Népszabadság, 1995. december (53. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-16 / 295. szám

38 NÉPSZABADSÁG Tengiztől a nővérszobáig Sokan töltik szolgálatban a szentestét Az ünnepnapokat a legtöbben otthon, szeretteik között töltik. Sokan azonban még e jeles na­­pokon is dolgoznak.­­ A taxisok számára hatal­mas rohanást jelentenek a kará­­­­csonyi ünnepnapok - mondta Madarász Frigyes, a Fataxi cso­portvezetője. - Ilyenkor sokan utaznak taxival­ főleg december 24-én délután és este, amikor leáll a tömegközlekedés. Igyek­szünk úgy beosztani a karácso­nyi ügyeletet, hogy két egymást követő évben ne kerüljön sor ugyanarra a vezetőre. - Az olajkutak mellett fo­lyamatosan szükség van kar­bantartási munkákra, ezért het­venen Tengizben töltik a kará­csonyt a Vegyépszer itt dolgozó száz munkatársa közül tájé­koztatta munkatársunkat Juszt András, a vállalat megbízott igazgatója. A tengizi csoport vezetője elmondta: a Kazah­sztánban dolgozó magyarok döntő többsége családos ember, ennek ellenére nem okoz ko­moly feszültséget, hogy az ott­honiaktól távol kell tölteniük az ünnepeket. Ebbéli nagy szerepe van annak is, hogy a dolgozók telefonon könnyen felvehetik a kapcsolatot a családjukkal.­­ Az éjszakai műszak min­dig nagyon nehéz. A­ tavalyi ka­rácsony éjjel azonban kellemes hangulatban telt el - mondta Vajda Júlia ápolónő. - Jobb lett volna a karácsonyt a szüle­immel tölteni, de itt, az osztá­lyon is nagyon jó hangulatban ünnepeltünk. Ez talán annak is köszönhető, hogy jóval keve­sebb beteg feküdt az osztályon, mint hétköznap. R. T. T. ARANYVASÁRNAP 1995. december 16., szombat GYANÚS - írja: másfél méteres ezüstfenyő! Majd ehhez visszatérünk az adóbevallásnál...!! Ismét karácsony a Parlamentben MUNKATÁRSUNKTÓL „Azoknak” az időknek a letűn­­tével feledésbe merült néhány hagyomány is: utoljára 1989- ben volt gyerekkarácsony a Parlamentben. Az idén az Országház vezeté­se és Gál Zoltán, az Országgyű­lés elnöke a gyermek- és ifjúsá­gi szervezetekkel megállapo­dott abban, hogy több mint ezer általános iskolás korú gyereket vendégül látnak az Országház­ban december 25-én és 26-án. Az Országgyűlés a költségve­tési takarékosság miatt csak kismértékben járul hozzá az ünnepség több millió forintos költségéhez, ám a Ház dolgozói vállalták, hogy segítik a készü­lődést. Jó néhány cég felismer­te az ügy jelentőségét - és per­sze reklámértékét -, így aztán valóban sokszínű, az ünnephez és a helyhez méltó műsor szó­rakoztatja majd a gyerekeket. A Csenterics Ágnes rendező által összehangolt programban lesz barokk és reneszánsz zene, betlehemes játék, mese, bű­vészműsor, opera, karácsonyi harangjáték, népdalok, musi­cal és könnyűzene. December 25-én az Ország­házban a művészek délelőtt és délután is előadják műsorukat, hiszen 1200 gyereket várnak. Mindegyikük kap ajándékcso­magot, amelyet a szponzorok töltenek meg közel ötezer fo­rint értékű ajándékkal. Az ün­nepség résztvevőit a gyermek- és ifjúsági szervezetek delegál­hatják, lesz köztük cserkész és úttörő, de a Vöröskereszt jó­voltából hátrányos helyzetű, illetve beteg gyerekeket is ven­dégül látnak. Valahol, valamelyik erdő­­gazdaságban kiválasztották már azt a 15 méteres fenyőfát, amelyet az Országház előtti parkolóban állítanak fel. Gál Zoltán egyik célja e régi-új kezdeményezéssel a hagyo­mány újrateremtése. Mert ka­rácsony lesz jövőre is. Megelőzhetőek az ünnepnapi szerencsétlenségek Karácsony első és második nap­ján rengeteg hívás érkezik a mentőkhöz - tájékoztatta mun­katársunkat dr. Andics László főorvos, a Budapesti Mentő­­szervezet vezetője. Sokan nem törődnek azzal, hogy betegségük miatt csak dié­tás ételeket szabadna enniük, ezért számos epe- és gyomorbe­teget kell a mentőknek kórház­,­ba szállítaniuk. A szeretet ün­nepén különösen fájdalmas a magány, rengeteg az öngyilkos­ság.­­ Ezeknek a tragédiáknak egy része elkerülhető. Magunk is segíthetünk, ha lakóhelyün­kön bekopogtatunk a magá­nyos, idős emberekhez, és kelle­mes karácsonyt kívánunk - mondta Andics doktor. Mind a mentők, mind a rend­őrök azt tapasztalták, hogy na­gyon sok közlekedési baleset történik az országban kará­csonykor. A rendőrség ezekben a napokban különös figyelmet fordít a szabálysértők és az ittas járművezetők kiszűrésére - nyi­latkozta Kiss Éva, az ORFK közbiztonsági főigazgatóságá­nak sajtóreferense. Az ünnepeket megelőző bevá­sárlási időszakban viszont a zseblopások szaporodnak, ezért a rendőrség ebben az időszak­ban nagyobb erőkkel jelenik meg a bevásárlóközpontokban, piacokon és a tömegközlekedési csomópontokon. Jellemző bűncselekmény az ünnepek közeledtével a fenyő­falopás, illetve a tiltott fakiter­melés is. A rendőrség igyekszik ezeket a cselekményeket is mi­hamarabb felderíteni.­­ A család egyik legnagyobb ünnepét teheti tönkre egy apró figyelmetlenség - mondta Békés János tűzoltó alezredes, a Fővá­rosi Tűzoltó Parancsnokság tit­kársági osztályának vezetője. - Sokan nem figyelnek például arra, hogy a csillagszóró na­gyon magas hőmérsékleten iz­zik, ezért könnyedén lángra lobbanthatja a fát vagy a pa­pírt, amihez hozzáér. Gyakori eset az is, hogy a karácsonyfára nem rögzítik megfelelően a gyertyát, vagy olyan helyen he­lyezik el, ahol a felette lévő ágat gyújtja meg. R. T. A. •­­Üzletemberek karácsonya SZABÓNÉ PÁKOZDI ÉVA (a Konzumbank Rt. vezérigazgatója) a vasárnapokat használja vásárlásra. Bronzvasárnapon már felmér­te a kínálatot, így tudja, mit érdemes venni. Leginkább a könyv- és hanglemezüzletek kerülnek szóba, könyvből ugyanis nem lehet ele­get venni. Elmondta, családjában akkor lenne a legnagyobb sikere, ha mindenkinek legalább tíz új könyvet adna. A bankvezető család­jában nagyon fontosak a hagyományok. EMRI GUSSI (a Pannon GSM Rt. vezérigazgatója) az ajándé­kok egy részét Budapesten, másik felét pedig szülőhazájában, Svédországban szerzi be. A karácsonyt (ami a szülőföldjén a Mikulás érkezését jelenti) szintén Svédországban tölti. Ma­gyarországon - szombatonként - már sok mindent megvásárolt, például fia kerékpárját is. Gussi úr nem kedveli a nagyáruháza­kat, inkább a szaküzleteket részesíti előnyben. A Pannon GSM vezetője szerint nincs lényeges különbség a magyar és a svéd ajándékozási szokások között, annál inkább eltérőek az ünnepi ételeink. HP DeskJet 850C. Fotó minőségű nyomtatás A HP DeskJet 850C egyedülálló nyomtató, amely kivételes tulajdonsággal rendelkezik, fotó minőségű nyomatok előállítására képes. Segítségével a vörös még vörösebb, a kék még kékebb, a sárga még sárgább és a fekete még feketébb. A HP különleges színes nyomtatási technoló­giájának köszönhetően a DeskJet 8500 a leg­különlegesebb színeket is tökéletesen adja vissza. Az új, festék alapú tinta élőbb színeket és gyorsabb nyomtatást eredményez. Az új típusú tintapatronok al­kalmazásával kevesebb festék kerül a papírra, amely a gyorsabb száradás következtében kevésbé hullámo­san hagyja el a nyomtatót. A HP DeskJet 8500 pigment alapú fekete festékkel üzemel. Mi kö­vetkezik ebből? Kiváló fekete nyomat és a már említett gyors száradás. Mit értünk gyorsaságon? Normál üzemmódban, fekete szöveg esetén 6 oldal/perc, míg szöveg-grafika kombináció esetén 2 oldal/perc nyom­tatási sebességet. És ehhez a teljesítményhez még egy­szerű kezelhetőség is párosul! Szóval, ha fotó minőségű nyomtatást szeretne gyorsan és egyszerűen, akkor a kulcsszó: HP DeskJet 8500! HEWLETT PACKARDm

Next