Népszabadság, 2003. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-04 / 3. szám

12 NÉPSZABADSÁG PIAC­GAZDASÁG 2003. JANUÁR 4., SZOMBAT Fizetési mérleg: lehet rosszabb? A GDP öt százalékánál nagyobb deficit várható A rendszerváltás óta a legnagyobb hi­ányt mutatta november végén a fizetési mérleg: a Magyar Nemzeti Bank előze­tes adatai szerint novemberben 477 mil­lió euró volt a hiány - ami önmagában is tizenkét éves rekord így a tavalyi első tizenegy havi deficit megközelítet­te a 3,2 milliárd eurót, egészen pontosan 3 milliárd 179 millió eurót tett ki. Ezt megközelítő hiányra utoljára 1994-ben volt - a rendszerváltás óta eddig egye­düli - példa. Igaz, az 1994-es 3,3 mil­liárd euró hiány (akkor 2,8 milliárdot mért a novemberi statisztika) jóval na­gyobb problémát jelentett. Az a GDP 9,4 százalékát, Magyarország exportjá­nak pedig több mint a felét jelentette. Azt, hogy most nincs akkora gond, mint a Bokros-csomag előtt volt, jelzi: a vá­rakozások szerint a­­ decemberben még tovább gyarapodott­­ deficit a bruttó ha­zai terméknek „csak" 5,5-6 százaléká­val egyenlő, az exportnak pedig - a no­vember végi adatok szerint - alig több mint tíz százalékát jelenti. A fizetési mérleg hiányának növeke- A FIZETÉSI MÉRLEG HIÁNYÁNAK ALAKULÁSA eése mindazonáltal aggasztja az elem­zőket és a kutatókat. A GDP öt százalé­kánál nagyobb deficit ugyanis már az elviselhetőnél nagyobb egyensúlyta­lanságot jelez. A kormány hivatalos vá­rakozásaiban 2002-re 3 milliárdos, az össznemzeti termék 4,5 százalékát kite­vő deficittel számolt, és erre az évre a hiány összegének stagnálását, vagyis - a gazdasági növekedés miatt - a GDP százalékában meghatározott arányának mérséklődését várta. Az MTI-nek nyilatkozó londoni elemzők ebben a kérdésben nem derű­látóak: ők 2003-ra sem várják a folyó hiány csökkenését, sőt egyes vélemé­nyek szerint további romlás valószínű. Oliver Weeks, a Morgan Stanley feltö­rekvő piaci stratégája azzal számol, hogy a deficit nőni fog, és 2003 végén eléri az éves GDP-érték 6,5-7 százalé­kát. Ez - mint mondta - különösen ag­gasztó annak ismeretében, hogy a működőtőke-befektetés meglehetősen gyenge. Adam Slater, a Credit Agricole Indosuez térségi elemzője szerint a múlt év egészére a GDP-érték hat szá­zaléka feletti folyómérleg-hiány várha­tó, ami rendkívül jelentős emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, és első­sorban a belső kereslet erős növekedé­sét jelzi. V­­I. NÉPSZABADSÁG-grafika Leállt a diósgyőri kohászat Állami beavatkozást sürgetnek az olasz kézben levő DAM Steel Rt. vezetői Kényszerszabadságon vannak a diós­győri kohászok, mivel az olasz tulaj­donú DAM Steel Rt. leállította a ter­melést. A cég vezetői állami beavat­kozást sürgetnek, hogy ne legyenek versenyhátrányban cseh és lengyel vetélytársaikkal szemben. Az rt. igazgatósági elnöke szerint legfeljebb két hét van arra, hogy megoldást találjanak, ellenkező esetben kényte­lenek hosszabb időre beszüntetni a termelést, esetleg kivonulni Diós­győrből. MUNKATÁRSAINKTÓL Egyelőre nem kezdi el idei termelését a diósgyőri kohászat, a csaknem másfél ezer dolgozó többsége vagy tavalyi sza­badsága maradványát használja fel, vagy alapbért kap a­z állásidőre - jelen­tette be tegnap Miskolcon a 2001 áprili­sától az olasz Cogne cég tulajdonában álló DAM Steel Speciális Acélgyártó Rt. igazgatóságának elnöke, Monica Pirovano és igazgatósági tagja, Székely Árpád. Elhangzott: az rt. nem tud a tulajdo­nosok számára elfogadható üzleti ter­vet kidolgozni erre az évre. Ennek hát­terében a vezetők szerint egyrészt az áll, hogy az egyébként is olcsóbb fém­hulladékot használó lengyel és cseh versenytársaikat 2006 végéig támogat­hatja államuk, valamint az, hogy a fo­rint jelentősen felértékelődött. Utóbbi kétszeresen is sújtja a DAM-ot, mivel a nyersanyagok túlnyomó részét is a ma­gyar piacon vásárolja. Az pedig külö­nösen hátrányos helyzetet teremt a diósgyőri kohászatnak, hogy a ver­senytársaknál lényegesen drágábban kapja az energiát - mondták. A DAM egyébként tizenhatmilliárd forintos ár­bevételt ért el 2002-ben, és kétmilliárd forintot meghaladó volt a vesztesége, amelynek fele a magas áramköltségek­ből adódott. A DAM Steel vezetői úgy fogalmaztak: az rt. és energetikai le­ányvállalata megpróbált a piaci lehe­tőségeivel összhangban álló villa­mosáram- és gázbeszerzési feltételeket elérni - sikertelenül. Ezekben az ügyekben az energiahivatalhoz fordul­tak, de még nem született meg a végső döntés. Korábban lapunkban beszámoltunk arról, hogy a Cogne csoportot foglal­koztatja a diósgyőri kivonulás gondo­lata is. Nyolc hónapja képtelenek ugyanis egyezségre jutni a villamos energia árát illetően a német többségi tulajdonú Észak-magyarországi Áram­­szolgáltató (ÉMÁSZ) Rt.-vel. A DAM vetélytársainál többet fizet az áramért, mivel elődjétől az ÉMÁSZ-hoz került a gyár területén lévő alállomás tulaj­donjoga, és emiatt középfeszültségen, tehát drágábban jut áramhoz a kohá­szat. A DAM álláspontja szerint az ÉMÁSZ csak értékének többszöröséért volna hajlandó megválni a létesít­ménytől. Az ÉMÁSZ szóvivője, Boross Norbert lapunknak ugyanakkor tegnap is úgy fogalmazott, hogy érde­kük a jelentős ügyfél megmaradása, ezért is tárgyaltak az alállomás eladá­sáról, de ragaszkodnak ahhoz, hogy az ár a valós értéket tükrözze. Állami beavatkozást sürgetnek a diósgyőri kohászat vezetői helyzetük konszolidálása érdekében. Nem pénz­ügyi támogatást kérnek - hangsúlyoz­ták -, hanem azt, hogy a magyar kor­mány a fenti szempontokat figyelembe véve a versenytársakéval egyenlő felté­teleket biztosítson nekik. Egy-két héten belül eldől, hogy lesz-e ismét termelés a DAM-ban - mondta Monica Pirovano -, mivel ennél hos­­­szabb leállás egyrészt műszaki okokból nem teszi lehetővé a gyártóberendezé­sek újraindítását, másrészt elveszítenék a vevők és a szállítók bizalmát. A Diósgyőri Acélművek Rt. 2000. március 14-én került felszámolás alá. A kirendelt felszámoló a Cash & Limes gyakorlatilag veszteség nélkül tudta működtetni a társaságot. A működő va­gyonelemekre több kérő is akadt, míg végül az olasz Cogne céggel írták alá az adásvételi szerződést 2001 áprilisá­ban. (A Cogne mellett az Ózdi Acél­művek Kft. német tulajdonosa, a Max Aicher GmbH és az Acéltech Ózdi Acélipari és Kereskedelmi Rt. adott ajánlatot a cégre.) A megajánlott vétel­ár lett a döntő a pályázaton, bár a leg­magasabb árat kínáló Cogne 4,35 milli­­árdja is messze elmaradt a 7,7 milliárd­­ra rúgó hitelezői igénytől. A felszámo­ló azonban elfogadta az ajánlatot, hi­szen az olasz cég a vételár mellett jó néhány követelés teljesítését vállalta - így például a dolgozók továbbfoglal­koztatását, valamint környezetvédelmi követelmények betartását. Az adásvé­telkor a főként rozsdamentes, saválló acélok, illetve acéltermékek gyártására szakosodott, és a járműiparban érdekelt Cogne ötmilliárdos fejlesztést is vállalt öt év alatt. A tervek között szerepelt a termelés és a termékskála bővítése, és elsősorban a járműiparra kívántak kon­centrálni. Néhány hónappal később tovább folytatta magyar „bevásárlókörútját” a Cogne. A olasz cég által működtetett DAM Steel Rt. vásárolta meg a kohá­szati üzem­­ és az annak területén mű­ködő több mint 65 társaság­­ energiael­látását biztosító, az elmúlt év márciusa óta felszámolás alatt álló DAM-Esz Kft.-t. A Diósgyőri Acélművek (DAM) Rt. felszámolása ezzel nem zárult le, a fel­számoló továbbra is hirdette azon va­gyontárgyakat és üzletrészeket, ame­lyek közvetlenül nem kapcsolódnak a kohászati társaság termeléséhez. A fel­kínált vagyontárgyakra - amelyek kö­zött a vendégháztól a kovácsoló műhe­lyig sok minden volt - általában gyér volt az érdeklődés, csupán 1-2 vagyon­tárgytól sikerült megszabadulnia a fel­számolónak a pályázatokon, és a mai napig is van még jó pár vagyontárgy ta­lonban. Az olasz tulajdonosoknak nem sike­rült megállítani a diósgyőri kohászat leépülését, és a veszteség folyamato­san duzzadt. Ennek kapcsán többször kényszerült a cég elbocsátásokra, vala­mint a veszteségrendezés miatt tőke­emelésre. Tavaly májusban döntött úgy a cég, hogy olasz szakemberekkel erő­sítik meg a diósgyőri csapatot. A Cogne úgy vélte, hogy a sikeres kon­szolidáció érdekében szorosabb együttműködést kell kialakítani az olasz anyacég és a DAM Steel Rt. igaz­gatóságai, valamint a két vállalat mun­katársai között. Ez legalábbis azt vetí­tette elő, hogy korántsem elégedettek olasz gazdáik a diósgyőri szerzemé­nyükkel. A DAM Steelnél gázlánggal fűtik a leállított kemencét az acélműben, hogy ne keletkezzen benne kár fotó: mti vajdajános PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC 2003. JANUÁR 3. NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK KÜLFÖLDI TŐZSDÉK BUDAPESTI RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK _____I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Forgalom Árfolyam (Ft) Változás értéke (Ft) darab nyitó záró minimum maximum átlag forintban %-ban Agrimpex Antenna Hungária Rt. 7 749 405 3 529 2185 2 190 2 160 2 240 2 196 50 2,34 BIF Rt. Borsodchem Rt. 14 608 920 2 984 4905 4 800 4 800 4 950 4 896­­ 330 -6,43 Brau Union Rt. Danubius Rt. Domus Rt. DÉDÁSZ Rt. DÉMÁSZ Rt. 615 600 56 10950 11100 10 950 11100 10993 150 1,37 ECONET 27 712 433 64 64 64 64 640 0,00 EHER Egis Rt. 137 836 215 9 783 14 200 13 800 13800 14 200 14 089­­ 200 -1,43 Elmű Rt. Emász Rt. Eravis elsőbbségi Eravis törzs Fotex Rt. 4 509 848 35 511 129 125 125 130 127 -3 -2,34 Gardénia Rt. 904 596 10 164 89 89 89 89 89 10 12,66 Garex Rt. 300 1 300 300 300 300 300 136 82,93 Globus Rt. 3 322 180 1024 3 300 3 400 3 210 3 400 3 244 135 4,13 Graphisoft NLG 2 787 903 4 697 595 599 580 606 5944 0,67 HB Westminster Milton Humet Rt. 166 1 166 166 166 166 166 16 10,67 Hungagent Ibusz Rt. Inter-Európa 11450257 6 753 1726 1705 1680 1726 1696­­ 23 -1,33 Kartonpack Konzum Rt. 890 10 89 89 89 89 89 -1 -1,11 MOL Rt. 1 497 997 320 278 441 5 315 5 350 5 315 5 440 5 380 50 0,94 Matáv Rt. 1 822 664 513 2 122 710 849 858 845 870 859 16 1,90 Mezőgép 2 595 000 2 250 1 180 1150 1150 1180 1153 45 4,07 Második Dev. Factory NABI 8 642 675 2 676 3 295 3 240 3 200 3 295 3 230 20 0,62 Novotrade Rt. OTP elsőbbségi OTP törzs 1 730 829 783 762 374 2 258 2 252 2 252 2 285 2 270 -3­­ 0,13 Pannon Váltó Rt. 26160 60 436 436 436 436 4360 0,00 Pannonflax Rt. Pannonplast Rt. 5 465 650 4 529 1210 1205 1200 1230 1207 -15­­ 1,23 Phylaxia Pharma Rt. 164 773 2 460 66 67 66 68 670 0,00 Pick Rt. Primagáz Rt. 20 255 732 9 661 2 071 2 095 2 071 2 099 2 0975 0,24 Quaestor Richter 678 922 830 45 401 15020 14 995 14 800 15 145 14 954 150 1,01 Rizikó Faktory Rába 111288 570 107 253 1035 1025 1020 1060 1038 15 1,49 Skoglund Holding Rt. 210 1 210 210 210 210 210­­ 15­­ 6,67 Styl Rt. 43 350 150 289 289 289 289 289 39 15,60 Synergon 11 105 075 19 313 561 575 561 588 575 20 3,60 Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Sz.­fehérvári Hűtőipari Rt. bem. TITÁSZ Rt. 727260 104 6865 7 000 6 865 7 000 69930 0,00 TVK 27 404 555 7 043 3910 3 805 3 805 3 985 3 891­­95­­ 2,44 Zalakerámia Rt. 4 696 580 3 512 1360 1320 1320 1360 1337 -15 -1,12 Zwack Unicum Rt. 3 127 400 447 6990 7 000 6 950 7 000 6996 15 0,21 ÉDÁSZ Rt. 250002 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500­ -10 -0,08 Kárpótlási jegy (A­B) 2 333 200 2 456 950 950 950 950 9500 0,00

Next