Népszabadság, 2002. május (60. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-18 / 115. szám

Jövő héten új fantomképek . Tanúkat keresnek, akik látták a menekülő móri gyilkosokat Elkészültek a móri rablógyilkosság feltételezett elkövetőiről az új fantom­képek, amelyeket várhatóan a jövő hét elején hoz nyilvánosságra a rend­őrség - tudta meg a Népszabadság. A rendőrség továbbra is várja azoknak a tanúknak a jelentkezését, akik lát­ták, hogy milyen járművel menekül­tek el a tetthelyről a gyilkosok. Az immár nyolc emberéletet követelő móri gyilkosság feltételezett tetteseiről új fantomképet készített a rendőrség - tudta meg a Népszabadság. A rajzokat várhatóan a jövő hét elején hozzák majd nyilvánosságra. A fantomképekről a rendőrség több ezer plakátot készít, amelyeket a hazai kriminalisztika leg­újabb kori történetében először az or­szág forgalmasabb útjainak parkolóiban és a közterületeken függesztenek majd ki, azzal a felhívással együtt, amely em­lékeztet majd arra, hogy nettó 25 millió forint jutalom jár annak, aki pontos in­formációkkal segíti a valódi tettesek el­fogását. A napokban felröppentek olyan hírek, melyek szerint az elkövetők esetleg móri­ak lehetnek, vagy a város közeli települé­sekről származhatnak, és azért mészárol­tak le mindenkit az Erste Bankban, ahon­nan kevesebb mint 7,5 millió forintos zsákmánnyal távoztak, mert okkal tart­hattak attól, hogy az ott tartózkodók kö­zül valaki felismerheti őket. Kovács La­jos ezredes, az ORFK osztályvezetője, a nyomozás egyik irányítója e feltevések­ről szólva lapunknak úgy fogalmazott: semmit nem lehet még kizárni, de nincs túl sok realitása annak, hogy helyi elkö­vetőkkel állnak szemben. Az egyik táma­dó ugyanis többekkel beszélt, akik a bűn­­cselekmény ideje alatt be szerettek volna menni ügyeiket intézni a bankba. Ő volt az az álbiztonsági őr, aki több szemtanú­nak is azt mondta, „szünetet tartunk, ké­rem, jöjjenek vissza később”. - Ezeket az embereket sem hagyták volna életben, ha azért ölték meg a benti­eket, nehogy valaki felismerje őket - je­gyezte meg az ezredes, akik emlékezte­tett arra, hogy a rendőrség immár 25 mil­lió forintot fizet annak, aki érdemi infor­mációkkal a tettesek nyomára vezeti a nyomozókat. A rendőrségnek továbbra sincsenek ta­núi arra, milyen járművel menekültek el a tettesek a helyszínről. Az utolsó eddig felkutatott tanú annyit látott, hogy két­száz méterre a banktól eltűnt a két háti­zsákos férfi - a feltételezett elkövetők - a panelházak között. Nincsenek adatok arra vonatkozóan sem, hogy az elkövetők külföldiek lenné­nek. Akivel több tanú is szót váltott, tisz­tán beszélte a magyart, bár állítólag olyan szófordulatokat is használt, melyek a ha­zai köznyelvben nem megszokottak. A rendőrség párhuzamosan több szá­lon nyomoz, egyelőre azonban ered­ménytelenül. Fekete Gy. Attila Tasnádi: Kellemesen csalódtam a bíróságban Kellemesen csalódtam a bíróságban, bár a rám kiszabott büntetést még így is túlságosan súlyosnak tartom - nyilatkozta lapunknak Tasnádi Pé­ter, akit az ellene emelt vádak többsé­ge alól csütörtökön nem jogerős ítéle­tében bizonyítottság hiányában fel­mentett a Pest Megyei Bíróság. La­punknak nyilatkozva azt mondta: a négy év hat hónapos büntetést is sú­lyosnak tartja, mivel azokat a bűn­cselekményeket sem követte el, ame­lyekért elítélték. Tasnádi Péter csütörtök óta házi őri­zetben van. Tartózkodási helyéül egyik rokona lakását jelölte ki a bíróság. A ház előtt éjjel-nappal két rendőrautó áll. Azért kettő, hogy akkor is őrködjön ott egy, amikor Tasnádi engedéllyel hetente négy óra hosszat elhagyja a lakást. A vállalkozót, mint beszámoltunk ró­la, bűnszervezet létrehozásával, adócsa­lással és különböző erőszakos bűncse­lekményekre felbujtással vádolták. A ti­zenhárom vádpont többségében azon­ban felmentették. Vádlottként Tasnádi többször bírálta a bíróságot, amiért segédkezett egy - sze­rinte - nyilvánvalóan koncepciós per­ben. Az ítélethirdetés után egy nappal kérdésünkre azt mondta: kellemesen csalódott a bíróságban, bár szerinte azo­kat a bűncselekményeket sem követte el, amelyekért négy év hat hónap letöl­tendő szabadságvesztésre ítélték. Fenn­tartotta ugyanakkor, hogy koncepciós per áldozata lett, a leköszönő kormány belügyminiszterének köszönheti, hogy 32 hónapot zömmel magánzárkában töltött. Pintér Sándor - mint Tasnádi már a bíróság előtt is többször hangoz­tatta - még vállalkozóként állítólag el akarta orozni az ő vállalkozása elől a Józsefvárosi piac üzemeltetésének jo­gát. Évi egymilliárd forint volt a tét, és ő nem engedte, hogy a későbbi belügy­miniszter elvegye tőle a piacot. Szerinte ezért állt rajta bosszút Pintér. Tasnádi szerint mindemellett azért is kiáltották ki őt maffiózónak, mert a tá­vozó kormánynak szüksége volt egy keresztapára, akin demonstrálhatja, hogy keményen fellép a maffia ellen. Nem zárja ki azt sem, hogy meghurco­­lásával azt is meg akarták torolni, hogy az előző választások előtt támogatta az MSZP-t és az SZDSZ-t. Arra a felvetés­re, miszerint számos kérdésben mégis­csak bűnösnek mondta ki súlyos testi sértésre, illetve önbíráskodásra felbuj­­tásért és adócsalás vétségében a bíró­ság. Tasnádi azt felelte: még hátravan a másodfok, s védőivel együtt bízik ab­ban, hogy a megmaradt négy vádpont alól is felmentik. Nem tud felhőtlenül örülni annak, hogy a bíróság nem tar­totta maffiózónak, és nem ítélte el húsz évre, mivel a kiszabott büntetés is túl­ságosan nagy ahhoz képest, hogy sze­rinte ártatlan. Egy újabb kérdésre elmondta: már kétszer is megvádolták, hogy együttmű­ködik a szervezett bűnözéssel. Először a ’90-es évek elején folyt maffiaper Tas­nádi ellen, végül azonban csak kisebb súlyú bűncselekményekért ítélték el két évre, az ítélet végrehajtását azonban há­rom évre felfüggesztették. Ma már úgy gondolja, ha jogerősen lezárul az ügye, nem fog többé őrző-védő vállalkozásba, és nem öltözik többé úgy, mint egy ke­resztapa, mert úgy látszik, adnia kell a külsőségekre is. F. Gy. A. NÉPSZABADSÁG MOZAIK 2002. MÁJUS 18., SZOMBAT 19 Az ügyész börtönbüntetést kért Székely Zoltánra Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész a vesztegetéssel vádolt Székely Zoltán egykori kisgazda parlamenti képviselőre a Fővárosi Bíróságon pén­teken elhangzott vádbeszédében. A büntetés mértékét a vádlott egészségi állapotára tekintettel némileg hét év alatt kérte megállapítani. Székely vé­dője ugyanakkor védence felmentését indítványozta. A bíróság május 27-én hirdeti ki az elsőfokú ítéletet. MUNKATÁRSUNKTÓL Székely Zoltán volt kisgazda képviselő vesztegetés vádjával került a Fővárosi Bí­róság elé. Székelyt két bűncselekmény kapcsán vonják felelősségre, amelyeket az egyik parlamenti albizottság elnöke­ként követett el. Az ügyészség szerint előbb Em­őd polgármesterét akarta ráven­ni arra, hogy a csatornázási munkálatok egy részét az általa megnevezett cégek kapják meg. A másik vád szerint Balla Dániel csatornaépítési vállalkozótól a szigethalmi beruházás kapcsán előbb 30, majd 20 millió forintot kért. Székely kez­dettől tagadja bűnösségét. A Fővárosi Bí­róságon pénteken befejeződött a bizonyí­tási eljárás, s elhangzottak a perbeszédek. Az ügyész vádbeszédében a korrupció világméretű elterjedésére hívta fel a fi­gyelmet, és úgy vélte, a korrupció elleni harcban a bíróságoknak is szerepet kell vállalniuk. A vádirati tényállások kap­csán azzal érvelt, hogy az abban leírtak bizonyítást nyertek, a tanúvallomások lo­gikusak és következetesek voltak, míg Székely esetében ez nem volt mindig így. A Székely és Bálla Dániel beszélgeté­séről titokban készült felvételről szólva az ügyész kifejtette: Székely azzal védeke­zett, hogy a Bálla által említett dokumen­táció értelmezése szerint nem pénzt ta­kart, hanem leleplező iratokat. Az ügyész szerint azonban a beszélgetés egy alkufo­lyamatnak tűnik, s ha a dokumentáció ki­fejezést a millióval helyettesítik, úgy logi­kus beszélgetést kapnak, szemben azzal, amit Székely állít. Az ügyész a bíróság mérlegelésére bízta, hogy két intelligens ember közötti beszélgetés ebben az értel­mezésben életszerűnek tűnik-e vagy sem. Az ügyész bizonyítottnak látta Székely bűnösségét, akire börtönbüntetést kért. Szavai szerint Székelyt 2-12 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti, amelynek középmértéke 7 év. Tekintettel azonban az egészségi állapotára, a bíróság a bünte­tést némileg ez alatt állapítsa meg. Székely Zoltán védője védence fel­mentését kérte. Szerinte Székely ellen nem indulhatott volna eljárás, ha a nyo­mozó hatóság szabályszerűen járt volna el. A parlament pedig nem függesztette volna fel a mentelmi jogát, ha a képvise­lők ismerték volna az ügyben benyújtott anyagok hátterében lévő információkat. A védő felhívta a figyelmet a tanúvallo­mások ellentmondásaira, és megkérdője­lezte egyes személyek szavahihetőségét a vádpontokkal kapcsolatban. Kiégett az étterem Kiégett péntek reggel a budapesti Déli pályaudvarral szemben álló, régi vasúti kocsiból kialakított, 50 személyes Orient Expressz étterem fotó mti - Illyés tibor FELHÍVÁS Kérünk minden együttérző, jóérzésű, segíteni szándékozó és tudó embert, hogy bármilyen csekély pénzadományaikkal támogassák a brutális móri rablógyilkos­ság súri áldozatainak árván maradt két kiskorú gyermekét. A pénzadományokat, illetve támogatásokat a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet súri kirendeltségén „A móri rablógyilkosság súri áldozatai két árvájának megsegítésére" nyitott 62900029-15200550 sz. számlára lehet befizetni. oo-JUJ, (c-LQL­, TELEFON AUSZTRÁLIÁBÓL — Hogy mik történtek itthon? Annyi pénzed még neked sincs, Margit, inkább repülj haza, elmeséljük... Százmillió forintra becsült aranypénzleletet találtak Új­fehértón. A ritkaság­­számba menő színarany fo­rintokat szántás közben ta­lálta meg egy család. És még kételkedik valaki abban, hogy a magyar föld aranyat ér? V.G. BÚCSÚ. A nyolcvanéves korában elhunyt Gink Ká­roly fotóművésztől május 28- án, kedden 14.15 órakor vesznek végső búcsút Bu­dapesten, a Farkasréti te­metőben. A Balázs Béla­­díjas, érdemes és kiváló művész emlékére május 29- én, szerdán gyászmisét tartanak a budapesti Szent Imre-plébániatemplomban (XI. kerület, Villányi út 25.). (MTI) EUTANÁZIA. A belga képviselőház elfogadta a kegyes halálról szóló tör­vényjavaslatot, amire fel­háborodott elutasítással re­agált a katolikus egyházi hierarchia, és jogi eljárást jelentett be ellene az ellen­zéki keresztényszociális párt. Mivel a törvényjavas­latot először és behatóan a szenátus tárgyalta és sza­vazta meg, a képviselőház jóváhagyása után már csak a hivatalos közlönyben va­ló kihirdetés van hátra, és néhány napon belül Belgi­um a szomszédos Hollan­dia után a második ország lesz, ahol a súlyos betegek kérhetik orvosuktól életfo­lyamataik szándékos meg­szakítását. (MTI) ŐRIZETBE vettek egy ti­zenhat éves fiút, aki beval­lotta, hogy ő volt az, aki vasárnap este flóbert pisz­tollyal többször rálőtt egy kocsmárosra, aki a napi be­vétellel tartott gépkocsija felé a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Edelé­­nyen. A férfi könnyebb sé­rüléseket szenvedett a fe­jén, táskáját - a benne lévő csaknem kétszázezer fo­rinttal - elvette támadója. A rendőrség kezdeményez­te a középiskolás fiú előze­tes letartóztatását. (Népsza­badság) Hírek Lapunk legközelebbi száma május 21-én, kedden jelenik meg. DROGDÍLER: Távollét­ében hét és fél év börtön­­büntetésre ítéltek tegnap egy nagy mennyiségű ká­bítószer forgalmazásával vádolt sükösdi fiatalem­bert a Bács-Kiskun Me­gyei Bíróságon. B. Sándor két alkalommal nem jelent meg perének ítélethirdeté­sén, ezért elfogatóparan­csot adtak ki ellene. A vád szerint B. Sándor tavaly áprilisban a bajai T. Zsolt­nak néhány vadkenderből sodort cigarettát, valamint amfetamin- és ecsta­­sytablettákat adott át. A vádlott lakásán tizenkilenc LSD-s bélyeget is találtak. A bíróság T. Zsoltot három és fél év börtönre ítélte. (Népszabadság) JUPITER: Tizenegy újabb holdját fedezték fel a Jupiternek amerikai tudó­sok, és ezzel 39-re nőtt az óriás bolygó ismert útitár­sainak száma. A 2-4 kilo­méter átmérőjű égitesteket még tavaly decemberben kapták lencsevégre a ha­waii egyetem csillagászai, egy kanadai-francia köz­reműködéssel működtetett teleszkóp segítségével. (MTI) ZSAROLÁS. Három, 14-16 éves bodrogkisfalu­­di fiatal ellen indult eljárás zsarolás miatt. Az ügy előzménye: egy helyi la­kos a postaládájában olyan levelet talált, amelyben hatvanezer forintot köve­teltek tőle, s figyelmeztet­ték, ha nem ad pénzt, vagy szól a rendőröknek, akkor sértő, megalázó híreket fognak terjeszteni róla. Ő azonban értesítette a rend­őrséget. Amikor pedig a megjelölt helyről - a Bodrogkeresztúr külterü­letén lévő régi zsidó teme­tő melletti lemezhordóból­­ az odaérkező három gye­rek egyike kivette a boríté­kot, a rendőrök rajtuk ütöt­tek, és elfogták őket. A gyanúsítottak beismerő vallomást tettek. (Népsza­badság) KÉNYSZERPIHENŐT tartott az intercity vonat a karcagi vasútállomáson csütörtök este. A Nyíregy­háza felé tartó szerelvényt azért kellett megállítani, mert ismeretlen tettes egy sporttáskában zúzott követ helyezett Karcag külterü­letén a sínekre, amitől megsérült a mozdony jel­fogó berendezése és a pá­lyakotró rács. Az utasok közül senki nem sérült meg, az intercity negyed­órás várakozás után foly­tathatta az útját. A rendőr­ség vizsgálatot indított az ügyben. (Népszabadság) ESZTERGOMBAN pén­teken átadták a Tabán hi­dat, valamint a történelmi belváros forgalmát teher­mentesítő elkerülő utat. A fejlesztés a szlovákiai Pár­kányba vezető Mária Valé­ria híd megépülésével vált szükségessé. A létesítmé­nyek átadása után Beer Miklós püspök megáldotta a Tabán híd Árok utcai híd­főjénél felállított, a közel­múltban helyreállított Nepomuki Szent János szobrot. (MTI) MÚZEUM. A Szépművé­szeti Múzeum közlemé­nyében arról értesíti láto­gatóit, hogy május 18-án, szombaton a múzeumi vi­lágnap alkalmából a múze­um ingyen látogatható. Május 19-én, vasárnap és 20-án, hétfőn állandó és időszaki kiállításaikkal várják az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum május 21-én, kedden zárva tart. (Népszabadság) TÖRTÉNELEMVER­SENY. Két ország élén­­ Báthory István élete és munkássága címmel há­romfordulós történelmi versenyt rendez az Oktatá­si Minisztérium a Lengyel Intézettel közösen. Az első forduló - melyre szeptem­ber 30-ig várják a középis­kolák csapatait - három, 33 kérdést tartalmazó fel­adatsor beküldéséből áll majd, melyekre a válaszo­kat legkésőbb 2003. febru­ár 20-ig kell postára adni. A versennyel kapcsolatos információk megtalálhatók a rendezők honlapján. Ér­deklődni Ősz Gábornál, a (gaboni@freemail.hu) e­­mail címen és a 20/396- 7603-as telefonszámon le­het. (Népszabadság) -------------------------------------------------------------------------| HIRDETÉS |----------------------------------------------------------------------­Hévízi pihenés Június közepéig a sokak által kedvelt Hunguest Hotel Heliosban „ötöt fizet, hetet kap” akcióban tetszés szerint választható hétéjszakás kikapcsolódásokra kerülhet sor. Az Anna” és „Benjámin” épületükben színes tévével, minibárral, telefonnal felsze­relt összkomfortos szobákat biztosítanak a vendégeknek. Páros jelentkezésnél a hét­éjszakás személyenkénti fizetség félpanzióval, kávé- és süteménybüfével, szauna, gőzkabin-, pezsgőfürdő-, fedett és szabadtéri termálmedence-használattal 56 000 fo­rint. A díjtalan kezelésekhez tb-kártya és a háziorvosi javaslat szükséges. Helyek le­köthetők a 06 (83) 342-895-ös telefonon, míg faxon a 06 (83) 340-525-ös számon. Egyéb helyszínekről pedig a 238-7242-es és 424-3332-es, valamint 424-3338-as tele­fonon kapható tájékoztatás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék