Népszabadság, 1998. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-20 / 67. szám

NÉPSZABADSÁG MOZAIK 1­9­9­8. MÁRCIUS 20., PÉNTEK 27 Pekingbe indít járatot a Malév Új járatokat indít Pekingbe a Malév - je­lentette be a társaság csütörtöki sajtótájé­koztatóján Szathmáry Sándor, a légitársa­ság vezérigazgatója. A heti két alkalom­mal menetrendszerűen közlekedő gépek szeptember elsejétől indulnak a kínai fő­városba. Egyéb tengerentúli úti célokkal is bővíti kínálatát a Malév: Torontóba 33, Los Angelesbe 16 charterjárat indítását tervezik ebben az évben. A kelet-közép­­európai régióban a szófiai, moszkvai, bu­karesti, szentpétervári, tiranai, düsseldorfi és berlini járat számainak növelésével kí­vánja javítani pozícióit a nemzeti légifu­varozó vállalat. A vezérigazgató elmondta: az új útvo­nalakat és a nyári menetrendet már egy globális szövetségi rendszerhez való csat­lakozás lehetőségeit figyelembe véve ala­kították ki. Szathmáry Sándor megerősí­tette, hogy az igazgatóság döntése ételmé­ben a British Airwaysszel mélyítik el az erre irányuló tárgyalásokat, amelyek még a nyár előtt megállapodásra vezethetnek. A légitársaság azért vonul ki a repülőté­ri tax free üzletágból, mert előnytelennek tartaná részvételét egy olyan vegyes válla­latban, amelynek többségi tulajdonosa és egyben kizárólagos beszállítója is a német Heinemann cég lenne. Ilyen körülmények között nem mutatkozott reális esély a be­fektetés megtérülésére - mondta a vezér­­igazgató. A tájékoztatón bejelentették, hogy bűn­­cselekmény hiányában a rendőrség befe­jezte azt a vizsgálatot, amely ügyészségi kezdeményezésre, egy névtelen beadvány nyomán tavaly indult a Malévnál. F. K. Kötelező belépti díj a Westminster-apátságba LONDONI TUDÓSÍTÓNKTÓL A Westminster-apátságba ezentúl ötfontos díj ellenében lehet belépni, az alapító, Hit­valló Eduárd síremlékét pedig állagmeg­óvás céljából lezárták a nyilvánosság elől. Az intézkedésekre a templom nyugalmá­nak helyreállítása érdekében volt szükség. A XI. századból származó apátság a tu­risztikai csúcsszezonban napi 17 ezer, évi 2,5 millió látogatót fogad és különösen a lovas gárdisták fél 12-es őrségváltása előtt özönlik el a szent helyet. A látoga­tók száma 25 százalékkal növekedett Di­ana walesi hercegnő itt rendezett gyász­­szertartása óta, és az atyáknak leggyak­rabban arra a kérdésre kell válaszolniuk, hol van a mellékhelyiség, vagy hol talál­ható Elton John zongorája. A lelkipász­torok arra a több ezer emberre a legmér­gesebbek, akik az apátság melegében várják ki a Temze túloldaláról induló Eurostar vonatok indulását. Egyszer fran­cia iskolások két órát töltöttek itt felügye­let nélkül, miközben kísérőjük az Oxford Streeten vásárolt. Mindeddig csak a királyi kápolnák és a költők sarka megtekintéséért kellett fizet­ni. Az apátság bevételei így évi 2,4 millió­ról közel 4 millió fontra emelkednek. A többletpénzből a személyzet fizetését és a restauráció költségeit fedezik, félmillió font azonban máris elfogyott az új ellenőr­ző rendszer, pl. biztonsági kamerák felsze­relésére, amely megakadályozza a túlzsú­foltságot. Az apátság külön bejáratot ala­kított ki az elmélyült csendre vágyó zarán­dokok számára. Ide továbbra is ingyenes a belépés. R. Hahn Veronika Ünnepel a szürkeállomány A Mensa HungarIQa havonta felvételiztet A legszínesebb szürkeállomány - ezzel a szlogennel ünnepli pénteken ötödik szüle­tésnapját a legintelligensebb embereket tömörítő szervezet, a Mensa HungarIQa, a Mensa nemzetközi egyesület hazai tag­­szervezete. Az egyesületbe azok kerülhet­nek be, akik sikeresen teljesítik azt a tesz­tet, amelyet az érdeklődő aspiránsok ha­vonta írhatnak meg. Öt év alatt ezzel 2838-an próbálkoztak - tudhattuk meg a Mensa HungarIca tegnapi sajtótájékozta­tóján Baranyi Bibiána elnöktől -, és 1427- en érték el a tagsághoz szükséges ered­ményt. Közülük éppen 400-an tagjai ma a szervezetnek, kétharmaduk férfi, harma­duk nő. A legidősebb férfi 78 éves, a leg­idősebb nő 51. Mint az elnöknő fogalma­zott, egyetlen közös vonásuk, hogy a Mensa HungarIca tagjai, egyébként ép­pen olyan a társulat, mint a hatos villamos utazóközönsége reggel nyolc órakor. A ta­gok foglalkozási listája ennek némiképp ellentmond, hiszen nem valószínű, hogy a BKV járművén e korai órában egyszerre lenne megtalálható a szobafestő és a piló­ta, a parkolókovács(nő) és a gyémántcsi­szoló. Balanyi Bibiána arról is beszélt, ötévi erőgyűjtés után úgy érzik, itt az ideje an­nak, hogy a társadalom jobban megis­merje szervezetüket, jobban részt vállal­janak a hazai tehetséggondozásban (ál­maik netovábbja egy saját iskola), és harcba szánjanak az intelligencia és az intelligens emberek felértékelése érdeké­ben. A sajtóbeszélgetésen hangsúlyozták: a Mensa HungarIQa nem elitista szerve­zet, nem kötelezi el magát egyetlen ideo­lógia, filozófia, politika vagy vallás mel­lett sem. A tagság egyetlen feltétele a ki­magasló IQ-érték, amely az emberiség mindössze két százalékára jellemző. A pályázók képességét saját, nemzetközi­leg elismert teszttel mérik. (A teszteket minden hónap első szombatján - legkö­zelebb április 4-én délután négy órakor­­az Eötvös József Gimnáziumban, az V. kerület, Reáltanoda utca 5-7.-ben lehet kitölteni. A jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a (06-60) 321-544-es számon.) A hasonszőrűekkel eltöltött kellemes vacsorákon kívül a szervezet tagjai segíte­nek egymásnak - ahogy az ismertető fo­galmaz - medenceépítésben, az alkoholiz­mus elleni harcban, az űrrepülés és a ka­tasztrófavédelemmel kapcsolatos problé­mák megvitatásában. Mind gyakrabban azonban gyakorlati haszna is van a tagság­nak, különösen az álláskeresésben. M.P. Gyógyszerre ittak, kórházba kerültek TUDÓSÍTÓNKTÓL A szabadkígyósi Mezőgazdasági és Élel­miszeripari Szakmunkásképző Intézetből tegnap tizennégy középiskolás fiút szállí­tottak gyógyszermérgezés tünetével a gyulai és a békéscsabai kórházba. A nyo­mozás vezetője, Fülöp István alezredes tu­dósítónknak elmondta: a tinédzserek csü­törtök reggel Leponex tablettát vettek be a Békés megyei település vasútállomásán, majd néhányan erre égetett szeszes italt it­tak, amely együttesen a kábítószerhez ha­sonlatos tüneteket okozott. A vizsgálat ed­digi megállapításai szerint a gyógyszert a középiskolások egyike testvérétől lopta el, akinek rendszeresen szednie kell ezt az idegnyugtató tablettát. A tizennégy szak­munkástanuló enyhe lefolyású gyógyszer­mérgezést szenvedett, ezért többnapos kórházi megfigyelés alatt állnak. Az ügyben a békéscsabai városi rendőr­­kapitányság folytat vizsgálatot. A meg­hallgatott középiskolások a rendőrségen azt mondták: azt szerették volna, ha jobb lesz közérzetük. Százmilliós tűzkár a HCM Rt.-nél ________MISKOLCI TUDÓSÍTÓNKTÓL________ Egy hulladékot égető, egyelőre ismeretlen személy által gyújtott tűz terjedt át szerda este hat óra után a Hejőcsabai Cement- és Mészipari Rt. távolsági szállítószalagjára - mondta tegnap tudósítónknak Mező Mó­nika, a HCM Rt. sajtófőnöke. Mint arról lapunkban már beszámoltunk, a cement­gyárba meszet és követ szállító futószalag csaknem egy kilométernyi hosszan ki­égett, a tűzoltóknak este tíz órára sikerült eloltani a lángokat. A gyár szakemberei tegnap délután még csak becsülni tudták a kárt, amely a helyreállítás költségeitől függően 100 és 300 millió forint között le­het. A társaságnál még nem tudták meg­mondani, mennyi időt vehet igénybe a szállítószalag újbóli üzembe helyezése. A cég illetékese csak annyit közölt: ha a ben­ti raktárakból elfogy a nyersanyag, a ter­melést előreláthatóan le kell állítani. A HCM Rt. tegnap ismeretlen tettes ellen különösen nagy kárt okozó rongálás bűn­tette miatt feljelentést tett a rendőrségen. Strandrendőrség a debreceni fürdőkben Az üdülővendégek számára fontos szempont a közbiztonság DEBRECENI TUDÓSÍTÓNKTÓL Májustól lovas és kerékpáros rendőrök teljesítenek szolgálatot Debrecenben, a Hortobágyon, Hajdúszoboszlón és a tiszacsegei üdülőövezetben, a hajdúszo­­boszlói és debreceni gyógyfürdők terüle­tén pedig strandrendőrség működik majd -jelentette be dr. Sutka Sándor dandártá­bornok, Hajdú-Bihar megye rendőrfőka­pitánya tegnap egy debreceni sajtótájé­koztatón. A speciális rendőri biztosítás költsége az idegenforgalmi szezonban közel nyolcmillió forint, amelyhez - teg­napi megállapodásuk szerint - az érintett önkormányzatok és a térség nagy ven­déglátó-ipari vállalkozói is hozzájárul­nak. Hupuczi László, a debreceni Arany­bikát és a térség több nagy szállodáját működtető Cívis Hotel és Gasztronómia Rt. elnök-vezérigazgatója azt mondta: szükséges a rendőri jelenlét erősítése, mert vendégeik számára az a legfonto­sabb, hogy az adott településen jó-e a közbiztonság. Hajdú-Bihar megyében az idegenek sérelmére elkövetett bűncselek­mények aránya jobb, mint az országos át­lag, ám korábban a lakosság is jelezte, hogy igényli a strandok és üdülőterületek fokozott védelmét. (oi-w­o). MAGÁNERŐBŐL - Korszerű táplálkozással ez nem megy, legközelebb szalonnát meg pálinkát hozunk! Rádióriporter magasztalja a szobrászt, terveiről azt mondja: - Szeretné meg­mintázni a Bukott Kenta­urt, a mondás figurát. Még­pedig életnagyságban. Ezt szeretném én is meg­nézni. F. R. ŐRIZETBEN AZ ELEMZŐ. Izraelben szer­dán őrizetbe vették az „Elemző” kódnéven emle­getett tizennyolc éves szá­mítógépes kalózt, aki az interneten keresztül beha­tolt a Pentagon számítógé­pes rendszerébe. A letar­tóztatott, illetőleg az Egye­sült Államokban élő „Makaveli” kódnevű kolla­­boránsa több alkalommal behatolt az amerikai védel­mi minisztérium számító­­gépes rendszerébe. Ez az eddigi hasonló esetek kö­zül a legjobban megszerve­zett és leginkább módsze­resen elkövetett behatolás volt. A Szövetségi Nyomo­zó Hivatal (FBI) már ko­rábban nyomára akadt an­nak a két tizenéves ameri­kainak, akiket az Elemző a számítógépes hálózaton keresztül tanított csínyte­véseire. SPERMATOLVAJOK. Életveszélybe sodorhatja elrablóit két hordó bika­sperma Hollandiában. A tolvajok alighanem csupán az autót akarták meglovasí­­tani, amikor az éjszaka leple alatt, Vianen városának kö­zelében elemelték a szállít­mányt. Az életveszélyt nem maga a sperma jelenti, ha­nem a hordók speciális csomagolásában található mélyhűtő anyag a veszé­lyes. Ez ugyanis rendkívül gyúlékony és mérgező, és mivel ráadásul folyékony is, nagy a veszélye, hogy amikor a tolvajok megpró­bálják kinyitni a hordókat, tüzet okoznak vagy mérge­ző gázokat szippantanak be. ANGKOR VAT VE­SZÉLYBEN. Az Angkor Vat templomegyüttes szomszédságában lévő er­dők irtása súlyos rongáló­dással, esetleg teljes pusz­tulással fenyegeti a felbe­csülhetetlen értékű, a Vi­ Hírek tágörökség részét képező műemlékeket - hívta fel a figyelmet a Phnompen Post című lap. A Kambodzsa északnyugati részén talál­ható romváros, Angkor a Khmer Birodalom főváro­sa volt a IX.-XV. század­ban. Épületegyütteséhez hatalmas templomok kap­csolódtak, s ezek egyike a XII. században épült Ang­kor Vat, II. Szurjavarman király templomhegye. Angkor romjait 1861-ben fedezték fel újra. ÉGŐ ŐSERDŐ. Már egy hete ég az őserdő Brazília északi részén, Roraima szövetségi területen, a Rio Branco felső folyásánál, közel a venezuelai határ­hoz. A lángok már a Yanomami indián rezervá­tumot emésztik, szerdán húsz kilométeres mélység­ben behatoltak a ma­­gyarországnyi területen fekvő védett övezetbe. A brazil szövetségi kormány­zat megbízottai a roraimai hatóságokkal karöltve dol­goznak a katasztrófa elhá­rításának programján, s megpróbálják repülőgépről oltani a tüzet a nehezen megközelíthető dzsungel­vidéken. LÁNYKERESKEDŐ: Bulgáriában letartóztattak egy albán származású ma­cedón férfit annak gyanújá­val, hogy eladott külföldre negyven bolgár nőt. Az 31 éves Dzezmi Ziberi fel­szolgálói állást ígért nekik Macedóniában - közölte csütörtökön a bolgár rend­őrség. A férfit azután vet­ték őrizetbe és hallgatták ki, hogy az egyik nőnek Macedóniában sikerült el­szöknie albán fog­vatartóitól. Az AFP értesü­lése szerint a nőket 1500 és 2000 német márka közötti összegért adták el macedó­niai leánykereskedőknek. LEBUKOTT AUTÓ­TOLVAJOK. Kiterjedt autótolvaj banda nyomára bukkantak az egri rendőr­­kapitányság munkatársai egy rutinellenőrzés során. Mint utóbb kiderült a bű­nözők lopott Mercedeseket és BMW-ket csempésztek Jugoszláviába, illetve Uk­rajnába. Az elfogottak val­lomása alapján vették őri­zetbe a banda vezérét, T. A. 37 éves tiszaújvárosi lakost és további hat 22 és 32 év közötti tiszaújvárosi, deb­receni, kisteleki és polgári férfit. Valamennyiük ellen lopás bűntette miatt folytat eljárást az egri kapitányság bűnügyi osztálya. A rend­őrség jelenleg is körözi Zámborszki Zsolt 22 éves tiszaújvárosi lakost. Aki tartózkodási helyéről tud, jelentkezzék a 36/412-555- ös telefonszámon. LÉGI BALESET TAJ­VANON. A mentők nem találtak túlélőket a helyi idő szerint szerda éjjel a Tajvani-szorosba zuhant Saab 340-es típusú kisgép katasztrófájának a színhe­lyén. Tizenhárman tartóz­kodtak a fedélzeten, ami­kor percekkel a felszállás után a gép eltűnt a radar­­képernyőkről, és a tenger­be zuhant. A 36 személyes Saab az észak-tajvani Hsinc­u repülőteréről in­dult Kaohsziungba, a déli nagyvárosba. A szerencsét­lenség áldozatai a felismer­­hetetlenségig összeroncso­­lódtak, DNS-vizsgálatok­kal lehet csak azonosítani a maradványokat. ZUHANÓ TARTÁLY­KOCSI. Csaknem húsz métert zuhant egy cseh rendszámú pótkocsis tar­tálykocsi csütörtökön ke­véssel déli 12 óra előtt az M1-es autópálya 59-es ki­lométerénél, Tatabánya ha­tárában. A folyékony szap­pant szállító szerelvény a pálya Budapest felé vezető oldalán előbb hosszan leta­rolta a szalagkorlátot, majd áttörte azt, és az autópályá­ról az alatta lévő Szőlő­hegy utcára zuhant. A sú­lyosan megsérült gépkocsi­­vezetőt - aki műszaki hibát jelölt meg a baleset oka­ként - a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállí­tották. KERESKEDŐK A HÁ­LÓN. Az Országos Keres­kedelmi Szövetség hírei, információi megjelentek az interneten is. Elérési cím: www.dbassoc.hu/oksz E- mail: oksz@dbassoc.hu Békásmegyeren III., Heltai Jenő tér 1-3. szám alatt ^ ^ FŐNYEREMÉNY ^^^^^^/HUMANI^áruhá épületében^^^^^^| ftHIH MILLIÓ FORINT Érdeklődni lehet a |— —| — Szivárvány Rt. elnökhelyettesénél naponta JOKER ® , 10-12 óra között a 461 -8040-es telefonszámon. . millió forint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék