Népszabadság, 1998. november (56. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-28 / 279. szám

Szigorú rendőri fellépés a brit futballhuliganizmus ellen Átfogó intézkedéseket jelentett be a brit belügyminisztérium, hogy távol tartsa a fajgyűlölőket és huligánokat a futballpályáktól. LONDONI TUDÓSÍTÓNKTÓL A futballhuliganizmus kiszűrésében il­letékes Országos Bűnügyi Felderítő Szolgálat tisztjei megdöbbenten tapasz­talták az elmúlt évben a stadionokban és azok környékén lejátszódó erőszakos cselekmények számának látványos nö­vekedését. A most zajló szezonban már­is huszonkét incidensre került sor, pél­dául a Manchester United és a Coventry kétszáz szurkolója verekedett össze egy vonaton. A júliusi futball-világbajnok­­ság idején az angol válogatott szereplé­sét beárnyékolták úgynevezett drukkerei durva, iszákos akciói, rombolásai, főleg Marseille-ben. A huligánok ellen fellépő titkosrend­őrök az elmúlt hetekben a rasszista szöve­geket skandáló és fekete játékosokat becs­mérlő szurkolókra koncentráltak. A notó­rius dél-londoni Millwall klubban például öt férfit örökítettek meg videokameráik­kal, akik obszcén fajgyűlölő megjegyzése­ket kántáltak. Kate Hoey belügyminisztériumi ál­lamtitkár pénteken stílusosan az Arse­­nal futballklubban tett látogatása során hozta nyilvánosságra a legfrissebb és mindeddig legátfogóbb huligánellenes intézkedéseket. A vandálok elleni hábo­rú jegyében akár tíz évre is eltilthatnak bajkeverő szurkolókat a külföldi mér­kőzésekre utazástól. Az angol váloga­tott mind a 35 ezer „hivatalos” szurko­lóját átvilágítják, hogy bárhol a világ­ban nem ítélték-e el erőszakos cselek­mény vagy rendháborítás miatt. Koráb­ban csak azoknak tiltották meg a klub­hoz való csatlakozást, akik futballal kapcsolatos kihágást követtek el. A gyanúsítottaknak mérkőzés előtt leg­alább öt nappal be kell szolgáltatniuk útlevelüket a rendőrségen. Ellentmon­dásos intézkedés, hogy akár korábban el nem ítélt, de ar­ról ismert, azonosított huligánokat is száműzhetnek a külföldi utazástól és Nagy-Britannia lejáratásá­tól válogatottja négy nemzetközi mér­kőzésén. R. Hahn Veronika ádemelés Csoportosan és a köznyugalmat súlyo­san megzavaró garázdaság bűntette miatt a Budapesti XIV. és XVI. kerületi Ügyészség a Pesti Központi Kerületi Bí­róságon vádat emelt N. Bálint és társai ellen, akik október 14-én, a Magyaror­­szág-Románia labdarúgó EB-selejtező mérkőzést követően a román szurkolók buszát kövekkel és üvegekkel dobálták meg. A randalírozók a Budapest Sport­­csarnok melletti parkolóban támadták meg a román szurkolók autóbuszait, a járművek ablakait és lámpáit betörték, miközben hangosan kiabáltak és szidal­mazták a szomszédos országból érkezet­teket. Cselekményük alkalmas volt arra, hogy a buszokon tartózkodó és a jármű­vekre éppen felszállni készülő román ál­lampolgárokban, valamint a helyszínen lévőkben félelmet, illetve riadalmat keltsen - tartalmazza az ügyészségi köz­lemény -jelentette az MTI. NÉPSZABADSÁG MOZAIK 1998. NOVEMBER 28., SZOMBAT 23 Clodót kiutasítják?­ Bűnsegédként vett részt a pénzhamisítá­si ügyben Dietmar Clodo­t hangzott el az ügyben folyó eljárás vádbeszédében tegnap az első fokon eljáró Budakörnyé­­ki Bíróság előtt. A június óta robbantási ügye miatt letartóztatásban lévő német állampolgár a szóban forgó, kilenc vád­lott ellen folytatott pénzhamisítási eljá­rásban kezdetben tanúként, a jelenlegi tényállás szerint pedig nyolcadrendű vádlottként szerepel. Az ügyben 1996 májusában indítottak bírósági eljárást. Az ügyész elmondása szerint Clodo 1994 őszén került kapcso­latba a bűncselekményre készülő szemé­lyekkel, amikor a birtokában lévő, hamis pénz előállítására alkalmas fémszálas biztonsági papírt adott el nekik. Az alap­anyag egy korábbi vásárlásból maradt fenn, melynek során Clodo több tonna papírt rendelt a Diósgyőri Papírgyártól, hogy azt Pakisztánba, illetve Afganisz­tánba szállíthassa. Ez ügyben 1994 nya­rán letartóztatták, de a Németországban lefolytatott eljárás során ártatlannak bi­zonyult. Felmentése után hazatérve uta­sította akkori ügyvédjét, hogy értékesítse a raktáron levő biztonsági papírokat. A bűncselekményért 5-10 évig terjedő sza­badságvesztést javasolt az ügyész min­den vádlottra nézve, Clodo személyét il­letően pedig a férfi Magyarországról va­ló kiutasítását is. Dr. Fábián Ákos, Clodo jelenlegi ügyvédje bűncselekmény hiá­nyára hivatkozva védence felmentését kérte a bíróságtól. A többi hét ügyvéd ugyanezt kérte védőbeszédében, az első­fokú vádlott esetében pedig az enyhítő körülményekre hívta fel a figyelmet a védelem. A bíróság december 14-én hir­det ítéletet az ügyben. Sz. E. S­zünetel a Kepes Show Hirtelen megbetegedett a tévésztár Kepes András hirtelen jött betegsége miatt a TV 2 bizonytalan időre szüne­telteti a Kepes című műsorát. Az ismert televíziós műsorvezetőn rövid időn be­lül műtétet kell végrehajtani, és gyógy­kezelése várhatóan hónapokig elhúzód­hat, ez idő alatt kiesik a munkából - tudtuk meg a kereskedelmi tévétársa­ság elnökétől. Pintér Dezső elmondta, hogy a Kepes­­műsor következő adását már felvették, ezt a TV 2 még a jövő héten levetíti, a to­vábbi felvételeket azonban kénytelenek leállítani. Mivel Kepes András megbete­gedése váratlanul jött, a TV 2 erre nem tudott felkészülni, ezért egyelőre nem tudni, hogy mivel pótolják a főmű­soridőben futó produkciót. Erről várha­tóan napokon belül döntés születik. A tévéelnök mindenesetre hangsú­lyozta, hogy Kepes Andrást visszavár­ják a TV 2 képernyőjére. A hazai kereskedelmi televíziózás­hoz tartozik az a hír az is, hogy csütör­tökön először tört meg a TV 2-n sugár­zott Rex felügyelő című sorozat hege­móniája. A konkurens RTL Klub által vetített világszépe-választás nézettsé­ge ugyanis meghaladta a nyomozóku­tya aktuális történetének közönségará­nyát. Érdekesség ugyanakkor, hogy a TV 2 hírműsorából a nézők előbb megtudhat­ták, hogy az izraeli szépségkirálynő nyerte a világversenyt, mint az RTL Klubon néhány órás eltéréssel sugárzott közvetítésből. Sz. L. Kézicsomózású perzsaszőnyegek KIÁLLÍTÁSA és ÁRVERÉSE 11 közvetlen iráni importból 1998. december 6-án (bronzvasárnapon). Kiállítás: 10—14-ig Árverés: 15 órától Cím: Kempinski Hotel IX J __ Bp. V., Erzsébet tér 7-8. Érdeklődni lehet 10-18-ig, tel.: 302-4246 Kézi csomózású perzsaszőnyegek KIÁLLÍTÁSA és ÁRVERÉSE közvetlen iráni importból 1998. december 6-án (bronzvasárnapon) Kiállítás: 10—14-ig Árverés: 15 órától Cím: Kempinski Hotel Bp. V., Erzsébet tér 7-8. Érdeklődni lehet 10-18-ig, tel.: 302-4246 Optifornil Ilii 1133 BUDAPEST, KÁRPÁT UTCA 24-26. Telefon/Fax: 239-29-19 E-mail: optiform@mail.datanet.hu 1067 BUDAPEST TERÉZ KÖRÚT 27. Manager Stúdió Telefon/Fax: 302-7184 s M­agyar­zókincstár: 8­0600 MUNKATÁRSUNKTÓL Parádésan tálalta a Magyar szókincstár, rokon értelmű szavak, szólások és ellen­tétek szótára című - Kiss Gábor főszer­kesztő irányításával elkészült - kötetét a Tinta Könyvkiadó. A tegnapi sajtóbemutatón remek kamarakiállítás várta a Szent Margit Gimnáziumba érkezőket: régi és új­­ ké­pes és többnyelvű, értelmező és minia­tűr, gyerekeknek és valamely szűkebb szakmának szóló­­ szótárak garmadája sorakozott a tárlókban, előttük Kiss La­jos akadémikus mondott dióhéjnyi hazai szótártörténetet. A szinonimitásról szóló „mellékkötetet” - egy nyelvészeti se­­gédkönyvsorozat első darabját - Gecső Tamás ajánlotta a jelenlévők figyelmé­be. A főszereplőt Grétsy László méltat­ta: a Magyar szókincstár 80 600 szava 25 500 címszó köré csoportosul, ennyi­nek adja meg szinonimáit, rokon értel­mű szavait, kifejezéseit, közülük 14 400-nak az ellentétes jelentésű „an­­tonimáját”, 760 szó esetében pedig a hozzá kapcsolódó - összesen 3800 - közmondást, szólást is. Az ETL befejezi az olajimportot ___________MISKOLCI TUDÓSÍTÓNKTÓL__________ A miskolci Eastern Trade Links Rt. (ETL) igazgatósága úgy döntött: a cég befejezi az olajimportáló tevékenységét — mondta tegnap tudósítónknak Papp Ferenc, az igazgatóság elnöke. Az ETL Rt. neve tavaly a budapesti maffiahábo­rú kapcsán került be a köztudatba, mint az Energol Rt. beszállítója. A vámható­ság közlése szerint a miskolci cég 1997 májusától csaknem 144 millió liter köny­­nyű fűtőolajat hozott be az országba, amit több cégen keresztül úgy értékesí­tett, hogy a kilogrammonkénti 60 forint 80 filléres termékdíjat az államnak nem fizette meg. Papp Ferenc tudósítónknak azt mondta: belefáradtak a folytonos vé­dekezésbe, az ETL Rt. kiszáll az olajüz­letből. Még a hűvös norvégokat is forró fejű tülekedőkké tud­ja változtatni egy bolti ak­ció: több száz fős tömeg valóságos ostromot inté­zett egy új Ikea áruház el­len, hogy ezerkoronás ajándékutalványra tehes­sen szert. Az akció kereté­ben az első száz vásárló­nak csaknem 30 ezer ma­gyar forintnak megfelelő összegű utalványt ígért az áruház, és ezért többtucat­nyian a hideg ellenére már a nyitás előtti éjszakát a bejárat előtt töltötték. Másnap tűkön állva vár­ták, hogy Oslo polgármes­tere befejezze „ nyitóbeszé­dét”,­­ a tömeg mindent el­söpörve özönlött az áru­házba. Bár csak néhányan sebesültek meg, és ők is csupán könnyebben, szem­tanúk drámainak értékel­ték a „piaci versenyt”. MTI KITÜNTETÉS: Göncz Árpád köztársasági elnök arany emlékérmével tün­tette ki Bárdy Margitot, a Münchenben élő díszlet- és jelmeztervezőt. A mű­vésznő legutóbbi tárlatát a Petőfi Irodalmi Múzeum­ban láthatták az érdeklő­dők. ATHÉNI SIKER. A Dimitri Mitropoulusról el­nevezett nemzetközi kar­mesterversenyen Héja Domokos nyerte a Miltia­­des Karidis görög karmes­ter emlékére alapított kü­­löndíjat és az Orchestra Chromaton nagydíját. A versenyre 206 fiatal kar­mester nevezett, a közü­lük kiválasztott 20 ver­senyző mérte össze tudá­sát Athénben. A nemzet­közi zsűri első díjat nem adott ki. DÍJÁTADÁS: Az idén Ghillány Márta szólamve­zető, címzetes magánéne­kes és Balla Botond szó­lamvezető, énekkari mű­vész vehette át a Bresz­­tovszky Emlékdíjat és pla­kettet az Operaházban ren­dezett ünnepségen, pénte­ken. Az immár tizenötödik alkalommal kiosztott ju­talmat Katona Anikó kar­igazgató nyújtotta át. GYILKOS CÁPA. Flori­da amerikai állam partjai­nál óriás cápa támadott meg egy kilencéves fürdő­­ző kisfiút, és valósággal kettéharapta áldozatát. A tragédia mintegy száz mé­terre a parttól történt, az ál­dozatnak csak az alsótestét találták meg. Szakértők szerint a floridai partok kö­zelében élő, gyakran 3,6 méteres cápák általában nem támadják meg a für­­dőzőket, és döghússal táp­lálkoznak. Az elmúlt tíz évben mindössze három fürdőző halálát okozták cápák. Az öbölben pedig. Hírek ahol most a kilencéves fiút harapta ketté a tengeri ra­gadozó, eddig még soha­sem észleltek cápát. REPÜLŐ CSOKI­AUTÓ. New Yorkba érke­zett egy­­ alkatrészest, ka­rosszériáját és még a gumi­jait tekintve is­­ száz szá­zalékosan csokoládéból készült versenyautó. Az édes Forma-1-es gépkocsi Párizsból repült Ameriká­ba egy Boeing 747-200-as Jumbo fedélzetén. Az autó súlya öt mázsa 80 kilo­gramm. A biztonságos szállítás érdekében három részre szedték szét a csoki­versenyautót, amely a Gauloise Prost Peugeot AP01 pontos mása. New Yorkban egy kiállításon te­kinthetik meg az érdeklő­dők, ám nem autóshow-n, hanem csokibemutatón. KONFERENCIA. Új ki­hívások az ezredforduló és az EU-csatlakozás kap­csán címmel rendez kon­ferenciát a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár­saság december 1-jén a MTESZ-székházban. Itt neves államigazgatási szakemberek, vállalatve­zetők és egyetemi tanárok tartanak előadásokat. A 9.30-kor kezdődő rendez­vényen szívesen látja a té­ma iránt érdeklődő szak­embereket az SZVT KÉNYSZERLESZÁL­LÁS. A Swissair svájci lé­gitársaság Szingapúr és Zürich között közlekedő SR-189-es járata kényte­len volt félútról visszafor­dulni, mert a pilótafülké­ben „ismeretlen eredetű penetráns bűzt éreztek”. Nem sokkal felszállás után a gép parancsnoka tájé­koztatta a 209 utast, hogy műszaki problémája tá­madt, és elhatározta: visz­­szatér a szingapúri repülő­térre. Leszállás előtt ki­eresztettek 60 tonnányi üzemanyagot a tartályok­ból. Az MD-1l-es típusú gép végül 41 perces repü­lés után biztonságosan le­szállt Szingapúrban. TŰZ ÜTÖTT KI eddig ismeretlen okból péntek hajnalban az alsó-ausztriai Ramsauban egy menekült­szálláson. Egy három hó­napos csecsemőt és egy asszonyt füstmérgezéssel kellett kórházba szállítani. Közel 40 koszovói albán és boszniai lakos sértetle­nül ki tudott menekülni az épületből. A kis fogadó a tűzoltók megfeszített munkája ellenére majd­nem teljesen kiégett. URÁLI HIDEGHUL­LÁM. A szverdlovszki te­rületen novemberben be­köszöntött, szokatlanul dermesztő hideg miatt két uráli városban, Nyizsnyij Tagilban és Alapajevszk­ban is rendkívüli állapotot hirdettek ki a helyi hatósá­gok. A két városban pénte­ken mínusz 38 fokra ereszkedett a hőmérséklet - északabbra pedig mí­nusz 43 fokot is mértek -, ami példátlan lehűlés még az Urálban is az ősz utolsó hónapjában. MEGVAN A FA. A belgi­umi Antwerpen városában megtalálták Piet Mondrian A fa című világhírű fest­ményét, amelyet szeptem­ber végén loptak el a hol­landiai Middelburg váro­sában. Előzőleg a holland rendőrség őrizetbe vett egy nőt és két férfit, akik a biz­tosítótársaságtól igyekez­tek pénzt kicsikarni a fest­ményért cserébe. KIRABOLTA egy isme­retlen férfi péntek kora délután a Magyar Tudo­mányos Akadémia Törté­nettudományi Intézetének pénztárát Budapesten, az I. kerületi Úri utcában. A férfi egy fegyvernek látszó tárggyal fenyegette meg a pénztárost, így kényszerít­ve őt a dolgozók fizetésé­nek átadására. Az elrabolt pénz mintegy egymillió forint. TAGADÓ GYANÚSÍ­TOTTAK: Befejeződött a nyomozás a siófoki taxis­gyilkosság ügyében: a So­mogy Megyei Rendőr-fő­kapitányság társtettesként, nyereségvágyból elköve­tett emberölés bűntettével gyanúsítja a 21 éves H. Krisztiánt és a 24 éves S. Zoltánt. A rendőrök a ja­nuári gyilkosság után há­rom héttel fogták el a gya­núsítottakat, akik közül H. Krisztián előbb beismerte K. István megölését, a helyszínen is megmutatta, hogyan történt a gyilkos­ság - ám később vissza­vonta vallomását. S. Zol­tán mindvégig tagadta, hogy része volt a taxis meggyilkolásában. A rendőrség az ügyet vád­emelési javaslattal átadta az ügyészségnek. ELSÜLLYEDT a dél­olaszországi Brindisi part­jainál péntek hajnalban egy menekülteket szállító gumicsónak, miután ösz­­szeütközött egy kishajó­val. Hét ember eltűnt. Tíz utast sikerült kimenteni a tengerből, ők valamennyi­en albánok. A baleset a parttól mintegy 22 mér­földre történt, egy kőolaj­ipari fúróberendezés kö­zelében. A hajótörötteket az olaj­munkások mentet­ték ki. A hajó, amely a menekültek csónakjával összeütközött, folytatta útját, cserbenhagyva az áldozatokat. A brindisi parti őrség hajói és heli­kopterei péntek reggel si­kertelenül kutattak az ál­dozatok után. péjcA—pc­J2~, (c­L—J—. SZŰKÖS CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS - Te tényleg valami kiskocsmára gondoltál, amikor azt mondtam, hogy ma este kikapcsolódunk ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék