Népszabadság, 1998. január (56. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-24 / 20. szám

10 NÉPSZABADSÁG PIAC -­GAZDASÁG 1998. január 24., szombat Sertéspestis pusztít Európában Magyarország öt éve mentes a kórtól Úgy tűnik, Európa nem tud megszabadulni a sertéspestis okozta problémáktól. Tavaly év eleje óta szinte hetente ütötte fel a fejét kisebb-nagyobb állomá­nyokban a kór. A megbetegedé­sek fő területei német, holland, belga tartományok. Az utóbbi két hétben Németországban, Hollandiában és Spanyolor­szágban több ezer állatot fertő­zött meg a vírus. Magyarorszá­gon 1993 óta nem észlelték ezt - az emberre egyébként nem ve­szélyes - betegséget. A sertéspestis az utóbbi két évben komoly problémákat okoz Európa mezőgazdaságának. A kór tavaly először Észak-Néme­­tországban ütötte fel a fejét né­hány sertéstelepen. Onnan ter­jedt át Belgiumba és Hollandiá­ba. Az állat-egészségügyi ható­ságok a közösségben a betegség tovaterjedését úgynevezett igaz­gatási eszközökkel próbálták meggátolni, amelyeket ma már lényegében automatikusan al­kalmaznak - tudtuk meg Né­meth Antaltól, az agrártárca osztályvezetőjétől. Ennek lénye­ge, hogy a fertőzési gócokat izo­lálják, teljes zárlatot rendelnek el. A góc körül az esetek többsé­gében 10 kilométeres körzetben fokozott ellenőrzést végeznek, 30 kilométeres körzetben pedig megfigyelési zónát alakítanak ki. Ugyanakkor az adott ország­ból a nem pestises területekről szabadon forgalmazható az élő sertés és a hús. Ezen felül a sűrű sertésállománnyal rendelkező országokban, például Hollandi­ában, Belgiumban vagy Észak- Németországban az EU lehetővé tette kisebb sugarú földrajzi el­szigetelés alkalmazását is. Ek­kor a belső kör két, a külső ellen­őrzési zóna öt-tíz kilométeres. Az említett módszer azonban a jelek szerint alkalmatlan az egyre-másra fellángoló pestis­­járványok kiküszöbölésére. (Ta­lán azért is, mert az EU-ban nem kell karanténba zárni és megfigyelni az egyik országból a másikba szállított állatokat.) Erre hivatkoznak a német állat­orvosok is, amikor azt javasol­ják a brüsszeli állat-egész­ségügyi központnak, hogy enge­délyezzék a vakcinával történő védekezést. A vakcina alkalma­zásától azonban azért félnek, mert előfordulhat, hogy beoltott állatok a pestis gyengébb for­máinak megjelenésekor nem mutatják a jellegzetes tünete­ket, így ezek az állatok akár 500 napig is üríthetik magukból a pestisvírust, ami a nem vakciná­­zott állatokat megbetegítheti, így a kórt nagyon nehéz lenne végérvényesen felszámolni. Németh Antaltól megtudtuk azt is, hogy harmadik országok­ban előforduló pestis esetében az EU eddig igen szigorúan járt el. Az országra általában teljes zárlatot rendelt el, azaz megtil­totta onnan az élő sertés és a sertéshús behozatalát. Kivételt jelentett tavaly Csehország: az ottani pestisjárvány ellen már a zónás védekezést alkalmazták, s az ország más körzeteiből sza­badon szállíthatták az állatokat és a húsokat. Magyarországon 1993 óta nem fordult elő sertéspestis. Ak­kor Békés megyében ütötte fel fejét három telepen a kór. Emlé­kezetes, hogy a magyar hatósá­goknak több hónapba került, amíg az említett területi elszige­­teléses módszert alkalmazva az EU feloldotta a teljes szállítási tilalmat. Több hónapig Békés megye mellett a szomszédos Hajdú-Bihar megyét is karan­tén alá vonták. Megfigyelők sze­rint akkoriban az EU egyértel­műen kereskedelempolitikai okok miatt lehetetlenítette el több hónapra a magyar húsex­portot. Békés megyében a zárlat az állatok kiirtása után is több mint fél évig fennmaradt, és csak sorozatos EU-ellenőrzések és vizsgálatok után oldották fel. Magyarország az egyik legha­tékonyabb járványmegelőző módszert, a karanténozást al­kalmazza. Ez az importállatok 40 napos megfigyelését jelenti. O. Horváth György ELŐFORDULÁSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ú­j és használt gépjárművek Mercedes-Benztől Használt autóját szívesen cserélné Mercedesre? M­indez könnyen megoldható, ha ellátogat hozzánk... Új Mercedes gépkocsi vásárlása esetén a vételárba beszámítjuk bármilyen típusú használt autóját. Bővebb információval az alábbi címen és telefonszámon állunk szíves rendelkezésére. MB-AUTO Magyarország Kft. 1133 Budapest, Kárpát u. 21. Tel.: 451-2200, 06 20 233-365 1117 Budapest, Hunyadi J. út 10. Tel: 463-7400, 06 20 436-922 Keresett szakmák a munkaerőpiacon Az idén is folytatódik a munka­erőpiacon kialakult kedvező tendencia - hangsúlyozza az Or­szágos Munkaügyi Módszertani Központnak az MTI-hez eljutta­tott közleménye. A tárca felmé­rése szerint az első fél évben 40 ezerrel nőhet a foglalkoztatottak száma. A központ becslései sze­rint nemzetgazdasági szinten 25 ezer a tartósan betöltetlen állás­hely. Jelentős részük betöltésére szakmunkást keresnek. A csaknem ötezer cég adatait összegző dokumentum szerint a gazdálkodók szakképzetlen és szakképzett fizikaiakból, vala­mint alkalmazottakból egyaránt az elbocsátottaknál többet kí­vánnak felvenni. Jók az elhe­lyezkedési lehetőségeik az ápo­lónőknek, szabó- és varrónők­nek, autóbusz- és tehergépkocsi­vezetőknek, hegesztőknek, laka­tosoknak, húsfeldolgozóknak. Gyárat vett a V. Tabac Leépítik a létszámot A Reynold’s Tobacco az elmúlt év végén eladta sátoraljaújhelyi gyárát az iparág egyetlen ma­gyar tulajdonban lévő cégének, a hódmezővásárhelyi V. Tabac Rt.-nek. Miskolci tudósítónk jelzése szerint a tulajdonosvál­tás létszámcsökkentéssel is jár. Patai András, a Magyar Do­hányipari Szövetség vezetője munkatársunknak elmondta, hogy a Reynold’s Kelet-Európa felé kívánt terjeszkedni, ottani beruházásai elkészültek és ezért értékesítette a sátoraljaújhelyi gyár részvényeit. A Reynolds a magyar dohánypiacon három­­százalékos részesedést mondott magáénak. Megtudtuk azt is, hogy termékei továbbra is meg­maradnak az országban, ezeket Sátoraljaújhelyen gyártják, s forgalmazásukat a cég végzi. A vásárló V. Tabac Rt. tulaj­donosai nevében nyilatkozó Sánta Jánostól megtudtuk, hogy az adásvétel tulajdonképpen megtörtént, egyetlen formai ak­tus van még hátra. Annyit még elmondott, hogy a magyarorszá­gi cigarettapiacon tavaly 6,6 százalékos részesedéssel dolgo­zó V. Tabac, mintegy másfél százalékkal bővíti jelenlétét a Sátoraljaújhelyen gyártott Munkással és Kossuthtal, de terveik szerint fő terméküket, a Pannónia márkát is gyártják majd itt. Ezenkívül bérmunká­ban dolgoznak a Reynold’s-nak is. A termelés csökkenésével is összefüggő létszámleépítésről annyit mondott: erre főként az adminisztratív munkakörökben van szükség, hiszen a Reynold’s adminisztrációjának - külföldi cég lévén - olyan feladatokat is el kellett látnia, amelyekre az anyacéggel való kapcsolattartás miatt volt szükség. Cz. P. ­ RÖVIDEN Mérsékelhető a csúszó leértékelés Magyarország július előtt mér­sékelheti a forint jelenlegi havi 0,9 százalékos csúszó leértéke­lésének ütemét, feltéve, hogy csökken az első negyedévben az infláció üteme - jelentette ki Medgyessy Péter. A Reuters hír­­ügynökségnek nyilatkozó ma­gyar pénzügyminiszter elmond­ta, hogy a kormány és a jegy­bank áprilisban vitatja meg a leértékelési ráta mérséklésének lehetőségét. Az Iposz mindent visszaigényel Az Ipartestületek Országos Szövetsége tiltakozik az ellen, hogy a Kincstári Vagyoni Igaz­gatóság szűkítetten értelmezi a társadalmi szervezetek ingat­lanjuttatásával kapcsolatos tör­vényt, és csak az irodákat és a hozzájuk kapcsolódó szociális létesítményeket kívánja vissza­juttatni a szervezeteknek. Sza­bó István ügyvezető igazgató el­mondta: az Iposz, illetve jog­elődje valamennyi ingatlanját saját erőből vásárolta vagy épí­tette, ezért mind a 34 ingatlant visszaigényli. (MTI) 250 Ikarus buszt vásárol a Volán állami segítséggel A Volán-társaságok autóbuszparkja annyira elöregedett, hogy évente legalább 600 buszt kellene lecserélni. Az idén azonban csupán 250-et tudnak venni. 1994 óta összesen 970 új buszt vásá­roltak. Az idei 6,5 milliárd forintos szerződést tegnap írta alá Széles Gábor, az Ikarus Rt. elnöke és Saslics Elemér, a Volán Egyesülés vezérigazgatója. Az autóbuszok vásárlásához a Volán-vállalatok számára a költségvetés összesen 2,1 mil­liárd forintot ad, a többit a cé­gek saját erőből fedezik. Saslics Elemér, a Volán Egyesülés vezér­­igazgatója elmondta, hogy az 1994-ben indított rekonstruk­ciós program keretében eddig 970 autóbuszt vásároltak. A bu­szok átlagos életkora 12 év, bár csak 11 évre tervezték őket, ezért a karbantartásuk meglehe­tősen drága. Tavaly a Volán Egyesülés tagvállalatai összesen 219 Ikarus buszt vásároltak, s ebből 68-at finanszíroztak költ­ségvetési támogatással. 1995- ben 150, 1996-ban 132, 1997- ben 219 új autóbuszt vásároltak. Saslics Elemér elmondta, hogy a 65 évesnél idősebb állam­polgárok ingyenes utaztatásá­nak ellentételezésére egyelőre még nem született döntés, vár­hatóan a jövő héten tárgyal róla a kormány. A társaság vezetői remélik, hogy a 4,9 milliárd forint ér­tékű bevételkiesést és azon belül a fogyasztói árkiegészítést a tár­saság megkapja. A cég az idén csak 15 százalékkal emeli a helyközi menetrend szerinti au­tóbusz-közlekedés tarifáját, bár 21,4 százalékos emelést tartot­tak volna indokoltnak. Egyelőre hiányzik 3,25 milliárd forint üzemeltetési támogatás. Széles Gábor elmondta, hogy az Ikarus tavaly minden koráb­binál magasabb, 64,3 milliárd forintos árbevételt ért el, és a nyereség meghaladta az 1,3 mil­liárd forintot. A cég privati­zációjáról nem kívánt nyilatkoz­ni. Hegyháti József, az ipari tár­ca helyettes államtitkára utalt rá, hogy a döntésnek február 28- ig meg kell születnie, és re­ményeik szerint ennek nyomán talpon marad a hazai buszgyár­tás. • Peredi Ágnes PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC 1998. JANUÁR 23. BUDAPESTI RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK Üzl. Árfolyam-Db Nyitó-Záró-Átlag-Utolsó 52 hét sz. ért. (Ft) ár ár ár Maximum Minimum Agrimpex N_ _ __ _ _ _ 25 500 13 900 Alpokt 308 700 42­7 350 7 350 7 350 8 550 5 250 BQhem 62 179 261 685 26 290 6 950 6 850 6 819 8 525 4 800 BÁV Rt. 78 39 369 745 20 237 1 900 1 930 1 945 2 200 1 650 BRAU Union8 8 850 800 1 526 5 800 5 800 5 800 6 200 5 750 BHway­-----500 350 Central E. G.— — — — — — 2 350 2 150 Cofinec­-' -— --6 600 2 890 Csop4 4 873 000 2 000 2 360 2 445 2 437 3 500 1 250 Danub2 812 820 136 5 970 5 995 5 997 6 820 4 050 Domus3 290 350 500 575 590 581 950 350 Dhold 1 360 000 30 12 000 12 000 12 000 12010 8 000 Egis 50 53 271 205 4 259 12 300 12 600 12 508 14 500 7 300 Eravis­-----7 000 4 000 Fotex 57 25 774 245 122 748 205 210 210 283 123 Garagent­----­ -2 000 500 Garden 17 2 335 625 2 670 880 875 875 2 150 780 Globus 18 18 013 330 6 330 2 620 2 700 2 846 4 250 1 160 Grabo 48 76 026 875 7418 10 400 10 200 10 249 13 500 7 500 Horizont 5 400 40 135 135 135 305 10 Humán 9 1 681 490 640 2 700 2 700 2 627 4 500 2 350 Hung­-----1 500 300 IBUSZ­-­ -­--1 200 600 IEB 72 72 713 850 4 280 17 450 16 950 16 989 63 000 14 400 Kékkút 6 1 878 805 1 780 1 050 1 060 1 056 1 600 900 Konzum­-----400 200 Matáv 568 1 909 917 658 1 909 788 990 1 005 1 000 1 130 557 II. Deviza F.­-----15 000 10 000 Mezőgép8 3 935 890 818 4 850 4 700 4812 6 200 2 100 Mal 370 3 561 792 050 719 952 5 000 5 040 5 947 5 400 2 680 NABI 29 14 600 405 3 231 4 510 4 545 4519 5 850 3 800 Noil­--- --28 900 16 900 Novotrade­-----4 000 1 105 OTP 165 1 397 688 790 186 504 7 400 7 520 7 494 8 220 3 200 Pgaz 51 57 928 265 10415 5 640 5 550 5 562 13 000 5 400 Pick 93 161 767 990 11 656 14 000 13 795 13 879 18 005 10 200 Pflax3 656 700 420 1 550 1 565 1 564 1 900 435 Pplast 60 99 866 455 10 778 9 500 9 200 9 266 12 000 6 500 Práktal 15 600 30 520 520 520 640 420 Quaest­----1 2 830 2 600 Rába M. V. Rt. 133 93 063 290 28 982 3 190 3 225 3211 3 800 2 600 Richt 91 620 844 795 29 229 21 375 21 250 21 241 23 850 10 300 Rizikó4 896 200 118 7 500 7 900 7 595 10 450 4 500 ScoopS­-----2 000 1 600 ScoopT­-----2 045 1 350 Scoop RT.­-----1 900 1 650 Styl­-----1 825 900 TVK 298 1 003 805 845 313 706 3 195­ 3 210 3 200 4 675 1 900 Zalakerámia 54 325 297 675 35 506 9 200 9 200 9 162 10 400 6 900 Zwack2 118 400 32­3 700 3 700 3 700 6 000 2 900 Kárp. jegy 53 16 637 252 18 456 898 906 901 1 040 800 HATÁRIDŐS PIACOK Határidő Új Előzó elszámolóár Nyitott kötéséül. Határidő Új Előzó elszámolóár Nyitott kötésáll. BÁT DEM Február 114,80 114,80 20 072 GBP Március 345,00 345,40 10 Március 116,30 116,30 654 023 JPY Március 166,50 165,70 17 767 117,00 117,00 90 600 Június Június 120,55 120,25 387 683 173,40 172,80 1 860 Szeptember 124,00 124,00 35 800 Szeptember 179,10 179,10 100 USD December 99. március 128,00 131,00 127,60 131,00 64 610 4 200 ITL CHF Március Március 120,00 120,00 142,40 142,40 44 473 Február 209,80 209,80 5 858 Március 209,00 210,36 138 832 Június 148,60 148,60 7 000 Április 213,00 213,00 4 500 Szeptember 156,25 156,25 12 500 Június 215,61 216,67 103 364 18,80 18,80 4 071 Szeptember 223,00 223,00 7 243 Június December 226,00 229,00 14 575 17,60 17,60­ 99. március 233,96 233,96 1 000 Szeptember 16,80 16,80 20 BÉT 3h.d.k. Március 95,61 95,61 135 December 126,95 126,95 100 Június 95,68 95,68 173 ’99. június 135,10 135,10_ December 96,20 96,20 580 ’99. június 96,50 96,50 646 USD Február 209,85 209,85 1338 12h. d. k. Március 84,50 84,50_ Március 212,20 212,20 2 672 Június 84,75 84,75-Június 218,23 218,23 1 392 Szeptember 85,00 85,00 40 Szept. 224,28 224,28 218 December 85,40 85,40-December 229,68 229,68 42 ’99. december 86,75 86,75-'99. június 230,60 230,60-1HBUB Február 19,22 19,22 10 Március 18,90 18,905 ECU Március 232,14 232,14-3HBUB Február 19,06 19,06 30 Június 239,00 239,00-Március 18,77 18,77 37 BUX Március 7 827,50 7 740,00 5 052 Június 18,00 18,009 Szeptember 17,10 17,10 16 Június 8 290,00 8 060,00 4 308 Szept. 8 800,00 8 600,00 264 DEM Február 14,78 114,78 5 549 Március 115,63 10 921 27 282 15,63 Június 19,65 119,65 5 628 ’99. júniusi 0 545,50 10 345,00 4 767 Szept. 23,52 123,52 892 '99. dec. 11 660,00 11 597,50 3 366 AZ MNB DEVIZAÁRFOLYAMAI 1998. JAN. 23. Dev*anem folyam Devlzanem folyam Ar-Devizanem . . folyam GBP 338,86 AUD 135,65 BEF (100)553,69 CK 5,83 DKK 29,97 FIM 37,73 FRF 34,11 NLG 101,34 JPY (100)162,73 CAD 140,89 PZL 58,44 DEM 114,20 NŐK 27,49 ITL (1000)115,91 ATS 16,24 PTE (100)111,64 ESP (100)134,72 CHF 140,03 SK 25,82 SLK 5,80 USD 204,81 ECU 225,15 1H BUBOR: 19,84% 3H BUBOR: 19,60% BUX: 7576,30 (+58,33) CESI: 1327,66 (-18,39) NX 10: 6021,03 (+50,72) MAX: 122,0074 (+0,0286) Forrás: BÁT, BÉT, MTI Az adatok tájékoztató jellegűek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék