Népszabadság, 2002. augusztus (60. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-17 / 192. szám

10 NÉPSZABADSÁG KULTÚRA 2002. AUGUSZTUS 17., SZOMBAT Ünnepi kitüntetések Szent István napján, a Szent Korona ünnepén tisztelendő ereklyének tartom a ko­ronát, de még fontosabbnak tartom a gondolkodó fejet, amelyen a korona volt, mert azt az országot, amelyben ma élünk, ez a koronás fő hozta létre - fogalma­zott Görgey Gábor kultuszminiszter ünnepi köszöntőjében, amikor dr. Mádl Fe­renc köztársasági elnök megbízásából művészeti, közművelődési és közgyűjtemé­nyi díjakat és kitüntetéseket adott át Szent István ünnepe alkalmából. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE Berkes Balázs, a Liszt Ferenc Zene­­művészeti Egyetem Jazz-tanszék docen­se, a jazz előadó-művészet terén elért hazai és nemzetközi sikereiért, oktatói munkássága elismeréseként, Bihari Sándor, József Attila-díjas költő, a kor­társ költészetben betöltött művészi tevé­kenysége elismeréséül, 70. születésnap­ja alkalmából, Bodnár Erika, Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, felejthe­tetlen művészi élményt nyújtó alakítá­saiért, filmszerepeiért, Breuer János, Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, zene­kritikus, a XX. század nagy muzsikusai­ról kiadott publikációiért, 70. születés­napja alkalmából, Enyedi Ildikó, Ba­lázs Béla-díjas, Érdemes Művész, a ma­gyar filmszakmában elért hazai és nem­zetközi sikereiért, Érdi Sándor, Tán­csics Mihály-díjas újságíró, a hazai köz­életben betöltött tevékenysége elismeré­séül, Feuer Mária, Erkel Ferenc-díjas újságíró, a Muzsika című zenei folyóirat főszerkesztőjének, sokszínű zenei publi­cisztikáiért, 70 születésnapja alkalmá­ból, Galambos Tibor, táncművész-ko­reográfus, a FÉSZEK Művészklub igaz­gató-főtitkára, a magyar táncművészet­ben betöltött művészi, pedagógusi elkö­telezettségéért, Gerő János, József Atti­la-díjas író, hosszú évtizedeken át vég­zett kitartó, példamutató művészi és em­beri tevékenysége elismeréséül, L. Kecskés András, lantművész, kiterjedt zenetudományi munkássága elismeré­séül, Kiss Tamás, József Attila-díjas költő, esszéíró, egyéni hangú lírai költé­szetéért, 90. születésnapja alkalmából, Rayman Katalin, műfordító, a francia és német irodalom hiteles műfordítói munkássága elismeréséül, Strém Kál­mán, hangversenyrendező, zeneszocio­lógus, a magyar zenei élet szervezésé­ben, irányításában végzett magas szín­vonalú tevékenységéért. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE Almási Tamás, Balázs Béla-díjas filmrendező, a hazai dokumentumfilm­rendezésben nyújtott kimagasló művészi tevékenységéért, Baranyi László, a Mikroszkóp Színpad színésze, több évti­zedes színes művészi pályája elismeré­séül, Bakallár József, festőművész, ma­gas színvonalú művészi tevékenysége el­ismeréséül, Búza Barna, szobrász, éremművész, több évtizedes sokoldalú életműve elismeréséül, Fenyő Gábor, ütőhangszeres művész, a MÁV Szimfo­nikus Zenekar zenekari igazgatója, ki­emelkedő zenei szervezői és zenei isme­retterjesztői tevékenysége elismeréséül, Fodor Antal, Erkel Ferenc-díjas, Kiváló Művész, a Magyar Táncművészeti Egye­tem tanszékvezető, rendező, koreográfu­sa több évtizedes művészi tevékenysége elismeréséül, Galkó Balázs, színmű­vész, előadó-művészi tevékenységéért, Gergely Mihály, József Attila-díjas író, magas színvonalú írói és szerkesztői pá­lyája elismeréséül, Hollerung Gábor, a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar vezető karnagya, művészi tevékenysége elismeréséül, Keleti Éva, Balázs Béla­­díjas Érdemes Művész, több évtizedes fotóművészi tevékenysége elismeréséül, Kiss-Domonkos Judit, a Magyar Álla­mi Operaház szólamvezető csellóművé­sze, kiváló művészi munkája elismerésé­ül, Kiss Ferenc, népzenegyűjtő-kutató, a magyar folklórzene megőrzésében és to­­vábbörökítésében végzett kimagasló te­vékenysége elismeréséül, Koloss István, orgonaművész, egyházzene-szerzői mun­kássága elismeréséül, Kováts Tibor, Liszt Ferenc-díjas, Kiváló Művész, a Magyar Táncművészeti Főiskola mű­vésztanára, művészi és oktatói munkája elismeréséül, Máté Péter, a Budapesti Őszi Fesztivál Kht. igazgatója, a kortárs művészeti törekvések hazai elismerteté­sében, nemzetközi kapcsolatrendszeré­nek kibővítésében, az újító, progresszív alkotások közönségbázisának bővítésé­ben kifejtett munkájáért, Petró János, Liszt Ferenc-díjas elnök-karnagy, a ha­zai és nemzetközi zenei életben elért si­kereiért, példamutató emberi magatartá­sáért, Schilling Árpád, a Krétakör Szín­ház igazgatója, a színházművészet meg­újításáért, a korszerű színházi forma­nyelv megteremtésében végzett egyedül­állóan eredményes színházszervezői munkájáért, Szilágyi Ákos, József Atti­la-díjas író, esztéta, Szilágyi Enikő, a Debreceni Csokonai Színház színmű­vésznője, maradandó művészi élményt nyújtó színházi és rádiós alakításaiért, Tóth Ferenc, Móra Ferenc-díjas nyugal­mazott múzeumi igazgató, több évtize­des magas színvonalú tudományos és művelődésszervezői tevékenysége elis­meréséül, Újlaki Dénes, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas színművésze, kiváló karakterszerepek megszemélyesí­téséért, Veress Miklós, kétszeres József Attila-díjas költő, műfordító, lírai hang­vételű költeményeiért, Zsudi József, a Vidám Színpad Jászai Mari-díjas szín­művésze, hosszú évtizedeken át tartó ki­magasló művészi tevékenysége elisme­réséül. MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZTET Bráda Tibor, Munkácsy Mihály-díjas művész, a Képzőművészeti Egyetem do­cense, a hazai képzőművészeti életben betöltött sokszínű tevékenységéért, Csincsek Réka, a Filharmónia Budapest Kht. műsorszerkesztője, a hangverseny­szervezésben eltöltött 35 évi kiemelke­dő, elkötelezett munkájáért, Deák Sán­dor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatója, a könyvtárbővítés és rekonstrukciós programban végzett tevékenységéért, Erdélyi Tibor, nyugal­mazott koreográfus, művészeti vezető, a Vadrózsák Táncegyüttesben végzett ki­emelkedő művészi munkája elismerésé­ül, 70. születésnapja alkalmából, Gáspár János, nyugalmazott közművelődési fel­ügyelő, Ajka város kulturális életében több évtizeden át nyújtott kimagasló munkájáért, Hadik Gyula, szobrászmű­vész, kisplasztikai és portrésorozatok művészi megformálásáért, köztéri műal­kotásaiért, Hajdi Józsefné, hagyomány­­őrző, Veresegyháza népi hagyományai ápolásáért, Hertay Mária, festő- és gra­fikusművész, több évtizedes művészi munkája elismeréséül, Huszár Klára, Erkel Ferenc-díjas Érdemes Művész, több évtizedes rendező­ dramaturgi élet­útja elismeréseként, Jezerniczky Sán­dor, Liszt Ferenc-díjas balettművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa kimagasló művészi tevékenysége elis­meréséül, Jónás Mátyás, a Rajkó Zene­kar alapító prímásaként végzett érdemei elismeréseként, Józsa Lajos szobrász­­művész, az életből merített szereplők hi­teles, természetességet tükröző ábrázolá­sáért, Kocsis Imre, Munkácsy Mihály­­díjas művésztanár, a grafikaművészet to­­vábbnemesítésében, az eljövendő mű­vészgenerációk kinevelésében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként, Lendvai Csécsi Jenő, több évtizedes kiemelkedő prímási tevé­kenységéért, Lantos Györgyi és Máthé István, szobrászművész házaspár, ki­emelkedő művészi tevékenységük elis­meréseként, 50. születésnapjuk alkalmá­ból, Magyar László, a Katona József Színház művészeti titkára, áldozatos munkája elismeréséül, Mácsai István, kétszeres Munkácsy Mihály-díjas festő­művész, gazdag művészi életútja elisme­réséül, 80 születésnapja alkalmából, Me­ző Márta, a Magyar Állami Operaház szólamvezető csellóművésze, több évti­zedes munkája elismeréséül, Molnár Gergely, „varázslatos,” élményt nyújtó bűvészi tevékenységéért, a bűvészgene­ráció neveléséért, Móna Ilona, nyugal­mazott zenei könyvtáros, gazdag tudo­mányos, pedagógiai és könyvtári tevé­kenysége elismeréséül, Orlóczi Béla, az Artistaművészek Szakszervezete szak­mai titkára, az artistaművészek szakmai képviseletéért, Péterffy Attila, a székes­­fehérvári Vörösmarty Színház igazgató­ja, 30 éves színházi, színházalapítói tevé­kenysége elismeréséül, Puka Károly, vezető prímás, a cigányzene nemzetközi megismertetéséért tett magas színtű te­vékenységéért, Sáray László, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár könyv­tárvezetője, 30 éven át tartó lelkiismere­tes, következetes munkája elismeréséül, Seres János, festőművész, művészi táb­lakép komponáló művészi tevékenysé­géért, Schlier Lujza, a tápiószelei Blaskovich Múzeum tárlatvezetője, 50 éves példaértékű, szellemi és tárgyi örökséget őrző múzeumi szolgálatáért, Semmelweis Tibor, a Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara Kézműves Tago­zat elnöke, rézfúvós mester-hangszerész, a magyar-olasz zenei kapcsolatokban végzett kiemelkedő munkájáért, vala­mint a fiatal hangszerész-generáció ne­veléséért, Szilágyi Péter, a berettyóújfa­lui Városi Zeneiskola igazgató-karnagya, a hazai és nemzetközi hírnevű Ifjúsági Fúvószenekar karmestereként 25 éven tartó kimagasló, művészi és tanári mun­kájáért, Szekeres István grafikusmű­vész, kiemelkedő tervező grafikusi szak­mai életművéért, Sziki Károly, az egri Harlekin Bábszínház igazgatója, a fel­nőtt és gyermek bábszínház létrehozásá­ban nyújtott áldozatos, kiemelkedő tevé­kenységéért, Szilárd Klára festő- és szobrászművésznő, rangos magyar és egyetemes jelentőségű művészi munkás­sága és emberi értékei elismeréséül, Turányi Zsuzsa, a Szabad Tér Színház művészeti főtitkára, kimagasló művésze­ti-szervező munkája elismeréséül, Var­jasi Tamás képzőművész, a kortárs kép­zőművészetben elért hazai­ és külföldi sikereiért, Zemp­léniné Csánky Emília, a Magyar Állami Operaház oboamű­­vész-szólamvezetője, kiemelkedő művé­szi munkájáért. MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZTET Demján Jenőné Jávorka Rozália, a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola gazdasági igazgatója, több évtizedes, kimagasló szakmai tevékenységéért, Horváth Jó­zsefné, a Katona József színház nézőtéri felügyelője, a közönséggel való kapcso­lata és a színház hírnevét őrző munkája elismeréseként, Janzer Frigyes Mun­kácsy Mihály-díjas Érdemes Művész, lí­rai megközelítésű ábrázoló művészetéért, Juhászné Krikó Éva, a Vígszínház gaz­­daságiigazgató-helyettese, magas színvo­nalú szakmai munkájáért, Tóthné Döme Mária, a Makó Művészeti Életéért Ala­pítvány vezetője, a magyar néptánck­ultúra értékeinek feltárásában megőrzé­sében és továbbörökítésében kifejtett ki­magasló példamutató tevékenysége elis­meréséül, Várnai Péter, a Vígszínház művészeti főtitkára, hosszú időn át vég­zett kiváló szervező tevékenysége elis­meréséül. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZTJÉT Bíró Ernőné, a veszprémi Városi Mű­velődési Központ gondnoka, közel 40 esztendei közszolgálati munkája elisme­réséül, Erőss Tamás, a Katona József Színház színpadmestere, kiváló munkája elismeréséül, Schmidt Margit, a Katona József Színház könyvelője, példamutató szakmai tevékenységéért, Szilágyi And­rás, a Budapest Galéria osztályvezetője, a főváros közterein található emlékmű­vek, díszítő szobrok, emléktáblák gondo­zásáért, helyreállításáért, a Millenniumi Emlékmű felújításában végzett tevékeny­ségéért. A nemzeti kulturális örökség minisz­tere BESSENYEI GYÖRGY-DÚRT adományozott Cs. Szabó Máriának, a Budai Tánc­klub klubvezetőjének, Maróti Andor­nak, az ELTE Tanárképző Főiskola Kar Művelődésszervezői Tanszék ny. egyete­mi docensének, Máté Lászlónak, a deb­receni Kölcsey Ferenc Közművelődési Tanácsadó és Szolgáltató Intézet címzetes igazgatójának, Móricz Ágnesnek, az Apátfalvi Művelődési Ház művelődés­­szervezőjének, Pocsajiné Fábián Mag­dolnának, a Békés megyei Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola nép­művelő szociológusának, Szabados Pé­ternek, a Somogy Megyei Művelődési Központ igazgatóhelyettesének. ÉLETFA-DÍJAT adományozott Czidráné Bodza Klára Németh László-díjas dalénekesnek, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola énektanárá­nak, Kerekes Endréné szombathelyi hímzőnek, Szilágyi Ferencnek, a romá­niai Szilágysámson népdalénekesének, MÓRA FERENC-DÍJAT adományozott Deákné Füvessy Anikó néprajzos muzeológusnak, a tiszfüredi Kiss Pál Múzeum igazgatójának, Cseri Miklós néprajzkutatónak, a Szentendrei Szabad­téri Néprajzi Múzeum főigazgatójának, Garam Éva régésznek, a Magyar Nem­zeti Múzeum Régészeti Osztálya tudo­mányos főmunkatársának, Kőrösiné Ember Ildikónak, a Szépművészeti Múzeum Régi Képtár osztályvezetőjé­nek, Stemlerné Balogh Ilonának a Ma­gyar Nemzeti Múzeum Történeti Fény­képtár főosztályvezetőjének, NÉPMŰVÉSZET MESTERE-DÍJAT adományozott Bartus Józsefné berencsényi mese­mondónak, Demeter Antalné Janó An­nának, moldvai-csángó balladaénekes­nek (betegsége miatt a díjat később veszi át) Farkas Lászlóné decsi bútor, tojás­festő, sárközi babakészítőnek, Gál Já­nos seregélyesi fafaragónak, Romsics Lászlóné homokmégyi író, pingáló, hímzőnek, „Rákóczi” Kovács Gusztáv nagyecsedi néptáncosnak, Pisák András nagypaládi népdalénekesnek. A NÉPMŰVÉSZETI IFJÚ MESTERE-DÍJAT adományozta Agárdi Éva ebesi citerásnak, Bérei Andrea kecskeméti szövőnek, Botta Mónika budapesti nemezkészítő kézmű­vesnek, Csuti Tibor zalaegerszegi faze­kasnak, Dóka Krisztina debreceni csu­­héfonónak, Lehel Péterné bátai tojásfes­tőnek, Fekete Mátyás budapesti tambu­­rásnak, Gerencsér Zsolt győri kékfestő­nek, Horváth Zoltán kazincbarcikai fa­zekasnak, Ignácz Gabriella nyíregyházi néptáncosnak, Pósfai Miklósné hövesi hímzőnek, Szűcs Andrea tiszafüredi fa­zekasnak, Tóth Lóránt kazincbarcikai fafaragónak, Vastagné Szűcs Gabriella debreceni vászonszövőnek, Zsákai Ist­ván szolnoki fafaragónak. PAULER GYULA-DÍJAT adományozott Bán Péternek, a Heves Megyei Le­véltár igazgatójának, Nyulászi Gá­­bornénak, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetőjének, Pál-Antal Sán­dornak, a Román Országos Levéltár Marosvásárhelyi igazgatójának, Soós Lászlónak a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetőjének. SZÉCHÉNYI FERENC-DÍJAT adományozott Balogh Istvánnak, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára nyugalmazott igazgatójának, (betegség miatt a díjat később veszi át) Gecsényi Lajosnak, a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának, Kovács Bélá­nak, a Heves Megyei Levéltár nyugal­mazott igazgatójának, Pintér Jánosnak, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató­helyettesének, Tószegi Zsuzsannának, a Neumann János Digitális Könyvtár- és Multimédia Központ ügyvezető igazga­tójának, Vavrinecz Veronika zenei könyvtárosnak, a Győri Richter János Ze­nei Archívum vezetőjének. SZINNYEI JÓZSEF-DÍJAT adományozott Gyuris Györgynek, a Somogyi Könyvtár igazgatójának, Kiss Gábor­nak, a zalaegerszegi Megyei Könyvtár könyvtárosának, Kocsis Istvánnak, a hatvani Ady Endre Könyvtár és Közös­ségi Ház igazgatójának, Kovács Iloná­nak, az Országos Széchényi Könyvtár ny. osztályvezetőjének, Muckenhaupt Erzsébetnek, a Csíki Székely Múzeum könyvtárosának, Sándor P. Tibornak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Buda­pest Gyűjteménye osztályvezetőjének. WLASSICS GYULA-DÍJAT adományozott Báli Arankának, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetőjének, Dánielné Matus Erzsébetnek, az érsek­újvári Csemadok Területi Választmány titkárának, Dávid Gyulának, a kolozsvá­ri Pollis Könyvkiadó vezetőjének, Déc­­siné Viszmeg Ágotának, a Láng Műve­lődési Központi igazgatójának, Fodor Péternek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának, Fülöp László­­nénak, a székesfehérvári TEMI Arany­bulla Könyvtár igazgatójának, Ivánné Bányai Ilonának, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermek­­könyvtár vezetőjének, Kaposi László drámapedagógusnak, a Kerekasztal Szín­házi Nevelési Központ művészeti vezető­jének, Kelemen Árpádnak, a budapesti Csokonai Művelődési Központ népmű­velőjének, Király Zoltánnénak, a ka­posvári Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság művészeti titkárának, (a díjat férje veszi át) Máté Lajosnak, a Magyar Művelődési Intézet nyugalmazott nép­művelőjének, Matiszlovicsné Horváth Évának, a hatvani Grassalkovich Műve­lődési Központ igazgatójának, Mátyus Aliznak, a Magyar Művelődési Intézet főszerkesztőjének, Odor Katalinnak, a pestimrei Közösségi Ház igazgatójának, Pál Gábornak, a budapesti Vasutas Ze­ne- és Képzőművészeti Iskola igazgatójá­nak, Toókosné Börönte Erikának, a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola csoportve­zetőjének, Varga Annának, a rév­komáromi Városi Művelődési Központ igazgatójának, Verseghy Árpádnak, a canadai Fekete Föld Táncegyüttes vezető­jének, (a díjat később veszi át) Wagnerné Pál Ágnesnek, a Tolnai Népújság újság­írójának, Wéber Évának, az Óbudai Tár­saskör igazgatóhelyettesének. A nemzeti kulturális örökség minisz­tere a minisztérium köztisztviselőjeként végzett kiemelkedő munkájáért MINISZTERI ELISMERÉSBEN részesítette Benkőné Kiss Zsuzsát, a Műemléki Főosztály régészeti referensét, Kenyéri Katalint, a Közgyűjteményi Főosztály könyvtári referensét, Horváth-Nagy Józsefnét, a Nemzeti és Etnikai Kisebb­ségi Főosztály titkárnőjét, Kovács Lajosnét, a Közművelődési Főosztály informatikai szakreferensét, Kőszegi Antalt, a Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály referensét, Künstler Feren­cet, a Közművelődési Helyettes Állam­­titkárság titkárságvezetőjét, Lőrincz Gyöngyit, a Nemzeti és Etnikai Kisebb­ségi Főosztály pénzügyi referensét, Markó Zoltánnét, a Humán­ Köz­szolgálati Főosztály főmunkatársát, Nagy Istvánnét, a Gazdasági Helyettes Államtitkárság főmunkatársát, (az elis­merést később veszi át) Pintérné Bánóczy Ágnest, a Gazdálkodási és Biz­tonságszervezési Főosztály főosztályve­zető-helyettesét, Sándor Tibort, az Eu­rópai Ügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya külügyi referensét, Süle Istvánnét, az Államtitkári Hivatal Ki­tüntetési osztály főmunkatársát, Szaká­­los Mihálynét, a Miniszteri Titkárság főmunkatársát, Tóth Dezsőt a Humán­ Közszolgálati Főosztály főosztályveze­tőjét, Törő Jánosnét, a Költségvetési Főosztály referensét. Keleti Éva fotóművésznek gratulál a miniszter fotó: szabó Barnabás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék