Népszabadság, 2000. szeptember (58. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-05 / 208. szám

NÉPSZABADSÁG KULTÚRA 2000. SZEPTEMBER 5., KEDD 11 ________Zene________ Élet a halál után (és előtt) Mire gondoltak? Eszükbe jutott, amikor harmincnyolc évvel ezelőtt, egy olyan szeptemberi napon, mint a mai, London­ban besétáltak a stúdióba a Cosi fan tut­ién dolgozni, hogy 2000-ben, amikor már talán nem is élnek, valakik foglalkozni fognak a Mozart érdekében tett erőfeszí­téseikkel? Mondjuk a karmester Karl Böhm, aki joggal gondolta, hogy 2000- ben nem lesz az élők sorában (százhat éves lenne), úgy érezte, hogy a zenei elő­adó-művészet múlékonyságával számol le, amikor lemezre préselteti elképzelése­it a zenekari szólamokkal kapcsolatban? Mert ha így érezte, sokáig úgy látszott, hogy az ellenkezője igaz. A kegyetlen elmésség szerint Karl Böhm halálának másnapján valóban meghalt. Hirtelen és drámaian csökkent a közönség érdeklődése iránta. Böhm éle­tében nem volt semmi titokzatos, semmi különleges, azóta sem jelentek meg izgal­mas életrajzi regények róla, felerősödtek azok a vélemények, amelyek szerint Böhmöt életében mindig túlértékelték, valójában nem több, mint egyszerű és igényes Kapellmeister. Aki ezt akarja hinni, annak a Cosi fan tutte akár megerő­sítés is lehet. A zenekar nagy teremben nagyot szól, kiegyenlítetten, tisztán, vilá­gosan, mindig határozottan és hihetetle­nül meggyőző motorikussággal, de ezen túl nincs benne semmi különös. A mai, hatásokkal, kifejezésekkel teli Mozart-já­­ték idején alig tűnik föl, hogy mennyi erőfeszítés kell ahhoz, hogy ebben a ze­nélésben „ne legyen semmi”, hogy a kar­mester ne a maga idegállapotáról és lelki életéről beszéljen, hogy minden, amit kö­zölni akar, annak Mozart legyen az alap­ja és a célja, hogy a tempók ne valami ál­talános és egyre fárasztóbbá váló felfoko­­zottságról szóljanak, hanem arról, hogy egy adott dallamot egy adott szöveggel, meghatározott mennyiségű zenésszel ho­gyan lehet a legegyszerűbben és legter­mészetesebben előadni. Böhm a lekerekített hangzású, vi­szonylag nagyot szóló zenekarhoz erőtel­jes hangú énekeseket választott. Megtart­va értelmezésének alapvetően osztrák­német felfogását, a két szerelmes lány­hoz, Elisabeth Schwarzkopfhoz és Christa Ludwighoz olasz iskolázottságú férfiakat hívott meg, Giuseppe Taddeit és Alfredo Kraust. Kraus esete ma Böh­­méhez hasonló: életében legendás volt a magasságai és az énekesi bölcsessége mi­att, mert csak a hangjához illő, köny­­nyebb tenor szerepeket vállalt el, Verditől már csak a Rigoletto hercege és a Travia­­ta Alfredója szerepelt a repertoárján. És bár Kraus szinte élete végéig színpadon volt, halála érthetetlen módon szinte tel­jesen elkerülte a sajtó, a szélesebb közön­ség érdeklődését, amire egyszerűen nincs magyarázat. Lehet, hogy Kraus hangja a pálya vége felé veszített a minőségéből, egyre inkább az volt a csoda, hogy ennyi idős, és még ilyen jól néz ki, sőt még hang is jön belőle, de fénykorában, mondjuk éppen ezen a Cosi fan tuttén annyira könnyen, elegánsan, hajlékonyan énekelt, hogy teljesen érthetetlen a hajda­ni rajongók feledékenysége. A lemez többi főszereplője mind visz­­szavonult, Christa Ludwig és Walter Berry, valaha házastársak is voltak, és itt mindketten kikezdhetetlenül, nagyszerű vokális és énekes színészi teljesítményt nyújtanak. Elisabeth Schwarzkopffal a helyzet némileg fordított. Schwarzkopf őrzi legendáját, ma is köztiszteletben ál­ló matróna, okos, néha indulatos sorai gyakran olvashatóak az angol sajtóban, időnként kurzusokat tart, ahol lenyűgö­zően igényes és kegyetlen, egyik ked­venc kérdése a meggyötört növendék­hez, hogy „Maga énekes akar lenni? ... Hááát...” Furcsa módon ő a leggyengébb a lemezen. A hangja már hanyatlik, fakó, száraz, a szólam szélsőségeit már na­gyon nehezen bírja, ezért Schwarzkopf a stílussal erősíti magát, próbál a tökéle­tesnél is tökéletesebb íveket formálni, in­dokolatlan mesterkéltséget és viselkedni akarást adva a szerepnek. De a küzdés reménytelen, a rögzített hang már csak sápadt mása a korábbi állapotoknak. Harmincnyolc évvel ezelőtt hallgatva óriási tévedésnek tűnt volna Schwarzkopf szerepeltetése. Ma annak örül az ember, hogy hall egy hangot, egy életet kezdőként, fénykorában, hanyatlá­sában, öregségében, ami megint csak azt jelenti, hogy hiába marad ugyanaz a le­mez, ugyanaz a hang, az értéke minden, csak nem állandó. (Mozart: Cosi fan tutte - EMI 1963-2000) Fáy Miklós Eredeti folklórt hoz a Hargita Az idei millenniumi rendezvények egyik nagy vállalkozásának ígérkezik a Csíkszeredai Hargita Együttes Kárpát­medencei előadássorozata. A tizennégy fellépésből álló turné szeptember 7-én kezdődik az együttes erdélyi székhe­lyén, hogy aztán Jugoszlávián, Ma­gyarországon, Horvátországon, Szlo­vénián, Szlovákián, Ukrajnán át ugyan­oda térjen vissza. A térség csaknem va­lamennyi magyarlakta vidékén bemu­tatják a magyar népzene- és néptánc­kincset. Legalább negyvenéves múlt van a csíkszeredaiak mögött, akik ma Hargita Nemzeti Székely Együttes néven hiva­tásosként működnek. A város fenntar­tásában. - Ahogy gyarapszik az önkor­mányzat, remélhetőleg úgy javulhat az együttes finanszírozása is - tér ki szelí­den a konkrétumok elől András Mihály igazgató, maga is diplomás táncos, amikor a fenntartás felől érdeklődöm. Szóval köszönik, megvannak, és sok mindent tesznek. Folklórtábort, feszti­vált szerveznek, zenés, táncos utánpót­lást oktatnak, járják a szórvány magyar­ságot és fellépnek Csíkszeredán, továb­bá azonkívül mindenütt, ahová csak el­hívják őket. Legutóbb például a helyi plébános meghívására Beregdarócon, az elárvult kultúrházban, amelyet erre az alkalomra nyitottak ki. Augusztusban jártak a hannoveri világkiállítá­son is, méghozzá kétféle minőségben. Egyszer, mint a magyar folklór képviselői, másszor pe­dig, mint a romániai folk­lór követei. Előbb tehát a kinti magyar pavilon vendégművészei voltak, utóbb pedig - húsz napon át - a romániai pavilon programjának részvevői. Mindkettő először fordult elő, és nagy örömükre szolgált. Egyébként nemcsak a magyar tánckincsből merítenek, ha­nem a románból is. Mi több, az igazga­tó szerint olykor nem is lehet igazán szétválasztani az egyes folklóreleme­ket, melyik magyar, melyik román. Er­délyben gyakori, hogy magyar és ro­mán közönség egyaránt megtölti elő­adásaikon a falusi nézőtereket.­­ Az együtt élő népcsoportok közötti ellentét korántsem olyan éles, mint némelykor az újságokból kitetszik - magyarázza András Mihály. Maga is a Mezőségben nőtt fel, magyar román barátai egyaránt vannak. Természetesnek veszi, hogy román folklórfesztiválokra is meghí­vást kapnak, és el is men­nek. A Hargita még azok közül való művészcso­port, amelyek anyanyelv­ként használják a néptán­cot. Eredeti formában, stilizálás nélkül. Ahogy szakmai nyelven mond­ják, autentikusan. Er­délyben hasonló még a Maros Együttes, de a há­romszékiek és az Udvar­helyi Táncműhely már in­kább a táncszínházi formákat követi. A Hargita termékeny barátságot kötött többek között Tímár Sándor néptánc­koreográfussal, akinek nevéhez fűző­dik a budapesti Állami Népi Együttes autentikus korszaka. Márciusban mu­tatták be nagy sikerrel Tímár összeállí­tásában a Kárpát medencei folklórt cso­korba gyűjtő előadásukat. E mellett ha­marosan elhozzák Magyarországra Csodálatos furulya című népmese-fel­dolgozásukat is. De most a Kárpát-medencei turnén a sor. Csíkszereda, Arad, Zenta, Szabad­ka után szeptember 11-én lépnek fel Budapesten, a Kongresszusi Központ­ban. Azután Técső, Királyhelmec, Szepsi, Galánta következik. Szeptem­ber 19-én Veszprémben láthatja őket a közönség, másnap pedig Pécsett. Majd Eszék, Lendva, Kolozsvár és végül Csíkszereda következik. Küküllő men­ti, kalotaszegi táncok éppúgy szere­pelnek műsorukban, mint szatmáriak, rábaköziek vagy szlavóniaiak. - A Kár­pát-medence magyarlakta településeire azért visszük el a népi kultúra különbö­ző elemeit, hogy ezzel is kapcsolatot te­remtsünk az egyes magyar népcsopor­tok között - fogalmazza meg a fellépés­sorozat célját az igazgató. A mintegy tízmillió forintba kerülő turné megvalósítását a budapesti Ma­gyar Kollégium nevű civil szervezet se­gíti a millenniumi kormánybiztos és más szponzorok támogatásával. De ne hallgassuk el, hogy a burgenlandi ma­gyarokhoz már nem juthat el a Hargita. Az osztrák vízumra már nem futotta a pénzből. V.Gy. A térség csaknem valamennyi magyarlakta vidékén bemutatják a magyar népzene- és néptánckincset. Jelentkezés A játék menete Ha jelentkezni szeretne játékosnak, akkor nem kell mást tennie, mint fel­hívni a 06 (90) 443-444-es telefonszá­mot, és válaszolni egy kérdésre, ahol könnyítésül megadunk négy lehetsé­ges választ. A helyesen válaszolók kö­zül a számítógép adásonként kisorsol 100 embert, azokat visszahívjuk, és fel­teszünk nekik egy ún. „saccolós” kér­dést (pl. Hány épület található az Andrássy úton?). A műsorba azt a tíz játékost hívjuk be, aki a legjobban megközelítette a helyes választ. Azok, akiket a számítógép nem sorsolt ki, csak akkor játszhatnak, ha újra telefo­nálnak, és újra helyesen válaszolna. Minden műsorban tíz új játékost hívunk a stúdióba. Egy gyorsasági kérdés segítségével vá­lasztjuk azt a játékost, aki a műsorvezetővel játszhat. Ez egy ún. sorkérdés, amelyet a Népsza­badság archívumából választunk ki. Például ilyen kérdés lehet a következő: tegye időrendi sorrendbe a következő királyokat! A) Szent István, B) Károly Róbert, C) IV. Béla, D) II. And­rás. Aki a leggyorsabb, az fog játszani. A játék most már pénzért folytatódik. A játékosnak csupán 15 kérdésre kell válaszolnia, ahol minden kérdésnél A, B, C és D lehetőség van meg­adva. A kérdések nehézségi szintje egyre emelkedik, de ezzel arányban a nyereményösszeg is, a következőképpen: 1. kérdés 1000 Ft, 2. kérdés 3000 Ft, 3. kérdés 6000 Ft, 4. kérdés 12 000 Ft, 5. kérdés 25 000 Ft, 6. kérdés 50 000 Ft, 7. kérdés 100 000 Ft, 8. kérdés 200 000 Ft, 9. kérdés 400 000 Ft, 10. kérdés 800 000 Ft, 11. kérdés 1 500 000 Ft, 12. kérdés 3 000 000 Ft, 13. kérdés 6 000 000 Ft, 14. kérdés 12 500 000 Ft, 15. kérdés 25 000 000 Ft A játékos bármikor befejezheti a játékot, még akkor is, ha már megkapta a következő kérdést. Ebben az esetben a nyereménye a legutolsó jól megválaszolt kérdéshez tartozó nyeremény. Ha a játékos rossz választ ad egy adott kérdésre, a nyereménye az 5. kérdésig 0 forint, a 10. kérdésig 25 000 forint és afölött 800 000 forint. A játékos három segítséget vehet igénybe: 1. Telefonon felhívhat egy barátot vagy családtagot, hogy segítsen a válaszadásban. Erre fél perc áll rendelkezésre. 2. Kérheti a számítógép segítségét. Ekkor a számítógép két választ elvesz a monitorról, a já­tékosnak így már csak két válaszlehetőség közül kell döntenie. 3. A stúdióban ülő nézők segítségét is kérheti. Ők egy szavazógép segítségével szavazhatnak a jó válaszra. A szavazatokat a számítógép összesíti, így a játékos könnyebben tud dönteni. A játékban nem vehet részt 18 év alatti és büntetett előéletű személy. Egy kis történelem A játék magyarországi történetében az elmúlt huszonöt adásban a kétszázötven stúdióba hí­vott játékos közül negyvenöten játszottak, és összesen 20 725 000 Ft-ot nyertek. A legna­gyobb nyeremény 3 000 000 Ft volt, hárman örülhettek neki. Morovics Beáta, Kutasi Noé­mi, Mike Ferenc. Másfél millió forintot is hárman nyertek: Palkó Attila, Illés Gábor és Molnár István. A 800 000 Ft-os nyereményt hatan vihették haza. A legtöbben, szám szerint huszon­öten 25 000 Ft-nak örülhettek. Érdekesen alakult a nemek aránya a játékosok között: 14 nő és 31 férfi szerepelt eddig. A hölgyek összesen 8 400 000 Ft-ot, míg a férfiak 12 375 000 Ft-ot nyertek. Ez azt jelenti, hogy a gyengébbik nem átlagosan 600 000 Ft-ot, míg az erősebbik 400 000 Ft-ot nyert. A játék népszerűségét jelzi, hogy hetente több mint 1500-an válaszolnak helyesen a telefo­nos kérdésre, közülük választ a számítógép adásonként 100-100 főt, akiket visszahívunk. Akik nem kerültek be a szerencsés 100 ember közé, azok ne várjanak tovább, mert csak ak­kor játszhatnak, ha újból telefonálnak! Kulisszatitkok A díszlet A Legyen Ön is milliomos díszlete a világon mindenhol egyforma. Talán egy űrhajó belse­jéhez hasonlít legjobban. A díszletet az angol Andy Walsmley tervezte. Célja az volt, hogy a játékosok úgy érezzék magukat, mintha az oroszlán barlangjában lennének. A játékosokkal beszélve, úgy tűnik, ez sikerült. Nem kevés pénzbe került ezen érzés elérése, hiszen az ere­deti díszlet ára több mint 150 000 font volt. A magyarországi díszlet gyártása is sok gondot okozott, hiszen például a padlót borító 2,5 cm-es karcmentes plexit Bécsből kellett hozatni. De a forgatás sem egyszerű, hiszen a díszlet olyan hatalmas, hogy nem fér be egy normál méretű tévéstúdióba, ezért egy filmstúdióban készül az adás. A zene A játék egész ideje alatt szól a zene, amit Keith Stratchan mindössze néhány nap alatt kom­ponált. 140 különböző zenét hallhatunk, mindegyik három perc hosszú. Más zene szól, ha a kérdéseket halljuk, más, ha a játékos gondolkozik, és megint más, ha jó vagy rossz válasz hangzik el. A zene csak akkor áll le egy pillanatra, amikor a játékos elért egy szakaszkérdést. Ha az összes zenét egymás mellé raknánk, másfél órányi zenét kapnánk. Van olyan zene, amit még nem hallottunk: ez csak akkor szólal meg, ha valaki megnyeri a 25 milliót. A fények A játékban fontos szerepe van a fényeknek. A díszletet 600 izzó világítja meg. A fény a kü­lönböző kérdéskategóriáknál más-más színű. Az első öt kérdésnél narancssárga, a második ötnél kék, az utolsónál vörös. A közönséget 50 lámpa világítja meg, először őket is narancs­­sárga, majd kék fény borítja, de az utolsó öt kérdésnél, amikor az idegek már a pattanásig feszültek, a közönség sötétben marad, csak az aréna közepe látható. A technikához tartozik még két füstgép és két videovetítő, és a háttérben várakoznak a pirotechnikusok, akiknek akkor lesz munkájuk, ha valaki elnyeri a főnyereményt. Hogy mit láthatunk akkor, az egy­előre meglepetés. Reméljük, már nem sokáig. A kérdésgyárosok A kérdéseket egy öt emberből álló csapat írja. De hogy ki az az öt ember, azt csak nagyon kevesen tudják, olyannyira, hogy még saját családjuk előtt is titkos. Sőt, a csapat tagjai sem mind ismerik egymást. A kérdéseket olyan lexikonokból, ismeretterjesztő könyvekből írják, amelyek itthon is kaphatók. Minden kérdést és választ többször is ellenőriznek. Egy-egy adáshoz 2700 kérdést táplálnak be a számítógépbe, a gép véletlenszerűen választja ki a kér­déseket. Minden kérdésről eldöntik, hogy melyik nehézségi szinthez tartozik. Amikor a kér­dés megjelenik a képernyőn, a helyes válasz csak egy monitoron látható, amely egy olyan szobában van, amit biztonsági őrök őriznek. A szobában pedig három ember lehet: a pro­ducer, a főszerkesztő és a számítógép kezelője. A helyes választ tehát még a műsor vezető­je sem látja. Magyarország legkedveltebb napilapja Világsiker A Legyen Ön is milliomos játék a televízió történetének eddigi legsikeresebb műsora. Nagy- Britanniából indult 1989-ben, azóta a világ harminchárom országában látható. A legtöbb or­szág persze Európában van, de olyan távoli országokban is népszerű, mint India vagy az USA. A legtöbb főnyeremény is itt lelt gazdára: már hatan jutottak el a tizenötödik kérdésig és örülhettek a főnyereménynek. Európában is volt már, aki idáig eljutott, mégpedig Portu­gáliában, egy játékos pedig Dél-Afrikában. Reméljük, a következő Magyarországon lesz! Ha telefonál - hasonló kérdésekre számíthat Hol támadták meg az amerikai flottát a japánok 1941. december 7-én? 1. Fort Noxál 2. Hokkaidónál 3 Pearl Harbournél 4. Floridánál Kivel van esete a Noszty fiúnak a Mikszáth regény címében? 1. Kiss Manyival 2. Tóth Marival 3. Gróf Valival 4. Soós Sanyival Melyik földrészen élnek szabadon a kenguruk? 1. Afrika 2. Ázsia 3. Dél-Amerika 4. Ausztrália „Saccolós” kérdések: 1. Hány kiló a Renault Twingo márkájú gépkocsi tetejének terhelhetősége? Megoldás: 60 kg 2. Hány dollár bevételt hozott az Egyesült Államokban bemu­tatása első hétvégéjén a Leo­nardo di Caprio főszereplésé­vel készült A part című film? Megoldás: 15,2 millió dollár 3. Mekkora volt a Matáv Rt. 1999-es árbevétele? Megoldás: 385 milliárd forint. 4. Hány percig tart Szergej Bon­­darcsuk Háború és béke című filmje? Megoldás: 339 perc. 5. Hányszor sütötte el szolgála­ti fegyverét Derrick felügyelő a sorozat 270 része alatt? Megol­dás: 16-szor. Ha megosztaná velünk véle­ményét a játékról, a játékosok­ról vagy a kérdésekről, írhat a milliomos@rtlklub.hu e-mail­­címre. A legérdekesebb véle­ményeket megosztjuk Önök­kel a Népszabadságban. | HIRDETÉS | A nyári szünet után ismét jelentkezik a LEGYEN ÖN IS MILLIOMOS, k­l­u­b az RTL Klub népszerű játéka. Ezentúl hetente háromszor várjuk Önöket a képernyő elé, hogy együtt izgulhassanak a játékosokkal. M 03 v­a­n 25m­illió, tisztára! Kedden, szerdán és csütörtökön 206 80 443 444

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék