrok. Évtizede még vendég­vonzó budai környék volt a folyóra tekintő Lánchíd és Ap­ród utca. Itt a híres-hírhedt, lezüllött-elhagyattott, az érde­kek (?) vagy csak az önpresz­tízs csőlátásában kompro­misszumképtelen álláspontok közepette enyészői Várkert, ba­zár és kioszk, a főváros sok rangos épülete mellett az utóbbit is tervező Ybl Miklós szobrával. S itt áll az a ház is, amelyben „az anyák meg­­mentője”, a gyermekágyi láz rémétől megszabadító Sem­melweis Ignác orvosdoktor született 1818. július 1-én. Ez az idestova ugyancsak festésre-vakolásra szoruló épület egykor patinás kör­nyéken tisztes polgárház, a tö­rök kiűzése utáni században újraszületett városrész emlé­ke. A Tabánt pusztító múlt század eleji tűzvész után ma­ga is megújult, majd a má­sodik világháború romjaiból ismét újjászületett — nem mindjárt, de már múzeum­nak. Csupa újrakezdés — ilyen a történelmünk. Jó azok­nak, akik megszakítás nélkül nyírhatják a füvet, nekik le­het pázsitjuk... Tehát a múzeum is újra­kezdés szülötte. A szerencsé­re rövid „ötvenesként” emle­getett évek után, 1957-ben le­vegőhöz juthattak elföldelt ér­tékőrző tradíciók is. Akkor alakult meg az orvostörténe­ti múzeum előkészítő bizott­sága. Aztán az újra fölépülő házban éppen 25 éve hivata­losan is otthont kapott a mú­zeum, hogy négyéves rendez­­kedés után megnyithassa­ gyűj­teményét a közönség előtt. Abban az évben került Kap­ronczay Károly fiatal törté­nészként a házba. Felidézi a kezdetet, s az immár három intézményt is magába foglaló együttes történetét. Hiszen a cím is többet jelez annál, ami látható vagy elférne a ház­ban, ahol a raktári gyűjte­mény egyébként is szorongat­ja a kiállítást: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. A mú­zeum fő kiállítóhelye, köz­pontja van itt, másutt egyéb gyűjtemények, azonkívül or­szágszerte sok filiálé, patika­múzeum, emlékhely... Miközben végigsétálok a ki­állításon , amely orvosi mű­szerekben, patikaszerekben, régi képek, festmények révén mutatja be az utat a varázs­lástól a gyógyításig, az ősi és természeti népek, az ókori egyiptomiak, görögök, római­ak, majd az arabok s az eu­rópai középkor medicináján át a bécsi és budapesti orvo­si iskolákig —, főként arról váltunk szót, amit a múzeum­­látogató nem észlel. Hiszen amit láthat, arról úgyis töb­bet mond a szavaknál a kiál­lítás. Hogyan is jött létre a gyűj­temény? Nem a semmiből, de nem is a folyamatosságból. Voltak értékes előzmények, gyűjtemények, ám ezek majd­hogynem lomra kerültek, ha­nem éppen onnan menekítet­ték meg darabjaikat. A régi orvosegyesületi könyvtárnak például a szakszervezet fog­lalta el egykor a helyét, s tu­lajdonképpen útjában volt a sok könyv... A föloszlatott gyógyítórendnek, az Irgalma­­soknak a gyűjteményét úgy­szólván lopva menekítették a megsemmisüléstől. (Vajon ha újraalakulna a rend, jogot for­mál-e a gyűjteményre, vagy marad itt a menekítés jogán? — ötlik fel bennem a mai tulajdoni viták közepette ...) Lappangva, rejtegetve érték meg ezek az értékek azt, hogy jogot nyerjenek ismét a meg­alakuló intézményben, alap­jául szolgáljanak a céltudatos gyarapításnak, az újabb fo­lyamatosságnak. S idesorolha­tó egyebek közt a rangos Er­­nyey-féle gyógyszerészet-törté­­neti gyűjtemény is ... Persze, ha meggondolom, tűnődve a kiállításon, a ha­zai orvostudomány is csak ilyen meg-megszakadó folya­matossággal fejlődhetett. Ami­kor Andreas Vesaliusnak az újkori anatómiát megalapozó műve megjelent Bázelben, Bu­da várán már két éve a fél­hold uralkodott. A három részre szakadt ország a létért küzdött — tetézve megannyi „polgárháborús” viaskodással —, s aki a tudományokat kí­vánta művelni, annak vándor­­botot kellett a kezébe vennie. Zsámboky (Sambucus) János a bolognai egyetem tanára, majd a bécsi udvar orvosa volt. Henisch György a báze­li egyetem dékánja. Jeszensz­ky (Jessenius) János a prá­gai egyetemen honosította meg a boncolást... A török után, Mária Terézia korában alakulhatott ki az egészség­­ügyi szervezet s az egyetemi orvosképzés, mai szóval azt mondhatnánk: külföldi know­­how-val, az első bécsi orvosi iskola vezéregyéniségének, Gerhard van Swietennek a kezdeményezésére. E kezdeti idők emléke a gyűjteményben az a moulage (életnagyságú női viaszfigura), amelyet II. József ajándékozott a pesti orvosi fakultásnak oktatásra 1789-ben. Rövid időre csorbát szenved a folyamatosság a múlt században is. A reform­kori fellendülést megtörte a szabadságharc leverése. Ám a kiemelkedő fiatal tudós-or­­vosgeneráció — ha egyik-má­sik tagja börtönt, száműzetést, katonai kényszerszolgálatot vi­selt is — hamarosan folytat­hatta szakmai, szervező- és nevelőmunkásságát, társaival együttműködve. Így alakul­hatott ki a pesti orvosisko­la, benne Semmelweisszel, így bontakozott ki immár folya­matos, szerves fejlődés. Nemzeti önbecsülésünknek tartozunk nagyjaink emléké­nek elevenen tartásával (Sem­­melweisnek egyébként nem­csak emlék-, sírhelye is itt van!), hiszen a nemzetek kö­zött „méltó régi szép hírére” nemcsak Petőfi (őt idézzük) magyarja adott, hanem a mai is ad. Mindemellett pedig a medicina gyűjteménye azt su­gallja, hogy miilyen fontos a folyamatosság. Ha van az em­beriség életében — s ez nyil­vánvaló a tudományokban — fejlődés, abban a változások összekapcsolódnak, az értékek egymásra épülnek. Hiszen könnyebb (és mennyivel ol­csóbb !) megőrizve folytatni, mint újrakezdeni... Kilépve, az Ybl-szoborra pillantok ismét. Az építész te­kintetét követve nézem a várbazárt, a házrengeteget. Vajon mibe kerül annyi min­dent enyészni hagyni, gazdát­lanul? Tanulunk mi a törté­nelemből? Németh Ferenc Varázslástól a gyógyításig 9 fontos és érdekes ismeret­­terjesztő vállalkozásiba fogott a Magvető Könyvki­adó. Klaniczay Gábor szer­kesztésében útjára bocsátotta a Mikrotörténelem nevű so­rozatot, hogy a múltból vá­gott nagyon vékony „metsze­teket” nagyítólencse alá te­gye. A cél: „Szövetek, iruhák, bútorok, lakások — az anya­gi kultúra tárgyi emlékei. Naplók, levelek, peres jegyző­könyvek, végrendeletek — az egykori társadalmi kapcsola­tok dokumentumai... A tör­ténelem ízét-zamatát adják az efféle részletek. Sőt többet is: a részletek mögött olykor lát­hatóbban sejlenek fel az egyes korok nagy struktúrái... A rokon tudományok (néprajz, szociológia, művészettörténet) módszereit hasznosító, határ­tágító, kísérletező kutatás te­szi izgalmassá, újszerűvé, ol­vasmányossá ezeket a törté­nelmünk határterületeit fel­táró írásokat.” Első pillantásra meghök­kentő, hogy ismeretterjesztő sorozatban jelenik meg Szabó Péter szaktanulmányt ígérő című munkája: A végtisztes­ség — a főúri gyászszertartás mint látvány. De ha belelapo­zunk a könyvbe, rögtön rájö­vünk: a szerző nem valamifé­le általánosságban mozgó vagy aprólékosan rendszerező művet ad a kezünkbe, hanem gondos és tehetséges idegen­­vezetőként, élményt élményre halmoztatva kalauzol el ben­nünket a XVII. század dere­kára. Igaz, a „nagy történe­lemnek” csupán egyik mel­lékszínterére — de hát az em­berek zöme akkor is és most is a „mellékszíntereken” élte és éli az életét. Az 1652. au­gusztus 25—26-án lezajlott ve­­zekényi csatában a török el­len harcolva halt meg az Es­­terházy-család négy tagja: László, Ferenc, Tamás és Gáspár. Holttestüket novem­ber 26-án helyezték örök nyu­galomra a nagyszombati je­zsuita templomban. A két idő­pont közötti gyászceremóniia­­sorozat a könyv „sztorija”. A szerző nem öncélúan írja le a szertartásrendezés folyama­tát, a szertartás mozzanatai­nak különféle kellékeit, azok valóságos és jelképes szerepét, a halottas menetben részt vevő egyéneket és csoportokat — mindezzel sajátos szempontú képet ad a korabeli magyar társadalom szerkezetéről, a társadalmat irányító elit és az irányítottak életéről, a köz­vetlen környezethez és a túl­világhoz való kapcsolódásáról, gondolkodásmódjáról. A sorozat első három darabja közül az egyetlen, amelyiknek „aláírták” a címlapját: L. Rohbock és J. M. Kolb acél­metszetének részlete: a pesti Aldunasor. A kötet illusztrációiról szól­va mindenképpen említést ér­demel, hogy részletenként föl­nagyítva is láthatjuk Hans Rudolf Miller és Mauritz Lang rézmetszetének (Az Esterházy fiúk temetési menete) néhány jellegzetes csoportozatát. Endrei Walternek a Patyolat és posztó című kötete nagyob­bik felében a köznép öltözkö­dési kultúráját mutatja be a XIV. és a XIX. század kö­zött. Ki gondolná, hogy e múltbéli tárgyhoz a mai tele­fonkönyvnek forrásként van valamelyes köze. „Ha meg­nézzük az egyéni előfizetők telefonjegyzékét — írja a szerző —, 20,5 oldalnyi Sza­bó vezetéknevű előfizető mel­lett csak hatold­alnyi Takácsot találunk. Ejnye, berzenkedik logikánk, hiszen egy öltöny­höz való szövet megszövése jóval tovább tart, mint kisza­bása, megvarrása. De legalább abban a korban, a XV—XVI. században, a családnevek­­ki­alakulásakor, a nehézkes szö­vőszék alig engedte meg né­hány rés előállítását, a sza­básminták viszont a mainál egyszerűbbek voltak, a szabó­mester szerszámai, az olló, a tű és vasaló pedig azonos maradt fél évezrede... Ám a telefonkönyv ténye konokabb az ilyen elméleti eszmefutta­tásnál. Ötszáz éve, és később is, Magyarországon bizony jó­val több szabó munkálkodott, mint vászon- és posztó takács; a hiányzó végeket külföldről szerezték be, és a magyar gazdaság arannyal, élő mar­hával, borral fizetett érte.” Endrei kötetéből nemcsak a szakember, hanem a laikus érdeklődő is olvasmányos be­tekintést kap egy fél évezred gazdaság-, ipar-, technika- és életmódtörténetének megannyi jellegzetes részletébe, a tex­tilfeldolgozá­s alapműveleteibe, az üzemformákba, az­­anyag­félékbe, az európai textilpiac területi megoszlásába (Ma­gyarország fontos textilimpor­tőr volt!), a kor áruszerkeze­tébe, területenként és koron­ként változó divatjába, és az ennél is szigorúbb „ruharend­tartásba”. Nagy érdeme a szerzőnek, hogy tanulmánya mellé alapos szójegyzéket il­lesztett — megtudhatjuk be­lőle, hogy mi a bakacsin és a Velence, a főposztó és a cse­­melet, meg jó néhány más, történelmi tárgyú szépirodal­mi hagyományunkban gya­korta előforduló kifejezés. (Szépséghibája a kötetnek, hogy van benne egy csúnya tévesztés: a „Magyar paraszt [18. sz. eleje]” aláírás fölött egy XVIII. század eleji zsidó szalag- és kendőárus látható. És hiányzik a címlapon levő kép aláírása. Vagyis ez: „A tatai takácsok céhszabályzatá­­nak címoldala 1774-ből”. — Szabó Péter könyvének cím­lapja is talány az olvasónak; a helyes „megfejtés”: Bat­thyány Boldizsárné Zrínyi Do­rottya özvegyi portréjának részlete [ismeretlen mester munkája a XVI. és a XVII. század fordulójáról]). A vállalkozók előfutárai — nagykereskedők a reformkori Pesten című könyvében Bács­kai Vera gazdaságtörténetünk egyik nagy átalakulási idő­szakát vizsgálja pontosan meghatározott szemszögből. Tárgyát nemcsak általános­ságban fejtegeti, hanem köz­ben seregnyi jellegzetes port­rét is fölvázol. Így a gazda­sági folyamat sokkal eleve­nebb, plasztikusabb, valóságo­sabb. A szikár statisztikai adat mellett ott egy lakásbel­ső leírása, nemcsak azt tud­juk meg a szerzőtől, hogy a kereskedők közül mennyi volt a hazai (egyébiránt: a több­ség) és mennyi az „idegen”, hanem azt is, hogy e vállal­kozók miképpen fejlesztették, őrizték és hagyományozták to­vább a­­„polgári értékeket”. A rövid életű vállalkozások bemutatása közben arra is fényt derít Bácskai, hogy mi­lyen szerepük volt akkori gaz­daságunkban a társadalom kö­zéprétegeinek. A hosszú életű cégek históriájának felrajzo­lásakor pedig arra is figyel, hogy megkülönböztesse egy­mástól a „vállalkozói” és a „hagyományos” utat követő nagykereskedők típusát, ille­tőleg hogy bemutassa a „ne­mesített kereskedőt”. Ezen a­ ponton a könyv már a mi év­v­századunk felé mutat. A Mikrotörténelem sorozat első három darabja bizalmat előlegez a folytatásnak. Sávoly Mária Temetések, textilek, vállalkozók Mikrotörténelem I.ül. UViSk­ol VERA A vállalkozók előfzttái A Kereskedő Testület háza (Lloyd-palota).

Next