Népszabadság, 1989. december (47. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-29 / 307. szám

­ Dubcek a házelnök ( PRÁGAI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) A politikai száműzetés két évtizede után hivatalosan is visszatért a nagy politikába a prágai tavasz vezéralakja, Alexander Dubcek. A novem­berben kezdődött csehszlová­kiai békés forradalom egyik jelképét csütörtökön, a képvi­selők — egy tartózkodással — a szövetségi gyűlés elnökévé választották. A parlament két házának csütörtöki ülését az ország po­litikai erőinek fórumot adó nemzeti kerekasztal-tanácsko­zások sorozata előzte meg. E megbeszéléseken a politikai pártok és az újonnan létrejött cseh és szlovák állampolgári kezdeményezések megállapo­dásra jutottak egyrészt az új politikai helyzettel kapcsolatos alkotmányos, közjogi problé­mákat illetően, másrészt kö­zös álláspontot alakítottak ki az új államfő, és a parlament elnökének személyére vonat­kozólag, valamint a megürese­dett képviselői helyek betölté­sére is. A parlament csütörtökön először módosította az állam­fői eskü szövegét oly módon, hogy a jövőben az elnök csak a Csehszlovák Szocialista Köz­társasághoz való hűségét han­goztatja az esküben, s nem tesz említést a „szocializmus ügye” iránti hűségről. A kép­viselőik jóváhagyta­k ezenkívül egy alkotmánymódosítást is. Eszerint a kompromittálódott képviselők helyének betöltésé­re nem kell pótválasztásokat kiírni. A parlament kinyilvá­nította jogosultságát, hogy ma­ga szavazzon az új honatyák személyéről. Az ülésen bejelentették, hogy lemondott mandátumáról egye­bek között Miroslav Stepán, Aritonin Kopek, Milos Jakes, Alois Inára, Emil Riko, Vasil Bilak, Jan Fojtik, Josef Kemply, Viliam Salkomir, vala­mint a Husák-re­­zsim több más prominens vezető­je is. A képviselőik ezután nyíl­t sza­vazással megvá­lasztották az új képviselőket, akik­re a pártok és az állampolgári kez­deményezések együttesen tettek javaslatot. Az új képviselők között olyan ismert, a legutóbbi időkig üldözött vagy el­hallgattatásra (Folytatás a 2. oldalon.) Gorbacsov várja Pozsgay Imrét Vastagh Pál nyilatkozata szovjetunióbeli megbeszéléseiről — Bizalommal vannak irán­tunk, megértik pártunknak a békés átalakulásra vonatkozó törekvését, amelyet tulaj­donképpen felértékeltek a ro­mániai tragikus mozzanatokat hordozó változások — nyilat­kozta Vastagh Pál, az MSZP elnökségének tagja, aki teg­nap érkezett vissza kétnapos szovjetunióbeli látogatásáról. Moszkvában találkozott Alek­­szandr Jakovlevvel, az SZKP KB titkárával, a politikai bi­zottság tagjával, a szovjet párt külügyi osztályának munka­társaival, osztályvezető-helyet­tesével. Előadást tartott az SZKP KB Társadalomtudomá­nyi Akadémiáján a magyaror­szági átalakulásról. — Elmondtam — folytatta Vastagh Pál —, hogy az MSZP politikai légköre olyan, hogy semmiféle szovjetellenes, SZKP-ellenes vonulatot nem tartalmaz. Nemcsak pártpoli­tikai hanem hosszú távú nem­zeti érdekként is kezeljük a Szovjetunióval való korrekt, jószomszédi, baráti kapcsola­tokat. — Benyomásai szerint mi­lyen a Szovjetunió belső hely­zete? — Rendkívül bonyolult és nehéz helyzet alakult ki a szovjet belpolitikában, s az SZKP-n belül. A peresztrojka a társadalom tömegei számá­ra nem tud kézzelfogható ered­ményeket produkálni, ebből következően feszültségek ala­kulnak ki. Ennek sokféle, Ma­gyarországon is ismert meg­(Folytatás az 5. oldalon.) 25 százalékkal drágulnak a keleti személyautók A hírt tegnap már mind a Merkúrnál, mind az árhivatal­­ban megerősítették: januárban átlagosan 25 százalékkal eme­lik a rubelelszámolásban be­szerzett, maximált fogyasztói áras kocsik árát. — Az átlag szóródást takar — mondja dr. Oroszi János, a Merkúr vezérigazgató-helyet­tese. — Legnagyobb mértékben a Lada, legkisebb arányban a Trabant drágul, mert az árak kialakításánál tekintettel vol­tunk a keresletre. Ha számí­tásba vesszük az 1990-re vár­ható import mennyiségét, ak­kor arra jutunk, hogy az ár­emelés révén a költségvetés bevételei mintegy négy-ötmil­­liárd forinttal nőnek. Dr. Csépi Lajos, az Orszá­gos Árhivatal elnökhelyettese szűkszavú. A Merkúrtól kapott információra először csak any­­nyit­­ mond: no comment — vagyis nincs hozzáfűznivaló —, majd némi rábeszélésre hozzá­teszi: " A konvertibilis devizáért importált kocsik szabadára­sak, ezekre tehát az intézkedés nem vonatkozik. Az egyéb tí­pusok áremelkedéséből nyolc­tíz százalékot tesz ki a beszer­zési árak és a beszerzési költ­ségek (például szállítási költ­ség) növekedése, a többit a de­vizaszorzók változása és a pénzügyi hidak alkotják. — Mikortól drágábbak az autók? — Január 8-tól. Bővebb magyarázatot Laka­tos Józseftől, az Országos Ár­hivatal közgazdasági főosztá­lyának vezetőjétől kaptunk. — Mit értsünk pénzügyi hi­dak alatt? — A különféle adókat, így az általános forgalmi adót, a (Folytatás az 5. oldalon.) A NEMZETI MEGMENTÉS FRONTJÁNAK FELHÍVÁSA Legyen vége a vérontásnak Megszűnt az RKP szerepe — Életbe lépett a rögtönítélkezés — Öngyilkos lett Ceausescu fivére — Szemtanú a diktátor végnapjairól (Hírügynökségek jelentései­ből.) Romániában a Securitate több tagja beszolgáltatta fegy­verét a hatóságoknak, eleget téve ezzel az új román vezetés felhívásának — jelentették nyugati diplomaták. A Nemzeti Megmentés Frontja Tanácsának szerdán kiadott ultimátuma szerint a terroristák december 28-án 17 óráig adhatták meg magukat. A közlemény szerint a tovább harcoló Securitate-tagokat — amennyiben elfogják — gyor­sított eljárással elítélik, és az ítéletet azonnal végrehajtják. Csütörtök este, a határidő lejárta után, ameddig a Secu­­ritate erői leadhatták fegyve­reiket és lőszereiket, csend volt Bukarestben, de nem le­­(Folytatás a 3. oldalon.) Nézzük csak, mit ír az újság? Felvételünk tegnap készült az aradi repülőtér közelében romániai katonákról. mutiÉVMilli Wif&VV új-h Erdélyről van szó Nem vagyunk naciona­listák. (3. oldal.) Megváltozott címbetűk Bevallottan világirányzat. (3. oldal.) Iskola a hegyen/ Dobi unokája is. (6. oldal.) Kővendégek Zolnay szelleme itt jár. (7. oldal.) A félelem még mindig erős Helyzetjelentés a hajdúszoboszlói menekülttáborból (Tudósítónktól.) A menekültek hajdúszo­boszlói befogadóállomásának társalgójában egész nap a ro­mán adást közvetíti a televí­zió. A drámai napok esemé­nyeit és az azt követő híradá­sokat lélegzet-visszafojtva néz­te s nézi most is az egész tá­bor. Mindenről tudnak — mégsem hiszik el... A romániai véres napokat követően nem csökkent, el­lenkezőleg, nőtt a menekültek száma. A karácsonyi ünnepek idején csaknem hetvenen ér­keztek. A három gyermekével ér­kezett Farkas Magdaléna sza­vaiból — csakúgy, mint Kiss Gézáéból, Mezei Mircsáéból, Farkas Róbertéból — ugyan­az érződik. A félelem, a bi­zonytalanság, a hitetlenség. Az utóbbi évek, évtizedek gyöt­­relmes élete szinte csontjaik­ba ivódott. S bár a televízió­ból látják az új élet kezdetét, olykor a saját szemüknek sem hisznek. Nem hisznek a való­di változásokban, sőt még azt is megkérdőjelezik, hogy va­­(Folytatás a 4. oldalon.) Moszkvai levél a kínai vezetőkhöz Fagyos szelek fújnak Pekingben. A Reuter fényképén télika­bátos katonák masíroznak a Tienanmen téren. A kínai fő­városban továbbra is érvényben vannak a rendkívüli intéz­kedések, sőt meg is szigorították azokat, nehogy a Kelet- Európából érkező hírek hatására kiújuljanak az egyszer már vérbefojtott diákmegmozdulások. MTI KÜLFÖLDI KÉPSZOLGÁLAT ( PEKINGI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) Csiang Cö-min, a Kínai KP KB főtitkára csütörtökön fo­gadta Valentyin Falint, az SZKP KB nemzetközi osztá­lyának vezetőjét, aki átadta neki Mihail Gorbacsov főtit­kár levelét. Csiang kijelentette, hogy a májusi kínai—szovjet csúcs­­találkozó, az akkori megálla­podások szellemében egyenle­tesen fejlődnek majd a párt­os államközi kapcsolatok. Ter­mészetesnek mondta, hogy a szocialista Kínát aggasztják a Kelet-Európában bekövetke­zett fejlemények. A kínai nép tiszteletben tartja a többi nép választását, és sohasem avat­kozik be más országok bel­­ügyeibe — folytatta. — Ugyan­akkor azt is ellenezzük, hogy más országok beavatkozzanak a mi belügyeinkbe. „Ragasz­kodnunk kell a KKP vezető szerepéhez és a szocialista út­hoz, ez a történelem rendelé­se.” Gorbacsov ugyancsak leve­let intézett Teng Hsziao-ping­­hez, Kína legtekintélyesebb politikusához. Bócz Sándor J'­er 12 oldal - Ára: 4,80 Ft NÉPSZABADSÁG 1989. december 29., péntek SZOCIALISTA NAPILAP XLVII. évfolyam, 307. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék