Népszabadság, 1996. január (54. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-22 / 18. szám

2 NÉPSZABADSÁG KÜLPOLITIKA 1996. január 22., hétfő Arafat elsöprő győzelmet aratott ÚJVIDÉKI TUDÓSÍTÓNKTÓL A tábornok komolyan kifogá­solta viszont, hogy a hadifo­golycserét nem bonyolították le a péntek éjfélkor lejárt határ­időig. Aznap éjfélig 250 személy szabadult szerb, horvát és mu­zulmán börtönökből, a további csere feltételeivel elégedetlen szerbek többi foglyukat a csere megbeszélt helyéről visszavit­ték, a szombati tárgyalások pe­dig megfeneklettek. Mostarban egymást követték a válságkezelő próbálkozások; a legrangosabb közvetítő John Shattuck amerikai külügymi­niszter-helyettes volt, aki kor­mánya komoly neheztelését tol­mácsolta a város egyesítését el­lenző helyi horvátoknak. Ezek mindenáron meghiúsítanák Hans Koschnik kísérletét is, hogy Zágrábból „importált” __________TUDÓSÍTÓNKTÓL__________ A Bécsben tárgyaló Bosnyák Fö­deráció és a Boszniai Szerb Köz­társaság küldöttségei a hét végén Tatán hagyományos fegyverzet ellenőrzésével ismerkedtek. A boszniai békefelek még a hét kö­zepén, az osztrák fővárosban döntöttek arról, hogy elfogadják a magyar kormány meghívását, és részt vesznek a Magyar Hon­védség ellenőrzési bemutatóján. Gyarmati István, a bécsi bi­zalom-, és biztonságerősítési A várakozásokkal ellentétben az olasz köztársasági elnök a hét végi második konzultációs for­duló után sem adott kormány­alakítási megbízást Lamberto Dininek - jelentette Rómából Nagy Csaba. Scalfaro államfő várhatóan csütörtökön újabb egyeztetést kezd a pártok képviselőivel, s egy héten belül dönt a válság megoldásának módjáról. A par­lamenti pártok képtelenek vol­tak megegyezni a választásokat megelőző alkotmányos refor­mokról; a szavazási rendszer átalakításáról és a miniszterel­nöki hatáskör kiterjesztéséről. rendőrök segítségével csillapít­sa a feszültséget, bár Tudjman elnök kész eleget tenni az EU- kormányzó kérelmének. Fel­sőbb szinten mintha könnyeb­ben mennének a dolgok. A bosz­niai horvát entitás, az úgyneve­zett Herceg-Bosznia miniszter­­elnöke úgy nyilatkozott, hogy kormánya - a daytoni egyez­ménynek megfelelően - egy idő után megszűnik, hatáskörét pe­dig a bosnyák-horvát államszö­vetség kabinetje veszi majd át. Az IFOR a délszláv háborús bűnösöket üldöző hágai bíróság megkeresésére ezentúl odafigyel Srebrenica környékére és az észak-boszniai Ljubija bányá­ra, ahol a szerbek - külföldi hír­szerzők és tudósítók értesülései szerint - számos áldozatukat vetették tömegsírba. A NATO helikopterei máris szemmel tartják az említett helyeket, a megbeszéléseket irányító EBESZ-nagykövet tatabányai tudósítónknak elmondta: a jövő szempontjából nagyon hasznos, hogy az érdekeltek a gyakorlat­ban ismerkednek meg egy ilyen jellegű fegyverzetet ellenőrző rendszer követelményeivel. A bécsi tárgyalásokon komoly elő­relépést jelentett, hogy a bos­­nyákok és a boszniai szerbek az elmúlt napokban kölcsönösen kicserélték katonai adataikat. A nagykövet ismertette, hogy a fe­lek az általa elkészített har-A sikertelenül végződött kon­zultációk után Silvio Berlusco­­ni, a jobboldali választási szö­vetség, a Szabadság Pólusának vezetője néhány napos türelmi időt kért az államfőtől. Ezalatt kiderülhet, van-e esély egy re­formkormány létrehozására vagy ki kell írni a választáso­kat. A szavazás a jelenlegi felté­telek mellett azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a parlamentben ismét nem jön létre biztos kor­mánytöbbség. Az újfasiszta utódpárt Nem­zeti Szövetség nem fogadja el az insztitucionális kormány mi­niszterelnökének Dinit. szárazföldi erők pedig készek odakísémi a külföldi vizsgáló szerveket. Belgrádnak ezen a héten kell benyújtania a fegyveres erőire vonatkozó jelentést a délszláv bizalomerősítő értekezleten, a naprakész adatok ismeretében kellene ugyanis egyensúlyba hozni a térség országainak fegy­verkészletét. Külföldi sajtóérte­sülések szerint - amelyek szerb ellenzéki körök előtt sem isme­retlenek - Milosevics úgy kíván­ja kijátszani a tervet, hogy ugyan a kis-jugoszláv hadsereget leépí­ti, de felduzzasztja rendőrségét, s azt nehézfegyverekkel szereli fel. Hasan Muratovic, a boszniai kormány IFOR-ügyekben illeté­kes minisztere lesz az új boszni­ai miniszterelnök. A kormányfő személyéről a Demokratikus Akciópárt (SDA) elnökségének zárt ajtók mögött tartott vasár­napi szarajevói ülésén született döntést. A tanácskozást azután hívták össze, hogy Haris Silaj­­dzic miniszterelnök bejelentet­te: nem hajlandó vállalni a kor­mányalakítást. mincoldalas szerződéstervezet kétharmadával egyetértenek: ez a katonai adatok rendszeres cse­réjét, valamint a katonai had­műveletek bejelentésének köte­lezettségét, s mindezek ellenőr­zését szabályozza. Gyarmati jó esélyt lát arra, hogy a hátralévő tárgyalásokon egyeztetni tud­ják a vitás kérdéseket, és így nem lesz akadálya - a daytoni és párizsi megállapodásnak meg­felelően - a bizalom-, és bizton­ságerősítésről szóló bécsi szer­ződés január 26-ai aláírásának. Cenzúra Kínában Állami vezetőknek kell az újsá­gokat csinálni - idézte a ma is időszerűnek tartott Mao Ce­­tung-i mondást Csiang Cö-min. A pártfőtitkár-államelnök óvott a (kommunista) párt központi bizottsága vonalától való legki­sebb eltéréstől. Figyelmeztetése a hadsereg lapjánál tett húsz nappal ezelőtti, most nyilvános­ságra hozott szerkesztőségi láto­gatáson hangzott el. D. P. Az ellenzék Oleksy lemondását akarja VARSÓI TUDÓSÍTÓNKTÓL A legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Szabadság Unió (UW) or­szágos tanácsa hét végi ülésén Józef Oleksy miniszterelnök azonnali leváltását követelő ha­tározatot fogadott el. A testület felszólította az összes ellenzéki pártot, valamint a kisebbik koa­líciós partner Parasztpártot is, hogy hozzanak létre új kor­mányt, amely helyreállítaná Lengyelország megtépázott jó hírét. Leszek Balcerowicz, az UW elnöke szerint a legjelentő­sebb parlamenti ellenzéki pár­tok - a Munka Unió, a BBWR és a Független Lengyelország Konföderációja (PN) - már ki­fejezték készségüket az új kabi­net megalakítására. A tanács­kozáson Bogdán Boruszewicz, az Oleksy-ügyet vizsgáló parla­menti különbizottság tagja éle­sen bírálta Aleksander Kwas­­niewski javaslatát, hogy hozzák nyilvánosságra a bizottság munkáját. Boruszewicz szerint ez a lengyel hírszerzés és elhárí­tás összeomlásához és a tanú­ként meghallgatott ügynökök likvidálásához vezetne. A jelenlegi kormány megbuk­tatása aligha képzelhető el a Parasztpárt együttműködése nélkül. A népieknek azonban nem áll érdekükben a koalíció felrobbantása, hiszen ez min­den bizonnyal előrehozott vá­lasztásokhoz vezetne. BONNI TUDÓSÍTÓNKTÓL Váratlan fordulatot hozott a lü­­becki menekültszálláson múlt csütörtökön pusztító tűz ügyé­ben folyó nyomozás. A rendőr­ség letartóztatott egy 21 éves li­banoni állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ismeretlen társaival közösen ol *zta a tíz halálos áldozatot követelő katasztrófát. A nyo­mozóknak mindazonáltal igen kevés bizonyíték áll rendelke­zésükre a családjával szintén a szálláson élő libanonival szem­ben, aki állítólag még kórházba szállítása közben egy tűzoltó­nak tett beismerő vallomást. Az igen sok kérdést nyitva ► FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A gyilkost letartóztatták és a palesztin rendőrség zárlatot rendelt el a faluban. Vasárnap reggeltől megszüntették az Iz­raelbe való beutazási tilalmat a megszállt területekről, amelyet az izraeli hatóságok választá­sok előtt rendeltek el, hogy csökkentsék a terrorakciók ve­szélyeit. Izrael nyomatékosan követel­ni fogja, hogy Arafat tartsa be a palesztin-izraeli megállapodás­ban foglalt ígéretet, hogy két hónappal a választások után semmissé nyilvánítják a Palesz­tin Charta Izrael létjogosultsá­gát tagadó cikkelyeit. Simon Peresz miniszterelnök kötelezte magát, hogy ennek érdekében Izrael engedélyezni fogja a PÁRIZSI TUDÓSÍTÓNKTÓL Rendkívül ellentmondásos fo­gadtatásra talált Franciaor­szágban az a bírósági határo­zat, amelynek értelmében meg­tiltották a Mitterrand háziorvo­sa által írt könyv terjesztését. Kötetében Gubler doktor a volt elnök rákbetegségének történe­tét dolgozta fel, s egyebek kö­zött felfedte, hogy több mint egy évtizeden át az elnök kéré­sére hamis orvosi jelentéseket hagyó ügyben a rendőrség szá­mára egyetlen dolog tűnik biz­tosnak. A szakértők szerint a tűz az épület első emeletén tört ki, így a hatóságok a kívülről el­követett (szélsőjobboldali indí­tékú) gyújtogatás lehetősége immáron teljesen kizárják. ­­Műszaki hiba. szintén nem okozhatta a tragédiát, miután a tűzfészek környékén nem volt semmilyen elektromos berende­zés - mondta Klaus-Dieter Schulz főügyész. A libanoni férfi hevesen ta­gadja az ellene felhozott váda­kat. A rendőrség feltételezése szerint a menekültcsaládok kö­zötti belső konfliktus húzódhat meg az ügy hátterében. PFSZ Nemzeti Tanácsa (amely nem azonos a most megválasz­tott autonóm nemzeti ta­náccsal) minden tagjának belé­pését az autonómia területére ­­köztük olyanokét is, akik ellen­zik az Izraellel kötött megálla­podásokat, vagy akár terror­szervezetek vezetői. Izraeli biz­tonsági körök nem feltételezik, hogy a terrorszervezetek veze­tői élni fognak e lehetőséggel. Peresz elutasította az ellenzék bírálatát ez ügyben, és gúnyo­san megjegyezte: „Az ellenzék áltémákat talál ki, mert nincse­nek valóságos témái.” Pereszt egyébként tegnap a Munkapárt központja egyhangúlag a párt miniszterelnök-jelöltjévé vá­lasztotta. Peresznek a pártban nem volt ellenjelöltje. Yehuda Lahav publikáltak Mitterrand egész­ségi állapotáról. Az elkobzási döntéstől függetlenül Gublert a hét végén kihallgatták a rend­őrségen, mivel a Mitterrand család az orvosi titok megsérté­se címén pert indított ellene. Az orvosnak valószínűleg egy szakmai etikai vizsgálatnak is elébe néz. Gubler könyvének elkobzását a politikusok - párthovatarto­zásuktól függetlenül - szinte egységesen üdvözlik. A lübecki tragédiával szinte egy időben derült ki, hogy a stuttgarti hatóságok egy 26 éves német férfit vádolnak az 1994 márciusi, hét halálos ál­dozattal járó gyújtogatás elkö­vetésével. A belvárosi épület­ben külföldiek laktak, s az ál­dozatok - közöttük két gyerek - szintén nem német származá­súak voltak. A stuttgarti rend­őrség hosszú időn keresztül ab­ból indult ki, hogy a külföldiek közötti konfliktus okozta a ka­tasztrófát. A vádlott munka nélküli férfi saját bevallása szerint nem tartozik semmi­lyen újnáci csoporthoz, de „mélységesen gyűlöli az NSZK-ban élő külföldieket.” A délszláv békefelek megbeszélése Tatán az EBESZ szervezésében Tart a kormányválság Itáliában Libanoni volt a lübecki gyújtogató? Szimitisz új kezdetet ígér „Mélyreható reformokra lesz szükség. Új kezdetet jósolok, friss emberekkel és friss gondol­kozásmóddal”. Az energikus ki­jelentés Kosztasz Szimitisztől származik, aki - miután a Pán­­hellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) parlamenti csoportja a súlyos betegsége miatt lemon­dott Andreasz Papandreu görög kormányfő utódjául választotta- mára ígéri kabinetjének bemu­tatását. A 60 éves, jogi és köz­­gazdasági végzettséggel egy­aránt rendelkező, tapasztalt po­litikus már hosszabb ideje sür­geti az irányváltást Athénban. Nyütabb, demokratikusabb köz­élet, egyértelműbb elkötelezett­ség az európai integráció iránt, s ezzel az Athén-Brüsszel vi­szonyt időnként terhelő súrlódá­sok elkerülése, realistább balká­ni diplomácia, s mindenekelőtt szakítás az általa tekintélyelvű­ként bírált Papandreu-stüussal- ez Szimitisz „programcso­magja”. Törekszik azért a kormány­párton belüli kiegyensúlyozó szerep betöl­tésére is. Nem mulaszt el emlékeztetni rá, hogy maga is a PASZOK alapító tagja volt. A nyolc­vanas évektől megannyi tár­ca irányítását bízták rá: előbb agrár-, később gazdasági, oktatási, majd ipari és kereskedelmi miniszterként működött, s jó ideje az egyik leg­rátermettebb, legnépszerűbb ve­zetőként tartották számon. Per­sze az átvett terhekkel, a Pa­­pandreu-korszak vége felé je­lentkezett bizonytalansággal, párton belüli ellenlábasaival, s az ellenzék megnövekedett am­bícióival is tisztában kell, hogy legyen. Akárcsak a ténnyel, hogy mostani miniszterelnöki megbízatása voltaképp elődje félbeszakadt mandátumának hátralevő idejére, szűk két évre szól csupán. Szegő Gábor A pervomajszkojei hadművele­tet irányító orosz tábornokok sikeresnek minősítették az ope­rációt. A csecsének bejelentet­ték, hogy kedden szabadon en­gedik azt a mintegy 60 foglyot, akiket Szalmán Radujev fegy­veresei hucoltak magukkal. MOSZKVAI TUDÓSÍTÓNKTÓL A Szövetségi Biztonsági Szol­gálat igazgatója, Mihail Bar­­szukov és Anatolij Kulikon bel­ügyminiszter szombati sajtóér­tekezletén a jelentések szerint „agyonbeszélte” az újságírókat, akiknek nem maradt idejük kér­dezni. Amikor Barszukov azt ál­lította, hogy a „Grad” (Jégeső) típusú rakéta-sorozatvetőket csak azért állították föl a falu szélén, hogy a csecsének tudják, a hadseregnek ilyen is van, a te­remben kitört a nevetés: a fegy­vert a 14 hónapja tartó háború­ban mindkét fél sokszor beve­tette. A tábornokok szerint a pervo­majszkojei akció példa nélküli volt, emiatt menet közben kel­lett rögtönözniük. Kitartottak ama verzió mellett, hogy a cse­csének jó előre felkészültek Per-Fivére siratja az egyik túszt, akinek holtteste a romok közül ke­rült elő Pervomajszkojéban mti-külföldi képszolgálat vomajszkoje védelmére. A falu­ba a tiltás ellenére beszökött te­levíziós forgatócsoportok szerint azonban semmi ilyesmi nem tör­tént, a falu szélén csak rögtön­zött lövészárkokat találtak. Az épületek 95 százalékát lerom­bolták, miközben az utcákon alig van bombatölcsér - vagyis a helikopterek és az ágyúk kifeje­zetten a házakat lőtték. Az akcióban több mint 2400 orosz kommandós és belügyi katona vett részt. Közülük egyesek elmondták, többször kerültek saját tüzérségük tüzé­­be, a terroristaellenes elit alegységeket egyszerű gyalog­ságként küldték rohamra, s a falut körülvevő „háromszoros gyűrű” is csak a nyilatkozatok­ban létezett. Az egyetlen tábor­nok, aki elveszítette posztját, az SZBSZ sajtófőnöke volt, aki Jelcin elnökkel és önmagával is ellentmondásba keveredett. Kulikov szerint a menekülő csecsének 20-25 túszt csem­pészhettek ki. Az AFP tudósító­ja ezzel szemben 37 embert lá­tott a saját szemével és állítólag további húsz orosz fogoly is ér­kezett Csecsenföld déli részére. Dudajev vezérkara bejelentet­te, hogy kedden valamennyiü­­ket átadják az orosz hatóságok­nak és az aktusra meghívták a sajtó képviselőit is. Viktor Csernomirgyin mi­niszterelnök levélben köszönte meg a török hatóságoknak az Avrasya komphajón túszul ej­tett orosz állampolgárok kisza­badítása érdekében tett erőfe­szítéseket. Az üzenet hangneme némileg ellentmond Jelcin ko­rábbi, erőteljesebb fellépést kö­vetelő nyilatkozatának. A török kormány ugyanakkor aggodal­mát fejezte ki az Oroszország déli részén dúló háború, a szük­ségtelen mértékű erőszak miatt. Megfeneklett a boszniai fogolycsere A boszniai béketeremtés első hónapja nagyjából sikeresen zárult, az IFOR tettre készen várja további tennivalóit. Leighton Smith tengernagy a NATO-művelet eddigi eredményeit értékelve el­mondta, főleg a daytoni szerződés katonai vonatkozásainak vég­rehajtásával elégedett, mert a felek maradéktalanul hátravonták erőiket és fegyvereiket a frontvonalakról. Meqoszt a Mitterrand-könyv A csecsének szabadon engedik túszaikat Nem fog rajta az idő! i I ^ J| j f meglepetés! Januárban a PLUSSSZ Multivitamin, februárban a PLUSSSZ C-vitamin," márciusban a PLUSSSZ jít jta Junior pezsgőtablettából talál 22-t egy csőben. Ebből 2-t mindig ingyen! . Pharmavit - a szükséges Plusssz.,.2! ^ BEM_____________________________________________________________________________________________________________________________ÉLETRE VALÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék