Népszabadság, 2007. április (65. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-18 / 90. szám

www.nol.hu Cukor áfa nélkül Fantomcégek vásárolták vissza a fiktív árut Több száz tonna horvát cukrot csempészett az or­szágba, majd adómentesen értékesített egy, a nyomo­zás adatai szerint legkeve­sebb húszfős bűnszervezet, Fekete Gy. Attila Rendkívül nagy mennyiségű importja hívta föl a vám- és pénzügyőrség figyelmét arra a győri székhelyű vállalkozásra, amely - a nyomozás eddigi ada­tai szerint - 2005-ben és 2006- ban több száz tonna cukrot szál­lított Magyarországra Horvát­országból. A szállítmányokat Magyarországon vámoltatták el azzal a megjegyzéssel, hogy az árut Szlovákiában hozzák majd kereskedelmi forgalomba. Ilyenkor ugyanis a vámot Ma­gyarországon, az importáfát azonban Szlovákiában kell meg­fizetni. Az április 5-én az adóható­ság közreműködésével meg­kezdett nyomozás azonban ki­derítette: az a négy szlovák cég, amely a magyar vámokmányok szerint a több száz tonna cukor címzettje volt, soha nem vásá­rolt magyar közvetítőkön ke­resztül horvát cukrot. Egysze­rűen visszaéltek a nevükkel. Az iratokból kiderült: a pa­píron Szlovákiába eladott cuk­rot 13 magyar vállalkozás (megint csak papíron) vissza­vásárolta. A nyomozók által összegyűjtött iratok szerint a több száz tonnás cukorszállít­mányok fiktív adatokkal be­jegyzett cégek birtokába kerül­tek. A tizenhárom „felvásárló cég” egyikét sem találták meg a cégbíróságon bejegyzett telep­helyén. „Ügyvezetőik” a csem­pészszervezet tagjaiként vettek részt a tranzakciókban, ame­lyekkel együttesen egymilliárd 57 millió forint áfabevételt húz­tak ki az állam zsebéből. Néhány száz tonna cukor sor­sa még ismeretlen. A VPOP ked­di, rendkívüli sajtótájékoztatóján Bencze József vezérőrnagy, ren­dészeti főigazgató nem zárta ki, hogy a keresett mennyiség egy része időközben - olcsó cukor­ként - adózatlanul kereskedelmi forgalomba került. Az öt régióra kiterjedő nyo­mozás során a vámnyomozók 870 tonna cukrot lefoglaltak. Zár alá vettek továbbá több bankban tíz bankszámlát, két lakóingat­lant, egy értékes személygépko­csit, és lefoglaltak tízmillió fo­rint készpénzt is. Tudósítónktól különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen és folytatólago­san elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Bács-Kis­­kun Megyei Főügyészség a kecskeméti székhelyű Hírös- Ép cégcsoport egyik alapító tu­lajdonosa ellen. Mint beszámoltunk róla, a kecskeméti víztározónál lévő, mintegy két és fél hektáros te­rületen épülő luxus lakópark beruházása két évvel ezelőtt le­állt. A százhetven lakásból ad­dig hetvenegy épült meg, tizen­hat mintegy ötvenszázalékos, a többi kilencvenszázalékos ké­szültségi állapotban volt. A pro­jektet elindító Hírös-Ép Invest Kft. ellen felszámolás indult, mivel hitelezőinek nem tudott fizetni, adóssága mintegy más­fél milliárdot tett ki. A vádirat szerint a generálki­vitelező Hírös-Ép Kft. társtulaj­donosa, S. Sándor - aki egyben a Hírös-Ép Invest ügyvezetője is volt - annak ellenére megál­lapodásokat kötött az alvállal­kozókkal, hogy tudta: a hitelező bank a projekt finanszírozását már korábban fölmondta, így nem tud az alvállalkozóknak fi­zetni. A fizetésképtelenség mi­att a Hírös-Ép Kft. is fölszámo­lás alá került. A lakóparkot a felszámolóbiztos árverésen ér­tékesítette, az építkezést egy másik kivitelező folytatja. A Bács-Kiskun Megyei Fő­ügyészség indítványozta S. Sándor vagyonának zár alá vé­telét. Csalással vádolt lakóparképítő hírek * * • • ősleletek kalapács alatt. A Christie’s aukciós ház árveré­sén számos paleontológiai rit­kaság került kalapács alá. Egy magánszemély rekordösszeget, 260 ezer eurót (mintegy 64 millió forintot) fizetett egy fel­ső Pleisztocén korból szárma­zó mamutcsontvázért. Egy tíz­ezer éves, 4,1 méter hosszú ri­­nocérosz csontvázáért 29,4 millió forintnak megfelelő összeget adott egy gyűjtő, egy 2,2 méter magas uráli barlangi medve csontvázért 11,4 millió forinthoz közelítő összeget fi­zetett új tulajdonosa. A rekord­áron elkelt mamut, amelynek az Elnök becenevet adták 3,8 méter magas, 4,8 méter hosszú. (MTI) • Az etyeki Korda Sándor Filmstú­dió létrehozásának első üteme a napokban készül el, a teljes komplexumot az év végére fe­jezik be - közölte a Korda Filmstúdió Kft. ügyvezető igaz­gatója. A 91 millió eurós költ­séggel, összesen 6500 négyzet­­méter alapterületen felépülő komplexum első üteméhez négy stúdió, valamint műhely- és raktárépületek, kiszolgáló létesítmények tartoznak. Az év végéig folyamatos átadással ké­szülnek el a II. és III. ütem léte­sítményei, köztük a világ eddi­gi legnagyobb stúdiójának szá­mító, 6 ezer négyzetméter alapterületű, 21 méter belma­gasságú forgatási helyszín, amely víz alatti felvételekre is alkalmas lesz. (MTI) • Guillermo del Toro konferálta fel tegnap, az Uránia Nemzeti Filmszínházban Daniel Grue­­ner mexikói rendező Vasárnapi hulla című fekete komédiájá­nak vetítését. Gruener jó ba­rátja a 2007-es Oscaron, a Faun labirintusa című filmjéért hat jelölésből hármat elnyerő del Toronak, aki a Titanic Nemzet­közi Filmfesztivál „véletlen vendége”, a májustól hazánk­ban forgó Hellboy 2. című pro­dukciójához keres éppen hely­színeket Budapesten. (Népsza­badság) • Viharok az USA-ban. Nem eny­hül a heves havazás és a viha­ros esőzés az Egyesült Államok keleti partvidékén, az ítéletidő­nek már tizenkét halálos áldo­zata van. Eliot Spitzer, New York állam kormányzója hétfőn ellátogatott azokra a New York várostól északra fekvő terüle­tekre, ahol a viharok a legsú­lyosabb pusztítást végezték. Több mint 1400 embert - egy részüket csónakon - kellett ki­menekíteni otthonából. A több millió lakosú metropolisban hétfőn 20 centiméter eső esett. Vermont államban 40 centimé­ter hó hullott. (MTI) • Lőtértűz a belvárosban. Ki­gyulladt egy alagsori lőtér szi­getelése a főváros VI. kerületé­ben. A Jókai téri pincében üze­melő lőtérhez délután 3 óra kö­rül riasztották a tűzoltókat. A lőtéren eddig tisztázatlan kö­rülmények között meggyulladt a szigetelő burkolat. A nagy erőkkel, 10 gépjárművel érkező tűzoltók a lángokat gyorsan megfékezték, a sűrű füst azon­ban elborította a bérház udva­rát. Személyi sérülés nem tör­tént. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. (HavariaPress) • Nyitott Műhely. „Hol szabad­ság van, ott szabadság van... - Levelek Márton Lászlóhoz” címmel tartja ma a Beszélő Nyitott Estjét a Nyitott Mű­helyben (Budapest, XII. kerület Ráth György u. 4.) este hét óra­kor. A belépés ingyenes. (Nép­­szabadság) • Elgázolták Tornóczky Anitát, Medgyessy Péter nevelt lányát tegnap délután a XIII. kerület­ben a Csángó utca és a Lehel út kereszteződésében. Egy sze­mélyautó ütközött a robogón utazó Tornóczky Anitával. Ed­dig tisztázatlan körülmények között következet be a baleset. Tornóczky Anitát súlyos sérü­léssel, nyílt lábszártöréssel szállították a mentők kórházba. (HavariaPress) • A Bölcsészek köve című soro­zat keretében ma este 7 órakor az Alexandra Könyvesház Iro­dalmi Kávéházában (Budapes­ten , a Károly krt. 3/C szám alatt) mutatkozik be az Árgus folyóirat (Székesfehérvár) Az ELTE Szabad Bölcsészi kar és az Alexandra Könyvesház kö­zös rendezvényének vendégei: Pallag Zoltán főszerkesztő, Ki­rály Levente főszerkesztő-he­lyettes, Garaczi László író, Karafiáth Orsolya költő, Nemes Z. Mária költő és Térey János költő. Moderátor Balogh Ildikó és Kőrössi P. József. (Népsza­badság) • Negyven védett madarat talál­tak a rendőrök egy házkutatás során Békéscsabán. Lakossági bejelentés alapján jutottak el a rendőrök az állattartóhoz, aki­nek az udvarán, ketrecekbe zárva csaknem 40 meggyvágót, erdei pintyet, csízt és tengeli­­cét találtak. A ketrecek mellett madárcsapdák voltak, vizsgálat fogja kideríteni, hogy miért fogták be a madarakat. (MTI) NÉPSZABADSÁG • 2007. ÁPRILIS 18., SZERDA • 19 Mozaik Nem kellett rendőr a fadöntéshez Cseri Péter Veszprém Egyhetes huzavona után ked­den reggel az újonnan megbí­zott alvállalkozó megkezdte a szigligeti nyárfasor 62 fájának kivágását. A megbízó - az utat kezelő Magyar Közút Kht. - ar­ra hivatkozva döntött a fasor kitermeléséről, hogy a 80-100 éves fák elkorhadtak életve­szélyt jelentettek az autósokra és a strandolókra. A közútkezelő területi igaz­gatója hétfőn kilátásba helyezte, hogy rendőri segítséget is igénybe vesznek, ha a fakivá­gást ellenzők akadályozni pró­bálnák a munkájukat, a hatóság segítségére végül nem volt szükség. Mint Balassa Balázs­tól, a Veszprém megyei telepü­lés polgármesterétől megtud­tuk, a munkálatok tegnap zavar­talanul folytak, a tiltakozók meg sem jelentek a helyszínen. A fák kivágása egy hétig tart majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy a fasor kivágását ellenzők jogi lépéseinek lesz-e követ­kezménye: mint beszámoltunk róla, egyrészt a megyei ügyészségtől, másrészt a kör­nyezetvédelmi főfelügyelőség­től is kérték, hogy helyezzék hatályon kívül a fakivágáshoz korábban kiadott jogerős enge­délyt. Az ellenzőket képviselő ügyvédi iroda tegnap - egy a múlt héten készült szakértői vizsgálatra hivatkozva - a köz­útkezelőhöz is címezve meg­erősítette ezt a kérését. A tiltakozók nem akadályozták a favágók munkáját Szigligeten Fotó: MTI­­ Varga György Önállóan lélegzik a kisebbik keceli gyermek Levették a lélegeztetőgépről a kisebbik keceli gyermeket, aki mérgezést szenvedett - tájé­koztatott a Szegedi Gyermek­­klinika igazgatója. Az öt hóna­pos csecsemőt tegnap hajnal­ban vették le a gépről - mond­ta el Túri Sándor. Ha ma nem kell visszakapcsolni a gépre, kimondható, hogy túl van az életveszélyen. A kicsi reagál a környezetére, korának megfe­lelően lehet vele kommunikál­ni, cukros vízzel táplálják. A nagyobbik, kétéves gyermek már napok óta nem igényli az ellenanyagot, eszik, iszik és kommunikálni is lehet vele. Túl van az életveszélyen. A két gyermeket múlt héten csütörtökön szállították a Sze­gedi Gyermekklinikára, mert parazitaölő mérget ittak. A rendőrség ügyükben életve­szélyt okozó testi sértés vétsé­gének gyanúja miatt indított nyomozást. (MTI) Perel a gyilkossá írt nagypapa A Labancz Anna-gyilkos­­ság című könyv írója ellen indított eljárást a kötetében a tett elkövetésével megvá­dolt Lázár József. A nyug­díjas gépészmérnök elérte, hogy bezúzzák a könyve­ket, a tegnapi tárgyalás alapján azonban úgy tűnik, a nyolcmilliós fájdalomdíj­ra nem számíthat. Scherer Zsuzsa Asperján György (József Attila­­díjas író, egykori rádiós) tizen­hat évig kutatott, mígnem ta­valy májusban kiadta a könyvét arról, hogy szerinte miként és miért ölte meg Labancz Annát az akkoriban végzett mérnök, Lázár József. A könyv és a rendőrség szerint a gyilkos 170- 175 centi magas, hosszú szőke hajú férfi - mondja Lázár Jó­zsef, aki 190 centi magas, barna rövid hajat viselt mindig. - Labancz Annával csak három hónapig tartó kapcsolatom volt. A könyv megjelenése után is­merőseim távolságtartóan vi­selkednek velem. Megbélyeg­zett embernek éreztem magam. Magas lett a vérnyomásom, so­káig álmatlanság gyötört. Hogy lehet valakiről minden alap nél­kül leírni, hogy gyilkos? Az író a tárgyaláson elmond­ta, hogy sem ingó, sem ingatlan vagyona nincs, kártérítést fizet­ni nem tud, de nem is akar. A gyilkosság két nyomozóját hallgatták meg, továbbá az uno­kaöcsémet és a szomszédomat, mondja Lázár, aki állítja, hogy nem érdekli a pénz, csak az, hogy semmissé tegye a rágal­mat. „Két felnőtt gyermekem és unokáim miatt kell tisztáznom magam, a soha meg nem történt bűn alól” - mondja. Asperján György saját ki­adásban jelentette meg köny­vét, amiért vállalja a felelőssé­get. 1990-ben kapott rendőrségi iratokat, amelyek csak neki vol­tak meg, az eredeti példányokat a gyilkosság elévülése után ha­tóságilag megsemmisítették. A legendás szépségű miskolci ápolónő brutális megölése 37 év után - a kötet miatt - újra na­pirendre került, de az ítéletho­zatal semmiképp sem derít fényt a gyilkos kilétére. - Az áldozat érdekében ír­tam a könyvet. A teljes nyomo­zati anyag másolatában foglal­tak alapján időrendben haladva illesztettem össze az esemé­nyeket. 16 éve megíródott a re­gény, de Anna nővérének meg­ígértem, hogy amíg ő el nem adom ki. Eljutott hozzám az a levél is, amit a meggyilkolt ápolónő egy barátnőjének adott postára halála előtt egy nappal, de a nyomozati anyag­ba nem került bele. így állt ösz­­sze bennem a kép. Asperján György azt állítja, tönkrement, mert 4000 pél­dányt kötetéből meg kellett semmisítenie. Azt állítja, hogy 68 évesen hajléktalan, illetve barátoknál él. Most készül Krisztus életéről szóló ezer­oldalas könyve, nemrég jelent meg A Csapataink harcban áll­nak című regénye, és József Attiláról szóló 800 oldalas élet­rajzi műve. Népszabadság közvetlen telefon Naponta öt órán át véleményükkel, ja­vaslataikkal és információikkal közvetle­nül munkatársainkhoz fordulhatnak. Hívásaikat 14 órától 19 óráig várja ma. Cserveni Edit 06 (30) 550-8585 e-mail: level@nepszabadsag.hu * 06 Apróhirdetés-információ: 06 (1) 436-4482 (8-17 óráig) Hirdetésfelvilágosítás: 06 (1) 436-4461 (8-18 óráig) Terjesztés, közvetlen telefon: 06 (1) 436-4373 (8-16 óráig, utána üzenetrögzítő).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék