Népszabadság, 1993. április (51. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-13 / 85. szám

Húsvétköszöntő találkozások Végső nyughelyén Bay Zoltán Pax Romana­­kongresszus A szombathelyi székesegy­házban húsvéthétfőn este ün­nepélyes keretek között meg­nyitották a Magyar Pax Romá­na Mozgalom 35. kongresszu­sát, amit 1991 óta harmadízben tartanak hazánkban. Az ünne­pélyes szentmisét dr. Konkoly István megyés püspök celebrál­ta. Megnyitóbeszédet Galam­bos Gyula, a mozgalom elnöke mondott. A megújuló egyház, megúju­ló társadalom címmel szerve­zett találkozóra mintegy 400 résztvevő érkezett a világ min­den tájáról. A tanácskozás fő célja a magyar katolikus értel­miség hitének, továbbá a mo­dern világkép és a keresztény hit összhangjának elmélyítése. Az idei témák: értelmiség, mű­veltség, kereszténység, a civi­lek jelentősége a társadalom­ban és az egyházban, a kom­munikációs deficitek, az egy­ház a társadalomban és a köz­életben, továbbá a Katolikus Mérnökök, Agronómusok és Közgazdászok Nemzetközi Társaságának párbeszéde ha­zai értelmiségiekkel. A tanácskozáson, amelyet a Szombathely melletti Vépen rendeznek egész héten, tanul­mányozzák a magyarságot érintő kérdéseket, a kisebbség­ben élő Kárpát-medencei, vala­mint a szórványmagyarság helyzetét. (MTI) (Folytatás az 1. oldalról) Nem tölti el az ellenzéket ál­talános lelkesedéssel az sem, amit a titkosszolgálati eszkö­zök vonatkozásában irányoz elő a törvény. Ma a nyomozó hatóságnak nincs joga saját hatáskörében a lakásokba, irodákba való tit­kos behatolásra, lehallgatóké­szülékek („poloskák”) elhelye­zésére, telefonbeszélgetések rögzítésére, levelek titkos fel­bontására. Ez utóbbi tevékeny­ségeket jelenleg személyesen Balsai István igazságügy­miniszter engedélyezheti. Az előző törvénytervezet ezt a jo­got átruházta volna a megyei, illetve a fővárosi bírósági elnö­kök által kiválasztott bírákra. Az új szövegtervezet ehe­lyett két variánst tartalmaz. Az első szerint bírói, a máso­dik szerint ügyészségi engedé­lyezés lenne szükséges. Mivel azonban a bírói kinevezés nem független az Igazságügyi Mi­nisztérium szándékától, az ügyészségi törvény pedig ezt a testületet is az igazságügy-mi­niszter alá rendelné, s ővele A politikában mindenre van magyarázat. Még az olyan, a kormánypárt számá­ra különösen gyenge ered­ményre is, mint amilyen az MDF-es jelöltek szereplése volt a közelmúltban a Bács- Kiskun megyei időközi vá­lasztás négy fordulójában. Vasárnap este a televízióban, A hét című, közismerten objek­tív műsorban Balás István MDF-es képviselő, a Mono­­poly-csoport egyik tagja szor­galmasan magyarázta, hogy a kormánypárt számára miért nem volt fontos a Bács-Kiskun megyei időközi választás. Mon­dandójának lényege az volt, hogy a Demokrata Fórum szá­mára az 1994-es voksolás lesz a mérvadó. A magyarázat csak a ne­gyedik, érvényes fordulóra vonatkozott, amikor az MDF-es jelölt már visszalé­pett. A nyilatkozó nagyvona­lúan hallgatott az előző há­rom, érvénytelen forduló ta­pasztalatairól. Pedig hasznos lett volna a nyilvánosság előtt ennél alaposabban értékelni mind a négy választási fordu­lót. Talán Balás úr is emlék­szik még arra, hogy a tavaly novemberi elsőben - nyolc je­lölt közül, 1166 szavazattal ­Húsvétköszöntő nagymisét tartottak szombaton délelőtt az esztergomi bazilikában. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb ünnepén sok száz hívő előtt Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek celebrálta a szentmisét. A megemlékezés a liturgia ha­gyományai szerint tűzszente­­léssel és a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődött. Ezután vette fel a keresztség szentségét többtucatnyi gyer­szemben erős a bizalmatlanság - a két variáns egyike sem lát­szik megnyugtatónak az ellen­zék számára. A kormány viszont bizonyos pontokhoz ragaszkodik. Ilye­nek közé sorolta Józsa Fábián államtitkár a közelmúltban a belügyminiszter irányítási jog­körét, s azt is, hogy nem kíván­nak vétójogot biztosítani az önkormányzatoknak. Ugyan­csak elfogadhatatlannak tartja a Fidesz javasolta rendőrmi­nisztériumot. „Ha nincs meg­egyezés, inkább lemondunk a törvény elfogadásáról” - mon­dotta. Kétséges az ügyészségi tör­vény sorsa is - ennek ellenére Kónya Imre a minap kijelen­tette, hogy azt nem vonják vissza. Ez önmagában véve nem kétharmados törvény, de ahhoz, hogy az ügyészség kor­mány-alárendeltségben az igazságügy-miniszter irányítá­sa alatt működhessen, alkot­mánymódosításra lenne szük­ség. Ismereteink szerint erre ma mindhárom ellenzéki párt nemet mond. az ötödik lett a Demokrata Fórum jelöltje. A decemberi második fordulóra visszalé­pett a KDNP-s jelölt javára, aki így 1650 voksot kapott, s hat induló közül a negyedik helyen végzett. A márciusi harmadik fordulóban ismét találhattunk MDF-es indulót, aki kilenc jelölt közül a hato­dik helyen végez - 817 szava­zattal, de úgy, hogy a válasz­tókörzet két településén egyetlen szavazatot sem ka­pott. Az utolsó, immár érvé­nyesnek bizonyult áprilisi ne­gyedik menetben már nem volt az öt jelölt között kor­mánypárti induló, miután is­mét megtörtént a visszalépés. Talán éppen abból a taktikai megfontolásból, hogy a vá­lasztás legyen érvénytelen? Elemzik-e a kormánypárton belül, hogy olyan vidéken ért el az MDF csapnivalóan rossz eredményt, ahol az emberek többsége a mezőgazdaságból él, s a saját bőrén érzi a teljes bizonytalanságot? Érdemes lett volna ezeket megkérdezni Balás Istvántól, de ő csak mondta a magáét a képernyőn. A monológ meg­­szakíthatatlan volt. Lehet, hogy már 1994 jegyében? F. G. mek és ifjú, s erősítették meg kereszténységi fogadalmukat a jelen lévő hívők. A szentmise feltámadási körmenettel zá­rult az esztergomi baziliká­ban. Húsvéti nagymisét tartottak szombaton délután a budapesti Szent István-bazilikában is. A szertartást Szabó Géza proto­­notárius kanonok, a Szent Ist­ván-bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre celebrálta. A nagyszombati szertartások (Megyei tudósitóinktól) Milyen volt az ünnepi forga­lom a határállomásokon? - er­ről tájékozódtak tegnap megyei tudósítóink. Az osztrák vámosok húsvét­hétfőn egyetlen kamiont sem engedtek át a nickelsdorfi ha­táron. A teherforgalom tehát szünetelt, a személykocsikat vi­szont alaposan átnézték szom­szédaink. Tegnap ebéd után Hegyeshalom és Nickelsdorf között összetorlódtak a kocsik, egy órát kellett várni a tovább­­indulásra. Elsősorban osztrá­kok, németek indultak haza, il­letve a Nyugat-Európában dol­gozó vendégmunkások igyekez­tek visszatérni Magyarorszá­gon át. Hegyeshalomban a belépő ol­dal szinte teljesen kihalt volt hétfőn: elvétve jelentkezett csak néhány osztrák, német vagy holland utas. A csekély forgalom ellenére akadt dolguk a magyar határőröknek. A ke­vés nyugat-európai turista - fő­ként egyetemisták - ugyanis személyi igazolvánnyal a zseb­ben kelt útra; az érdekeltek azt hitték, ez is elegendő lesz a ha­táron való átjutáshoz. Záhonyban hétfőn nagyon gyér volt a forgalom. A terüle­ten illetékes nyírbátori határ­őr-igazgatóság ügyeletes tiszt­jének információja szerint napközben voltak órák, ami­kor oda-vissza összesen két személygépkocsi haladt át a magyar-ukrán határfolyó, a Tisza máskor mindig zsúfolt Lassanként egybenőnek a fővárost övező falvak. Budaör­söt, Budakeszit, Dunaharasztit már úgy emlegetik, mint Bu­dapest peremkerületét. A fő­város és az agglomeráció kap­csolata évtizedes hagyományo­kon nyugszik. Az övezetben található hat város és har­minchét község az ország terü­letének 1,8 százalékát alkotja, itt él az ország lakosságának egynegyede. Ide összpontosul a magyar ipar erőforrásainak és kereskedelmi forgalmának ne­gyed része. Az utóbbi években megsok­szorozódtak az agglomeráció­ban élők mindennapi gondjai. Míg korábban az övezet Buda­pest számára munkaerőbázist jelentett, a gazdasági recesszió mélyülésével egyre több ottani lakost bocsátanak el. Drága az a hagyományoknak megfele­lően tűzszenteléssel kezdődött, s a lángnál meggyújtották a Krisztust jelképező gyertyát, majd a a bazilika plébánosa keresztvizet szentelt a jövő év keresztelendői számára. A nagyszombati szentbeszéd alapgondolata az volt: Krisztus meghalt, majd feltámadt, sza­baduljunk meg mi is bűneink­től, Isten és embertársaink örö­mére. A nagymise feltámadási körmenettel zárult. (MTI) hídján. A reggeli 70 perces, a „normálishoz” képest semmi­ségnek számító várakozástól eltekintve a kamionok is fo­lyamatosan gördülhettek át a határon. Szombaton alig hétezren jöt­tek át Ukrajnából gépkocsival, vasárnap pedig e létszámnak is csak a harmada, míg honfitár­saink, közül ugyanezen a napon csaknem 1800-an mentek ki húsvétolni. A magyar-román liatáron, az ártándi átkelőhelyen ennél jó­val nagyobb volt a mozgás. A húsvéti vendégforgalom már április 9-én megindult; a csúcs a szombati nap húszezres for­galma volt. A legzsúfoltabb időszakokban a várakozási idő a kilenc órát is elérte. Tegnap reggeltől már Nagy­lakon, a magyar-román határ legforgalmasabb átkelőjén is megszűnt a zsúfoltság. Amíg nagypénteken, nagyszombaton a kamionoknak húsz-harminc, a személygépkocsiknak pedig legkevesebb hat órát kellett vá­rakozniuk a határátlépésre, va­sárnapra normalizálódott a helyzet, hétfőre pedig fennaka­dás nélkülivé vált a forgalom. A várakozás tegnap Gyulán is megszűnt. A vártnál jóval kevesebben vették igénybe az ünnepekre ideiglenesen megnyitott batto­­nyai és méhkeréki határátkelőt. Péntektől hétfőig mind a két helyen kétezernél alig valami­vel többen lépték át a román­magyar határt. utaztatásuk, a munkavállalók így visszaszorulnak a lakóhe­lyükre, ahol többnyire nincs munkalehetőség. A közeljövő­ben például a szigetszentmik­­lósi Csepel Autógyárban fél­ezer embernek kötnek útilaput a talpára. A fővárosban a nehezedő életfeltételek miatt a múlt év decemberéig 2,1 százalékkal csökkent a lakosság lélekszá­­ma, az övezet népessége vi­szont nem nőtt ezzel arányo­san, 0,8 százalékkal gyarapo­dott. Az agglomeráció települé­sein ugyanakkor mérséklődött a magánerős lakásépítések száma. A fiatalok nem vállal­koznak arra, hogy a létbizony­talanság határán, a munkahely elvesztésének napi veszélye mellett hitelből építkezzenek. (Tudósítónktól) Szombaton helyezték végső nyugalomra a gyulavári teme­tőben a tavaly októberben Washingtonban elhunyt világ­hírű fizikus, Bay Zoltán ham­vait, akinek a nevét e napon vette fel a település egészség­­ügyi középiskolája. Az 1900-ban Gyulaváriban született és 1947-től Ameriká­ban tevékenykedett neves fizi­kus édesapja lelkész volt, ő építtette a gyulavári reformá­tus templomot. Az épület előtt felavatták Bay Zoltán emlék­művét, majd Kocsis Elemér, a Tiszántúli Református Egy­házkerület püspöke tartott is­(Munkatársunktól) A bírósági illetékek emelését tervezi a kormány. A döntést, amelyről már hírt adtunk, az indokolja, hogy egyre több ügyben kell a bíróságoknak el­járniuk, s az eddigi illetékek ma már csak a ráfordítások tö­redékét fedezik. Az illetéktörvény kormány által jóváhagyott módosító ja­vaslata továbbra is figyelembe veszi a szociális szempontokat, így illeték- és költségmentessé­get élveznek a rászorulók. Az elsőfokú peres eljárások jelen­legi hatszázalékos illetéke meg­marad, de megemelkedik az al­só és felső összeghatár. Az ed­digi 600 forintos alsó határ két­ezer forintra, míg a felső határ 300 ezerről 2 millió forintra emelkedik. A fizetési megha­gyásoknál is megmarad a há­romszázalékos illeték, a mini­mumösszeg azonban 500 fo­rintra, a maximumösszeg egy­millió forintra emelkedik. A fellebbezési - másodfokú ­­eljárásokra a módosító javaslat 6 százalékos mértéket vezetne be, háromezer, forintos alsó, il­letve kétmillió forintos felső határral. A peres eljárásokban hozott végzés elleni fellebbezés Márciusban az Országos Ta­karékpénztár részvényei iránt volt a legnagyobb érdeklődés a kárpótlási jegyek tulajdonosai körében - közölte a Budapest Értékpapír- és Befektetési Rt. illetékese. Az előzetes adatok szerint 95-100 millió forint értékű OTP-részvényt szereztek meg a kárpótlási jeggyel rendelkezők, és az érdeklődés továbbra sem csökken. Legalábbis erre lehet számítani abból, hogy az ápri­lisra felajánlott százmillió fo­rint értékű részvénycsomagot már teljes egészében lekérték a brókercégek. Szintén sikeresnek mondha­tó a Pillér Első Ingatlanbefek-Tavaly Pest megyében 33 ezer ember maradt munka nél­kül, ez a szám négyszer több, mint 1991-ben. Míg az ország­ban száz munkanélkülire há­rom, a megyében mindössze egy álláshely jutott. A munka­nélküli-segély összegének havi átlagos értéke 8728 forint volt. A foglalkoztatáspolitika pasz­­szív elemeiben (segély, járadék vagy korengedményes nyugdíj) csaknem 4000 fő részesült. A létbizonytalanságot felol­dandó, egyre többen váltanak ki magánvállalkozói ipariga­zolványt. Az APEH Pest Me­gyei Igazgatóságának adatai szerint az idén 47 ezer magán­­vállalkozó készít adóbevallást. A főváros és az agglomerá­ciós övezet között különösen erős a kapcsolat a kiskereske­delmi áruforgalomban. Az tentiszteletet. A tudós hamvait a gyulavári temetőben álló családi sírboltban helyezték el. A szülőhely végtisztességte­­vő ünnepségén emlékbeszédet mondott Csoóri Sándor, a Ma­gyarok Világszövetségének el­nöke és Marx György akadé­mikus, az Eötvös Társulat el­nöke. A családtagok, tanítványok, tisztelők jelenlétében Pungor Ernő akadémikus, tárca nélkü­li miniszter, a Bay Zoltán Em­lékbizottság elnöke, valamint Kádár Péter református lelki­­pásztor, országgyűlési képvise­lő búcsúztatta a világhírű fizi­kust. esetén a jogorvoslatra vonatko­zó illeték felét kell majd kifi­zetni. A harmadfokú - felül­vizsgálati - szakasz eljárásaira szintén hatszázalékos kulcs vo­natkozik, négyezer és kétmillió forintos határok között. A cégbírósági illeték két szá­zalék, legalább tízezer és legfel­jebb háromszázezer forint len­ne. A jogi személyiségű társasá­goknál az alaptőke nagyságát is figyelembe vennék. A csőd- és felszámolási eljárások jelenleg illetékmentesek, de a javaslat szerint ez is változik: a csődel­járás megindítása a tervezet szerint 15, a felszámolási eljá­rásé 20 ezer forintba kerülne. A munkaügyi perekért eddig nem kellett fizetni. A törvény­­módosító javaslat szerint azon­ban a végkielégítéssel, vala­mint a szándékos és gondatlan­ságból eredő súlyos károkozás­sal összefüggő bírósági eljárá­sok illetékkötelesek lennének. Az Igazságügyi Minisztérium az illetékekből származó bevéte­lek 50 százalékos növekedését várja. Ezt a pénzt a bíróságok címzett támogatásként kapnák meg. A tervezetet sürgős, kivéte­les tárgyalást javasolva terjeszti a parlament elé a kormány. tetési Alap eddigi jegyzése. Az első három hét ugyan csökke­nő tendenciát mutat, de még a harmadik héten is majdnem 123 millió forint értékben je­gyeztek az alap befektetési je­gyeiből kárpótlási jegy ellené­ben. A jegyzés első két hetét is tekintetbe véve, már több mint 526 millió forint érték­ben jegyeztek kárpótlási je­gyért az alap befektetési je­gyeiből. A nagy áramszolgáltató vál­lalatok piacra került részvényei iránt nincs élénk kereslet. A Démász-papírokból ugyan mi­nimális értékben vásároltak, Édász-papírokat azonban még senki sem keresett. (MTI) övezet kiskereskedelmének ti­zedét a fővárosból irányítják. A privatizáció eredményeként a megye 9958 boltjából 67 szá­zalék, vagyis 6705 üzlet került tartósan magántulajdonba. A vendéglátásban 2497 egyéni tulajdonú üzletet tartottak nyilván. A főváros élelmiszer-ellátá­sa jelentős részben az agglo­merációtól is függ. A fellendü­lés itt is várat magára; két esz­tendő alatt a mezőgazdasági termelés is jelentősen vissza­esett. A termelő berendezések 28 százalékát értékesítették a tsz­­ek, ugyanakkor hat százalék­kal tovább csökkent a magán­­termelők száma, és nem nö­vekszik az övezet farmergaz­daságainak száma sem. M. I. Húsvéti ökumenikus virrasztást tartottak a budapesti Reménység szigetén Kelet-Európa erőszakmentességéért BÁNHALMI JÁNOS FELVÉTELE Akadálypályán a kétharmadosokZavartalan ünnepi határforgalom Körkép Hegyeshalomtól Záhonyig Monológ A főváros környékén nő a munkanélküliség A fiatalok a létbizonytalanság miatt nem fognak hozzá a lakásépítéshez A KORMÁNY JAVASLATA SZERINT A végkielégítési perért is fizetni kell illetéket KÁRPÓTLÁSI JEGYÉRT RÉSZVÉNYT Roham az OTP-papírokért? 4__ NÉPSZABADSÁG - HAZAI KÖRKÉP 1993. április 13., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék