Népszabadság, 1993. augusztus (51. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-14 / 189. szám

1993. augusztus 14., szombat HÉTVÉGE. .NÉPSZABADSÁG Szabad egyház a szabad államban? Gergely Jenő történészprofesszor a politikai katolicizmusról A magyarországi katolikus egyház becslések szerint legalább két-hárommil­­lió állampolgárra gyakorol közvetett vagy közvetlen befolyást, ezáltal jelenté­keny belpolitikai tényező is. A rendszerváltozással, a plurális társadalomban ismét természetessé vált, hogy keresi a módját a katolikus érdekek hatékony érvényesítésének. A kérdés az: hogyan? Dr. Gergely Jenőnek, az ELTE Böl­csészettudományi Kara egyetemi tanárának most jelent meg úttörő jelentő­ségű monográfiája Keresztényszocializmus Magyarországon 1924-1944 cím­mel. A történészprofesszorral az európai és a magyar politikai katolicizmus előtörténetéről, XX. századi tendenciáiról és a rendszerváltozás óta megfi­gyelhető jelenségeiről beszélgettem. - Honnan és miből, mikortól eredeztet­hető a politikai katolicizmus? Mindenkori válasz a modern kor kihívásaira, társadal­mi változásaira, vagy érdekérvényesítő esz­köz csupán? - A politikai katolicizmus akkor jön létre, amikor világnézetileg meg­bomlik az európai társadalmak ke­resztény homogenitása, tehát a felvi­lágosodás korában. Akkor születnek meg a nem vallásos töltésű autonóm emberi értékek, a polgárosodás de­mokratikus eszméi, az állam és az egyház szétválasztásának gondolata. Az új tendenciákra a katolikus egy­ház sokáig elutasítással reagált. Csak a XIX. század utolsó harmadától pró­bálkozott meg azzal, hogy konstruk­tív válaszokat adjon. Belátja ugyanis,­­hogy egy pluralizált polgári társada­lomban mint vallási szervezet, már­mint a klérus, a közéletben nem tudja hatékonyan képviselni a katolikus ér­dekeket, ezért világi instrumentumra, polgári pártra van szüksége. Oldás, kötés és önvédelem - Milyen lényegi eltérések vannak a nyugat-európai és a magyarországi tenden­ciák között? - Két párhuzamos síkon fogunk haladni. Kezdjük Nyugat-Európával, ahol a politikai katolicizmus a XIX. század végén a kapitalizálódás szo­ciális és társadalmi problémáira kere­si a megoldást, az egyház új szerep­­vállalásának eszközeit. 1891-ben jele­nik meg XIII. Leó pápa Rerum nova­­rum kezdetű, forradalmian újszerű enciklikája, amelyben elméleti alapot ad a különféle kereszténydemokrata, keresztény szerz­­ialistag,pártok és moz­galmak számára. Ez már nem a szem­­befordulás programja a polgári társa­dalommal, hanem annak jobbá, szo­ciálisan elfogadhatóbbá tételén való munkálkodásé, egyben a szocializmus antitézise. Magyarországon viszont még nem oldódtak meg a polgári átalakulásnak azok a liberalizmus által szorgalma­zott feladatai, amelyeken a nyugati világ már a XIX. század közepén túl­jutott. A politikai katolicizmus ná­lunk negyven-ötven év késéssel, 1895- ben jön létre, önvédelmi reflexként, a liberális parlament és kormányok olyan törvényei miatt, amelyek bizo­nyos területekről visszaszorítják az egyházat, ezért sértik az érdekeit. Példaként említhetem a polgári há­zasság és anyakönyvezés intézmé­nyét, az iskolapolitikát és így tovább. A politikai katolicizmus a Katolikus Néppártban ölt testet. A kapitalizmus fejlődése nyomán a húszas évektől ki­bontakoznak a keresztény-szocialista mozgalmak és pártok is, de a közélet marginális jelenségeként. Az egyház és a katolikus társada­lom nem a keresztény-szocialisták se­gítségével próbálta megoldani a sze­génység problémáit, mérsékelni a szo­ciális feszültségeket, hanem jótékony­kodással. Többre becsülte a nőegyle­teket, a szerzetesrendek közreműkö­dését, később a hivatásrendi szerve­zeteket és az egyesületi tevékenysé­get, mint a pártmozgalmat. - Most megjelent kötetében olvastam, hogy a Horthy-korszakban, 1944-ig nem a katolikus párt, hanem közvetlen az egyházi vezetés politikai akarata érvényesült. A mai aggályok és gyanakvások a húszas­harmincas évek hatalmi-egyházi mecha­nizmusaira vezethetők vissza? - A Horthy-korszakban a politikai katolicizmus az egyház számára nem volt stratégiai jelentőségű. A püspö­kök hivatalból tagjai a törvényhozás­nak, az egyház birtokaival, sajtójával, alapítványaival intézményesen jelen volt a gazdaságban, és meghatározó szerepet játszott a közoktatásban, a kultúrában. A világi hatalomhoz való viszonyát egy virulens katolikus párt csak zavarta volna, ezért hát takarék­ra állította. A hercegprímás akkor tárgyalt Horthyval és a miniszterel­nökkel, amikor akart, a püspökök a miniszterekkel úgyszintén. Ez a me­chanizmus az egyház számára jónak és eredményesnek bizonyult, nem volt tehát értelme, hogy megváltoztassa. - Ezekben az években mi történt Euró­pa nyugati térfelén? - A modernizáció hatással volt a katolikus egyházra is. Bár Franciaor­szágban egy ideig dúlt a vita a mo­narchiához ragaszkodó, illetve a re­publikánus katolikusok között, de például Olaszországban és Spanyol­­országban feleslegessé vált a katoli­kus érdekek elkülönült képviselete, mert az állam kiegyezett az egyház­zal. Németországban viszont már Bis­marck időszakában megalapítják a katolikus Centrum Pártot, mert szá­mukra a kancellár túl liberális. De ez a párt a katolikus és szociális értékek néppárti ötvözete, például több bá­nyász és munkás tagja volt, mint a li­berális vagy más polgári pártoknak. A fő tendencia folytatódott, a kon­zervatív önvédelmi reflex nem jött működésbe, mert a polgárosodás alapvető liberális kihívásain már ré­gen túl voltak, s mert a kormányok nem sértették meg elviselhetetlenül az egyház érdekeit. A második világ­háború, az antifasiszta ellenállás új helyzetet teremtett, bár akkor még senki sem tudta, hogy ez olyan törté­nelmi pillanat volt, amely Európa egész 1945 utáni fejlődésére jelenté­keny hatással lesz. - Ezeket a tényeket, úgy hiszem, nálunk sokan nem tudják, vagy szívesen elfelejte­nék. Bár újabban az egykori győztesek is átírják korabeli szerepüket. - Mostanában nem szokás kiemel­ni, hogy a nyugat-európai nagy ke­resztény pártok, tehát a német CDU, a francia MRP és az olasz DC az anti­fasiszta ellenállásban született meg. Igaz, nem a Vatikánban, a püspöki palotákban találták ki, hanem a fa­sizmus ellen összefogó népi-polgári erők termelték ki őket. Ebben a nagy véráldozatokat követelő, hősiességet felmutató összeurópai mozgalomban egymásra találtak a kommunisták, szociáldemokraták, liberálisok, radi­kálisok és keresztények. A fasiszta to­talitarizmussal szemben bontakozott ki együttműködésük, amely a háború után a bolsevik típusú diktatúra el­utasításában folytatódott, és lényegé­ben kitartott az 1989-90-es kelet-kö­­zép-európai fordulatig. A kommunis­ták 1945 után ebből már kimaradtak. A történelem különös, de nem vé­letlen eredménye, hogy a helyreállítás után a modernizáció feladatait az említett nagy keresztény pártok vi­szik véghez. Az olasz Alcide de Gas­­peri, a francia Maurice Schumann, a német Konrad Adenauer összehangolt keresztény politikával teremti meg a korszerű Kis-Európát, rakja le a ná­lunk sokat emlegetett és áhított szo­ciális piacgazdaság alapjait. Ezek a pártok megőrizték a demokratikus gondolkodásmódot, a szociális érzé­kenységet, a szolidáris érzéseket, amelyeket az antifasiszta ellenállás­ban is kamatoztattak. Partnereiket, aktuális politikai ellenfeleiket tisztel­ték, igyekeztek megérteni azok szem-­­pontjait. Ha valamikor túl konzerva­tív álláspontot képviseltek, akkor a szociáldemokraták és a liberálisok se­gítségével korrigálták a kilengést. A szociáldemokrata kormányzás eseten­ként mértékét vesztő kollektív, pél­dául államosítási hajlamait a keresz­tény pártok fogták vissza. Történelmi tény, hogy nem egymástól függetle­nül, hanem együttműködve dolgoztak a modern Európáért.­­ Véleménye szerint miért gátolta meg a pártállam a magyarországi római katolikus egyházat abban, hogy közvetlenül megis­merkedjék az 1962-ben kezdődő II. Vatiká­ni Zsinat eszméivel, tehát abban, hogy megújuljon? - Nem állt érdekében. A hazai ka­tolikus egyház mint a világegyház szerves része, ebben a régióban a ha­talom számára a legveszélyesebb el­lenfélnek tűnt. Ha el is hagyjuk ezút­tal a Rákosi- és Kádár-korszak egy­házpolitikájának elemzését, annyit megállapíthatunk, hogy tudatosan zárták el az egyházat a zsinati szel­lemtől, mert úgy vélték, egyszerűbb a megfélemlített, majd gettóba szorí­tott, de tekintélyelvű egyházzal poli­tizálni, mint olyannal, amely a népből feltöltődik, s megújhodásra képes. A zsinat alapvetően a fejlett plura­lista társadalomban kereste az egyház helyét, olyan időben ült össze, amikor­ra Nyugat-Európában és Amerikában a társadalom objektív fejlődése követ­keztében felgyorsult a szekularizáció, megváltoztak a vallás pozíciói, a hité­let a magánszférába szorult vissza. Az egyháznak a közéletben új program­mal, korszerű eszközökkel és módsze­rekkel kellett jelentkeznie. Magyaror­szág nem volt plurális társadalom, s még a felpolgárosodás folyamatában sem engedte meg az állam, hogy az egyház önállóan modernizálódjon.­­ Nyíri Tamás, professzortársa hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a zsinat ismerte el először az állam és az egyház szétválasztá­sát, és - bár nem kritikátlanul - igent mon­dott a demokráciára, az emberi jogokra, te­hát elfogadta a modernitást mint tevékeny­ségének keretét.­­ E gondolat felidézése még világo­sabbá teszi, hogy egy monolitikus rendszer miért nem akarta befogadni a plurális polgári demokráciában ér­vényesíthető egyházi gondolatokat. A megújhodás lehetőségei - Az 1989-1990-es történelmi fordulat hogyan érintette az egyházat? - Ugyanolyan váratlanul, mint az 1948-49-es csapás. Akkor az illegális tevékenységre nem volt felkészülve, most pedig arra, hogy a szocialista rendszer elhasználódása, összeomlása után ennyire és ilyen hirtelen fontos­sá válnak a hagyományos keresztény értékek, a hazafias eszmék és gondo­latok. Nemcsak a hívők, hanem még a vallástalan emberek is túl sokat vár­nak tőle, például a szociális kérdések megoldásában. Az egyház, felszaba­dulva az évtizedekig tartó nyomás alól, új helyzetbe került. Egyik lehe­tősége, hogy a politikai katolicizmus segítségével, tehát egy katolikus párt­tal kapcsolódjon be a polgári demok­rácia intézményrendszerébe, és érde­keit a parlamentben, a kormányban próbálja meg érvényesíteni. A másik út, hogy mint vallási szervezet, közös­ség, papjai és hívei közreműködésével mindenütt közvetítse és képviselje keresztény szellemiségét, erkölcsi ér­tékeit. Miközben megértem, hogy oktatási­kulturális és szociális intézményeket kért és kap vissza folyamatosan, hogy az egyház a keresztény erkölcs alap­ján politizál, keresztény nevelést akar adni az ifjúságnak, keresztény mér­cék szerint kívánja megoldani a szo­ciális ügyeket, úgy vélem, a történel­mileg legfontosabb dilemmája ugyan­az, mint a társadalomnak: a modern világhoz való alkalmazkodás. Ha rosszul dönt, akár jövőt és teret is ve­szíthet. Amennyire ismerem a magyar és kelet-közép-európai térség politi­kai katolicizmusának történetét és módszereit, úgy vélem, hogy általá­ban nem voltak sikeresek az elkülö­nült egyházi törekvések. Akkor értek el több és jobb eredményt, amikor a keresztény emberek, hívő katolikusok másokkal együttműködve próbáltak haladni. Példaként említve a magát liberális katolikus­nak tartó Eötvös József életművét, úgy gondolom, hogy tőle sokat tanulhat­na, meríthetne a ka­tolikus utókor. Egy dolog, hogy az egy­ház mit akar, egy másik, hogy az uralkodó politika mennyit teljesít be­lőle és milyen szán­dékkal.­­ Itt van előttünk újságkivágásban a bí­boros érsek esztergo­mi, a híveket politikai­lag is útbaigazító elő­adásának kivonatos szövege, ismerjük az oktatási törvénnyel, az iskolai hitoktatással, az egyházi törvény módosításával kapcso­latos vitákat. Látni való, hogy a kormány­­koalíció erősen épít és számít a katolikus egyházra. S újra fel­bukkant a liberálisok­kal szembeni önvédel­mi reflex: mi lesz, ha ők győznek... - Mit jelent ma, hogy az egyház po­litizál? Szerintem, ha egy püspök, különösen amennyi­ben tekintélyes ember, megszólal va­lamely társadalmi, világi ügyben, s főképp vitathatóan és éles fogalma­zásban, akkor a közvélemény, a sajtó egy része, az ellenzéki pártok úgy ér­tékelik azt, hogy íme, megint itt van a politikai katolicizmus, vagy akár a klerikális reakció. Ez a reagálás félre­vezető. Ugyanis a polgári demokráciá­ban a vélemény szabadságától senkit sem lehet megfosztani. Ha a liberális politikusnak jogában áll nézeteit nyilvánosan kifejtenie, akár bírálnia az egyház valamely törekvését, akkor miért ne lenne alanyi állampolgári jo­ga egy szerzetesnek, plébánosnak, püspöknek arra, hogy véleményt mondjon a hívők tömegeit érintő poli­tikáról? Ebben a liberális minimum­ban, azt hiszem, nehézség nélkül meg lehet egyezni. Persze ha az esztergomi érsek nyi­latkozik meg politikai ügyekben, ak­kor az ő szava milliókat érint, mil­lióknak ad útmutatást, és senki sem gondolhatja, hogy a magánvéleményét hirdeti, hanem az egyház állásfoglalá­sát. Emlékeztetek rá, hogy a baloldali liberálisok részéről súlyos szemrehá­nyások érték utólag az egyházat, mert sokak szerint nem foglalt állást egyér­telműen a háborúról, a zsidókérdésről vagy más sorskérdésekről. Ma, egy idő után a keresztény kö­zösség joggal vonhatná magában kér­dőre a főpásztorát, miért hallgatott olyan nagy súlyú társadalmi kérdés­ben, mint az országgyűlési választás. Az egyház bölcsen tette, hogy nincse­nek reverendák a parlamentben, de azt teljesen korrektnek tartom, hogy ha szükségét látja, a főpásztor a poli­tikában is tanácsokat, útirányt ad a hívőknek: lelkiismeretetek szerint ar­ra a képviselőjelöltre szavazzatok majd, aki a keresztény etika, a ke­resztény szellem, a hazafias értékek megvalósításán kíván munkálkodni. - Csak azok a pártok képviselhetik a keresztény értékeket, amelyek a nevükben hordozzák vagy deklaráltan vállalják? Há­rom ilyen párt van a koalícióban... - Lehet, hogy több lesz. Nem zár­ható ki, hogy a nem kimondottan ke­resztény szellemiségű pártok és poli­tikusok is azonosulhatnak a keresz­tény vagy olyan egyetemes humanista értékekkel, amelyek a hívők számára is követendők. A kirekesztés mindig tévútra vezetett. Mindegyik pártban, a liberális pártokban és a szocialistá­ban is, vannak keresztények. A vallá­sos zsidók is hívő emberek. Csak hát a politikában nehéz megvalósítani az ökumené szellemét, pedig a politikai katolicizmus története azt bizonyítja, hogy az egyház nemcsak konzervatív önvédelmi reflexekre képes, hanem konstruktivitásra is, sőt sokszor a li­berális eszmék befogadására. Nyil­vánvaló, hogy a szélsőséges liberaliz­must elutasítja, mint ahogy az is ért­hető, ha a liberálisok fellépnek a kle­­rikalizmusba hajló katolicizmussal szemben, jelentkezzék az bármely formában.­­ A nyugat-európai értelmiségiek köré­ben erősödik az a nézet, miszerint a politi­kai élet szellemi megalapozása egyre szín­­vonaltalanabb, üresebb. Ezért egy részük új utópiákat keres, amelyek szerintük elve­zethetnek a vallásosság visszatéréséhez. A korai szociális utópiák, a jól kormányzott állam megálmodói egyházi értelmiségiek voltak, s alighanem ma a Vatikán a legér­zékenyebb a fejlett tőkés világ önzésére, szociális problémáira, a perifériára szorul­tak súlyos helyzetére. Magyarországon be­következhet a vallás reneszánsza? - Nyugat-Európában az elvallásta­­lanodás, a szekularizáció nem az ad­minisztratív beavatkozás, hanem a modern polgári fejlődés következmé­nye. Mégis nagyon nehéz a jellemző trendet leírni. Dánia lakosságának a fele nem hivő, Svájcénak 95 százalé­ka viszont az. Spanyolországban és Olaszországban egyharmadra tehető a vallástalanok aránya, pedig mind­két országban óriásiak a katolikus hagyományok. Lengyelországban vi­szont gyakorlatilag a teljes lakosság híve, az egyház ténylegesen hatalmi tényező. Ne feledjük a nemzeti füg­getlenségért vívott harcban és az elle­nállásban játszott kiemelkedő szere­pét sem. A nemzeti tradícióknak te­hát óriási a hatása. Magyarországon a katolikus szocio­lógusok szerint a lakosság egyharma­­da él aktív hitéletet. Sokáig azt gon­doltuk, hogy a rendszerváltozás után hirtelen megnövekszik a számuk. Templomba valóban többen jártak mint régebben, de mostanra helyre­állt az egyensúly. Akik csak karrier­jük tartozékát látták a vasárnapi mi­sére járásban, lassacskán elpárolog­tak. Az egyház kétezer éves története folyamán csodálatos vitalitást tanúsí­tott, mindig képes volt arra, hogy ön­magát megőrizve eloldódjon a régi struktúrától, kötődjön az újhoz, részt vegyen annak konszolidálásában. Szent Pál ezt két szóval jelölte meg: „Oldás és kötés”. , Nem hiszem, hogy a történet ott folytatható, ahol 1949-ben megsza­kadt. Itt már nincs mit restaurálni, mert az ilyen törekvések - bárkitől is erednének - a mai magyar társada­lom objektív viszonyaiba ütköznének. A kirekesztés mindig tévútra vezetett BÁNHALMI JÁNOS FELVÉTELE Az evangélium szellemében - A magyar társadalomnak milyen ér­dekei fűződnek a katolikus egyház megúj­hodásához? - Az alkotmány értelmében Ma­gyarországon az egyházak az államtól elválasztva működnek, amiből követ­kezik, hogy a hit megvallása és gya­korlása magánügy, az „intim szféra” része. De a kérdés másik oldala, hogy a magyar társadalom többmilliós val­lásos részének, közösségeinek léte, működése és társadalmi szerepválla­­­lása ugyanakkor közügy, hiszen ál­lampolgárok organikus közösségeinek szabadságáról és a közjót szolgáló működéséről van szó. A magyarországi katolikus egyház sorsa mint a legnagyobb lélekszámú, a leggazdagabb történelmi és kultu­rális tradíciókkal rendelkező közössé­gé, méginkább „közügy”. A katolikus egyház és társadalom - már amennyi­ben ez utóbbi ma már ismét létezik - szerves megnyilatkozási formája lehet a „civil társadalomnak”, az államtól, hatalomtól, pártoktól és politikai ér­dekérvényesítő instrumentumoktól független véleményalkotásnak, érték­alkotásnak és ezeken alapuló cselek­vésnek. Ez az ezeréves szerepkör - amely a kétezer éves egyetemes keresztény­ségből meríti forrását, és hozzá kötik eltéphetetlen gyökerek - az evangeli­­zálás nyomvonalán fogalmazható új­ra, azaz a visszatérésben az evangé­lium szociális tartalmához és szere­­tetközösségéhez. Ez csak úgy lesz te­hetséges, ha eltemetik a múlt rekvizi­­tumait, a hatalomhoz való illeszkedés konstantinusi gyakorlatát, a gazdasá­gi tényezők túlbecsülését, a fegyelmi, hierarchikus rend kényszerű alkal­mazását. Milyen nagyszerű lenne, ha a mai kölcsönös gyanakvások helyébe Montalembert és Eötvös szelleme köl­tözne: a „szabad egyház a szabad ál­lamban”! A nagy kérdés az: van-e, lesz-e szabad állam, és abban van-e és lesz-e szabad egyház? A magyar társadalomnak az igenlő válasz az érdeke. Fábián Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék